Förslag till resolution - B7-0389/2013Förslag till resolution
B7-0389/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius)

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska‑Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark, Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek, Oreste Rossi för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0389/2013

Förfarande : 2013/2826(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0389/2013
Ingivna texter :
B7-0389/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0389/2013

Europaparlamentets resolution om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet (i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius)

(2013/2826(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius i november 2013,

–   med beaktande av att det finns förutsättningar för att Armenien, Georgien, Moldavien och Ukraina ska kunna parafera respektive underteckna associeringsavtal med Europeiska unionen, och särskilt med beaktande av den nya och mer utvecklade associering det nu handlar om, som erbjuder omfattande och djupa förbindelser med EU:s partnerländer, och därmed omfattar mycket mer än ekonomiska fördelar i riktning mot starka politiska och samhälleliga förbindelser,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I 1994 års samförståndsavtal från Budapest om Ukrainas kärnvapennedrustning ges Ukraina garantier mot användning av våld eller hot om våld samt löften om stöd om det skulle göras försök att utöva påtryckningar på landet genom ekonomiskt tvång.

B.  Associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet är ett åtagande för att visa viljan och förmågan att förstärka och nå framgång med samarbetet mellan parterna på många områden.

C. De länder i det östliga partnerskapet som är på väg mot ett associeringsavtal har under senare tid varit utsatta för starka påtryckningar, bland annat i form av handelsrestriktioner och protektionistiska åtgärder från Rysslands sida, och länderna hamnar därmed i en besvärlig position på grund av geopolitiska krav som de inte borde behöva utsättas för.

D. Påtryckningarna på länderna i det östliga partnerskapet omfattar allt från nuvarande ekonomiska och politiska aspekter till tillkännagivandet av framtida ekonomiska restriktioner och motverkar utsikterna för en närmare integration av dessa länder med EU via associeringsavtalen.

E.  Länderna i det östliga partnerskapet har fullständig suverän rätt och frihet att bygga upp förbindelser som likvärdiga partner med de länder de väljer.

F.  Mer än någonsin tidigare måste man nu uppmärksamma de oroväckande påtryckningarna inom EU:s östra grannskap och det östliga partnerskapsprojektet i sig, som Ryssland bestrider och ifrågasätter.

1.  Europaparlamentet påminner om att principerna om suverän likställdhet och respekt för de rättigheter som ingår i begreppen suveränitet, icke-ingripande i andras statsangelägenheter, gott samarbete mellan stater och fullgörande, utan tvetydiga syften, av åtaganden enligt internationell rätt, i enlighet med vad som överenskommits inom ramen för Helsingforsavtalen, är grundläggande för att reglera internationella förbindelser mellan oberoende stater, och att de som sådana inte under några omständigheter får kränkas.

2.  Europaparlamentet beklagar att olika slags påtryckningar gentemot länderna i det östliga partnerskapet nu ökar i takt med att det östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius närmar sig och med att man når slutskedet i förhandlingarna där associeringsavtalen ska undertecknas eller paraferas. Parlamentet anser dessa påtryckningar oacceptabla och uppmanar Ryssland att avstå från att vidta åtgärder som tydligt strider mot ovannämnda Helsingforsprinciper.

3.  Europaparlamentet understryker med kraft att de östliga partnerskapsländernas fria val, som på inget vis inverkar negativt på handeln med Ryssland, inte borde medföra konsekvenser för dem såsom handelsåtgärder, viseringsrestriktioner, hinder för arbetstagarnas rörlighet eller ingripanden i låsta konflikter.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att se på denna utveckling ur ett perspektiv som sträcker sig längre än den rena handelsdimensionen, vilken endast fungerar som täckmantel för uppenbart politiska påtryckningar, och att vidta åtgärder för att försvara EU:s partner samt sända ett kraftfullt budskap om stöd för samtliga länder i det östliga partnerskapet i deras europeiska strävanden och val.

5.  Europaparlamentet uppmanar länderna i det östliga partnerskapet att fortsätta och utöka sina insatser för att råda bot på sina nuvarande svårigheter inför det östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius och att inte ge efter för de påtryckningar som utövas mot dem.

6.  Europaparlamentet påminner om att vi genom att erbjuda våra partner i det östliga partnerskapet associeringsavtal och ingå förhandlingar med dem har exponerat dem för Rysslands öppna, oroväckande och ökande påtryckningar som syftar till att avskräcka dem från att associera sig med EU, vilket i sin tur lägger ett ansvar på EU att engagera sig och försvara dem.

7.  Europaparlamentet påminner om att associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen är avsedda att lyfta konkurrenskraften och de ekonomiska resultaten i partnerländerna och i EU, vilket även kommer att få positiva konsekvenser för Ryssland, och att de som sådana inte undergräver de långvariga handelsförbindelser som länderna i det östliga partnerskapet fortsätter att ha i området. Parlamentet anser tvärtom att de inte bör ses som oförenliga med dessa handelsförbindelser, och att alla eventuella handelstvister bör lösas i enlighet med de bestämmelser och skyldigheter som Världshandelsorganisationen föreskriver. Parlamentet slår fast att EU är redo att bistå sina europeiska partner i att inte bara skydda, utan även stärka, det ekonomiska samarbetet med Ryssland på ett sätt som gynnar alla parter.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, regeringarna och parlamenten i länderna i det östliga partnerskapet samt Europarådets och OSSE:s parlamentariska församlingar.