Πρόταση ψηφίσματος - B7-0385/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0385/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα

6.9.2013 - (2013/2593(RSP))

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7‑0219/2013 και B7‑0220/2013
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Amalia Sartori εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαδικασία : 2013/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0385/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0385/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0385/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα

(2013/2593(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο «Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη – ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης» – COM(2012)784,

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά «ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα» (O-000085/ – B7‑0219/2013 και O-000086 – B7‑0220/2013),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών μέσα στην Ένωση[1],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα[2],

–   έχοντας υπόψη τις συνεχείς διαπραγματεύσεις για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ειδικότερα την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/EΚ – (COM(2013)329),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu (2009/2225(INI))[3],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη» COM(2012)0529),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 2012, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2011, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)245),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχεδιάζει να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης - 25ης Οκτωβρίου 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος της ψηφιακής στρατηγικής για την Ευρώπη που εγκρίθηκε το 2010 πρέπει να είναι η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη σταθερή και κινητή υποδομή μεγάλης και πολύ μεγάλης ταχύτητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) βρίσκονται στον πυρήνα της ψηφιακής κοινωνίας και αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 20% της ετήσιας ευρωπαϊκής μεγέθυνσης σε παραγωγικότητα, στο 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ, παράγουν δε το 25% των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α, συνιστώντας εν δυνάμει μέγιστο συντελεστή μεγέθυνσης και απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθέρωση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας στην ΕΕ θα είχε σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία, οδηγώντας σε αύξηση της μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην ΕΕ, επομένως η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού είναι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις για μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα, πράγμα που θα βοηθήσει την ΕΕ να βγει από την παρούσα κρίση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται πως 50 δισεκατομμύρια συσκευές θα είναι συνδεδεμένες με το Διαδίκτυο μέχρι το 2020 και η παγκόσμια ανταλλαγή δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί στο 15πλάσιο μέχρι το τέλος του 2017· λόγω αυτής της εκθετικής αύξησης της ευρυζωνικής μεταφοράς δεδομένων είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν φιλόδοξες πολιτικές σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, για να αυξηθεί η χωρητικότητα των δικτύων τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε η Ευρώπη να επιτύχει περισσότερη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του τρέχοντος ψηφιακού θεματολογίου έχουν ξεπεραστεί από την ταχύτητα των εξελίξεων σε άλλες ηπείρους, επομένως δεν είναι αρκετά φιλόδοξο να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα έχει παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στις τηλεπικοινωνίες μέχρι το 2020·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξακολουθούν να αναμένουν προτάσεις από την Επιτροπή σχετικά με την ουδετερότητα του Διαδικτύου και της καθολικής υπηρεσίας·

1.  τονίζει ότι το ψηφιακό θεματολόγιο και η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών της ΕΕ για τη δημιουργία ανάπτυξης και την έξοδο από την κρίση· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να επιδειχθεί ηγετική πολιτική τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια στην ψηφιακή ενιαία αγορά για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ψηφιακή οικονομία μεγεθύνεται με ρυθμό 7 φορές μεγαλύτερο από τους ρυθμούς της υπόλοιπης οικονομίας και σημειώνει ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να δημιουργεί 110 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλαπλές, ταυτόχρονες πιέσεις στη μεγέθυνση του ΑΕγχΠ τη στιγμή που η προοπτική να ζωογονηθεί η μεγέθυνση μέσω δημόσιων ενισχύσεων είναι περιορισμένη λόγω του υψηλού χρέους και του υψηλού ελλείμματος, καλεί δε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν κάθε δυνατό μοχλό μεγέθυνσης· επισημαίνει ότι οι ΤΠΕ είναι ουσιώδης μετασχηματιστική τεχνολογία σε όλους τους τομείς της οικονομίας, έχοντας ιδιαίτερη σχέση με τομείς όπως: η υγειονομική περίθαλψη, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες και η εκπαίδευση·

Μια Ευρώπη χωρίς περιαγωγή το 2015

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη είναι ακόμη κατακερματισμένη σε εθνικές αγορές και δεν μπορεί να θεωρηθεί ενιαία οικονομική αγορά στην οποία ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός·

4.  τονίζει ότι αναλυτές του κλάδου αναφέρουν πως τα έσοδα των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών φορέων από την περιαγωγή υπολογίζονται, σε πολλές περιπτώσεις, γύρω στο 10% των πωλήσεών τους και οι τελευταίες αναλύσεις του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) έχουν δείξει ότι η βιομηχανία και οι καταναλωτές πληρώνουν κατά μέσο όρο το διπλάσιο της τιμής που πληρώνουν οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς στην αγορά χονδρικής για την περιαγωγή κλήσεων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτά τα μη ισορροπημένα περιθώρια κέρδους από την περιαγωγή αυξάνουν το κόστος της κινητικότητας μέσα στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι αυτό θέτει εμπόδια στην ανάπτυξη και την ευημερία, υπογραμμίζοντας ότι η κινητικότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης στην Ευρώπη·

6.  επισημαίνει ότι η κατάργηση των τελών περιαγωγής έχει κομβική σημασία για την τόνωση της καινοτομίας, με τη δημιουργία ευρύτερης εγχώριας αγοράς για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες·

7.  πιστεύει ότι μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει όταν εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ εγχώριων τιμών και τιμών περιαγωγής· πιστεύει ότι αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα θα πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς ψηφιακών υπηρεσιών, στην οποία θα ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός και όπου δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ εγχώριων τιμών και τιμών περιαγωγής, καθιερώνοντας έτσι μια εσωτερική αγορά εντός της Ένωσης για τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών·

8.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ότι στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη αναφέρεται πως η διαφορά μεταξύ περιαγωγής και εθνικών τιμολογίων θα πρέπει να πλησιάζει στο μηδέν το 2015, και ότι ο στόχος του κανονισμού (EΕ) αριθ. 531/2012 είναι η επίτευξη μιας εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών και, τελικώς, η εξάλειψη οιασδήποτε διαφοροποίησης μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής·

9.  πιστεύει ότι τα μέτρα ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς ή να καταλήγουν στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ εθνικών τιμολογίων και τιμολογίων περιαγωγής το 2015, και θα οδηγήσουν σε μια απαλλαγμένη από τέλη περιαγωγής ΕΕ (για κλήσεις, μηνύματα κειμένου και δεδομένα)·

10. υπενθυμίζει ότι οι νέες προσφορές από τους φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας πρέπει να είναι φιλικές προς το χρήστη και διαφανείς, αποφεύγοντας έτσι νέα κρυφά εμπόδια στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών·

11. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρόκειται να αναθεωρήσει τη λειτουργία του κανονισμού (EΕ) αριθ. 531/2012 και να αξιολογήσει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς στον τομέα της περιαγωγής, το κατά πόσον οι καταναλωτές επωφελήθηκαν από πραγματικές μειώσεις των τιμών των υπηρεσιών περιαγωγής, καθώς και τη διαφορά μεταξύ των τιμολογίων περιαγωγής και των εθνικών τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας προσφορών με ενιαία τιμολόγια για εθνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες περιαγωγής·

12. υπενθυμίζει ότι η κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής δεν αρκεί για να δημιουργηθεί μια γνήσια ενιαία ψηφιακή αγορά· εμμένει στην άποψη ότι το εργαλείο αυτό πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο μιας σφαιρικής ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής η οποία θα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των υποδομών και στην προσβασιμότητα με στόχο την προώθηση της υποστήριξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα αυτό·

13. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής που προτείνει νομοθετική δέσμη για την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων εμποδίων όσον αφορά τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων στις αναπτυξιακές δυνατότητες του τηλεπικοινωνιακού κλάδου με τη δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη·

Υποδομή και κινητικότητα

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνουν πρωταρχική προτεραιότητα η υιοθέτηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και η πρόσβαση σε αυτές, το ηλ-εμπόριο, η ψηφιακή ενσωμάτωση, οι διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες και οι στόχοι στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας που τίθενται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, προκειμένου να αξιοποιήσει η ΕΕ πλήρως τα οφέλη από την ψηφιακή κοινωνία·

15. υπενθυμίζει ότι, παράλληλα με την ανάγκη να εξαλειφθούν οι φραγμοί στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά υπάρχει η απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει σε τελειοποιημένες υποδομές ταχύτατων ευρυζωνικών υπηρεσιών Διαδικτύου, για να γίνει πλήρως αντιληπτό το δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας·

16. υπογραμμίζει ότι, για να καλύψει η ΕΕ την ψηφιακή επανάσταση και να ξαναποκτήσει τον παγκόσμια ηγετικό της ρόλο, χρειαζόμαστε φιλόδοξους και ριζοσπαστικούς στόχους για το 2020· πιστεύει ότι στόχος ενός αναθεωρημένου, φιλόδοξου ψηφιακού θεματολογίου για το 2020 πρέπει να είναι η σύνδεση όλων των ευρωπαϊκών νοικοκυριών με ευρυζωνικές συνδέσεις των 100 megabit το δευτερόλεπτο, με το 50% των νοικοκυριών να επιλέγουν σύνδεση του 1 gigabit το δευτερόλεπτο και πέρα· επισημαίνει ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έχει ήδη δώσει την υποστήριξή της σε τέτοιους φιλόδοξους στόχους μέσω της έκθεσής της σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/EΚ·

17. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσμία απόδοσης του "ψηφιακού μερίσματος" στα 800 MHz σε ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013, όπως όριζαν τα προγράμματα πολιτικής για το ραδιοφάσμα· τονίζει ότι αυτή η καθυστέρηση έχει υπονομεύσει την επέκταση των δικτύων τέταρτης γενεάς εντός της ΕΕ, επομένως καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 800 MHz θα καταστούν διαθέσιμα για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καλεί δε την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της για να διασφαλίσει τη γρήγορη εφαρμογή τους·

18. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πολιτική απόφαση για το άνοιγμα ενός δεύτερου ψηφιακού μερίσματος στο φάσμα των 700 MHz για τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες που πρέπει να δημιουργηθεί σε πανευρωπαϊκή βάση· πιστεύει ότι μια τέτοια απόφαση αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για την ανάπτυξη, δημιουργώντας μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών στην οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παραδίδουν εύκολα προϊόντα και υπηρεσίες·

19. διαπιστώνει ότι οι στόχοι που αναφέρονται στο ψηφιακό θεματολόγιο όσον αφορά τον εφοδιασμό με ευρυζωνικές υπηρεσίες αναμένεται να μείνουν σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτοι· είναι επομένως πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα χάσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της, αν δεν ενεργοποιηθούν μεγαλύτερες επενδύσεις στα μελλοντικά δίκτυα· είναι ως εκ τούτου της άποψης ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την εσωτερική αγορά, πρέπει να παρουσιάσει μία εις βάθος μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την αγορά τηλεπικοινωνιών για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας·

20. πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπονομευθεί ο ρόλος του ανταγωνισμού στην προώθηση των επενδύσεων σε νέες ψηφιακές υποδομές προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης· πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία η Επιτροπή να διασφαλίσει κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει σε όλους του φορείς της αγοράς να επενδύουν σε καινοτόμες ψηφιακές υποδομές· προς τούτο, οι νέοι κανόνες για τον ορισμό των τιμών αποτελεσματικής πρόσβασης στην υποδομή ΠΝΓ (πρόσβαση νέας γενεάς) πρέπει να αντικατοπτρίζει τη βασική διαδικασία ανταγωνισμού σε κάθε κράτος μέλος, σεβόμενοι τις απαιτήσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ)· πιστεύει ότι, για τον λόγο αυτό, οι ΕΡΑ πρέπει να εργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων, π.χ. αυτών που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο, βασιζόμενοι στη βέλτιστη γνώση και την εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη των αντίστοιχων εθνικών αγορών τους·

21. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις για την προώθηση της ριζικής αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

22. τονίζει τη σημασία να συμπληρωθούν οι βασικές δράσεις που κοινοποιούνται στην ανακοίνωση «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» και τονίζει την ανάγκη να εγκριθούν πριν από τον Μάιο του 2014 η πρόταση για ηλεκτρονική υπογραφή, η πρόταση για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το καθεστώς προστασίας δεδομένων·

23. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση και αναθεώρηση της οδηγίας για την κοινωνία της πληροφορίας (2001/29/EΚ[4]) προκειμένου να διασφαλίσει την προβλεψιμότητα, την κινητικότητα και την ευελιξία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς της ΕΕ, όπως ζητούσε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση μιας Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ[5]·

Οι ΤΠΕ για την απασχόληση των νέων

24. επισημαίνει ότι η επίτευξη μιας πλήρως λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς προϋποθέτει συντονισμένες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκονται, έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες για να το αξιοποιήσουν·

25. χαιρετίζει την έναρξη, τον Μάρτιο του 2013, της μεγάλης Συμμαχίας για Ψηφιακές Θέσεις Εργασίας που είναι ανοικτή σε όλους τους φορείς· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει κατεπειγόντως επιχειρησιακή τη Μεγάλη Συμμαχία, να αναπαραγάγει σε επίπεδο κράτους μέλους την πρωτοβουλία αυτή και να παράσχει στους συμμετέχοντες προτιμησιακή πρόσβαση σε ενωσιακά κονδύλια για τη στήριξη των δράσεών τους·

26. τονίζει ότι η ανεργία, συμπεριλαμβανομένης και της ανεργίας των νέων καθώς και της μακροχρόνιας ανεργίας, έχει φθάσει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη και ενδέχεται να παραμείνει υψηλή στο εγγύς μέλλον, και ότι είναι απαραίτητο να αναληφθεί αποφασιστική και επείγουσα δράση σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·

27. σημειώνει ότι, επί του παρόντος, υπάρχουν στην Ευρώπη περισσότεροι από 4 εκατ. εργαζόμενοι στον τομέα των ΤΠΕ και, μολονότι ο αριθμός αυξάνεται κατά 3% ετησίως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά την κρίση, μέχρι το 2015, δεν θα καλυφθούν 700.000 έως 1 εκατ. υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ· επισημαίνει, κατά συνέπεια, ότι οι δράσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών προσόντων και της ψηφιακής εκπαίδευσης μπορούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων·

28. χαιρετίζει την έγκριση σε επίπεδο Ένωσης των προγραμμάτων «Εγγύηση νεότητας» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι ευρωπαίοι θα έχουν μια καλή προσφορά ποιοτικής εργασίας, περαιτέρω εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή άσκηση, εντός 4 μηνών από την αποφοίτηση από το σχολείο ή την έναρξη της περιόδου ανεργίας· σημειώνει ωστόσο ότι τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εγγραφεί στο επόμενο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ασφαλώς δεν αρκούν για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος τέτοιας κλίμακας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των δράσεων αυτών, δίνοντας προτεραιότητα στην απόκτηση ψηφιακών προσόντων· επισημαίνει ότι τα ψηφιακά προσόντα πρέπει να αποτελέσουν απαραίτητη συνιστώσα της επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέες γενιές καθώς και αυτές που επί του παρόντος βρίσκονται στον χώρο εργασίας, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα προσόντα που χρειάζονται·

