Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0389/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0389/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste)

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska‑Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0389/2013

Procedūra : 2013/2826(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0389/2013
Pateikti tekstai :
B7-0389/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0389/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste)

(2013/2826(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2013 m. lapkričio mėn. Vilniuje bus rengiamas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Ukraina, Armėnija, Gruzija ir Moldova numato atitinkamai pasirašyti ir parafuoti asociacijos susitarimus su Europos Sąjunga; ypač atsižvelgdamas į naujo išsamesnio pobūdžio asociaciją, kuriai yra iškilęs pavojus: jos pagrindu siūlomi visapusiškesni ir gilesni santykiai su Europos partneriais, taigi siekiama gerokai daugiau nei vien ekonominės naudos – siekiama tvirtų politinių ir visuomeninių santykių,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. primindamas, kad 1994 m. Budapešto memorandumu dėl Ukrainos branduolinio nusiginklavimo Ukrainai suteikiamos garantijos jėgos panaudojimo ar grasinimo ją panaudoti atveju ir numatoma teikti paramą šaliai, jeigu jai būtų mėginama daryti spaudimą ekonominės prievartos priemonėmis;

B.  kadangi ES ir Rytų partnerystės šalių asociacijos susitarimai ir glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiški laisvosios prekybos susitarimai grindžiami savanorišku įsipareigojimu ir jais galima stiprinti ir sėkmingai vykdyti šalių bendradarbiavimą daugybėje sričių;

C. kadangi dėl spaudimo, kurį visai neseniai patyrė Rytų partnerystės šalys, pažangiai siekiančios sudaryti asociacijos susitarimus, įskaitant Rusijos pritaikytus prekybos apribojimus ir apsaugos priemones, šios šalys atsidūrė pavojingoje padėtyje ir tai lėmė geopolitinis spaudimas, kuris joms neturėtų būti daromas;

D. kadangi Rytų partnerystės šalims daromo pobūdžio spaudimas apima ir dabartinius ekonominius ir politinius aspektus, ir paskelbimą apie ekonominius apribojimus ateityje ir taip siekiama pasipriešinti šių šalių siekiui labiau integruotis į ES sudarant asociacijos susitarimus;

E.  kadangi Rytų partnerystės šalys turi visiškai suverenią teisę ir laisvę lygiaverčių partnerių statusu plėtoti santykius su savo pasirinktomis šalimis;

F.  kadangi dabar labiau nei bet kada dėmesys turi būti atkreiptas į nerimą keliančią įtampą ES rytų kaimynystėje ir į patį Rytų partnerystės projektą, kuriam priešinasi ir kurį bando užginčyti Rusija;

1.  primena, kad suverenios lygybės ir pagarbos nuo suverenumo neatskiriamoms teisėms, nesikišimo į vidaus reikalus, gero valstybių bendradarbiavimo ir pagal tarptautinę teisę prisiimtų įsipareigojimų vykdymo gera valia principai, dėl kurių susitarta pagal Helsinkio susitarimus, yra nepriklausomų valstybių tarptautinių santykių reglamentavimo pagrindas ir kaip tokie jokių būdu neturėtų būti pažeidžiami;

2.  apgailestauja, kad artėjant Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui Vilniuje Rytų partnerystės šalims, beveik pasiekusioms galutinį derybų dėl asociacijos susitarimo pasirašymo ar parafavimo etapą, daromas įvairaus pobūdžio spaudimas; mano, kad šis spaudimas nepriimtinas ir ragina Rusiją susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais akivaizdžiai prieštaraujama minėtiesiems Helsinkio principams;

3.  tvirtai pabrėžia, kad Rytų partnerystės šalys dėl savo laisvo pasirinkimo, kuris apskritai nedaro jokio neigiamo poveikio prekybai su Rusija, neturėtų patirti tokių pasekmių, kaip prekybos priemonės, vizų režimo apribojimai, darbuotojų judumo apribojimai ir kišimasis į įšaldytus konfliktus;

4.  ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą įvertinti šiuos pokyčius kaip peržengiančius išimtinai prekybos aspektą – tai tik akivaizdaus politinio spaudimo priedanga – ir imtis veiksmų siekiant apginti Sąjungos partnerius, parodyti tvirtą paramą visoms Rytų partnerystės šalims, savo siekius ir pasirinkimą siejančios su Europa;

5.  ragina Rytų partnerystės šalis tęsti ir didinti savo pastangas, kad būtų įveikti sunkumai, su kuriais jos šiuo metu susiduria rengdamosi Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui Vilniuje, ir nepasiduoti joms daromam spaudimui;

6.  primena, kad mūsų Rytų Europos partneriams pasiūlius sudaryti asociacijos susitarimus ir dėl jų derėtis jos patyrė atvirą, nerimą keliantį ir vis didesnį Rusijos spaudimą, kuriuo siekta jas atgrasyti nuo asociacijos su ES, todėl ES, savo ruožtu, turi prisiimti atsakomybę, įsikišti ir jas apginti;

7.  primena, kad asociacijos susitarimų ir glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškų laisvosios prekybos susitarimų tikslas yra skatinti šalių partnerių ir ES konkurencingumą, ekonominius rodiklius ir veiklą – o tai duotų teigiamos naudos ir Rusijai – ir kad patys savaime jie nekelia grėsmės nusistovėjusiems prekybos santykiams, kuriuos Rytų partnerystės valstybės palaiko regione; laikosi nuomonės, kad į juos kaip tik neturėtų būti žiūrima kaip į nesuderinamus su tais prekybos santykiais ir kad bet koks ginčas dėl prekybos turėtų būti išspręstas vadovaujantis Pasaulio prekybos organizacijos nustatytomis taisyklėmis ir įpareigojimais; pakartoja, kad ES yra pasirengusi padėti Europos partneriams ne tik užtikrinti, bet ir skatinti ekonominį bendradarbiavimą su Rusija visoms šalims naudingu būdu;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Rytų partnerystės šalių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybos Parlamentinei asamblėjai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.