Предложение за резолюция - B7-0385/2013Предложение за резолюция
B7-0385/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Програма в областта на цифровите технологии за растеж, мобилност и заетост: време е за ускорени действия

6.9.2013 - (2013/2593(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7-0219/2013 и B7-0220/2013
внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Амалия Сартори от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Процедура : 2013/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0385/2013
Внесени текстове :
B7-0385/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0385/2013

Резолюция на Европейския парламент относно Програма в областта на цифровите технологии за растеж, мобилност и заетост: време е за ускорени действия

(2013/2593(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 18 декември 2012 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на европейския икономически растеж” (COM(2012)0784),

–   като взе предвид въпросите до Комисията и до Съвета относно „Програма в областта на цифровите технологии за растеж, мобилност и заетост: време е за ускорени действия” (O 000085 – B7 0219/2013 и O-000086 – B7 0220/2013),,

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза[1],

–   като взе предвид Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър[2],

–   като взе предвид продължаващите преговори относно Механизма за свързване на Европа и по-специално „Измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение №1336/97/ЕО” (COM(2013) 0329),

–   като взе предвид резолюцията си от 5 май 2010 г. относно определянето на нова програма за цифровите технологии за Европа: 2015.eu[3]

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 27 септември 2012 г., озаглавено „Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа” (COM(2012)0529),

–   като взе предвид предложението от 25 януари 2012°г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) (COM(2012)0011),

–   като взе предвид предложението от 19 октомври 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2011)0665),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 май 2010 г. относно „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (COM(2010)0245),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–   като взе предвид членове 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че по време на заседанието на Европейския съвет на 24 и 25 октомври 2013 г. Европейският съвет възнамерява да приеме заключения относно Програмата в областта на цифровите технологии за Европа;

Б.  като има предвид, че основната цел на цифровата стратегия за Европа, приета през 2010 г., трябва да бъде намаляването на неравенствата между държавите членки, по-специално по отношение на достъпа до стационарна и мобилна бърза и свръхбърза широколентова инфраструктура;

В.  като има предвид, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са в основата на цифровото общество и че понастоящем те допринасят за приблизително 20% от годишния растеж на производителността в ЕС, за 4,5% от БВП на ЕС и че генерират 25% от частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, като потенциално представляват извънреден фактор за растежа и заетостта;

Г.  като има предвид, че реализирането на потенциала на цифровата икономика в ЕС би имало силен мултиплициращ ефект в икономиката, което би довело до увеличаване на растежа и на работните места; като има предвид, че поради това разгръщането на този потенциал е една от най-важните реформи за растеж и конкурентоспособност, която ще помогне на ЕС да излезе от настоящата криза;

Д. като има предвид, че съгласно прогнозите до 2020 г. в интернет ще бъдат свързани 50 милиарда устройства и се очаква потокът на данни в световен мащаб да нарасне 15 пъти до края на 2017 г.; като има предвид, че това експоненциално нарастване на широколентовия трафик ще изисква амбициозна политика на равнище ЕС и държави членки с цел увеличаване на капацитета както за стационарните, така и за мобилните мрежи, ако ЕС възнамерява да постигне по-голям растеж, конкурентоспособност и производителност;

Е.  като има предвид, че целите на настоящата програма за цифрови технологии са задминати от главоломната скорост на действителността в другите континенти и че поради това желанието за осигуряване на водещи световни позиции на ЕС в областта на далекосъобщенията в срок до 2020 г. вече не е достатъчно амбициозно;

Ж. като има предвид, че Парламентът и Съветът все още очакват предложения от Комисията относно неутралността на интернет и универсалната услуга;

1.  подчертава, че програмата за цифровите технологии и завършването на единния цифров пазар са най-важната част от усилията на ЕС за генериране на растеж и за излизане от кризата; счита, че е необходимо политическо ръководство както на равнище на ЕС, така и на национално равнище, за да бъдат преодолени препятствията пред единния цифров пазар и в ЕС да бъдат създавани работни места и да се бележи икономически растеж; припомня, че цифровата икономика нараства седем пъти по-бързо от останалата част на икономиката и че завършването на единния цифров пазар на ЕС ще носи допълнителни печалби в размер на 100 милиарда евро годишно;

2.  изтъква, че ЕС е изправен пред редица едновременни прояви на натиск върху растежа на БВП във времена, в които обхватът на стимулирането на растежа с публични средства е ограничен от високата задлъжнялост и равнищата на дефицит, и призовава институциите на ЕС и държавите членки да мобилизират всички възможни лостове за растеж; отбелязва, че ИКТ са основна технология за трансформация във всички отрасли на икономиката и те са от особено значение за следните области: здравеопазване, енергетика, обществени услуги и образование;

Европа без такси за роуминг през 2015 г.

