Návrh usnesení - B7-0394/2013Návrh usnesení
B7-0394/2013

NÁVRH USNESENÍ o nátlaku Ruska na země Východního partnerství v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu

9. 9. 2013 - (2013/2826 (RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Rebecca Harms, Werner Schulz za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0389/2013

Postup : 2013/2826(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0394/2013
Předložené texty :
B7-0394/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0394/2013

Usnesení Evropského parlamentu o nátlaku Ruska na země Východního partnerství v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu

2013/2826(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na třetí summit Východního partnerství, který se uskuteční v listopadu 2013 ve Vilniusu,

–   s ohledem na skutečnost, že Ukrajina, Arménie, Gruzie a Moldavsko směřují k podpisu a parafování jednotlivých dohod o přidružení k Evropské unii; s ohledem zejména na novou bohatší povahu přidružení, které je v sázce a které nabízí široké a hluboké vztahy s evropskými partnery a přesahuje proto rámec prostých ekonomických výhod směrem k silným politickým a společenským vztahům,

–   vzhledem k memorandu z Budapešti z roku 1994, které se týká jaderného odzbrojení na Ukrajině a které Ukrajině poskytuje záruky proti použití síly nebo hrozbě silou a zajišťuje, aby byla této zemi poskytnuta podpora, pokud by došlo k pokusu vyvíjet na ni nátlak v ekonomické oblasti,

–   s ohledem na Helsinský závěrečný akt,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení a prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu mezi EU a zeměmi Východního partnerství jsou závazkem vycházejícím z ochoty a schopnosti posílit spolupráci mezi oběma stranami v mnoha oblastech a úspěšně v ní pokračovat;

B.  vzhledem k tomu, že tlak, jemuž v poslední době čelí země Východního partnerství postupující na cestě směrem k dohodám o přidružení, včetně obchodních omezení a ochranných opatření uplatňovaných Ruskem, přivedl tyto země do nejisté situace, jež je výsledkem geopolitických omezení, kterým by neměly být vystaveny;

C. vzhledem k tomu, že forma nátlaku na země Východního partnerství, který zahrnuje obvyklé hospodářské a politické aspekty až po oznámení budoucích hospodářských restrikcí, signalizuje, že Rusko má v úmyslu nadále považovat region Východního partnerství za svou sféru vlivu a že se staví proti perspektivě užší integrace těchto zemí s Evropskou unií prostřednictvím dohod o přidružení;

D. vzhledem k tomu, že z důvodu pokračující silné vzájemné závislosti mezi hospodářstvím zemí Východního partnerství a Ruska mají obchodní sankce a restrikce Moskvy závažné dopady na dotčené země;

E.  vzhledem k tomu, že EU a Rusko, navzdory úsilí o rozvíjení strategického partnerství v posledních několika letech, prokazují, že mají protichůdné názory, pokud jde o demokracii, lidská práva a právní stát, přičemž Rusko se stále více vzdaluje od hodnot, na nichž byla EU založena;

F.  vzhledem k tomu, že země Východního partnerství mají plné svrchované právo a svobodu budovat vztahy jako rovnoprávní partneři se zeměmi, které si zvolí, a to v souladu s Helsinským závěrečným aktem;

G. vzhledem k tomu, že je nyní více než kdy dříve zapotřebí věnovat náležitou pozornost zvyšujícímu se tlaku na východní sousedy EU a na samotný projekt Východního partnerství, který Rusko v praxi ohrožuje a zpochybňuje;

F.  vzhledem k tomu, že Rusko má v rukou klíč k řešení přetrvávajících konfliktů; vzhledem k tomu, že tato moc je opakovaně používána k oslabování či podlamování plné svrchovanosti některých zemí Východního partnerství, a to v závislosti na geopolitických a ekonomických zájmech Moskvy;

1.  připomíná, že zásady rovnosti a respektování práv, která jsou nedílnou součástí svrchovanosti, nevměšování se do vnitřních záležitostí, řádné spolupráce mezi státy a plnění závazků mezinárodního práva v dobré víře, jak bylo dohodnuto v rámci Helsinských dohod, představují základy, jimiž se řídí mezinárodní vztahy mezi nezávislými státy, a jako takové by neměly být žádným způsobem porušovány;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že s blížícím se summitem Východního partnerství ve Vilniusu se zvyšují různé formy nátlaku na země Východního partnerství, které se dostávají do závěrečné fáze jednání o podpisu či parafování svých dohod o přidružení; považuje tento nátlak za nepřípustný a vyzývá Rusko, aby se zdrželo jakékoli akce, která není v souladu s výše uvedenými helsinskými zásadami;

3.  silně zdůrazňuje skutečnost, že svobodná volba zemí Východního partnerství, která nemá naprosto žádný negativní dopad na obchod s Ruskem, by neměla vést k tomu, že tyto země ponesou důsledky, jako jsou obchodní opatření, vízová omezení, omezení mobility pracovníků a ovlivňování přetrvávajících konfliktů;

4.  vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby na tento politováníhodný vývoj nahlížely jako na vývoj přesahující čistě obchodní dimenzi, neboť se pouze jedná o zastřený hrubý politický nátlak, a aby učinily opatření na obranu partnerů Unie tím, že vyšlou výrazné poselství o podpoře všem zemím Východního partnerství v jejich evropských ambicích a rozhodnutích;

5.  naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby zároveň Moskvě daly znovu jasně najevo, že vývoj projektu Východního partnerství nesměřuje k narušení vztahů mezi těmito zeměmi a Ruskou federací, a vyzývá v této souvislosti Komisi, aby vyvinula veškeré úsilí s cílem zmírňovat a překonávat veškeré překážky tak, aby nové dohody o přidružení neměly negativní dopad na partnerské země v jejich současných vztazích s Ruskem;

6.  naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby přijaly konkrétní ekonomická a finanční opatření, která pomohou stabilizovat hospodářství těchto zemí ve vztahu k očekávanému a již ohlášenému finančnímu a ekonomickému nátlaku ze strany Ruska po případné finalizaci dohod o přidružení ve Vilniusu;

7.  vyzývá země Východního partnerství, aby nadále vyvíjely a zvyšovaly úsilí o ukončení svých stávajících obtíží ještě před summitem Východního partnerství ve Vilniusu a aby nepodléhaly nátlaku, který je na ně vyvíjen;

8.  zdůrazňuje, že s ohledem na možný podpis dohod o přidružení musí být splněny podmínky stanovené Radou pro zahraniční věci, zejména co se týče právního státu, demokracie a lidských práv;

9.  připomíná, že nabídka a projednávání dohod o přidružení s našimi východoevropskými partnery je vystavily otevřenému alarmujícímu a zvyšujícímu se nátlaku Ruska, jehož cílem je odstrašit je od dosažení přidružení k EU, za což EU nese odpovědnost, a proto by se měla angažovat a podpořit je;

10. žádá Komisi a ESVČ, aby v krátké době vypracovaly a zahájily širokou informační kampaň zvyšující povědomí veřejnosti v dotčených partnerských zemích o povaze, výhodách a požadavcích dohod o přidružení;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení ESVČ, Radě a Komisi a prezidentům, předsedům vlády a parlamentům Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny a Ruské federace.