Πρόταση ψηφίσματος - B7-0387/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0387/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας

  6.9.2013 - (2013/2678(RSP))

  εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0218/2013
  σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

  Edit Bauer εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

  Διαδικασία : 2013/2678(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0387/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0387/2013
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0387/2013

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας

  (2013/2678(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 157 και 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

   

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)[1],

   

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης έναντι των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμά της 34/180 της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

   

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

   

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078),

   

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας[2],

   

  –   έχοντας υπόψη την Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας «Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ίσης αξίας»[3],

   

  –   έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις στην ΕΕ»[4],

   

  –   έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ισότητα των ευκαιριών και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (O-000078/2013 – B7-0218/2013),

   

  –   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

   

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ έως τις 15 Φεβρουαρίου 2013 το αργότερο, υιοθετώντας τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της εφαρμογής στην αγορά εργασίας πολιτικών που αποσκοπούν στην κατάργηση της αρχής και της πρακτικής της συλλογικής διαπραγμάτευσης, οι μισθολογικές διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον σε ατομικό επίπεδο με αποτέλεσμα την έλλειψη ενημέρωσης και διαφάνειας στα εξατομικευμένα συστήματα αμοιβών και συνακόλουθα τις αυξημένες μισθολογικές ανισότητες μεταξύ εργαζομένων που κατατάσσονται σε παρόμοιο μισθολογικό κλιμάκιο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος προς τη μείωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων είναι εξαιρετικά αργή, ενώ σε μερικά κράτη μέλη οι διαφορές έχουν ακόμα και αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον σημαντικό αριθμό νομοθετικών πράξεων που ισχύουν για περίπου 40 χρόνια και παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τους πόρους που έχουν διατεθεί (η απόκλιση σε επίπεδο ΕΕ ήταν 17,7% το 2006, 17,6% το 2007, 17,4% το 2008, 16,9% το 2009 και 16,4% το 2010), το χάσμα στις αμοιβές των δύο φύλων εξακολουθεί να είναι ένα μόνιμο πρόβλημα και σήμερα ανέρχεται σε 16,2% σε όλη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των διαφορών στις αμοιβές για τις γυναίκες επεκτείνονται έως και την ηλικία συνταξιοδότησης και οι γυναίκες λαμβάνουν κατά μέσο όρο συντάξεις κατά 39% χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες των ανδρών·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ακαδημαϊκή έρευνα για την εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων, διάφοροι παράγοντες πρέπει να συνυπολογισθούν και να αντιμετωπιστούν σωστά, όπως οι διαφορές στα ποσοστά δραστηριότητας και απασχόλησης, οι διαφορές στη δομή των μισθών, οι διαφορές στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού και στις αποδοχές, καθώς και άλλοι μακροοικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα έχει καταδείξει ότι οι ορθές πρακτικές και τα μη δεσμευτικά μέτρα, μόνο σπάνια χρησιμεύουν ως κίνητρα, και ότι δεν επιτυγχάνεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα ομαδικής αλληλοδιδαχής·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Εκτίμησης της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας, η μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων θα αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,1%, και η εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων είναι εξαιρετικά σημαντική στη σημερινή συγκυρία οικονομικής ύφεσης·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αργή πρόοδος στην γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων έχει σημαντικές δημογραφικές, κοινωνικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες·

  1.  εκφράζει τη λύπη του για τον αργό ρυθμό της προόδου όσον αφορά τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

  2.  τονίζει ότι η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, με την εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων θα ωφελήσει όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και ολόκληρη την κοινωνία και ότι η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως κόστος αλλά ως επένδυση·

  3.  επαναλαμβάνει ότι η οδηγία 2006/54/ΕΚ, υπό την παρούσα μορφή της, δεν αντιμετωπίζει ικανοποιητικά το ζήτημα του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων και της επίτευξης του στόχου της ισότητας των φύλων στην απασχόληση και την εργασία·

  4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων τουλάχιστον κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, με στόχο την εξάλειψη του χάσματος έως το 2020·

  5.  αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί πολυδιάστατη προσέγγιση σε πολλαπλά επίπεδα, η Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προώθηση των ορθών πρακτικών και την εφαρμογή πολιτικών για την εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων·

  6.  προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει χωρίς καθυστέρηση την οδηγία 2006/54/ΕΚ και να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας και βάσει του άρθρου 157 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με τις ακόλουθες λεπτομερείς συστάσεις που καθορίζονται στο παράρτημα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012·

  7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.