Forslag til beslutning - B7-0394/2013Forslag til beslutning
B7-0394/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING Om Ruslands pres på landene i det østlige partnerskab i forbindelse med det kommende topmøde i det østlige partnerskab i Vilnius

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Rebecca Harms, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0389/2013

Procedure : 2013/2826(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0394/2013
Indgivne tekster :
B7-0394/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0394/2013

Europa-Parlamentets beslutning om Ruslands pres på landene i det østlige partnerskab i forbindelse med det kommende topmøde i det østlige partnerskab i Vilnius

(2013/2826(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det tredje topmøde i det østlige partnerskab, der vil finde sted i Vilnius i november 2013,

–   der henviser til, at Ukraine, Armenien, Georgien og Moldova har mulighed for henholdsvis at undertegne og parafere associeringsaftaler med Den Europæiske Union; der især henviser til den nye omfattende form for associering, der er tale om, og som omfatter bredt anlagt og dybtgående forbindelser med europæiske partnere og derfor går længere end de blotte økonomiske fordele hen imod stærke politiske og samfundsmæssige forbindelser,

–   der henviser til Budapest-memorandummet fra 1994 vedrørende Ukraines nukleare nedrustning, som giver garantier til Ukraine mod magtanvendelse eller trusler og indeholder bestemmelser om støtte til landet, hvis der skulle blive lagt økonomisk pres på det,

–   der henviser til Helsingforsslutakten,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at associeringsaftalerne og de vidtgående og brede frihandelsaftaler mellem EU og landene i det østlige partnerskab er frivillige forpligtelser og kan styrke og med succes videreføre samarbejdet mellem parterne på mange områder;

B.  der henviser til, at det pres, som landene i det østlige partnerskab på det seneste har stået over for på vej til associeringsaftalerne, og som har omfattet handelsrestriktioner og beskyttende foranstaltninger fra Ruslands side, har sat disse lande i en prekær situation som resultat af geopolitiske hindringer, som de ikke bør udsættes for;

C. der henviser til, at den type pres, som landene i det østlige partnerskab er udsat for, lige fra aktuelle økonomiske og politiske aspekter til bekendtgørelsen af fremtidige økonomiske restriktioner, viser Ruslands hensigt om fortsat at betragte den østlige partnerskabsregion som sit indflydelsesområde og modsætte sig muligheden for en tættere integration af disse lande med Den Europæiske Union via associeringsaftalerne;

D. der henviser til, at russiske handelssanktioner og -restriktioner på grund af den stærke afhængighed mellem østpartnerskabslandenes økonomier og Rusland, har alvorlige følgevirkninger i de berørte lande;

E.  der henviser til, at EU og Rusland på trods af bestræbelserne på at udvikle et strategisk partnerskab i løbet af de seneste år har vist, at de har modstridende synspunkter på demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, med et Rusland, der fjerner sig fra de værdier, som EU blev grundlagt på;

F.  der henviser til, at landene i det østlige partnerskab har fuld suveræn ret og frihed til at opbygge forbindelser som lige partnere med de lande, de selv vælger, i overensstemmelse med Helsingforsslutakten;

G. der henviser til, at der nu mere end nogensinde er brug for at tage hensyn til det stigende pres i EU's østlige naboskab og på det østlige partnerskabsprojekt selv, som Rusland i praksis stiller spørgsmålstegn ved og tvivler på;

H. der henviser til, at Rusland har nøglen til at løse de fastlåste konflikter; der henviser til, at denne magt gentagne gange bruges til at svække eller undergrave visse østpartnerskabslandes fulde suverænitet i forhold til de russiske geopolitiske og økonomiske interesser;

1.  minder om, at principperne om lighed og respekt for de rettigheder, der ligger i suverænitet, ikkeintervention i interne anliggender, godt samarbejde blandt stater og opfyldelse af forpligtelser i god tro i henhold til international ret som aftalt inden for rammerne af Helsinkiaftalen er grundlæggende elementer, der gælder for internationale forbindelser mellem uafhængige stater, og som på ingen måde bør krænkes;

2.  beklager, at efterhånden som topmødet i det østlige partnerskab i Vilnius nærmer sig, stiger de forskellige former for pres på de lande i det østlige partnerskab, der er ved at nå den endelige fase med forhandling om undertegnelse eller parafering af associeringsaftalerne; betragter dette pres som uacceptabelt og opfordrer Rusland til at afstå fra at træffe foranstaltninger, som ikke er i overensstemmelse med Helsinkiprincipperne;

3.  understreger kraftigt, at østpartnerskabslandenes frie valg, som ikke har nogen som helst negativ virkning på handelen med Rusland, ikke bør lade dem blive udsat for konsekvenser såsom handelsforanstaltninger, visumrestriktioner, begrænsning af arbejdstagernes mobilitet og indblanding i fastlåste konflikter;

4.  opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at betragte den beklagelige udvikling som noget, der går videre end blot til handelsdimensionen, der kun er et dække for åbenlyst politisk pres, og til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af EU's partnere ved at sende et stærkt signal om støtte til alle landene i det østlige partnerskab i virkeliggørelsen af deres målsætninger og afgørelser vedrørende EU;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til samtidig endnu en gang for at gøre det klart for Rusland, at udviklingen af det østlige partnerskabsprojekt ikke tager sigte på at ødelægge forbindelserne mellem disse lande og Den Russiske Føderation, og opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at bestræbe sig på i enhver henseende at glatte ud og overvinde enhver hindring, således at de nye associeringsaftaler ikke får en negativ indvirkning på partnerskabslandenes nuværende forhold til Rusland;

6.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at træffe økonomiske og finansielle foranstaltninger, som vil hjælpe med til at stabilisere disse landes økonomier mod det ventede og allerede bekendtgjorte finansielle og økonomiske pres fra Rusland efter den mulige afslutning på associeringsaftalerne i Vilnius;

7.  opfordrer landene i det østlige partnerskab til at fortsætte og intensivere deres bestræbelser på at gøre en ende på deres nuværende problemer forud for topmødet i det østlige partnerskab i Vilnius og ikke give efter for det pres, de udsættes for;

8.  understreger, at de betingelser, der er fastsat af Rådet (Udenrigsanliggender) med henblik på en mulig undertegnelse af associeringsaftalerne, skal opfyldes, særligt med hensyn til retsstatsprincippet, demokrati og menneskerettigheder;

9.  minder om, at det, at vi tilbyder og forhandler associeringsaftaler med vore østlige partnere, har udsat dem for Ruslands åbne, foruroligende og stigende pres med det formål at afskrække dem fra at indgå aftaler med EU, hvilket giver EU et ansvar for at engagere sig og støtte dem;

10. anmoder Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om på kort sigt at udvikle og iværksætte en bred oplysningskampagne i de berørte partnerskabslande om karakteren af associeringsaftalerne og de fordele og krav, de indebærer;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet og Kommissionen samt til præsidenten, premierministeren og Parlamentet i Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova, Ukraine og Den Russiske Føderation.