Projekt rezolucji - B7-0389/2013Projekt rezolucji
B7-0389/2013

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie)

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska‑Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0389/2013

Procedura : 2013/2826(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0389/2013
Teksty złożone :
B7-0389/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0389/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie)

(2013/2826(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Wilnie w listopadzie 2013 r.,

–   uwzględniając fakt, że Ukraina, Armenia, Gruzja i Mołdawia mają perspektywę podpisania lub parafowania układów o stowarzyszeniu z Unią Europejską, uwzględniając w szczególności fakt, że stawką w grze jest obecnie nowy, wzbogacony model stowarzyszenia, zapewniający poszerzone i pogłębione stosunki z partnerami europejskimi, a przez to wychodzący zdecydowanie poza zwykłe korzyści gospodarcze, ukierunkowany na zacieśnione stosunki polityczne i społeczne,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że przyjęte w 1994 r. w Budapeszcie memorandum w sprawie rozbrojenia jądrowego na Ukrainie, dające Ukrainie gwarancje na wypadek użycia lub groźby użycia siły i przewidujące wspieranie tego kraju w razie prób wywierania nań presji w formie przymusu ekonomicznego,

B.  mając na uwadze, że układy o stowarzyszeniu oraz pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu między UE a krajami Partnerstwa Wschodniego stanowią dobrowolne zobowiązania i dają możliwość zacieśniania i owocnego kontynuowania współpracy między stronami w wielu dziedzinach;

C. mając na uwadze, że wobec wywieranych ostatnio nacisków, obejmujących restrykcje handlowe i środki ochronne wprowadzone przez Rosję, kraje Partnerstwa Wschodniego zmierzające do zawarcia układów o stowarzyszeniu znalazły się w niepewnej sytuacji wynikającej z ograniczeń geopolitycznych, którym nie powinny być poddawane;

D. mając na uwadze, że rodzaj nacisków wywieranych na kraje Partnerstwa Wschodniego obejmuje obecne elementy gospodarcze i polityczne oraz zapowiedź przyszłych restrykcji gospodarczych, i wskazuje, że Rosja zamierza nadal przeciwstawiać się ściślejszej integracji tych krajów z Unią Europejską poprzez układy o stowarzyszeniu;

E.  mając na uwadze, że kraje Partnerstwa Wschodniego mają pełne suwerenne prawo i swobodę nawiązywania stosunków z wybranymi krajami, w charakterze równych partnerów;

F.  mając na uwadze, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek należy zwrócić szczególną uwagę na niepokojące naciski w regionie Partnerstwa Wschodniego UE oraz na samo przedsięwzięcie, jakim jest Partnerstwo Wschodnie, podważane i kwestionowane w praktyce przez Rosję;

1.  przypomina, że zasady niezawisłej równości i poszanowania praw nierozerwalnie związanych z suwerennością, nieinterwencji w sprawy wewnętrzne, dobrej współpracy międzypaństwowej i wypełniania w dobrej wierze obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego, a uzgodnionych w porozumieniach helsińskich, to podstawowe reguły leżące u podstaw stosunków międzynarodowych między niezależnymi państwami i jako takich nie należy ich w żaden sposób naruszać;

2.  ubolewa, że w miarę zbliżania się wileńskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego nasilają się różnego rodzaju naciski na kraje Partnerstwa Wschodniego zbliżające się do końcowego etapu negocjacji w sprawie podpisania lub parafowania układów o stowarzyszeniu; postrzega te naciski jako niedopuszczalne i wzywa Rosję do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań będących w sprzeczności ze wspomnianymi zasadami z Helsinek;

3.  podkreśla z naciskiem, że swobodne decyzje krajów Partnerstwa Wschodniego, niemające absolutnie jakiegokolwiek negatywnego wpływu na handel z Rosją, nie powinny wiązać się z takimi konsekwencjami, jak środki handlowe, restrykcje wizowe, ograniczenia w mobilności pracowników i ingerowanie w zamrożone konflikty;

4.  wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, by uznały te wydarzenia za wykraczające poza aspekty czysto handlowe, będące tylko przykrywką dla rażącej presji politycznej, oraz by podjęły obronę partnerów Unii, wysyłając wszystkim krajom Partnerstwa Wschodniego zdecydowany sygnał wsparcia w ich europejskich aspiracjach i wyborach;

5.  wzywa kraje Partnerstwa Wschodniego do kontynuowania oraz intensyfikowania wysiłków prowadzących do uporania się z aktualnymi trudnościami w przededniu wileńskiego szczytu Partnerstwa Wschodniego, a także by nie poddawały się wywieranej na nich presji;

6.  przypomina, że zaoferowanie naszym partnerom z Europy Wschodniej zawarcia układów o stowarzyszeniu oraz negocjacje w tej sprawie wystawiły je na jawne, niepokojące i narastające naciski ze strony Rosji zmierzające do powstrzymania tych krajów przed stowarzyszeniem z UE, co z kolei nakłada na UE obowiązek współpracy z nimi i wspierania ich;

7.  przypomina, że układy o stowarzyszeniu oraz pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu mają na celu poprawę konkurencyjności, produkcji gospodarczej oraz wyników krajów partnerskich i UE, a także że wywrą one również korzystny wpływ na Rosję, zatem jako takie nie podważają one wieloletnich stosunków handlowych krajów Partnerstwa Wschodniego w regionie; wręcz przeciwnie, uważa że nie powinno się ich postrzegać jako niezgodne z tymi stosunkami handlowymi, a także że wszelkie spory handlowe powinno się rozwiązywać zgodnie z zasadami i zobowiązaniami określonymi w Światowej Organizacji Handlu; potwierdza, że UE jest gotowa wesprzeć swych partnerów europejskich nie tylko w zakresie zabezpieczenia, ale także poprawy współpracy gospodarczej z Rosją w sposób przynoszący korzyści wszystkim stronom;

8.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim, rządom i parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.