Návrh uznesenia - B7-0394/2013Návrh uznesenia
B7-0394/2013

NÁVRH UZNESENIA o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse

9.9.2013 - (2013/2826 (RSP)).

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Rebecca Harms, Werner Schulz v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancia

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0389/2013

Postup : 2013/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0394/2013
Predkladané texty :
B7-0394/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0394/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse

(2013/2826 (RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na tretí samit Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční v novembri 2013 vo Vilniuse,

–   so zreteľom na skutočnosť, že Ukrajina, Arménsko, Gruzínsko a Moldavsko smerujú k podpísaniu a parafovaniu dohôd o pridružení s Európskou úniou; so zreteľom najmä na nový, rozvinutejší charakter pridruženia, ktoré je ohrozené a ktoré ponúka široké a hlboké vzťahy s európskymi partnermi, a presahuje preto rámec jednoduchých ekonomických výhod v prospech silných politických a spoločenských vzťahov,

–   so zreteľom na memorandum z Budapešti z roku 1994, ktoré sa týka jadrového odzbrojenia na Ukrajine a ktoré Ukrajine poskytuje záruky pri použití hrozby silou a zabezpečuje poskytnutie podpory tejto krajine, pokiaľ by došlo k pokusu vyvíjať na ňu nátlak v ekonomickej oblasti,

–   so zreteľom na helsinský záverečný akt,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dohody o pridružení a prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Východného partnerstva sú záväzkom vychádzajúcim z ochoty a schopnosti posilňovať spoluprácu medzi príslušnými stranami v mnohých oblastiach a úspešne v nej pokračovať;

B.  keďže tlak, ktorému v poslednom čase čelili krajiny Východného partnerstva na ceste k dohodám o pridružení, vrátane obchodných obmedzení a ochranných opatrení uplatňovaných Ruskom, priviedol tieto krajiny do neistej situácie v dôsledku geopolitických obmedzení, ktorým by nemali byť vystavené;

C. keďže charakter nátlaku na krajiny Východného partnerstva, ktorý zahŕňa obvyklé hospodárske a politické aspekty až po avizovanie budúcich ekonomických reštrikcií, signalizuje, že Rusko má v úmysle naďalej považovať región Východného partnerstva za svoju sféru vplyvu a že sa stavia proti perspektíve užšej integrácie týchto krajín s Európskou úniou prostredníctvom dohôd o pridružení;

D. keďže z dôvodu pokračujúcej silnej vzájomnej závislosti medzi hospodárstvami krajín Východného partnerstva a Ruska majú obchodné sankcie a reštrikcie Moskvy závažný dosah na príslušné krajiny;

E.  keďže EÚ a Rusko napriek úsiliu o rozvíjanie strategického partnerstva v posledných niekoľkých rokoch preukazujú rozporuplné názory, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a právny štát, a Rusko sa stále viac vzďaľuje od hodnôt, na základe ktorých bola založená EÚ;

F.  keďže krajiny Východného partnerstva majú plné zvrchované právo a slobodu budovať vzťahy ako rovnoprávni partneri s krajinami, ktoré si zvolia, a to v súlade s helsinským záverečným aktom;

G. keďže teraz viac ako kedykoľvek predtým je potrebné venovať primeranú pozornosť zvyšujúcemu sa tlaku na východné susedstvo EÚ a na samotný projekt Východného partnerstva, ktorý Rusko v praxi ohrozuje a spochybňuje;

F.  keďže Rusko má v rukách kľúč k riešeniu zmrazených konfliktov; keďže táto moc je opakovane využívaná na oslabovanie a narúšanie plnej suverenity niektorých krajín Východného partnerstva v súlade s geopolitickými a ekonomickými záujmami Moskvy;

1.  pripomína, že zásady rovnosti a rešpektovania práv, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou suverenity, nezasahovania do vnútorných záležitostí, riadnej spolupráce medzi štátmi a plnenia záväzkov v rámci medzinárodného práva v dobrej viere, ako bolo dohodnuté v rámci helsinských dohôd, predstavujú základy, ktorými sa riadia medzinárodné vzťahy medzi nezávislými štátmi a ktoré by sa ako také nemali žiadnym spôsobom porušovať;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že s blížiacim sa samitom Východného partnerstva vo Vilniuse sa zvyšujú rôzne druhy tlaku na krajiny Východného partnerstva, ktoré sa dostávajú do záverečnej fázy rokovaní o podpise alebo parafovaní dohôd o pridružení; považuje tento tlak za neprípustný a vyzýva Rusko, aby sa zdržalo akýchkoľvek krokov, ktoré nie sú v súlade s uvedenými helsinskými zásadami;

3.  naliehavo poukazuje na skutočnosť, že slobodná voľba krajín Východného partnerstva, ktorá nemá vôbec žiadny negatívny vplyv na obchod s Ruskom, by nemala viesť k tomu, že ponesú dôsledky vo forme obchodných opatrení, vízových obmedzení, obmedzení pohybu pracovníkov a ovplyvňovania pretrvávajúcich konfliktov;

4.  vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby na tento poľutovaniahodný vývoj nazerali ako na vývoj, ktorý presahuje čisto obchodný rozmer, pretože zastiera hrubý politický nátlak, a aby uskutočnili opatrenia na obranu partnerov Únie tým, že vyšlú výrazné posolstvo o podpore všetkým krajinám východného partnerstva v ich európskych snahách a zvolených postupoch;

5.  naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby zároveň dali Moskve znova jasne najavo, že vývoj projektu Východného partnerstva nesmeruje k narušeniu vzťahov týchto krajín s Ruskou federáciou, a v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vyvinula čo najväčšie úsilie s cieľom zmierňovať a prekonať všetky prekážky tak, aby nové dohody o pridružení nemali negatívny vplyv na partnerské krajiny v ich súčasných vzťahoch s Ruskom;

6.  naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali konkrétne hospodárske a finančné opatrenia, ktoré pomôžu stabilizovať hospodárstva týchto krajín so zreteľom na očakávaný a už avizovaný finančný a ekonomický tlak zo strany Ruska po prípadnej finalizácii dohôd o pridružení vo Vilniuse;

7.  vyzýva krajiny Východného partnerstva, aby naďalej vyvíjali a zvyšovali svoje úsilie o prekonanie súčasných ťažkostí ešte pred samitom Východného partnerstva vo Vilniuse a aby nepodliehali tlaku, ktorý je na ne vyvíjaný;

8.  zdôrazňuje, že musia byť splnené podmienky, ktoré stanovila Rada pre zahraničné veci so zreteľom na možný podpis dohôd o pridružení, najmä pokiaľ ide o právny štát, demokraciu a ľudské práva;

9.  pripomína, že ponuka dohôd o pridružení a rokovania o nich vystavili našich východoeurópskych partnerov otvorenému, alarmujúcemu a zvyšujúcemu sa nátlaku Ruska, ktorého cieľom je odstrašiť ich od dosiahnutia pridruženia k EÚ, čo zároveň EÚ zaväzuje k tomu, aby sa angažovala a podporila ich;

10. žiada Komisiu a ESVČ, aby v krátkom čase vyvinuli a začali širokú informačnú kampaň na zvyšovanie povedomia verejnosti v dotknutých partnerských krajinách o povahe, výhodách a požiadavkách dohôd o pridružení;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade a Komisii a prezidentom, predsedom vlád a parlamentom Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny a Ruskej federácie.