Návrh uznesenia - B7-0393/2013Návrh uznesenia
B7-0393/2013

NÁVRH UZNESENIA o tlaku, ktorý Rusko vyvíja na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0389/2013

Postup : 2013/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0393/2013
Predkladané texty :
B7-0393/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0393/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o tlaku, ktorý Rusko vyvíja na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)

(2013/2826(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s názvom Východné partnerstvo: Plán opatrení na obdobie do samitu 2013 (JOIN(2012) 13),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie zo 7. apríla 2011 o revízii východnej dimenzie európskej susedskej politiky[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenia obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom[2], o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom[3], o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom[4], o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom[5] a o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou[6],

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 7. mája 2009 v Prahe, a zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil 29. – 30. septembra 2011 vo Varšave,

–   so zreteľom na nedávne obchodné spory medzi Ruskou federáciou a niektorými krajinami Východného partnerstva,

–   so zreteľom na ciele a záväzky EÚ a Ruska v súlade s partnerstvom pre modernizáciu,

–   so zreteľom na správu Európskej komisie o Arménsku zverejnenú 4. septembra 2013,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Rusko naďalej uplatňuje a postupne zintenzívňuje kombináciu nepriateľských hospodárskych a politických opatrení voči krajinám, ktoré sa aktívne snažia o užšie pridruženie a integráciu s Európskou úniou;

B.  keďže zásady národnej suverenity, vzájomnej dôvery a dobrých susedských vzťahov by od Ruska vyžadovali, aby sa zdržalo využívania colných a obchodných obmedzení, fytosanitárnych noriem a tvrdej rétoriky pri presadzovaní cieľov svojej zahraničnej politiky;

C. keďže trvalé zapojenie do rámca Východného partnerstva ponúklo zúčastneným krajinám obsiahly program pre presadzovanie reforiem v prospech ich občanov;

D. keďže sa očakáva, že na nadchádzajúcom samite Východného partnerstva v novembri 2013 sa dosiahne pokrok v procesoch súvisiacich s dohodou o pridružení a podporí sa užšia integráciu krajín Východného partnerstva s Európskou úniou;

E.  keďže Rusku uvalilo rad cielených sankcií na vývoz z Ukrajiny, ktorých cieľom je podkopať záväzok jej vlády dokončiť dohodu o pridružení s Európskou úniou;

F.  keďže ruskí predstavitelia sa zmienili o možnosti posilniť tlak na Moldavskú republiku prostredníctvom zákazu vývozu produktov jej vinohradníctva a zavedenia ďalších prekážok brániacich pokroku pri riešení konfliktu v Podnestersku;

G. keďže prezident Arménska vyhlásil, že jeho krajina má záujem o užšie väzby s Eurázijskou colnou úniou vedenou Ruskom;

H. keďže Rusko stále okupuje gruzínske zvrchované územie a ukázalo len malú ochotu dosiahnuť pokrok v ženevských rozhovoroch s cieľom nájsť riešenie konfliktu;

I.   keďže Rusko bolo schopné využiť konflikt v Náhornom Karabachu na vlastnú strategickú výhodu a nezasadilo sa celou svojou váhou za hľadanie politického riešenia konfliktu;

1.  vyzýva Radu, Komisiu , ESVČ a členské štáty EÚ , aby jasne vyjadrili svoju plnú solidaritu s krajinami Východného partnerstva, ktoré sú pod ruským tlakom;

2.  vyzýva Ruskú federáciu, aby sa zdržala vyvíjania neprimeraného tlaku na krajiny Východného partnerstva a aby plne rešpektovala ich zvrchované právo presadzovať ich vlastné politické voľby; zdôrazňuje , že ruské vedenie si musí uvedomiť, že stabilita, prosperita a bezpečnosť nie sú prvkami hry s nulovým súčtom, ale výsledkom spolupráce medzi rovnocennými partnermi;

3.  zdôrazňuje, že Európska únia nesmie ruské opatrenia pokladať za obyčajné incidenty v rámci obchodnej politiky, ale musí ich vnímať ako súčasť ruského ťaženia s cieľom oslabiť európsku susedskú politiku a Východné partnerstvo;

4.  vyzýva Rusko, aby v plnej miere splnilo svoje záväzky v rámci WTO a neuplatňovalo nenáležité obchodné a colné obmedzenia z čisto politických pohnútok; vyzýva Komisiu, aby zvážila možné reakcie na to, že Rusko nesplní svoje záväzky v rámci WTO, a to tak voči Európskej únii, ako aj voči krajinám Východného partnerstva;

5.  vyjadruje nádej, že nadchádzajúci samit Východného partnerstva vo Vilniuse v novembri dá nový impulz postupnej integrácii a podstatne prehĺbi vzťahy medzi krajinami Východného partnerstva a Európskou úniou;

6.  poukazuje na to, že Východné partnerstvo je viac než len rozšírenie voľného obchodu a musí byť doplnené politickou integráciou a špecifickými opatreniami na zvýšenie kontaktov medzi bežnými ľuďmi a pôsobiť ako podnet pre ďalšie reformy;

7.  zdôrazňuje, že Európska únia môže a mala by tiež zohrávať silnejšiu a aktívnejšiu úlohu pri hľadaní politických riešení zmrazených konfliktov vo východnom susedstve a v rámci prípravy na samit vo Vilniuse nabáda vysokú predstaviteľku a ESVČ, aby predložili akčný plán na obnovenie záväzku EÚ k nájdeniu politických riešení týchto zmrazených konfliktov;

8.  vyzýva na bojkot zimných olympijských hier v Soči vo februári 2014 ako protest medzinárodného spoločenstva proti dlhodobému a rozsiahlemu porušovaniu základných práv v Rusku a proti antagonistickému postoju Ruska voči jeho susedom;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade Európskej únie, Komisii a ESVČ, ako aj členským štátom, Ruskej federácii a krajinám Východného partnerstva.