Projekt rezolucji - B7-0385/2013Projekt rezolucji
B7-0385/2013

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie agendy cyfrowej na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia: pora przyspieszyć

6.9.2013 - (2013/2593(RSP))

złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B7‑0219/2013 i B7‑0220/2013
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Amalia Sartori w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Procedura : 2013/2593(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0385/2013
Teksty złożone :
B7-0385/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0385/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie agendy cyfrowej na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia: pora przyspieszyć

(2013/2593(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 grudnia 2012 r. zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa – cyfrowe pobudzenie wzrostu w Europie” (COM(2012)0784),

–   uwzględniając pytania skierowane do Komisji i Rady w sprawie agendy cyfrowej na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia: pora przyspieszyć (O‑000085 – B7‑0219/2013 i O-000086 – B7‑0220/2013),

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii[1],

–   uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego[2],

–   uwzględniając trwające negocjacje w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”, w szczególności zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE (COM(2013)0329),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej dla Europy: 2015.eu[3],

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 września 2012 r. zatytułowany „Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie” (COM(2012)0529),

–   uwzględniając wniosek z dnia 25 stycznia 2012 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012)0011),

–   uwzględniając wniosek z dnia 19 października 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (COM(2011)0665),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 maja 2010 r. zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” (COM(2010)0245),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rada Europejska zamierza przyjąć konkluzje w sprawie europejskiej agendy cyfrowej podczas posiedzenia w dniach 24–25 października 2013 r.;

B.  mając na uwadze, że głównym celem europejskiej strategii cyfrowej przyjętej w 2010 r. musi być zmniejszanie nierówności między państwami członkowskimi, szczególnie w zakresie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej o dużej i bardzo dużej szybkości transmisji, zarówno w łączności stacjonarnej, jak i ruchomej;

C. mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) leżą u podstaw funkcjonowania społeczeństwa cyfrowego i odpowiadają obecnie za około 20% rocznego wzrostu wydajności w Unii, 4,5% unijnego PKB, a także generują 25% prywatnych inwestycji w badania i rozwój w UE, potencjalnie stanowiąc jeden z czynników w wyjątkowo wysokim stopniu przyczyniających się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

D. mając na uwadze, że uwolnienie potencjału gospodarki cyfrowej w UE wywarłoby silny efekt mnożnikowy na gospodarkę, przyczyniając się do zwiększenia wzrostu gospodarczego i liczby miejsc pracy; mając na uwadze, że uwolnienie tego potencjału stanowi zatem jedną z najważniejszych reform na rzecz wzrostu gospodarczego i konkurencyjności i może pomóc UE w wyjściu z obecnego kryzysu;

E.  mając na uwadze, że według szacunków do 2020 r. do internetu będzie podłączonych 50 mld urządzeń, a do końca 2017 r. globalny przepływ danych wzrośnie piętnastokrotnie; mając na uwadze, że jeśli UE ma osiągnąć większy wzrost gospodarczy, konkurencyjność i wydajność, ten gwałtowny wzrost ruchu na łączach szerokopasmowych będzie wymagał ambitnych strategii politycznych na szczeblu Unii i państw członkowskich, aby zwiększyć możliwości sieci zarówno w łączności stacjonarnej, jak i ruchomej;

F.  mając na uwadze, że wobec tempa zmian zachodzących na innych kontynentach cele obecnej agendy cyfrowej są już nieaktualne, a zatem nie są na tyle ambitne, by zapewnić UE pozycję globalnego lidera rynku telekomunikacji do 2020 r.;

G. mając na uwadze, że Parlament i Rada nadal oczekują na wnioski Komisji w sprawie neutralności sieci i usługi powszechnej;

1.  podkreśla, że agenda cyfrowa i dokończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego muszą znajdować się w centrum działań UE na rzecz generowania wzrostu gospodarczego i wychodzenia z kryzysu; uważa, że od przywódców politycznych na szczeblu unijnym i krajowym należy wymagać likwidowania barier utrudniających powstanie jednolitego rynku cyfrowego w celu tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w UE; przypomina, że gospodarka cyfrowa rośnie w tempie siedem razy szybszym niż reszta gospodarki i zauważa, że dokończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego mogłoby przynieść Unii dodatkowe 110 mld EUR rocznie;

