Návrh uznesenia - B7-0395/2013Návrh uznesenia
B7-0395/2013

NÁVRH UZNESENIA o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Helmut Scholz, Nikola Vuljanić v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Postup : 2013/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0395/2013
Predkladané texty :
B7-0395/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0395/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)

(2013/2826(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vďaka svojej zemepisnej polohe a historickým, kultúrnym, hospodárskym a iným väzbám so strednou a západnou Európou sú krajiny Východného partnerstva dôležitým partnerom EÚ; keďže spolupráca s týmito krajinami je mimoriadne dôležitá s ohľadom na nevyhnutné zlepšenie politických a ekonomických noriem v danej časti Európy a možné integračné kroky v budúcnosti;

B.  keďže vedúci politickí a štátni predstavitelia krajín Východného partnerstva opakovane potvrdili svoju oddanosť európskej integrácii; keďže tento cieľ naďalej podporujú mnohí aktéri občianskej spoločnosti a je v záujme občanov týchto krajín;

C. keďže rokovania s Arménskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou o dohodách o pridružení a prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode sa skončili a ich podpísanie sa očakáva na samite vo Vilniuse v novembri 2013;

D. keďže krajiny Východného partnerstva EÚ majú hlboké historické, kultúrne, hospodárske a sociálne väzby s Ruskom; keďže Ruská federácia vyzvala krajiny východného susedstva, aby sa stali členmi colnej únie s Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom; keďže Rusko sa pokúša zabrániť krajinám v spoločnom susedstve, aby sa pridružili k EÚ, a to aj prostredníctvom vyvíjania neprijateľného a nečestného hospodárskeho nátlaku;

E.  keďže krajiny Východného partnerstva EÚ majú potenciál stať sa mostom medzi EÚ a Ruskom; keďže namiesto toho dostáva rastúce napätie medzi Ruskom a EÚ krajiny Východného partnerstva EÚ do zložitej situácie, keď sa čoraz viac stávajú hračkou, a keďže to obmedzuje ich politickú a hospodársku zvrchovanosť; keďže na geopolitické napätie medzi EÚ a Ruskom doplácajú ľudia z týchto krajín, ako aj z členských štátov EÚ a Ruskej federácie;

F.  keďže demokracia a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, spravodlivosť a právny štát, spravodlivé rozdelenie príjmov, bohatstva a príležitostí, sociálna súdržnosť, boj proti korupcii a podpora dobrej správy vecí verejných majú zásadný význam pre stabilitu európskeho kontinentu vrátane krajín východného susedstva; keďže pokrok v procesoch spolupráce, pridruženia a integrácie medzi európskymi krajinami vyžaduje, aby všetci partneri preukázali rešpekt voči týmto spoločným hodnotám;

G. keďže EÚ a Rusko sú vzájomne hospodársky a politicky závislé; keďže z tohto dôvodu má veľký význam posilnená spolupráca a dobré susedské vzťahy medzi EÚ a Ruskom; keďže EÚ je naďalej odhodlaná ešte viac prehlbovať a rozvíjať vzťahy s Ruskom na základe skutočnej oddanosti demokratickým zásadám; keďže uzavretie strategického partnerstva medzi EÚ a Ruskou federáciou má naďalej mimoriadny význam, a to aj s ohľadom na riešenie problémov v spoločnom susedstve;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že EÚ nezabezpečila, aby bol s politikou východného susedstva spojený aktívny dialóg s Ruskou federáciou; vyzýva EÚ a Rusko, aby urýchlene vyvinuli úsilie prekonať svoju rivalitu a súperenie o vplyv nad spoločným susedstvom a nanovo vybudovali svoje vzájomné vzťahy; trvá na tom, že rozhodnutie o budúcnosti krajín východného susedstva EÚ by sa malo ponechať na ich občanoch;

2.  kritizuje ESVČ za to, že nespolupracovala s Ruskom a krajinami východného susedstva EÚ na hľadaní spôsobov a prostriedkov spolunažívania a vzájomného obohacovania, pokiaľ ide o hospodársky priestor EÚ a colnú úniu; víta nedávny začiatok dialógu s Ruskom o uvedení regulačného rámca pre colnú úniu čo najviac do súladu s pravidlami EÚ a požaduje rýchly pokrok, aby sa zabránilo situácii, keď občania krajín východného susedstva EÚ musia doplácať na súperenie medzi EÚ a Ruskom;

3.  poznamenáva, že prístup oddeľovania politiky východného susedstva od rozvoja vzťahov EÚ – Rusko neuspel; zastáva názor, že hoci Rusko prejavuje len obmedzený záujem o vyriešenie problémov brániacich pokroku v rozvoji vzťahov s EÚ, je potrebné prepracovať politiku východného susedstva s cieľom rozvíjať regionálnu spoluprácu, ktorá nebude vylučovať žiadnu krajinu; vyzýva Rusko, aby sa aktívne podieľalo na tomto procese a preukázalo ochotu stať sa súčasťou politiky dobrých susedských vzťahov;

4.  žiada Rusko, EÚ a všetkých ostatných aktérov v regióne, aby nezasahovali do vnútorných vecí iných krajín a nevyvíjali žiadny hospodársky či politický nátlak; vyzýva Rusko a EÚ, aby preukázali maximálny rešpekt voči výsostnému právu občanov rozhodovať o ich budúcom vývoji vrátane ich spolupráce a pridruženia s krajinami a organizáciami; vyzýva Rusko, aby neuplatňovalo obchodné obmedzenia, ktoré sú v rozpore s pravidlami a povinnosťami prevzatými v súvislosti s jeho pristúpením k WTO, najmä so zásadou voľného pohybu tovaru a služieb;

5.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou verejnou diskusiou o následkoch dohôd o pridružení a prehĺbených a komplexných dohôd o voľnom obchode s EÚ v príslušných krajinách, pretože majú pre EÚ i dané krajiny kľúčový význam; zastáva názor, že rozhodnutia o otázkach, ktoré majú taký veľký dosah na budúci vývoj krajiny, by mali byť predmetom širokej, voľnej a otvorenej diskusie a referend;

6.  vyzýva EÚ, aby v rámci svojej susedskej politiky nepodriaďovala presadzovanie demokracie, ľudských práv a právneho štátu geopolitickým a hospodárskym záujmom; poukazuje na nedostatky susedných krajín EÚ v týchto oblastiach a na potrebu ďalších reforiem; požaduje rozlišovanie na základe politickej, hospodárskej a sociálnej situácie, výkonnosti a výsledkov každej krajiny;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde a parlamentu Ukrajiny a parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy.