Förslag till resolution - B7-0387/2013Förslag till resolution
B7-0387/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för lika eller likvärdigt arbete

6.9.2013 - (2013/2678(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B7-0218/2013
enligt artikel 115.5 i arbetsordningen

Edit Bauer för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förfarande : 2013/2678(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0387/2013
Ingivna texter :
B7-0387/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0387/2013

Europaparlamentets resolution om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för lika eller likvärdigt arbete

(2013/2678(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 8, 157 och 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning)[1],

–   med beaktande av artikel 11.1 d i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antagen av FN:s generalförsamling i resolution 34/180 av den 18 december 1979,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 september 2010 Strategi för jämställdhet 2010-2015 (COM(2010)0491),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av 5 mars 2010 Ett förstärkt engagemang för jämställdhet – Kvinnostadga (COM(2010)0078),

–   med beaktande av sin resolution av den 24 maj 2012 med rekommendationer till kommissionen om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för samma eller likvärdigt arbete[2],

–   med beaktande av bedömningen av det europeiska mervärdet avseende tillämpningen av principen om lika lön för lika arbete för kvinnor och män[3],

–   med beaktande av studien The Gender Gap in Pensions in the EU[4],

–   med beaktande av frågan till kommissionen om tillämpningen av principen ”lika lön för lika eller likvärdigt arbete för män och kvinnor” (O-000078/2013 – B7-0218/2013),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I sin resolution av den 24 maj 2012 med rekommendationer till kommissionen om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för samma eller likvärdigt arbete begärde parlamentet att kommissionen senast den 15 februari 2013 skulle se över direktiv 2006/54/EG och att i samband med detta följa parlamentets rekommendationer, inbegripet en översyn av befintlig lagstiftning.

B.  Till följd av en arbetsmarknadspolitik som syftar till att avskaffa principen om och bruket av kollektiva förhandlingar används allt oftare individuell lönesättning, vilket ger upphov till bristande information om och insyn i det individualiserade lönesystemet, något som i sin tur leder till ökade löneskillnader mellan anställda på likvärdiga nivåer och kan resultera i ökade löneskillnader mellan kvinnor och män.

C. Utvecklingen i fråga om att minska löneklyftan mellan könen går extremt långsamt och i vissa medlemsstater har denna löneklyfta till och med ökat. Trots den omfattande lagstiftning som varit gällande i nästan 40 år, de åtgärder som vidtagits och de medel som använts (skillnaden på EU-nivå var 17,7 procent år 2006, 17,6 procent år 2007, 17,4 procent år 2008, 16,9 procent år 2009 och 16,4 procent år 2010), utgör löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande ett bestående problem och uppgår för närvarande till 16,2 procent i EU. För att åstadkomma jämställdhet måste principen om lika lön för lika arbete och för likvärdigt arbete genomföras. De negativa följderna för kvinnor av löneklyftan mellan könen hänger med in i pensionsåldern, och kvinnornas genomsnittliga pensioner ligger 39 procent lägre än männens.

D. Enligt akademisk forskning om minskning av löneklyftan mellan könen måste olika faktorer beaktas och åtgärdas, till exempel skillnader i arbetskraftstal och sysselsättningsgrad, skillnader i lönestrukturen, skillnader i arbetskraftens sammansättning, löneskillnader och andra makroekonomiska och institutionella faktorer.

E.  Erfarenheten har visat att enbart god praxis eller mjuka (icke bindande) lagstiftningsåtgärder sällan räcker som incitament och att det förväntade ömsesidiga lärandet inte inträffar i verkligheten.

F.  Enligt slutsatserna från bedömningen av det europeiska mervärdet skulle den ekonomiska tillväxten öka med 0,1 procent om löneskillnaden mellan könen minskade med en procentenhet, och under den rådande ekonomiska nedgången är det är av avgörande vikt att man lyckas minska löneklyftan mellan könen.

G. Den långsamma utvecklingen när det gäller minskning av löneklyftan mellan könen har omfattande demografiska, sociala, rättsliga och ekonomiska konsekvenser.

1.  Europaparlamentet ser negativt på att arbetet med att minska löneklyftan mellan könen i EU går så långsamt.

2.  Europaparlamentet understryker att ökad jämställdhet genom minskning av löneklyftan mellan könen skulle gynna inte bara kvinnor, utan samhället som helhet, och att en minskning av denna löneklyfta inte bör betraktas som en kostnad utan som en investering.

3.  Europaparlamentet upprepar än en gång att direktiv 2006/54/EG i sin nuvarande form inte är tillräckligt effektivt för att man ska kunna motverka löneklyftan mellan könen och uppnå målet om jämställdhet i arbetslivet.

4.  Europaparlamentet begär att kommissionen stöder medlemsstaternas insatser för att minska löneklyftan mellan könen med minst 5 procentenheter per år, med målet att avskaffa denna löneklyfta till 2020.

5.  Europaparlamentet medger att ett mångfasetterat tillvägagångssätt på flera nivåer kräver att kommissionen stödjer medlemsstaterna då de främjar bra metoder och driver en politik för att motverka löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål se över direktiv 2006/54/EG och föreslå ändringar av det i enlighet med artikel 32 i det direktivet och på grundval av artikel 157 i FEUF, i överensstämmelse med de ingående rekommendationer som ges i bilagan till parlamentets resolution av den 24 maj 2012.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.