Návrh uznesenia - B7-0396/2013Návrh uznesenia
B7-0396/2013

NÁVRH UZNESENIA o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva

6.9.2013 - (2013/2826(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan v mene Európskych konzervatívcov a reformistov

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0389/2013

Postup : 2013/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0396/2013
Predkladané texty :
B7-0396/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0396/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva

(2013/2826(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na samit Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční v novembri 2013 vo Vilniuse,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a dohodách o pridružení s krajinami Východného partnerstva,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže dohody o pridružení predstavujú vhodný rámec na prehlbovanie vzťahov tým, že posilňujú politické zoskupovanie, sociálno-ekonomickú integráciu a právne zbližovanie s EÚ, a na rozvíjanie kultúrnych vzťahov;

B.  keďže Arménsko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina ukončili dlhý proces rokovaní o dohodách o pridružení s EÚ a majú dobré vyhliadky na ich parafovanie alebo podpísanie na samite vo Vilniuse, ktorý sa uskutoční v novembri 2013;

C. keďže ruskí predstavitelia opakovane vyhlásili, že Rusko považuje krajiny Východného partnerstva za súčasť svojej sféry vplyvu;

D. keďže projekt colnej únie, ktorú sa Rusko usiluje vytvoriť s Bieloruskom a Kazachstanom od roku 2010, doteraz nebol zrealizovaný a Moskva ho využíva ako geopolitický nástroj na vyvíjanie nátlaku na krajiny Východného partnerstva a Zakaukazska;

E.  keďže Rusko pred samitom vo Vilniuse zintenzívnilo úsilie o odradenie krajín Východného partnerstva od parafovania a podpísania dohôd o pridružení s EÚ, pričom využíva všetky možné prostriedky vrátane hospodárskeho, politického a diplomatického nátlaku, hrozieb a ekonomicky neopodstatneného zvyšovania cien plynu a ropy;

F.  keďže Rusko vyvíja obrovský nátlak na niektoré krajiny Východného partnerstva tým, že využíva nedoriešené zmrazené regionálne konflikty, v ktorých zohráva alebo môže zohrávať aktívnu bezpečnostnú úlohu;

G. keďže ruské orgány vyvíjajú nepretržitý ekonomický nátlak na krajiny, ktorých hospodárstvo do značnej miery alebo plne závisí od ich spolupráce s Ruskou federáciou; keďže Kremeľ využíva túto situáciu na získanie kontroly nad energetickou infraštruktúrou a domácou sieťou dodávok zemného plynu a ropy;

H. keďže takýto druh hospodárskeho nátlaku jasne svedčí o geopolitických plánoch Kremľa obmedziť nezávislosť a zvrchovanosť jeho susedov a obnoviť jeho sféru jedinečného vplyvu;

I.   keďže ak by Rusko malo úspech čo len s jednou krajinou Východného partnerstva, mohlo by to vyvolať dominový efekt a predstavovať vážny úder pre celý program EÚ;

1.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ bola pripravená čo najskôr parafovať alebo podpísať dohody o pridružení s krajinami Východného partnerstva, dokonca aj pred samitom vo Vilniuse, ak to bude potrebné;

2.  dôrazne odsudzuje nečestný nátlak, ktorý Ruská federácia vyvíja na krajiny Východného partnerstva; domnieva sa, že prostriedky, ktoré Kremeľ využíva, porušujú bežné normy diplomacie a v niektorých prípadoch možno i medzinárodné právo;

3.  varuje Rusko, že účelové využívanie nedoriešených konfliktov v snahe dosiahnuť krátkodobé politické ciele môže viesť k obnoveniu nepriateľských akcií a destabilizácii celého regiónu;

4.  uznáva výsostné právo krajín Východného partnerstva prijímať rozhodnutia o ich účasti v akýchkoľvek regionálnych hospodárskych alebo politických zoskupeniach; poukazuje však na to, že takéto rozhodnutia by mali mať jasnú demokratickú legitimitu, a pripomína orgánom nástroje, ktoré majú k dispozícii, ako napríklad vnútroštátne referendum;

5.  vyzýva PK/VP a Komisiu, aby čo najskôr otvorili prístup na trhy EÚ tým krajinám Východného partnerstva, ktoré ukončili rokovania o dohodách o pridružení, len čo splnia všetky podmienky stanovené v týchto dohodách;

6.  takisto požaduje rýchlu liberalizáciu vízového režimu EÚ, ktorá by bola najlepším spôsobom, ako zintenzívniť medziľudské kontakty a rozvíjať vzťahy medzi spoločnosťami EÚ a krajín Východného partnerstva, a ktorá sa v dôsledku toho stane dôležitým faktorom užšej politickej a ekonomickej integrácie;

7.  pripomína, že ponúknutie dohôd o pridružení krajinám Východného partnerstva a rokovania o nich vystavili tieto krajiny otvoreným hrozbám Ruska a rastúcemu nátlaku, ktorého cieľom je odradiť ich od pridruženia s EÚ, v dôsledku čoho pripadá EÚ zodpovednosť angažovať sa a uvedené krajiny brániť;

8.  zdôrazňuje skutočnosť, že vstupom do colnej únie by sa mohli porušiť pravidlá a zásady Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v prípade krajín, ktoré sú jej členmi; pripomína, že Kazachstan a Bielorusko členmi WTO nie sú; okrem toho poznamenáva, že situáciu by ešte viac skomplikoval nedostatok spoločných hraníc medzi súčasnými a potenciálnymi členmi colnej únie;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a orgánom krajín Východného partnerstva a Ruskej federácie.