2.  wskazuje, że w czasie ograniczonych możliwości pobudzania wzrostu gospodarczego ze środków publicznych ze względu na wysoki poziom zadłużenia i deficytu UE staje wobec presji – równocześnie z wielu stron – by zwiększać PKB, a także wzywa instytucje UE oraz państwa członkowskie do uruchomienia wszystkich dostępnych dźwigni wzrostu; zauważa, że ICT należą do podstawowych technologii transformacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna, energetyka, usługi publiczne i edukacja;

Europa bez roamingu w 2015 r.

3.  wyraża ubolewanie z powodu faktu, że rynek telekomunikacyjny jest nadal rozdrobniony na rynki krajowe podzielone sztucznymi granicami i nie można go uznać za jednolity rynek gospodarczy, na którym pobudza się konkurencję;

4.  podkreśla, że analitycy branżowi wskazują, iż w wielu przypadkach dochody z tytułu roamingu stanowią około 10% dochodów operatorów unijnych oraz zauważa, że najnowsze analizy przeprowadzone przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej wykazały, iż za połączenia realizowane w roamingu przemysł i konsumenci płacą średnio cenę dwukrotnie wyższą niż cena, którą operatorzy muszą zapłacić na rynku hurtowym;

5.  ubolewa z powodu faktu, że te niewyważone marże zysku z tytułu roamingu zwiększają koszty mobilności w UE; wskazuje, że hamuje to wzrost i spowalnia koniunkturę, ponieważ mobilność jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu UE;

6.  podkreśla, że likwidacja opłat roamingowych ma kluczowe znaczenie dla pobudzania innowacji z uwagi na tworzenie większego rynku wewnętrznego dla innowacyjnych produktów i usług;

7.  uważa, że obecnie nie istnieje jednolity rynek telekomunikacyjny, między innymi z powodu znacznych różnic między cenami za połączenia krajowe i roamingowe; w związku z tym uważa, że środki strukturalne powinny przyczynić się do stworzenia prawdziwego wewnętrznego rynku cyfrowego, na którym pobudzana jest konkurencja i na którym nie ma różnic między taryfami krajowymi i taryfami roamingowymi, i tym samym ustanowić ogólnounijny rynek łączności ruchomej;

8.  przypomina Radzie i Komisji, że według europejskiej agendy cyfrowej do roku 2015 powinny prawie zniknąć różnice między taryfami roamingowymi a taryfami krajowymi oraz że celem rozporządzenia (UE) nr 531/2012 jest utworzenie wewnętrznego rynku usług łączności ruchomej oraz docelowo zlikwidowanie różnic między taryfami krajowymi i taryfami roamingowymi;

9.  uważa, że w związku z tym środki służące dokończeniu tworzenia jednolitego rynku cyfrowego powinny doprowadzić do zlikwidowania różnic między taryfami roamingowymi i taryfami krajowymi do 2015 r., czego efektem będzie Europa bez roamingu (za rozmowy, wiadomości tekstowe i przesył danych);

10. przypomina, że nowe oferty operatorów telekomunikacyjnych powinny być przyjazne użytkownikom i przejrzyste, co pozwoli uniknąć tworzenia nowych ukrytych barier w sektorze telekomunikacji;

11. przypomina, że Komisja ma przeprowadzić przegląd funkcjonowania rozporządzenia (UE) nr 531/2012 oraz ocenę konkurencyjności rynku roamingowego, stopnia, w jakim konsumenci skorzystali na faktycznej obniżce cen za usługi roamingowe, oraz różnicy między taryfami roamingowymi a taryfami krajowymi, w tym dostępności ofert wprowadzających pojedynczą taryfę na usługi krajowe i roamingowe;

12. zauważa, że samo zlikwidowanie opłat roamingowych nie umożliwi stworzenia prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego; podkreśla, że środek ten należy postrzegać jako element wszechstronnej europejskiej strategii cyfrowej, która szczególny nacisk kładłaby na rozwój infrastruktury i dostępność w celu utrzymania i tworzenia miejsc pracy w tym sektorze;

13. z zadowoleniem przyjmuje oznajmienie przez Komisję, że zamierza przedłożyć pakiet ustawodawczy mający na celu zniesienie utrzymujących się jeszcze przeszkód w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego UE; wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny wpływu potencjału wzrostu na sektor telekomunikacyjny dzięki utworzeniu jednolitego rynku cyfrowego w UE;

Infrastruktura i mobilność

14. podkreśla, że konieczne jest, aby cele związane z wykorzystaniem sieci szerokopasmowych i dostępem do nich, handlem elektronicznym, włączeniem cyfrowym, transgranicznymi usługami publicznymi oraz badaniami i innowacjami wyznaczone w europejskiej agendzie cyfrowej pozostały nadrzędnym priorytetem, aby umożliwić UE wykorzystanie w pełni możliwości, jakie oferuje społeczeństwo cyfrowe;

15. przypomina, że obok konieczności likwidowania barier na drodze do jednolitego rynku cyfrowego UE absolutnym priorytetem Unii muszą być inwestycje w rozwój optymalnej infrastruktury bardzo szybkiego internetu szerokopasmowego, aby uwolnić pełny potencjał gospodarki cyfrowej;

16. podkreśla, że jeżeli UE ma być ośrodkiem rewolucji cyfrowej i odzyskać pozycję światowego lidera, należy wyznaczyć na rok 2020 ambitne i przyszłościowe cele; uważa, że celem zmienionej perspektywicznej agendy cyfrowej na 2020 r. powinno być podłączenie wszystkich unijnych gospodarstw domowych do szerokopasmowych łączy o przepustowości co najmniej 100 megabitów na sekundę, a 50% gospodarstw domowych – do łączy o przepustowości 1 gigabitu na sekundę lub większej; zauważa, że w sprawozdaniu w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych i uchylenia decyzji nr 1336/97/WE Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii wyraziła już poparcie dla tak ambitnych celów;

17. wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że wielu państwom członkowskim nie udało się dotrzymać terminu 1 stycznia 2013 r., w którym miały przydzielić tzw. „dywidendę cyfrową” w paśmie 800 MHz mobilnym usługom szerokopasmowym, jak przewidziano w programie dotyczącym polityki w zakresie widma radiowego; podkreśla, że to opóźnienie utrudnia rozpowszechnianie sieci 4G w UE, i w związku z tym wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań koniecznych, by zapewnić dostępność częstotliwości w paśmie 800 MHz dla mobilnych usług szerokopasmowych, a także wzywa Komisję do wykorzystania pełni przyznanych jej uprawnień, by zapewnić szybkie wdrożenie;

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia decyzji politycznej o zwolnieniu drugiej dywidendy cyfrowej w paśmie 700 MHz, w którym częstotliwości byłyby przydzielane mobilnym usługom szerokopasmowym w skali ogólnoeuropejskiej; uważa, że taka decyzja stanowiłaby ważną reformę na rzecz wzrostu gospodarczego dzięki stworzeniu 500-milionowego rynku konsumentów, na którym przedsiębiorstwa mogłyby z łatwością rozprowadzać towary i usługi;

19. zauważa, że świadczenie usług szerokopasmowych będzie przypuszczalnie dalece odbiegać od celów wyznaczonych w agendzie cyfrowej; dlatego jest przekonany, że bez większych inwestycji w sieci przyszłości UE będzie nadal traciła swą konkurencyjność w skali światowej; uważa, że w kontekście Aktu o jednolitym rynku Komisja powinna przedstawić także wszechstronny przegląd ram prawnych rynku telekomunikacyjnego, by napędzać inwestycje w sieci łączności stacjonarnej i ruchomej;

20. uważa, że nie należy umniejszać roli, jaką pełni konkurencja w pobudzaniu inwestycji w nową infrastrukturę cyfrową, skutkujących wzrostem gospodarczym; uważa, że niezwykle ważne jest, aby Komisja zagwarantowała ramy regulacyjne, które umożliwią wszystkim podmiotom rynkowym inwestowanie w innowacyjną infrastrukturę cyfrową; w związku z tym uważa, że nowe zasady ustalania cen efektywnego dostępu do sieci dostępu nowej generacji powinny odzwierciedlać podstawowy proces konkurencyjny w każdym państwie członkowskim, z poszanowaniem uprawnień krajowych organów regulacyjnych; uważa, że w związku z tym krajowe organy regulacyjne powinny dążyć do realizacji wspólnych celów, np. wynikających z agendy cyfrowej, korzystając z lepszej znajomości własnych rynków krajowych i specyficznej wiedzy na ich temat;

21. wzywa Komisję do przedstawienia wniosków dotyczących gruntownej rewizji ram regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej;

22. podkreśla znaczenie zakończenia realizacji kluczowych działań ogłoszonych w europejskiej agendzie cyfrowej ze szczególnym naciskiem na odporne na ataki, solidne usługi i infrastrukturę oraz system ochrony danych;

 

23. przypomina Komisji, by przeprowadziła ocenę i przegląd dyrektywy w sprawie społeczeństwa informacyjnego (2001/29/WE[4]) w celu zapewnienia przewidywalności, mobilności i elastyczności na jednolitym rynku cyfrowym UE, do czego wezwano w rezolucji Parlamentu z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE[5];

ICT na rzecz zatrudnienia młodzieży

24. podkreśla, że osiągnięcie w pełni operacyjnego jednolitego rynku cyfrowego wymaga skoordynowanych wysiłków w celu dopilnowania, aby wszyscy obywatele, bez względu na miejsce pobytu, mieli dostęp do internetu i umiejętności potrzebne do korzystania z niego;

25. z zadowoleniem przyjmuje zawiązanie w marcu 2013 r. wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym otwartej dla wszystkich zainteresowanych stron; wzywa Komisję do niezwłocznego rozpoczęcia działalności wielkiej koalicji, do powielenia tej inicjatywy na szczeblu państw członkowskich oraz do udzielenia jej uczestnikom dostępu do środków unijnych na warunkach preferencyjnych w celu wspierania ich działań;

26. podkreśla, że bezrobocie, w tym bezrobocie osób młodych i bezrobocie długotrwałe, osiągnęło w UE poziom niemożliwy do zaakceptowania i prawdopodobnie pozostanie na tak wysokim poziomie w najbliższej przyszłości, oraz że w związku z tym należy podjąć zdecydowane i natychmiastowe działania na wszystkich szczeblach politycznych;

27. zauważa, że obecnie w sektorze ICT w UE pracują ponad 4 mln osób, a liczba ta wzrasta o 3% rocznie, oraz że zdaniem Komisji do 2015 r. – mimo kryzysu – od 700 tys. do 1 mln wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze ICT pozostanie nieobsadzonych; podkreśla, że umiejętności cyfrowe i edukacja cyfrowa mogą w związku z tym mieć ogromne znaczenie przy zwalczaniu rosnącego bezrobocia, zwłaszcza wśród osób młodych;

28. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie na szczeblu Unii gwarancji dla młodzieży, których celem jest zapewnienie wszystkim młodym Europejczykom dobrej oferty pracy, dalszego kształcenia lub szkolenia, praktyki zawodowej lub stażu w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub przejścia na bezrobocie; zauważa jednak, że kwota 6 mld EUR przeznaczona w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do skali tego problemu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do maksymalnego zwiększenia skuteczności takich działań przez nadanie priorytetowego charakteru nabywaniu umiejętności cyfrowych; podkreśla, że umiejętności cyfrowe powinny stanowić niezbędny element kształcenia zawodowego, aby zapewnić nowym pokoleniom oraz pokoleniom obecnie aktywnym na rynku pracy możliwość uzyskiwania potrzebnych im kwalifikacji;

ICT dla MŚP

29. przypomina, że podstawową zasadą jednolitego rynku cyfrowego jest rola internetu jako platformy, która umożliwia każdemu obywatelowi rozpoczęcie świadczenia usługi lub oferowania innowacyjnego produktu wszystkim pozostałym obywatelom, tworząc w ten sposób miejsca pracy i MŚP, w uzupełnieniu jego roli jako platformy komunikacji społecznej;

30. podkreśla, że MŚP stanowią podstawę gospodarki UE oraz że należy w większym stopniu promować konkurencyjność unijnych MŚP na świecie, a także stworzyć jak najlepsze warunki do wykorzystywania nowych, obiecujących rozwiązań technologicznych, takich jak chmury obliczeniowe, które mogłyby znacznie wpłynąć na konkurencyjność UE;

31. zauważa, że coraz więcej Europejczyków, zwłaszcza młodych, wybiera alternatywną ścieżkę kariery i zamiast podejmować stałe zatrudnienie decyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej ze względu na niespotykane dotychczas możliwości, jakie daje sieć, chmura obliczeniowa, platformy mobilne, sieci społecznościowe i ogromny przepływ danych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia środowiska bardziej przyjaznego przedsiębiorcom, z łatwiejszym dostępem do finansowania („licencja na niepowodzenie”), rynków, sieci i umiejętności, co należy wspierać za pomocą systemów podziału ryzyka, kapitału wysokiego ryzyka, preferencyjnych stawek podatkowych i organizacji imprez umożliwiających rozszerzenie sieci kontaktów;

Digitalizacja sektora publicznego

32. podkreśla, że digitalizacja sektora publicznego powinna być jednym z pierwszych działań na kolejnym etapie agendy cyfrowej, ponieważ oprócz zmniejszenia kosztów administracji publicznej i świadczenia obywatelom bardziej efektywnych usług, efekt dźwigni cyfrowej miałby niezwykle korzystny wpływ na wszystkie sektory gospodarki;

33. uważa za godne ubolewania to, że dążenie do strategii krajowych w zakresie przetwarzania w chmurze odbywa się kosztem ambitnej i skutecznej strategii europejskiej; zwraca się do Komisji o nadanie większej rangi jej wnioskom i wskazanie zasobów, które będą na tyle skuteczne, aby umożliwić UE zajęcie czołowej pozycji w dziedzinie normalizacji;

34. podkreśla, że nowoczesna administracja publiczna stanowi zasadniczy czynnik będący podstawą opracowywania i wdrażania polityki promującej tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i konkurencyjność; podkreśla, że należy wykorzystywać potencjał ICT w celu osiągnięcia lepszych wyników przez sektor publiczny i zwiększenia jego efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych; zauważa, że ICT mogą przyspieszyć reformę systemów poboru podatków i opieki zdrowotnej, zmniejszyć opóźnienia w płatnościach dla dostawców i poprawić efektywność systemów sprawiedliwości; uważa zwłaszcza, że należy zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej, oferując pacjentom i pracownikom bardziej racjonalne pod względem kosztów i spersonalizowane usługi;

35. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia tempa prac Europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych;

Finansowanie ICT: WRF

36. ubolewa z powodu faktu, że zaproponowana przez Komisję na lata 2014–2020 kwota 9,2 mld EUR na inwestycje w ICT w ramach instrumentu „Łącząc Europę” zostanie radykalnie zmniejszona; podkreśla, że ze względu na nową sytuację finansową jeszcze bardziej wzrosło znaczenie inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz że należy zwiększyć środki przeznaczone na takie inwestycje w okresie programowania 2007–2013;

37. podkreśla, że potrzebne jest większe ukierunkowanie finansowania UE na inwestycje w sektorze ICT, a także że finansowanie ICT w kolejnych WRF powinno być proporcjonalne do znaczenia tego sektora i jego wpływu na gospodarkę; wzywa do nadania większego priorytetu – w porównaniu z latami 2007–2013 – wydatkom związanym z ICT przewidzianym w ogólnych WRF;

38. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.