3.  изразява съжаление, че пазарът на телекомуникациите продължава да бъде разпокъсан на национални пазари с изкуствено създадени граници и че той не може да бъде считан за единен икономически пазар, в който се насърчава конкуренцията;

4.  подчертава, че анализаторите от промишлеността сочат, че приходите за операторите от предоставянето на роуминг услуги в ЕС в много случаи възлизат на приблизително десет процента от общия обем на продажбите, и отбелязва, че последните анализи на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) сочат, че индустрията и потребителите плащат средно два пъти повече, отколкото операторите, които плащат на пазара на едро за роуминг повиквания;

5.  изразява съжаление поради факта, че тези небалансирани маржове на печалбата от роуминг услуги увеличават разходите за мобилност в ЕС; изтъква, че това възпрепятства растежа и благоденствието, тъй като мобилността е един от най-важните фактори за растежа в Европа;

6.  подчертава, че премахването на таксите за роуминг е от основно значение за насърчаването на иновациите чрез създаване на по-голям вътрешен пазар за иновативни продукти и услуги;

7.  счита, че единен пазар за телекомуникационни услуги не съществува поради, наред с другото, значителните разлики между цените на националните услуги и роуминг услугите; следователно счита, че структурните мерки следва да спомогнат за създаването на действителен пазар за цифрови стоки и услуги, в който се насърчава конкуренцията и не се прави разграничение между националните тарифи и тарифите за роуминг, като по този начин се създава пазар на далекосъобщителни услуги за целия Европейски съюз;

8.  припомня на Съвета и на Комисията, че съгласно Програмата в областта на цифровите технологии за Европа разликата между тарифите за роуминг и националните тарифи следва да бъде сведена почти до нула в срок до 2015 г. и че целта на Регламент (ЕС) № 531/2012 е постигането на вътрешен пазар за мобилните комуникационни услуги и в крайна сметка премахването на различията между национални такси и такси за роуминг;

9.  счита, че мерките за завършването на единния пазар за цифрови стоки и услуги следва да доведат до премахването на разликите между тарифите за роуминг и националните тарифи в срок до 2015 г., което ще доведе до премахването на таксите за роуминг в ЕС (за телефонни повиквания, текстови съобщения и данни);

10. припомня, че новите предложения на операторите на телекомуникационни мрежи следва да бъдат удобни за потребителите и прозрачни, като по този начин се избягва създаването на нови скрити препятствия в сектора на телекомуникациите;

11. припомня, че Комисията трябва да извърши преглед на функционирането на Регламент (ЕС) № 531/2012 и да направи оценка на конкурентоспособността на пазара на роуминг услуги, на степента, в която потребителите са извлекли полза от действителните намаления на цените на роуминг услугите, както и на разликата между тарифите за роуминг и националните тарифи, включително наличието на предложения, предоставящи единна тарифа за националните услуги и роуминг услугите;

12. отбелязва, че един действителен единен цифров пазар няма да бъде създаден само чрез премахване на таксите за роуминг; подчертава, че тази мярка трябва да бъде разглеждана като част от цялостна европейска стратегия за цифровите технологии, насочена главно към развитието и достъпността на инфраструктурата, така че да спомага за запазването и създаването на работни места в сектора;

13. приветства заявеното от Комисията намерение да предложи законодателен пакет с цел преодоляване на останалите пречки пред функционирането на цифровия единен пазар на ЕС; призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на потенциала за растеж на сектора на телекомуникационни услуги чрез създаването на единен цифров пазар в Европа;

Инфраструктура и мобилност

14. подчертава необходимостта от въвеждане на широколентови технологии и достъп, електронна търговия, цифрово приобщаване, трансгранични обществени услуги, и подчертава, че свързаните с научноизследователската дейност и новаторството цели на Европейската програма в областта на цифровите технологии продължават да бъдат основен приоритет, така че ЕС да може да се възползва изцяло от ползите, предоставяни от цифровото общество;

15. припомня, че успоредно с необходимостта от премахване на бариерите пред единния цифров пазар на ЕС за Европейския съюз е от абсолютно приоритетно значение извършването на инвестиции в оптимална и високоскоростна широколентова инфраструктура с цел цялостно разгръщане на потенциала на цифровата икономика;