ΤΠΕ για ΜΜΕ

29. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος του Διαδικτύου ως πλατφόρμας που παρέχει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να ξεκινήσει την παροχή μιας υπηρεσίας ή ενός καινοτόμου προϊόντος με αποδέκτη οιονδήποτε άλλον πολίτη, δημιουργώντας έτσι θέσεις απασχόλησης και ΜΜΕ, πέρα από τον ρόλο της πλατφόρμας κοινωνικής επικοινωνίας, αποτελεί βασική αρχή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

30. επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την καρδιά της ενωσιακής οικονομίας και ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν περισσότερες δράσεις για την προώθηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και τη δημιουργία του βέλτιστου δυνατού περιβάλλοντος για την κατανόηση των πολλά υποσχόμενων τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, όπως το υπολογιστικό νέφος·

31. σημειώνει ότι ως εναλλακτική επιλογή σταδιοδρομίας έναντι της συνήθους απασχόλησης, περισσότεροι Ευρωπαίοι, ιδίως νέοι, επιλέγουν πλέον την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τις άνευ προηγουμένου ευκαιρίες που δημιουργεί το Διαδίκτυο, το νέφος, οι κινητές πλατφόρμες, τα κοινωνικά δίκτυα και οι τεράστιοι όγκοι δεδομένων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα φιλικότερο για τις επιχειρήσεις περιβάλλον με ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση ("a license to fail"), τις αγορές, τα δίκτυα και τα προσόντα· το εγχείρημα αυτό πρέπει να ενθαρρυνθεί με προγράμματα επιμερισμού κινδύνου, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και εκδηλώσεις δικτύωσης·

Ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα

32. επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα πρέπει να βρεθεί στην προμετωπίδα των επόμενων βημάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου, καθόσον πέρα από τη μείωση του κόστους των δημοσίων υπηρεσιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, το φαινόμενο της ψηφιακής μόχλευσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επωφελές·

33. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αναπτύσσονται εθνικές στρατηγικές για το υπολογιστικό νέφος εις βάρος μιας φιλόδοξης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις προτάσεις της και να αναζητήσει αρκούντως αποτελεσματικά μέσα για να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσει στον τομέα της τυποποίησης και των προδιαγραφών·

34. επισημαίνει ότι μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση του σχεδιασμού και της χάραξης πολιτικών για την προώθηση των θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας· επισημαίνει ότι οι δυνατότητες των ΤΠΕ πρέπει να αξιοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, μειώνοντας ταυτόχρονα τη διοικητική επιβάρυνση· τονίζει ότι οι ΤΠΕ μπορούν να δώσουν έναυσμα στη μεταρρύθμιση των συστημάτων συλλογής φόρων και υγειονομικής περίθαλψης, να μειώσουν τις καθυστερήσεις των πληρωμών των προμηθευτών και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων· ειδικότερα, στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να επέλθει επανάσταση, με την παροχή πιο αποδοτικών οικονομικά και εξατομικευμένων υπηρεσιών στους ασθενείς και τους επαγγελματίες·

35. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις εργασίες της ευρωπαϊκής σύμπραξης για το υπολογιστικό νέφος·

Χρηματοδότηση των ΤΠΕ: το ΠΔΠ

36. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε τον δραστικό περιορισμό των 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις ΤΠΕ στη διευκόλυνση «συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) για την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, οι επενδύσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης στον τομέα των ευρυζωνικών δικτύων είναι περισσότερο σημαντικές από ποτέ και πρέπει να αυξηθούν σημαντικά όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013·

37. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει καλύτερη στοχοθεσία των κονδυλίων της Ένωσης στις επενδύσεις ΤΠΕ και ότι η χρηματοδότηση για τις ΤΠΕ στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να αντικατοπτρίζει τη βαρύτητα και τον οικονομικό αντίκτυπο του τομέα αυτού· ζητεί, στο συνολικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να διπλασιαστεί το μερίδιο των δαπανών που αφορούν ΤΠΕ, σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013·

38. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.