Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0394/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0394/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Rebecca Harms, Werner Schulz Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0389/2013

Procedūra : 2013/2826(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0394/2013
Pateikti tekstai :
B7-0394/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0394/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos daromo spaudimo Rytų partnerystės šalims Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste

(2013/2826(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2013 m. lapkričio mėn. Vilniuje bus rengiamas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Ukraina, Armėnija, Gruzija ir Moldova numato atitinkamai pasirašyti ir parafuoti asociacijos susitarimus su Europos Sąjunga; ypač atsižvelgdamas į naujo išsamesnio pobūdžio asociaciją, kuriai yra iškilęs pavojus: jos pagrindu siūlomi visapusiškesni ir gilesni santykiai su Europos partneriais, taigi siekiama gerokai daugiau nei vien ekonominės naudos – siekiama tvirtų politinių ir visuomeninių santykių,

–   atsižvelgdamas į 1994 m. Budapešto memorandumą dėl Ukrainos branduolinio nusiginklavimo, kuriuo Ukrainai suteikiamos garantijos jėgos panaudojimo ar grasinimo ją panaudoti atveju ir numatoma teikti paramą šaliai, jeigu jai būtų mėginama daryti spaudimą ekonominės prievartos priemonėmis;

–   atsižvelgdamas į Helsinkio baigiamąjį aktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi ES ir Rytų partnerystės šalių asociacijos susitarimai ir glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiški laisvosios prekybos susitarimai grindžiami savanorišku įsipareigojimu ir jais galima stiprinti ir sėkmingai vykdyti šalių bendradarbiavimą daugybėje sričių;

B.  kadangi dėl spaudimo, kurį visai neseniai patyrė Rytų partnerystės šalys, žengiančios asociacijos susitarimo keliu, įskaitant Rusijos pritaikytus prekybos apribojimus ir apsaugos priemones, šios šalys atsidūrė pavojingoje padėtyje ir tai lėmė geopolitinis spaudimas, kuris joms neturėtų būti daromas;

C. kadangi Rytų partnerystės šalims daromo spaudimo pobūdis apima ir dabartinius ekonominius ir politinius aspektus, ir pranešimus apie ekonominius apribojimus ateityje ir tai rodo Rusijos ketinimą ir toliau laikyti Rytų partnerystės regioną savo išskirtinės įtakos sfera ir pasipriešinti šių šalių siekiui labiau integruotis į Europos Sąjungą sudarant asociacijos susitarimus;

D. kadangi dėl vis labiau didėjančios Rytų partnerystės šalių ir Rusijos ekonomikos tarpusavio priklausomybės, Maskvos prekybos sankcijos ir apribojimai turi rimtų pasekmių atitinkamoms šalims;

E.  kadangi ES ir Rusija, nepaisant jų pastangų pastaraisiais metais plėtoti strateginę partnerystę, parodė, kad jų požiūriai į demokratiją, žmogaus teises ir teisinę valstybę skiriasi, Rusijai vis labiau tolstant nuo vertybių, kuriomis remiantis buvo įsteigta ES;

F.  kadangi Rytų partnerystės šalys turi visiškai suverenią teisę ir laisvę lygiaverčių partnerių statusu plėtoti santykius su savo pasirinktomis šalimis, remdamosi Helsinkio baigiamuoju aktu;

G. kadangi dabar labiau nei bet kada dėmesys turi būti atkreiptas į didėjantį spaudimą ES rytų kaimynystėje ir į patį Rytų partnerystės projektą, kuriam priešinasi ir kurį bando užginčyti ir praktikoje kvestionuoti Rusija;

F.  kadangi nuo Rusijos priklauso svarbiausi veiksniai, norint išspręsti įsisenėjusius konfliktus; kadangi šia galia nuolat naudojamasi stengiantis susilpninti visapusišką kai kurių Rytų partnerytės šalių suverenitetą ar jam pakenkti priklausomai nuo Maskvos geopolitinių ar ekonominių interesų;

1.  primena, kad lygybės ir pagarbos nuo suverenumo neatskiriamoms teisėms, nesikišimo į vidaus reikalus, gero valstybių bendradarbiavimo ir pagal tarptautinę teisę prisiimtų įsipareigojimų vykdymo gera valia principai, dėl kurių susitarta pagal Helsinkio susitarimus, yra nepriklausomų valstybių tarptautinių santykių reglamentavimo pagrindas ir kaip tokie jokiu būdu neturėtų būti pažeidžiami;0

2.  apgailestauja, kad artėjant Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui Vilniuje Rytų partnerystės šalims, beveik pasiekusioms galutinį derybų dėl asociacijos susitarimo pasirašymo ar parafavimo etapą, daromas įvairaus pobūdžio spaudimas; mano, kad šis spaudimas nepriimtinas ir ragina Rusiją susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie neatitinka minėtų Helsinkio principų;

3.  tvirtai pabrėžia, kad Rytų partnerystės šalys dėl savo laisvo pasirinkimo, kuris apskritai nedaro jokio neigiamo poveikio prekybai su Rusija, neturėtų patirti tokių pasekmių, kaip antai prekybos priemonės, vizų režimo apribojimai, darbuotojų judumo apribojimai ir kišimasis į įsisenėjusius konfliktus;

4.  ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) įvertinti šiuos apgailestautinus pokyčius kaip peržengiančius išimtinai prekybos aspektą – tai tik akivaizdaus politinio spaudimo priedanga – ir imtis veiksmų siekiant apginti Sąjungos partnerius, parodyti tvirtą paramą visoms Rytų partnerystės šalims, savo siekius ir pasirinkimą siejančios su Europa;

5.  ragina Komisiją ir Tarybą kuo skubiau tuo pačiu metu Maskvai dar kartą paaiškinti, kad Rytų partnerystės projekto plėtra nėra skirta šių šalių ir Rusijos santykiams bloginti ir ragina Komisiją šiuo atžvilgiu dėti visas pastangas siekiant panaikinti ir įveikti visas kliūtis, kad naujieji asociacijos susitarimai neturėtų neigiamo poveikio šalims partnerėms, atsižvelgiant į jų dabartinius santykius su Rusija;

6.  ragina Komisiją ir Tarybą kuo skubiau imtis konkrečių ekonominių ir finansinių priemonių, kurios padėtų stabilizuoti šių šalių ekonomikas, atsižvelgiant į laukiamą ir jau praneštą finansinį ir ekonominį Rusijos spaudimą po galimo asociacijos susitarimų užbaigimo Vilniuje;

7.  ragina Rytų partnerystės šalis tęsti ir didinti savo pastangas, kad būtų įveikti sunkumai, su kuriais jos šiuo metu susiduria rengdamosi Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui Vilniuje, ir nepasiduoti joms daromam spaudimui;

8.  pabrėžia, kad Užsienio reikalų tarybos nustatytos sąlygos, siekiant galimai pasirašyti asociacijos susitarimus, turi būti įvykdytos, ypač teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių srityje;

9.  primena, kad mūsų Rytų Europos partneriams pasiūlius sudaryti asociacijos susitarimus ir dėl jų derėtis jos patyrė atvirą, nerimą keliantį ir vis didesnį Rusijos spaudimą, kuriuo siekta jas atgrasyti nuo asociacijos su ES, todėl ES, savo ruožtu, turi prisiimti atsakomybę, įsikišti ir jas paremti;

10. prašo Komisijos ir EIVT, kad netrukus būtų parengta ir atitinkamose šalyse partnerėse pradėta vykdyti plati informavimo ir visuomenės žinių didinimo kampanija apie asociacijos susitarimų pobūdį, naudą ir reikalavimus;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją EIVT, Tarybai, Komisijai ir Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos prezidentams, ministrams pirmininkams ir parlamentams.