Predlog resolucije - B7-0387/2013Predlog resolucije
B7-0387/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o uporabi načela enakega plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti

6.9.2013 - (2013/2678(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0218/2013
v skladu s členom 115(5) Poslovnika

Edit Bauer v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Postopek : 2013/2678(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0387/2013
Predložena besedila :
B7-0387/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0387/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o uporabi načela enakega plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti

(2013/2678(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 8, 157 in 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju Direktive št. 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)[1],

–   ob upoštevanju člena 11(1)(d) Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki jo je 18. decembra 1979 v svoji resoluciji št. 34/180 sprejel generalni svet Združenih narodov,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom „Strategija za enakost žensk in moških 2010–2015“ (COM(2010)0491),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2010 z naslovom „Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi – Listina žensk (COM(2010)0078)“,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 s priporočili Komisiji o uporabi načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske[2],

–   ob upoštevanju ocene evropske dodane vrednosti izvajanja načela enakega plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti[3],

–   ob upoštevanju študije „Razlike med spoloma v pokojninah v EU“[4],

–   ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o uporabi načela enakega plačila delavk in delavcev za enako delo ali delo enake vrednosti (O-000078/2013 – B7-0218/2013),

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 24. maja 2012 s priporočili Komisiji o uporabi načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske Komisijo pozval, naj najkasneje do 15. februarja 2013 revidira Direktivo  št. 2006/54/ES, pri čemer naj upošteva priporočila Evropskega parlamenta, tudi glede revizije obstoječe zakonodaje;

B.  ker dogovori glede plače zaradi politik na trgu dela, ki skušajo odpraviti načelo in prakso kolektivnih pogajanj, vse pogosteje potekajo z vsakim posameznikom posebej, kar vodi v individualiziran plačni sistem, kjer primanjkuje informacij in preglednosti, to pa povzroča vse večje razlike v plačilu med zaposlenimi na podobnih ravneh in lahko vodi v povečanje razlik v plačilu med spoloma;

C. ker je napredek pri zmanjševanju razlike v plačilu med spoloma izredno počasen, medtem ko se je v nekaterih državah članicah razlika celo povečala; ker je kljub obsežni zakonodaji, ki velja že skoraj 40 let, ter v ta namen sprejetim ukrepom in porabljenim sredstvom (neenakost na ravni EU je bila leta 2006 17,7 %, leta 2007 17,6 %, leta 2008 17,4 %, leta 2009 16,9 % in leta 2010 16,4 %) razlika v plačah med spoloma še vedno pereč problem, saj v Evropi trenutno znaša 16,2 %; ker je uporaba načela enakega plačila za enako delo in delo enake vrednosti bistvena za doseganje enakosti med spoloma; ker se negativni učinek razlike v plačah med spoloma podaljšuje v upokojitveno starost, zaradi česar ženske prejemajo pokojnine, ki so povprečno 39 % nižje od pokojnin moških;

D. ker so akademske raziskave pokazale, da je treba za odpravo razlik pri plačilu med spoloma upoštevati in ustrezno obravnavati različne dejavnike, kot so razlike pri stopnji delovne aktivnosti in zaposlovanja, plačni strukturi, sestavi delovne sile in plačilu, pa tudi druge makroekonomske in institucionalne dejavnike;

E.  ker izkušnje kažejo, da zgolj dobra praksa in nezavezujoči ukrepi redko delujejo spodbujevalno, pričakovani učinek vzajemnega učenja pa ni viden;

F.  ker bi glede na rezultate ocene evropske dodane vrednosti 1 % zmanjšanje razlike v plačilu med spoloma privedlo do 0,1 % povečanja gospodarske rasti, in ker je odprava razlike v plačilu med spoloma ključnega pomena v sedanji gospodarski recesiji;

G. ker ima počasen napredek pri odpravljanju razlike v plačilu med spoloma pomembne demografske, socialne, pravne in gospodarske posledice;

1.  obžaluje počasen napredek pri zmanjševanju razlike v plačilu med spoloma v Evropski uniji;

2.  poudarja, da bi zmanjšanje razlik med spoloma z odpravo razlike v plačilu koristilo ne le ženskam, temveč tudi vsej družbi, zato nanj ne bi smeli gledati kot na strošek, temveč kot na naložbo;

3.  ponovno poudarja, da Direktiva št. 2006/54/ES v sedanji obliki ni dovolj učinkovita za reševanje razlike v plačilu med spoloma in doseganje cilja enakosti med spoloma pri zaposlovanju in delu;

4.  poziva Komisijo, naj podpre države članice pri zmanjševanju razlike v plačilu med spoloma za vsaj 5 % letno, cilj pa naj bo odprava te razlike do leta 2020;

5.  priznava, da pristop na več ravneh in več straneh zahteva, da Komisija podpre države članice pri spodbujanju dobre prakse in izvajanju politik za reševanje razlike v plačilu med spoloma;

6.  poziva Komisijo, naj Direktivo št. 2006/54/ES čim prej revidira in k njej predlaga spremembe v skladu s členom 32 direktive ter na podlagi člena 157 PDEU, pri tem pa naj upošteva podrobna priporočila iz priloge k resoluciji Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2012;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.