Návrh usnesení - B7-0395/2013Návrh usnesení
B7-0395/2013

NÁVRH USNESENÍ o nátlaku Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu)

9. 9. 2013 - (2013/2826(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić za skupinu GUE/NGL

Postup : 2013/2826(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0395/2013
Předložené texty :
B7-0395/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0395/2013

Usnesení Evropského parlamentu o nátlaku Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu)

(2013/2826(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v důsledku své zeměpisné polohy a historických, kulturních, ekonomických a jiných vazeb na střední a západní Evropu jsou země Východního partnerství pro EU důležitým partnerem; vzhledem k tomu, že spolupráce s těmito zeměmi je s ohledem na nezbytné zlepšení politických a hospodářských norem v této části Evropy a na možné kroky směrem k budoucí integraci nesmírně důležitá;

B.  vzhledem k tomu, že političtí a státní představitelé zemí Východního partnerství opakovaně potvrdili své odhodlání dosáhnout evropské integrace; vzhledem k tomu, že tento cíl i nadále podporuje řada zástupců občanské společnosti a že je v zájmu občanů těchto zemí;

C. vzhledem k tomu, že jednání o dohodě o přidružení a dohodě o široké a komplexní zóně volného obchodu s Moldávií, Gruzií, Arménií a Ukrajinou bylo uzavřeno a očekává se, že tyto dohody budou podepsány na summitu ve Vilniusu v listopadu 2013;

D. vzhledem k tomu, že země Východního partnerství EU mají hluboké historické, kulturní, hospodářské a společenské vazby na Rusko; vzhledem k tomu, že Ruská federace vybídla země Východního partnerství, aby se připojily k celní unii s Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem; vzhledem k tomu, že Rusko se pokouší zabránit zemím ve společném sousedství v tom, aby se přidružily k EU, mimo jiné tím, že na ně vyvíjí nepřijatelný a nespravedlivý hospodářský nátlak;

E.  vzhledem k tomu, že země Východního partnerství EU mají potenciál stát se mostem mezi EU a Ruskem; vzhledem k tomu, že místo toho se v důsledku rostoucího napětí ve vztazích mezi Ruskem a EU dostávají země Východního partnerství EU do obtížné situace tím, že se stávají stále více hračkou, což vede k omezení jejich politické a hospodářské svrchovanosti; vzhledem k tomu, že cenu za geopolitické napětí mezi EU a Ruskem platí obyvatelé těchto zemí i obyvatelé členských států EU a Ruské federace;

F.  vzhledem k tomu, že základem stability evropského kontinentu, včetně zemí Východního partnerství, je demokracie a dodržování lidských práv a základních svobod, spravedlnost a právní stát, spravedlivé rozdělení příjmů, bohatství a možností, sociální soudržnost, boj proti korupci a prosazování řádné státní správy; vzhledem k tomu, že pokrok v procesu spolupráce, přidružení a integrace mezi evropskými zeměmi vyžaduje, aby tyto společné hodnoty uznávaly všechny strany;

G. vzhledem k tomu, že EU a Rusko jsou na sobě vzájemně závislé, a to jak hospodářsky, tak politicky; vzhledem k tomu, že prohloubená spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají proto zásadní význam; vzhledem k tomu, že EU je rozhodnuta i nadále prohlubovat a rozvíjet vztahy s Ruskem na základě hluboké oddanosti demokratickým zásadám; vzhledem k tomu, že uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ruskou federací je i nadále nanejvýš důležité, a to i z hlediska vyřešení problémů ve společném sousedství;

1.  s politováním konstatuje, že se EU nepodařilo zajistit, aby politiku východního partnerství doprovázel aktivní dialog s ruskou federací; vyzývá EU a Rusko, aby se naléhavě snažily překonat rivalitu a soupeření o vliv nad společným sousedstvím a aby přehodnotily vztahy mezi sebou; trvá na tom, že rozhodnutí o budoucnosti zemí Východního partnerství EU by mělo být ponecháno na jejich občanech;

2.  vyjadřuje Evropské službě pro vnější činnost kritiku za to, že nespolupracuje s Ruskem a se zeměmi Východního partnerství EU s cílem zjistit, jakým způsobem a jakými prostředky by bylo možné dosáhnout společné existence a vzájemného obohacení hospodářského prostoru EU a celní unie; vítá nedávné zahájení dialogu s Ruskem o co největším sblížení regulačního rámce pro celní unii s předpisy EU a požaduje dosažení urychleného pokroku, který by zabránil tomu, aby občané zemí Východního partnerství EU dopláceli na soupeření mezi EU a Ruskem;

3.  podotýká, že přístup oddělování politiky východního partnerství od rozvoje vztahů mezi EU a Ruskem se neosvědčil; domnívá se, že ačkoli Rusko prokazuje pouze omezený zájem o vyřešení problémů, které brání dosáhnout pokroku v rozvoji vztahů s EU, je nutné navrhnout novou koncepci politiky východního partnerství s cílem dosáhnout rozvoje regionální spolupráce, která by nevylučovala žádnou zemi; vyzývá Rusko, aby se do tohoto procesu aktivně zapojilo a aby prokázalo ochotu stát se součástí politiky dobrého sousedství;

 

4.  apeluje na Rusko, EU a další aktéry v daném regionu, aby se nevměšovali do vnitřních záležitostí jiných zemí a aby na ně nevyvíjeli hospodářský nebo politický nátlak; vyzývá Rusko a EU, aby respektovaly svrchované právo občanů rozhodovat o svém dalším rozvoji, mj. o spolupráci a sdružování s jinými zeměmi a organizacemi; vyzývá Rusko, aby se zdrželo uplatňování obchodních omezení, která jsou v rozporu s pravidly a povinnostmi přijatými v rámci přistoupení k WTO, zejména se zásadou volného pohybu zboží a služeb;

5.  lituje, že nedošlo k širší veřejné diskuzi o důsledcích dohod o přidružení a dohod o široké a komplexní zóně volného obchodu s EU v dotyčných zemích, jelikož mají jak pro EU, tak i pro tyto země zásadní význam; domnívá se, že rozhodnutí o věcech, které mají tak zásadní vliv na budoucí rozvoj země, by měla být předmětem široké a svobodné otevřené diskuze a referenda;

 

6.  vyzývá EU, aby v rámci své politiky sousedství nepodřizovala prosazování demokracie, lidských práv a právního státu geopolitickým a hospodářským zájmům; bere na vědomí nedostatky zemí v sousedství EU v těchto oblastech a nutnost dalších reforem; vyzývá k tomu, aby se k jednotlivým zemím přistupovalo diferencovaně na základě jejich politické, hospodářské a sociální situace, výkonnosti a dosažených výsledků;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládě a parlamentu Ukrajiny a parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy.