Päätöslauselmaesitys - B7-0394/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0394/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venäjän harjoittamasta painostuksesta itäisen kumppanuuden maita kohtaan Vilnassa pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Rebecca Harms, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0389/2013

Menettely : 2013/2826(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0394/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0394/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0394/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän harjoittamasta painostuksesta itäisen kumppanuuden maita kohtaan Vilnassa pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä

(2013/2826(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Vilnassa marraskuussa 2013 pidettävän itäisen kumppanuuden kolmannen huippukokouksen,

–   ottaa huomioon, että Ukraina, Armenia, Georgia ja Moldova voivat allekirjoittaa ja parafoida assosiaatiosopimukset Euroopan unionin kanssa; ottaa huomioon erityisesti assosiaation uuden, monipuolistuneen luonteen, sillä se mahdollistaa laajan ja syvällisen suhteen Euroopan unionin kumppaneiden kanssa, ja ottaa huomioon, että nämä suhteet ulottuvat paljon laajemmalle kuin vain taloudellisiin etuihin luoden pohjaa vahvoille poliittisille ja yhteiskunnallisille suhteille,

–   ottaa huomioon vuonna 1994 tehdyn, Ukrainan ydinaseriisuntaa koskeneen Budapestin muistion, jossa Ukrainalle annettiin takeet siitä, ettei voimaa käytetä ja ettei voimankäytöllä uhata, ja jossa tarjottiin Ukrainalle tukea siinä tapauksessa, että sitä yritettäisiin painostaa taloudellisin keinoin,

–   ottaa huomioon Helsingin päätösasiakirjan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n ja itäisen kumppanuuden maiden väliset assosiaatiosopimukset ja pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset ovat halukkaiden osapuolten välinen sitoumus, joka voi tehostaa osapuolten välisen menestyksekkään yhteistyön toteuttamista monilla aloilla;

B.  ottaa huomioon, että kohti assosiaatiosopimuksen tekemistä EU:n kanssa eteneviä itäisen kumppanuuden maita on viimeksi painostettu – Venäjän soveltamat kaupan rajoitukset ja suojatoimenpiteet mukaan lukien – tavalla, joka on asettanut kyseiset maat epäsuotuisaan asemaan sellaisten geopoliittisten vaatimusten vuoksi, joiden kohteeksi niiden ei pitäisi joutua;

C. toteaa, että itäisen kumppanuuden maihin kohdistettu painostus, joka vaihtelee nykyisistä taloudellisista ja poliittisista tekijöistä tulevia taloudellisia rajoituksia koskeviin ilmoituksiin, ilmentää Venäjän aikomusta pitää itäisen kumppanuuden maita jatkossakin osana omaa vaikutuspiiriään ja vastustaa kyseisten maiden mahdollisuutta lähentyä Euroopan unionia assosiaatiosopimusten avulla;

D. ottaa huomioon, että itäisen kumppanuuden maiden ja Venäjän talouksien jatkuvan syvän keskinäisen riippuvuuden vuoksi Venäjän asettamilla talouspakotteilla ja kaupan rajoituksilla on vakavia seurauksia kyseisille maille;

E.  ottaa huomioon, että vaikka EU ja Venäjä ovat yrittäneet viime vuosina kehittää strategista kumppanuutta, on tullut selväksi, että niiden näkemykset demokratiasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltiosta ovat ristiriidassa Venäjän siirtyessä kauemmas
EU:n perustavanlaatuisista arvoista;

F.  toteaa, että itäisen kumppanuuden mailla on täysi itsemääräämisoikeus ja vapaus luoda tasaveroisina kumppaneina suhteita itse valitsemiinsa maihin Helsingin päätösasiakirjan mukaisesti;

G. katsoo, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan kiinnittää asianmukaista huomiota
EU:n itäisiin naapurivaltioihin ja itse itäiseen kumppanuushankkeeseen – jota Venäjä vastustaa ja jonka se on käytännössä kyseenalaistanut – kohdistuviin kasvaviin paineisiin;

F.  katsoo, että Venäjällä on hallussaan avain lukkiutuneiden konfliktien ratkaisemiseksi; katsoo, että tätä valtaa käytetään jatkuvasti joidenkin itäisen kumppanuuden maiden täysimääräisen suvereniteetin heikentämiseksi tai murentamiseksi Venäjän geopoliittisten ja taloudellisten etujen mukaisesti;

1.  palauttaa mieleen, että tasa-arvoisuus ja suvereniteettiin sisältyvien oikeuksien kunnioittaminen, sisäisiin asioihin puuttumattomuus, hyvä valtioiden välinen yhteistyö
ja kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden noudattaminen hyvässä uskossa Helsingin sopimusten mukaisesti ovat itsenäisten valtioiden välisiä kansainvälisiä suhteita sääteleviä perusperiaatteita, joita ei siksi pitäisi rikkoa millään tavoin;

2.  pitää valitettavana, että itäisen kumppanuuden Vilnan huippukokouksen lähestyessä paineet lisääntyvät niitä itäisen kumppanuuden maita kohtaan, jotka ovat saavuttamassa assosiaatiosopimustensa allekirjoittamista tai parafoimista edeltävien neuvotteluiden viimeisen vaiheen; ei voi hyväksyä näitä paineita ja vaatii Venäjää olemaan ryhtymättä toimiin, jotka eivät ole edellä mainittujen Helsingin periaatteiden mukaisia;

3.  korostaa voimakkaasti, että itäisen kumppanuuden maiden vapaat valinnat, joilla ei ole minkäänlaisia kielteisiä vaikutuksia kaupankäyntiin Venäjän kanssa, eivät saisi johtaa siihen, että ne joutuvat kärsimään kaupallisten toimenpiteiden, viisumirajoitusten, työntekijöiden liikkuvuutta koskevien rajoitusten ja lukkiutuneisiin konflikteihin puuttumisen kaltaisista seurauksista;

4.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa pitämään näitä valitettavia kehityskulkuja pelkästään kaupallisen ulottuvuuden ylittävinä tosiasioina ja verhona suoranaiselle poliittiselle painostukselle, ja ryhtymään toimiin unionin kumppaneiden puolustamiseksi ja voimakkaan, niiden unioniin liittyviä toiveita ja valintoja tukevan viestin välittämiseksi kaikille itäisen kumppanuuden maille;

5.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään samalla Venäjälle jälleen kerran selväksi,
ettei itäisen kumppanuushankkeen kehittämisellä ole tarkoitus vahingoittaa asianomaisten maiden ja Venäjän federaation välisiä suhteita, ja kehottaa tässä yhteydessä komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin esteiden raivaamiseksi, jottei uusilla assosiaatiosopimuksilla olisi kielteisiä vaikutuksia kumppanimaihin niiden tämänhetkisissä suhteissa Venäjään;

6.  kehottaa komissiota ja neuvostoa hyväksymään konkreettisia taloudellisia ja rahoituksellisia toimenpiteitä, jotka auttaisivat vakauttamaan kyseisten maiden talouksia Venäjän odotettavissa olevan ja jo ilmoitetunkin rahoituksellisen ja taloudellisen painostuksen varalta Vilnassa mahdollisesti tapahtuvan assosiaatiosopimusten loppuun saattamisen jälkeen;

7.  kehottaa itäisen kumppanuuden maita jatkamaan ja tehostamaan ponnistelujaan nykyisten vaikeuksiensa ratkaisemiseksi ennen Vilnassa pidettävää itäisen kumppanuuden huippukokousta ja pysymään taipumattomina niihin kohdistuvan painostuksen alla;

8.  korostaa, että ulkoasiainneuvoston mahdolliselle assosiaatiosopimusten allekirjoittamiselle asettamien ehtojen on täytyttävä varsinkin oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevissa asioissa;

9.  muistuttaa, että assosiaatiosopimusten tarjoaminen unionin itäeurooppalaisille kumppaneille ja niistä käytävät neuvottelut ovat altistaneet maat Venäjän avoimelle, huolestuttavalle ja alati kasvavalle painostukselle, jonka tarkoituksena on estää maita ryhtymästä EU:n kumppaneiksi, mikä puolestaan velvoittaa EU:ta sitoutumaan niihin ja tukemaan niitä;

10. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa suunnittelemaan lyhyellä aikavälillä asianomaisissa kumppanimaissa toteutettavan, laajan tiedotuskampanjan assosiaatiosopimusten luonteesta, hyödyistä ja vaatimuksista ja käynnistämään sen;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, Armenian, Azerbaidžanin, Valko-Venäjän, Georgian, Moldovan, Ukrainan sekä Venäjän federaation presidenteille, pääministereille ja parlamenteille.