Návrh uznesenia - B7-0380/2013Návrh uznesenia
B7-0380/2013

NÁVRH UZNESENIA o údajnej preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA

4.9.2013 - (2013/2702(RSP))

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0215/2013 a B7‑0216/2013
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Timothy Kirkhope, Charles Tannock v mene skupiny ECR

Postup : 2013/2702(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0380/2013
Predkladané texty :
B7-0380/2013
Prijaté texty :

B7‑0380/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o údajnej preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA

(2013/2702(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenia Komisie o tom, že je potrebné, aby príslušné členské štáty vyšetrili údajné zapojenie do programu vydávania a tajného zadržiavania CIA,

–   so zreteľom na vyhlásenie, ktoré EÚ vydala 7. marca 2011 na 16. schôdzi Rady pre ľudské práva v súvislosti so spoločnou štúdiou OSN o tajnom zadržiavaní,

–   so zreteľom na vykonávacie nariadenie prezidenta Obamu z januára 2009, v ktorom prikazuje do jedného roka uzavrieť väzenské zariadenie v zálive Guantánamo,

–   so zreteľom na rôzne iniciatívy a prebiehajúce vyšetrovania na úrovni jednotlivých štátov,

–   so zreteľom na závery vnútroštátnych vyšetrovaní, ktoré už boli vykonané v niektorých členských štátoch,

–   so zreteľom na oznámenie generálneho riaditeľstva pre vnútorné politiky Únie s názvom Výsledky vyšetrovaní programu CIA týkajúceho sa mimoriadnych vydaní a tajných väzníc v európskych štátoch v súvislosti s novým právnym rámcom po prijatí Lisabonskej zmluvy,

–   so zreteľom na otázky Rade a Komisii o ďalšom postupe o údajnej preprave a nelegálnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (O-00079/2013 – B7‑0215/2013 a O-000080/2013 – B7‑0216/2013),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ je založená na oddanosti demokracii, právnemu štátu, ľudským právam a základným slobodám a na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a medzinárodného práva;

B.  keďže niektoré členské štáty už uskutočnili, prípadne začali vyšetrovania týkajúce sa ich obvinení zo zapojenia do prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov v európskych štátoch prostredníctvom CIA;

C. keďže EÚ rozvíja politiky v oblasti vnútornej bezpečnosti a boja proti terorizmu založené na policajnej a justičnej spolupráci a podpore vzájomnej výmeny spravodajských informácií; keďže dodržiavanie základných práv a zásad právneho štátu a účinný a demokratický parlamentný dohľad nad spravodajskými službami predstavujú dôležité prvky takejto spolupráce;

D. keďže vzťahy medzi EÚ a USA sú založené na silnom partnerstve a spolupráci v mnohých oblastiach vrátane boja proti terorizmu, a to na základe spoločných hodnôt demokracie, právneho štátu a základných slobôd;

E.  keďže prezident Obama podpísal 22. januára 2009 tri vládne nariadenia, ktoré zakazujú mučenie pri vypočúvaní, vytvárajú medziinštitucionálnu pracovnú skupinu na systematické skúmanie politík a postupov zadržiavania a na preskúmanie všetkých jednotlivých prípadov a nariaďujú zatvorenie väznice Guantánamo;

1.  pripomína, že účinné protiteroristické opatrenia a rešpektovanie ľudských práv nie sú v rozpore, ale že tieto ciele sa navzájom dopĺňajú a posilňujú; upozorňuje, že rešpektovanie základných práv je základným prvkom úspešnosti protiteroristických politík;

2.  zdôrazňuje, že členské štáty proklamovali svoju vôľu dodržiavať medzinárodné právo;

3.  nabáda členské štáty, aby podľa svojich možností viedli nezávislé a účinné vyšetrovania porušovania ľudských práv;

4.  uznáva, že vyšetrovania členských štátov by mali spočívať na pevných súdnych dôkazoch a na rešpektovaní súdnych systémov jednotlivých štátov, práva EÚ a medzinárodného práva, zásade subsidiarity v otázkach vnútroštátnej bezpečnosti a na chúlostivosti prípadných prebiehajúcich trestných vyšetrovaní;

5.  vyzýva členské štáty, aby s ohľadom na zvýšenú spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi a tretími krajinami zabezpečili demokratickú kontrolu týchto orgánov a ich činností pomocou náležitého vnútorného, vládneho, súdneho a nezávislého parlamentného dohľadu;

6.  opätovne potvrdzuje, že v rámci medzinárodného boja proti terorizmu a dvojstrannej alebo mnohostrannej medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti, ktorá zahŕňa aj NATO alebo spravodajské a bezpečnostné služby, treba plne dodržiavať ľudské práva a základné slobody a vykonávať náležitý demokratický a súdny dohľad;

7.  žiada Radu, aby čo najotvorenejšie a čo najkooperatívnejšie spolupracovala s Parlamentom a medzi svojimi členskými štátmi;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov, kandidátskych krajín a pridružených krajín, Rade Európy, NATO, OSN a vláde a obom komorám Kongresu Spojených štátov.