16. подчертава, че ако ЕС възнамерява да се превърне в дом на цифровата революция и да завоюва отново водещи позиции в света, са необходими амбициозни и далновидни цели за 2020 г.; счита, че една от преразгледаните далновидни цели за 2020 г. на програмата за цифрови технологии следва да бъде свързването на всички домакинства в ЕС с широколентови връзки с капацитет от 100 мегабита в секунда, като 50% от домакинствата се абонират за широколентова връзка с капацитет от 1 гигабит или повече в секунда; отбелязва, че комисията по промишленост, изследвания и енергетика вече е дала своята подкрепа за тези амбициозни цели в своя доклад относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение №1336/97/ЕО;

17. изразява дълбоко съжаление поради факта, че множество държави членки не успяха да спазят срока 1 януари 2013 г. за разпределение на „цифровия дивидент“ в честотния диапазон от 800 MHz на мобилните широколентови услуги, както това беше договорено в Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър; подчертава, че това забавяне е възпрепятствало внедряването на мрежите от четвърто поколение (4G) в ЕС, и поради това призовава държавите членки да гарантират, че 800 MHz-овата честотна лента е на разположение за мобилни широколентови услуги, и призовава Комисията да използва всички свои правомощия за осигуряване на своевременно прилагане;

18. призовава Комисията и държавите членки да приемат политическо решение за откриване на втори „цифров дивидент“ в честотния диапазон от 700 MHz за мобилните широколентови услуги, който да се разпредели на общоевропейска основа; счита, че едно такова решение би било важна реформа за растеж, с която ще се създаде пазар, обхващащ 500 милиона потребители, на който дружествата ще могат лесно да разпределят стоки и услуги;

19. отбелязва, че далеч няма да бъдат постигнати целите, посочени в Програмата в областта на цифровите технологии, по отношение на предоставянето на широколентови услуги; ето защо изразява убеждението си, че ЕС ще продължи да губи си конкурентоспособността си в световен мащаб, ако не бъдат предприети по-големи инвестиции в бъдещи мрежи; счита, че в рамките на Акта за единния пазар Комисията следва да представи пространен преглед на правната рамка за пазара на телекомуникационни услуги, за да даде тласък на инвестиции както в стационарните, така и в мобилните мрежи;

20. счита, че не трябва да се подкопава ролята на конкуренцията за стимулиране на инвестициите в нови цифрови инфраструктури в полза на икономическия растеж; счита, че е от решаващо значение Комисията да гарантира регулаторна рамка, която позволява на всички участници на пазара да инвестират в иновативни цифрови инфраструктури; счита, че за тази цел новите правила за определяне на ефикасни цени за достъп до мрежи за достъп от следващо поколение (NGA) следва да отразяват процеса на конкуренция, характерен за всяка държава членка, чрез зачитане на правомощията на националните регулаторни органи (НРО); счита, че за тази цел НРО следва да преследват общи цели, т.е. целите на Програмата в областта на цифровите технологии, като ползват своите по-добри знания и специфичния опит на своите съответни национални пазари;

21. призовава Комисията да представи предложения за подлагане на основен преглед на регулаторната рамка за електронните комуникации;

22. припомня, че е необходимо да бъдат завършени основните дейности, посочени в програмата за Европа в областта на цифровите технологии, с особен акцент върху устойчиви и надеждни инфраструктури и услуги и върху законодателството относно защитата на данните;

23. припомня на Комисията, че трябва да извърши оценка и преразглеждане на Директива 2001/29/ЕО[4] за информационното общество и да гарантира предвидимост, мобилност и гъвкавост на единния цифров пазар на ЕС, за което бе отправен призив в резолюцията на Парламента от 11 декември 2012 г. относно стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС[5];

ИКТ в подкрепа за младежката заетост

24. подчертава, че постигането на напълно функциониращ цифров единен пазар изисква координирано усилие, за да се гарантират достъпът до мрежата на всички граждани, независимо от тяхното местоположение, както и необходимите умения за ползването й;

25. приветства въвеждането през март 2013 г. на Широката коалиция за работни места в областта на цифровите технологии, отворена за всички заинтересовани страни; призовава Европейската комисия спешно да задейства „Широката коалиция“ в спешен порядък, да се заеме с прилагането на тази инициатива на равнището на държавите членки и да предоставя на участниците преференциален достъп до финансиране от ЕС в подкрепа на техните мерки;

26. подчертава, че безработицата, включително младежката и дългосрочната безработица, е достигнала неприемливо високи равнища в ЕС и е вероятно те да останат високи и в близко бъдеще, както и че са необходими решителни и спешни действия на всички политически равнища;

27. отбелязва, че понастоящем повече от 4 милиона хора работят в областта на ИКТ в ЕС и въпреки че техният брой нараства с 3% годишно, Комисията счита, че до 2015 г., въпреки кризата, между 700 000 и 1 милион висококачествени работни места в областта на ИКТ няма да бъдат заети; подчертава, че следователно мерки за постигане на електронни умения и за цифрово образование може да бъдат от изключително значение за справянето с нарастващата безработица, особено сред младите хора;

