Forslag til beslutning - B7-0389/2013Forslag til beslutning
B7-0389/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om presset fra Rusland på landene i det østlige partnerskab (i forbindelse med det kommende topmøde i Vilnius i det østlige partnerskab)

9.9.2013 - 2013/2826(RSP)

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

José Ignacio Salafranca, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuiness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobinska, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0389/2013

Procedure : 2013/2826(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0389/2013
Indgivne tekster :
B7-0389/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0000/2013

Europa-Parlamentets beslutning om presset fra Rusland på landene i det østlige partnerskab (i forbindelse med det kommende topmøde i Vilnius i det østlige partnerskab)

2013/2826(RSP)

Europa-Parlamentet,

 

–   der henviser til det kommende topmøde i det østlige partnerskab i Vilnius i november 2013,

–   der henviser til det forhold, at Ukraine, Armenien, Georgien og Moldova har udsigt til henholdsvis undertegnelse og parafering af associeringsaftaler med Den Europæiske Union; der navnlig henviser til den nye og stærkere form for associering, som det drejer sig om, og som indebærer et vidtfavnende samarbejde med europæiske partnere og derfor strækker sig langt ud over rent økonomiske fordele og i retning af ​​stærke politiske og samfundsmæssige relationer,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. erindrer om, at Budapest-memorandummet af 1994 om ukrainsk atomnedrustning giver Ukraine garantier mod magtanvendelse eller trusler herom og indeholder bestemmelser om støtte til Ukraine, hvis der gøres forsøg på at lægge pres på Ukraine ved at benytte økonomisk tvang;

B.  der henviser til, at associeringsaftalerne og de vidtgående og brede frihandelsaftaler (DCFTA'er) mellem EU og landene i det østlige partnerskab er en frivillig forpligtelse, der kan styrke og fremme et samarbejde mellem parterne på mange områder;

C. der henviser til, at det seneste pres, som de lande i det østlige partnerskab, der er ved at nå frem til en associeringsaftale, har været udsat for, herunder Ruslands handelsrestriktioner og beskyttelsesforanstaltninger, har bragt disse lande i en usikker position som et resultat af geopolitiske betingelser, de ikke burde være underlagt;

D. der henviser til, at den form for pres, der udøves på landene i det østlige partnerskab, spænder fra nuværende økonomiske og politiske forhold til bebudelsen af ​​fremtidige økonomiske stramninger og hæmmer disse landes udsigt til at blive tættere knyttet til EU gennem associeringsaftalerne;

E.  der henviser til, at landene i det østlige partnerskab har fuld suveræn ret og frihed til at opbygge relationer som ligeværdige partnere med lande efter eget valg;

F.  der henviser til, at det mere end nogensinde før er nødvendigt at gøre opmærksom på det alarmerende pres på EU’s østlige nabolande og på selve det østlige partnerskabsprojekt, som Rusland bestrider og udtrykker tvivl om;

1.  erindrer om, at principperne om suveræn lighed og respekt for de rettigheder, der er forbundet med suverænitet, ikke-indblanding i interne anliggender, godt samarbejde mellem staterne og opfyldelse i god tro af forpligtelser i henhold til folkeretten, som aftalt inden for rammerne af Helsinki-aftalerne, er grundlæggende elementer for internationale forbindelser mellem uafhængige stater og derfor på ingen måde bør krænkes;

2.  beklager det forhold, at i takt med at topmødet i Vilnius i det østlige partnerskab rykker nærmere, øges forskellige typer af pres på de lande i det østlige partnerskab, der er ved at nå den sidste fase i forhandlingen om undertegnelsen eller paraferingen af ​​deres associeringsaftaler; anser dette pres for at være uacceptabelt og opfordrer Rusland til at afstå fra at træffe nogen former for tiltag, som er i klar modstrid med de ovennævnte Helsinki-principper;

3.  understreger kraftigt det faktum, at det frie valg, som landene i det østlige partnerskab har, og som ikke har nogen som helst negativ indvirkning på handelen med Rusland, ikke bør have konsekvenser for dem såsom handelsforanstaltninger, visumrestriktioner, begrænsninger på arbejdstageres mobilitet og indblanding i fastlåste konflikter;

4.  opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil til at anse denne udvikling for gå ud over det rent handelsmæssige, der blot er et dække for åbenlyst politisk pres, og til at træffe tiltag til at forsvare EU’s partnere ved at sende et stærkt signal om støtte til alle landene i det østlige partnerskab i deres europæiske forhåbninger og valg;

5.  opfordrer landene i det østlige partnerskab til at fortsætte og intensivere deres bestræbelser på at bringe en ende på deres nuværende problemer i optakten til topmødet i Vilnius for det østlige partnerskab og ikke bukke under for det pres, der lægges på dem;

6.  erindrer om, at tilbuddet og forhandlingen om associeringsaftaler med vores østlige partnere har udsat dem for et åbenlyst, alarmerende og eskalerende pres fra Rusland, der har til formål at afskrække dem fra at associere sig med EU, hvilket til gengæld pålægger EU et ansvar for at gribe ind og forsvare dem;

7.  erindrer om, at associeringsaftalerne og de vidtgående og brede frihandelsaftaler (DCFTA’erne) er rettet mod at styrke partnerlandenes og EU’s konkurrenceevne, økonomiske udbytte og produktivitet, hvilket også vil have en gavnlig virkning på Rusland, og at aftalerne derfor ikke undergraver de mangeårige handelsrelationer, som landene i det østlige partnerskab har i regionen; mener tværtimod, at de ikke skal ses som uforenelige med disse handelsforbindelser, og at eventuelle handelstvister skal løses i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens regler og forpligtelser; bekræfter, at EU er parat til at bistå europæiske partnere, ikke kun ved at sikre men også ved at styrke det økonomisk samarbejde med Rusland på en måde, som er til gavn for alle parter;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, regeringerne og parlamenterne i landene i det østlige partnerskab, Europarådets Parlamentariske Forsamling samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.