Πρόταση ψηφίσματος - B7-0394/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0394/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Rebecca Harms, Werner Schulz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0389/2013

Διαδικασία : 2013/2826(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0394/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0394/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0394/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πίεση που ασκείται από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους

(2013/2826(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την τρίτη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που θα διεξαχθεί στο Βίλνιους τον Νοέμβριο 2013,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ουκρανία, η Αρμενία, η Γεωργία και η Μολδαβία έχουν την προοπτική να υπογράψουν και να μονογραφήσουν αντιστοίχως συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση· έχοντας υπόψη ιδίως το νέο, εμπλουτισμένο χαρακτήρα της σύνδεσης που διακυβεύεται, η οποία παρέχει ευρεία και βαθιά σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους, και ως εκ τούτου υπερβαίνει κατά πολύ τα απλώς οικονομικά οφέλη με κατεύθυνση ισχυρές πολιτικές και κοινωνιακές σχέσεις,

–   έχοντας υπόψη το υπόμνημα της Βουδαπέστης του 1994 για τον πυρηνικό αφοπλισμό της Ουκρανίας που παρέχει εγγυήσεις στην Ουκρανία όσον αφορά τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας και προβλέπει τη χορήγηση υποστήριξης στη χώρα σε περίπτωση απόπειρας να ασκηθεί πίεση επ’ αυτής μέσω οικονομικού εξαναγκασμού,

–   έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης και οι σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης αποτελούν ανάληψη δέσμευσης από εκείνους που επιθυμούν και μπορούν να ενισχύσουν και να καλλιεργήσουν επιτυχώς συνεργασία μεταξύ των μερών σε πολλούς τομείς·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση που έχουν υποστεί πρόσφατα οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης οι οποίες προχωρούν σε συμφωνίες σύνδεσης, μεταξύ άλλων εμπορικούς περιορισμούς και προστατευτικά μέτρα που εφαρμόζει η Ρωσία, έχει θέσει τις χώρες αυτές σε επισφαλή θέση που οφείλεται σε γεωπολιτικούς περιορισμούς στους οποίους δεν θα έπρεπε να υποβάλλονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το είδος της πίεσης που ασκείται στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που κυμαίνεται από τα σημερινά οικονομικά και πολιτικά θέματα μέχρι την εξαγγελία μελλοντικών οικονομικών περιορισμών, δηλώνει την πρόθεση της Ρωσίας να συνεχίσει να θεωρεί την περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης σφαίρα επιρροής της και αντιστρατεύεται την προοπτική της στενότερης ενοποίησης των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των συμφωνιών σύνδεσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής αλληλεξάρτησης μεταξύ των οικονομιών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ρωσίας, οι εμπορικές κυρώσεις και οι περιορισμοί της Μόσχας έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις σχετικές χώρες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία, παρά τις προσπάθειες να αναπτύξουν στρατηγική εταιρική σχέση κατά τα τελευταία έτη, έδειξαν ότι έχουν αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η δε Ρωσία απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τις αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν στο ακέραιο το κυρίαρχο δικαίωμα και την ελευθερία να οικοδομούν σχέσεις ως ισότιμοι εταίροι με χώρες της επιλογής τους, σύμφωνα με την Τελική Πράξη του Ελσίνκι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να δοθεί προσοχή στις αυξανόμενες πιέσεις στην ανατολική γειτονιά της ΕΕ και στο ίδιο το σχέδιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που αμφισβητείται και τίθεται εν αμφιβόλω από τη Ρωσία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει το κλειδί για την επίλυση των χρόνιων συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εξουσία χρησιμοποιείται επανειλημμένως για την εξασθένιση ή την υπονόμευσης της πλήρους κυριαρχίας μερικών από τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ανάλογα με τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Μόσχας·

1.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές της ισότητας και του σεβασμού των συμφυών προς την κυριαρχία δικαιωμάτων, της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, της καλής συνεργασίας μεταξύ των κρατών και της εκπλήρωσης καλή τη πίστει των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, είναι οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων κρατών και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιάζονται·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι καθώς πλησιάζει η σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους, διάφορα είδη πιέσεων συσσωρεύονται στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που φθάνουν στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ή μονογραφή των συμφωνιών σύνδεσής τους· θεωρεί την πίεση αυτή απαράδεκτη και καλεί τη Ρωσία να απόσχει από κάθε ενέργεια που δεν συμμορφώνεται με τις προαναφερθείσες αρχές του Ελσίνκι·

3.  υπογραμμίζει με έμφαση το γεγονός ότι οι ελεύθερες επιλογές των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, οι οποίες δεν έχουν καμία αρνητική επίδραση στις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, δεν θα πρέπει να έχουν συνέπειες όπως εμπορικά μέτρα, περιορισμοί στη χορήγηση θεωρήσεων, περιορισμοί της κινητικότητας των εργαζομένων και παρέμβαση σε χρόνιες διενέξεις·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να θεωρήσουν ότι οι λυπηρές αυτές εξελίξεις έχουν κάτι περισσότερο από καθαρά εμπορικό χαρακτήρα, που αποτελεί κάλυμμα για την κραυγαλέα πολιτική πίεση, και να αναλάβουν δράση για την υπεράσπιση των εταίρων της Ένωσης, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στήριξης για όλες τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στις προσπάθειές τους να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές προσδοκίες και επιλογές τους·

5.  προτρέπει ταυτόχρονα την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα για μια ακόμη φορά ότι η ανάπτυξη του σχεδίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης δεν έχει σκοπό να βλάψει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και καλεί την Επιτροπή, σχετικά με το θέμα αυτό, να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εξομαλυνθούν και να ξεπεραστούν τα εμπόδια, έτσι ώστε οι νέες συμφωνίες σύνδεσης να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις χώρες εταίρους στις σημερινές σχέσεις τους με τη Ρωσία·

6.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν συγκεκριμένα οικονομικά και δημοσιονομικά μέτρα που θα βοηθήσουν τις οικονομίες των χωρών αυτών να σταθεροποιηθούν έναντι της αναμενόμενης και ήδη εξαγγελθείσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής πίεσης από τη Ρωσία μετά την πιθανή οριστικοποίηση των συμφωνιών σύνδεσης στο Βίλνιους·

7.  καλεί τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους να θέσουν τέλος στις τρέχουσες δυσκολίες τους μέχρι τη διεξαγωγή της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους, και να μην υποκύψουν στην πίεση που ασκείται σε βάρος τους·

8.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι όροι που έθεσε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών με σκοπό την πιθανή υπογραφή συμφωνιών σύνδεσης πρέπει να ικανοποιηθούν, ειδικά όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  υπενθυμίζει ότι η προσφορά και η διαπραγμάτευση συμφωνιών σύνδεσης με τους εταίρους μας της Ανατολικής Ευρώπης τους έχει εκθέσει σε ανοικτές, ανησυχητικές και κλιμακούμενες πιέσεις από πλευράς Ρωσίας που αποσκοπούν να τους αποτρέψουν από τη σύμπραξη με την ΕΕ, πράγμα που με τη σειρά του δίνει στην ΕΕ την ευθύνη να προωθήσει τη συμμετοχή τους και να τους υπερασπισθεί·

10. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξει στο άμεσο μέλλον και να δρομολογήσει ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις σχετικές χώρες εταίρους όσον αφορά τη φύση, τα οφέλη και τις απαιτήσεις των συμφωνιών σύνδεσης·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην ΕΥΕΔ, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στους Προέδρους, τους Πρωθυπουργούς και τα Κοινοβούλια της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.