28. приветства приемането на равнището на Съюза на програми за „гаранция за младежта“, за да се гарантира на всички млади европейци, че в рамките на четири месеца след като са завършили училище или са станали безработни, ще получат добро предложение за качествено работно място, възможност за повишаване на квалификацията или обучение, професионално обучение или стаж; отбелязва обаче, че предвидените в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) 6 милиарда евро за инициативата за младежка заетост са очевидно недостатъчни за справяне с мащаба на проблема; призовава Комисията и държавите членки да засилят максимално ефективността от тези мерки чрез даване на приоритет на придобиването на цифрови умения; подчертава, че цифровите умения следва да бъдат задължителна съставна част на всяко професионално обучение, за да се гарантира, че новите поколения, както и тези, които понастоящем работят, могат да придобиват уменията, които са им необходими;

ИКТ в подкрепа за МСП

29. припомня, че ролята на интернет като платформа, позволяваща на всеки гражданин да предлага услуги или новаторски продукти, предназначени за всеки друг гражданин, което води до създаване на работни места и МСП, в допълнение към ролята на интернет като платформа за социално общуване, е основен принцип на цифровия единен пазар;

30. изтъква, че МСП са в основата на икономиката на ЕС и че е необходимо предприемане на повече действия, за да се насърчи глобалната конкурентоспособност на МСП от ЕС и да се създаде възможно най-добрата среда за внедряването на новите обещаващи технологични постижения, които могат да окажат силно въздействие върху конкурентоспособността на предприятията от ЕС, като например изчисленията „в облак”;

31. отбелязва, че като алтернатива на редовната заетост все повече европейци, преди всичко млади хора, избират предприемаческата кариера, водени от несъществувалите досега възможности, които създават мрежите, облакът, мобилните платформи, социалните мрежи и огромните потоци от данни; призовава Комисията и държавите членки да създадат по-благоприятна за предприемачеството среда с по-лесен достъп до финансиране („лиценз за несполука“), пазари, мрежи и умения, която трябва да бъде насърчавана чрез схеми за споделяне на риска, рисков капитал, благоприятно данъчно облагане и мероприятия за установяване на контакти;

Цифровизация на публичния сектор

32. подчертава, че цифровизацията на публичния сектор следва да бъде една от важните следващи стъпки по Програмата в областта на цифровите технологии, тъй като освен за намаляването на разходите за публичната администрация и за предоставяне на по-ефективни услуги на гражданите цифровият ефект на лоста ще бъде изключително полезен за всички сектори на икономиката;

33. изразява съжаление, че националните стратегии за изчисленията в облак се следват за сметка на амбициозната и ефективна европейска стратегия; призовава Комисията да укрепи предложенията си и да потърси ресурси, които ще бъдат достатъчно ефективни, за да позволят на ЕС да поеме водеща позиция по отношение на стандартизацията;

34. подчертава, че една модерна държавна администрация е основен фактор в подкрепа на изготвянето и прилагането на политиките за насърчаване на заетостта, икономическия растеж и конкурентоспособността; подчертава, че потенциалът на ИКТ следва да бъде използван, за да се изгради по-ефективен и ефикасен публичен сектор, като същевременно се намали административната тежест; отбелязва, че ИКТ могат да стимулират реформите на системата за събиране на данъците и на здравната система, да намалят закъсненията в плащанията към доставчиците и да подобрят ефективността на съдебните системи; счита, че по-специално коренно може да бъде променено предоставянето на здравни грижи, като на пациентите и работещите в областта на здравеопазването се предоставят по-ефикасни и персонализирани услуги;

35. призовава Комисията и държавите членки да ускорят дейността на Европейското партньорство в областта на изчислителните облаци;

Финансиране на ИКТ: Многогодишната финансова рамка (МФР)

36. изразява съжаление поради факта, че предложените от Комисията 9,2 милиарда евро за инвестиции в ИКТ в Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в периода 2014-2020 г. ще бъдат съкратени драстично; подчертава, че поради новите финансови обстоятелства инвестициите от структурните фондове и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в широколентови мрежи са по-важни от всякога и следва да се увеличат значително в сравнение с програмния период 2007-2013 г.;

37. подчертава, че е необходимо средствата от ЕС за инвестиции в ИКТ да се използват по-целенасочено и че финансирането за ИКТ в следващата МФР следва да бъде съобразено със значението и икономическото въздействие на сектора; призовава в цялостната многогодишна финансова рамка (МФР) да се придаде приоритетно значение на разходите, свързани с ИКТ, в сравнение с периода 20072013 г.;

38. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.