Предложение за резолюция - B7-0389/2013Предложение за резолюция
B7-0389/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно упражнявания от Русия натиск върху държавите от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс)

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Марейд Макгинес, Михаел Галер, Арно Данжан, Кристиан Дан Преда, Даниел Каспари, Яцек Проташевич, Лена Коларска-Бобинска, Лайма Люция Андрикене, Йежи Бузек, Траян Унгуряну, Гунар Хьокмарк, Андрей Ковачев, Ан Делво, Кшищоф Лисек, Оресте Роси от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0389/2013

Процедура : 2013/2826(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0389/2013
Внесени текстове :
B7-0389/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0389/2013

Резолюция на Европейския парламент относно упражнявания от Русия натиск върху държавите от Източното партньорство (в контекста на предстоящата среща на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс)

(2013/2826(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предстоящата среща на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс през ноември 2013 г.,

–   като взе предвид перспективата Украйна, Армения, Грузия и Молдова съответно да подпишат и парафират споразумения за асоцииране с Европейския съюз, като взе предвид по-специално, че става въпрос за новия, обогатен вид асоцииране, което предлага разширени и задълбочени отношения с европейските партньори и следователно далеч надхвърля чисто икономическите ползи, като цели установяване на силни политически отношения и връзки между обществата,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като припомня, че Меморандумът от Будапеща от 1994 г. относно ядреното разоръжаване на Украйна предоставя гаранции на Украйна срещу използването или заплахата от използване на сила и предвижда оказване на подкрепа на страната ако бъде направен опит за оказване на натиск върху нея чрез икономическа принуда;

Б.  като има предвид, че споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия между ЕС и държавите от Източното партньорство са ангажимент на желаещи и можещи да укрепват и успешно развиват сътрудничество между страните в много области;

В.  като има предвид, че упражняваният напоследък натиск върху държавите от Източното партньорство, поели пътя към подписване на споразумения за асоцииране, включващ търговски ограничения и защитни мерки, прилагани от Русия, поставя тези страни в несигурно положение в резултат на геополитически принуди, на които те не трябва да бъдат подлагани;

Г.  като има предвид характера на упражнявания върху страните от Източното партньорство натиск, който включва не само вече съществуващи икономически и политически аспекти, но и декларации за бъдещи икономически ограничения и е насочен срещу перспективата за по-тясна интеграция на тези държави с ЕС чрез споразумения за асоцииране;

Д. като има предвид, че държавите от Източното партньорство имат пълното суверенно право и свобода да градят отношения като равни партньори с държави по техен избор;

Е.  като има предвид, че сега повече от всякога е необходимо да се привлече вниманието върху предизвикващия тревога натиск върху източните съседни държави на ЕС и върху самия проект за Източно партньорство, който се оспорва и поставя под въпрос от Русия;

1.  припомня, че принципите на суверенно равенство и зачитане на правата, присъщи на суверенитета, на ненамеса във вътрешните работи, на добро сътрудничество между държавите и на добросъвестно изпълнение на задълженията съгласно международното право, съгласувани в рамките на договореностите от Хелзинки, са основни елементи, ръководещи отношенията между независими държави и, като такива, не следва да бъдат нарушавани по никакъв начин;

2.  изразява съжаление относно факта, че с наближаването на срещата на Източното партньорство във Вилнюс се засилват различните видове натиск, упражнявани върху държавите от Източното партньорство, приближаващи крайната фаза на преговорите за подписване или парафиране на своите споразумения за асоцииране; счита този натиск за недопустим и призовава Русия да се въздържа от предприемането на всякакви действия, които са в явно противоречие с гореспоменатите принципи от Хелзинки;

3.  силно подчертава факта, че свободният избор на държавите от Източното партньорство, който няма никакво негативно отражение върху търговията с Русия, не следва да има негативни последствия за тях като търговски мерки, визови ограничения, ограничения на движението на работници и намеса в замразени конфликти;

4.  призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да разглеждат тези събития като излизащи извън рамките на чисто търговското измерение, което е просто прикритие на груб политически натиск, и да предприемат действия в защита на партньорите на Съюза, като изпратят силно послание на подкрепа на всички държави от Източното партньорство в техните европейски стремежи и избори;

5.  призовава държавите от Източното партньорство да продължат и увеличат усилията си за слагане на край на сегашните си затруднения в навечерието на срещата на високо равнище на Източното партньорство във Вилнюс и да не се поддават на упражнявания върху тях натиск;

6.  припомня, че предлагането на споразумения за асоцииране и преговорите за сключването им с източноевропейските ни партньори ги изложи на открит, предизвикващ тревога и засилващ се натиск от страна на Русия, целящ възпрепятстване на асоциирането им с ЕС, което от своя страна задължава ЕС да се ангажира и да ги защити;

7.  припомня, че споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия целят засилване на конкурентоспособността, икономическата производителност и икономическите резултати на партньорските държави и на ЕС, което ще има благоприятно въздействие и върху Русия и че като такива те не подкопават дългогодишните търговски отношения, които държавите от Източното партньорство поддържат в региона; напротив, счита, че те не следва да бъдат разглеждани като несъвместими с тези търговски отношения и че всякакви търговски спорове следва да се решават в съответствие с правилата и задълженията, определени от Световната търговска организация; потвърждава готовността на ЕС да помага на европейските партньори не само за запазване, но и за засилване на икономическото сътрудничество с Русия по един ползотворен за всички страни начин;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, правителствата и парламентите на държавите от Източното партньорство, Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.