Förslag till resolution - B7-0394/2013Förslag till resolution
B7-0394/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Rebecca Harms, Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0389/2013

Förfarande : 2013/2826(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0394/2013
Ingivna texter :
B7-0394/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0394/2013

Europaparlamentets resolution om Rysslands påtryckningar på länder i det östliga partnerskapet i samband med det östliga partnerskapets kommande toppmöte i Vilnius

(2013/2826(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det tredje toppmötet för det östliga partnerskapet som ska hållas i Vilnius i november 2013,

–   med beaktande av att det finns förutsättningar för att Ukraina, Armenien, Georgien och Moldavien ska kunna parafera respektive underteckna associeringsavtal med Europeiska unionen, särskilt med beaktande av att det nu handlar om en ny och mer utvecklad associering, som erbjuder EU:s partnerländer omfattande och djupa relationer i riktning mot starka politiska och samhälleliga förbindelser och därför betyder så mycket mer än vanliga ekonomiska fördelar.

–   med beaktande av 1994 års samförståndsavtal i Budapest om Ukrainas kärnvapennedrustning, som ger Ukraina garantier mot användning av våld eller hot om våld, och ger löften om stöd till Ukraina om det skulle göras försök att utöva påtryckningar på landet genom ekonomiskt tvång.

–   med beaktande av Helsingforsavtalets slutakt,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Associeringsavtalen och de djupgående och omfattande frihandelsavtalen mellan EU och länderna inom det östliga partnerskapet är ett åtagande för att visa viljan och förmågan att förstärka och framgångsrikt fullfölja samarbetet mellan parterna på många områden.

B.  De länder inom det östliga partnerskapet som är på väg mot ett associeringsavtal har under senare tid varit utsatta för starka påtryckningar, bland annat i form av handelsrestriktioner och protektionistiska åtgärder från Rysslands sida, och länderna hamnar därmed i en besvärlig position på grund av geopolitiska krav som de inte borde behöva utsättas för.

C. Påtryckningarna på länderna inom det östliga partnerskapet, som omfattar allt från nuvarande ekonomiska och politiska aspekter till meddelanden om framtida ekonomiska restriktioner, visar Rysslands avsikt att fortsätta att betrakta den östliga partnerskapsregionen som sin inflytandesfär och motverkar framtidsutsikterna för ländernas närmare integration med Europeiska unionen via associeringsavtalen.

D. Moskvas handelssanktioner och handelsrestriktioner har allvarliga återverkningar i länderna inom det östliga partnerskapet eftersom det fortfarande finns ett så starkt ömsesidigt beroende mellan deras och Rysslands ekonomier.

E.  Trots de senaste årens ansträngningar för att utveckla ett strategiskt partnerskap har EU och Ryssland visat att de har motstridiga synsätt när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och Ryssland rör sig bort från de värderingar som ligger till grund för Europeiska unionen.

F.  Länderna i det östliga partnerskapet har fullständig suverän rätt och frihet att som likvärdiga parter bygga upp relationer med partner de väljer själva i överensstämmelse med Helsingforsavtalets slutakt.

G. Mer än någonsin tidigare måste man nu uppmärksamma de ökande påtryckningarna på EU:s östra grannskap och det östliga partnerskapsprojektet i sig, som Ryssland i praktiken utmanar och ifrågasätter.

H. Det är Ryssland som har nyckeln och makt att lösa de låsta konflikterna. Men denna makt används ofta för att försvaga eller underminera den fullständiga suveräniteten hos vissa av länderna inom det östliga partnerskapet, allt enligt Moskvas geopolitiska och ekonomiska intressen.

1.  Europaparlamentet påminner om att principerna om lika värde och respekt för de rättigheter som ingår i begreppen suveränitet, icke-ingripande i andras interna angelägenheter, gott samarbete mellan stater och fullgörande, utan tvetydiga syften, av åtaganden enligt internationell rätt, i enlighet med vad som överenskommits inom ramen för Helsingforsavtalen, är grundläggande för att reglera internationella förbindelser mellan oberoende stater och som sådana inte under några omständigheter får kränkas.

2.  Europaparlamentet beklagar att olika slags påtryckningar gentemot länderna i det östliga partnerskapet nu ökar i takt med att det östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius närmar sig och att man når slutskedet i förhandlingarna där associeringsavtalen ska undertecknas eller paraferas. Parlamentet anser dessa påtryckningar oacceptabla och uppmanar Ryssland att avstå från åtgärder som inte är i överensstämmelse med ovannämnda Helsingforsprinciper.

3.  Europaparlamentet understryker med kraft att de östliga partnerskapsländernas fria val, som på inget vis inverkar negativt på handeln med Ryssland, inte borde medföra konsekvenser för dem såsom handelsbestämmelser, viseringsrestriktioner, begränsningar av arbetstagarnas rörlighet eller ingripanden i låsta konflikter.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att behandla den beklagliga utvecklingen som något som går utöver en ren handelsdimension, vilken endast fungerar som täckmantel för uppenbart politiska påtryckningar, och att agera för att försvara EU:s partner samt sända ett kraftfullt budskap som signalerar stöd för samtliga länder i det östliga partnerskapet i deras europeiska strävanden och val.

5.  Europaparlamentet uppmanar samtidigt med kraft kommissionen och rådet att än en gång göra det klart för Moskva att utvecklingen av det östliga partnerskapsprojektet inte syftar till att skada relationerna mellan dessa länder och Ryska federationen, och uppmanar i detta hänseende kommissionen att göra allt den kan för att mildra och överbrygga eventuella hinder så att de nya associeringsavtalen inte får någon negativ inverkan på partnerländerna i deras nuvarande förbindelser med Ryssland.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta konkreta ekonomiska och finansiella åtgärder som ska hjälpa dessa länders ekonomier att stå emot de väntade och redan tillkännagivna finansiella och ekonomiska påtryckningarna från Ryssland efter ett eventuellt slutförande av associeringsavtalen i Vilnius.

7.  Europaparlamentet uppmanar de östliga partnerskapsländerna att fortsätta och utöka sina ansträngningar för att få ett slut på sina nuvarande svårigheter inför det östliga partnerskapets toppmöte i Vilnius och att inte ge efter för de påtryckningar de utsätts för.

8.  Europaparlamentet understryker att villkoren som ställts upp av rådet (utrikes frågor) för ett eventuellt undertecknande av associeringsavtalen måste uppfyllas, särskilt avseende rättsstatsprincipen, demokratin och de mänskliga rättigheterna.

9.  Europaparlamentet påminner om att vi genom att erbjuda våra partner i det östliga partnerskapet associeringsavtal och förhandla fram avtalen med dem också har exponerat dem för Rysslands öppna, oroväckande och ökande påtryckningar som syftar till att avskräcka dem från att associera sig med EU, vilket i sin tur lägger ett ansvar på EU att engagera sig och stödja dem.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att på kort sikt utveckla och lansera en bred informationskampanj riktad till allmänheten i partnerländerna för att öka kunskapen om associeringsavtalen karaktär, förmåner och krav.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska utrikestjänsten, rådet och kommissionen samt till presidenterna, statsministrarna och parlamenten i Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukraina och Ryska federationen.