Návrh usnesení - B7-0397/2013Návrh usnesení
B7-0397/2013

NÁVRH USNESENÍ o nátlaku Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu)

9. 9. 2013 - (2013/2826(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0389/2013

Postup : 2013/2826(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0397/2013
Předložené texty :
B7-0397/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0397/2013

Usnesení Evropského parlamentu o nátlaku Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu)

(2013/2826(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na summit Východního partnerství, který se má uskutečnit v listopadu 2013 ve Vilniusu,

–   s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 20. března 2013 nazvané „Evropská politika sousedství: směrem k posílenému partnerství“ (JOIN(2013) 4 v konečném znění), ze dne 25. května 2011 s názvem „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (COM(2011)0303) a ze dne 8. března 2011 s názvem „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“ (COM(2011)0200),

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci Evropské unie ze dne 26. července 2010, 20. června 2011, 10. prosince 2012 a 22. července 2013 o evropské politice sousedství a na závěry Rady pro zahraniční věci / obchod Evropské unie ze dne 26. září 2011 a Evropské Rady ze dne 7. února 2013,

–   s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nazvané „Východní partnerství: plán do podzimního summitu v roce 2013“ (JOIN(2012) 13 v konečném znění), které bylo dne 15. května 2012 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na svá usnesení obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Arménií[1], o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Ázerbájdžánem[2], o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Moldavskem[3], o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií[4] a o jednáních o dohodě o přidružení mezi EU a Ukrajinou[5],

–   s ohledem na společné prohlášení o Východním partnerství vydané ministry zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny, Irska a Litvy dne 17. května 2013 v Krakově,

–   s ohledem na svou zprávu o obchodních aspektech Východního partnerství (2011/2306(INI)),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že Ukrajina směřuje k podpisu dohody o přidružení s Evropskou unií na summitu Východního partnerství EU v listopadu 2013 ve Vilniusu; vzhledem k tomu, že Arménie, Gruzie a Moldavsko směřují k parafování dohody o přidružení v listopadu 2013 ve Vilniusu; vzhledem k tomu, že Ukrajina v červenci 2012 s EU parafovala prohloubenou a komplexní dohodu o volném obchodu; vzhledem k tomu, že jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s Moldavskem byla uzavřena v červnu 2012 a jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu s Gruzií a Arménií byla uzavřena v červenci 2013; vzhledem k tomu, že přidružení k EU nabízí zemím Východního partnerství silné politické a společenské vztahy s EU, které daleko přesahují pouhé hospodářské výhody a slouží jako komplexní rámec domácí transformace;

B.  vzhledem k tomu, že Rusko na země Východního partnerství, které činí pokroky vstříc dohodám o přidružení s EU, vyvíjí intenzivní nátlak, aby tyto dohody nepodepisovaly a aby se místo toho připojily k celní unii pod vedením Ruska, jejímiž členy jsou Rusko, Bělorusko a Kazachstán a kterou Rusko hodlá přeměnit v Euroasijskou unii; vzhledem k tomu, že Rusko používá obchodní omezení a ochranná opatření, a to i pod záminkou fytosanitárních zájmů, jakož i bezpečnostních a energetických zájmů některých ze zemí Východního partnerství, jako nástroj nátlaku za účelem dosažení těchto cílů;

C. vzhledem k tomu, že je v této fázi z právního hlediska vzájemně neslučitelné podepsat s EU dohodu o přidružení, jejíž součástí jsou prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, a přistoupit k této celní unii, jelikož se externí celní sazby mezi Ruskem, EU a zeměmi Východního partnerství výrazně liší; vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení k EU s sebou nese politické a právní reformy, které vedou k posílení právního státu, snížení korupce a důslednějšímu dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že přistoupení k celní unii naopak nezahrnuje měřítka a podmínky založené na hodnotách, a tudíž nemůže být považováno za pobídku k domácím reformám;

D. vzhledem k tomu, že přísun ukrajinského zboží do Ruska je od poloviny srpna záměrně zadržován ruskými celními orgány; vzhledem k tomu, že to Ukrajině způsobilo značnou hospodářskou škodu a že to představuje prostředek, kterým lze vyvíjet nátlak na ukrajinskou vládu, aby se nesnažila o bližší vztahy s EU a aby se na summitu ve Vilniusu zdržela podpisu dohody o přidružení/prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu;

E.  vzhledem k tomu, že ukrajinský prezident Viktor Janukovyč oznámil, že jakékoli rozhodnutí o podepsání dohody o volném obchodu s Evropskou unií, nebo případně o přistoupení k celní unii bude učiněno prostřednictvím referenda; vzhledem k tomu, že zároveň důrazně vyzval ukrajinský parlament, aby urychlil proces reformy, aby tak Ukrajina mohla na summitu ve Vilniusu podepsat dohodu o přidružení k EU;

F.  vzhledem k tomu, že arménský prezident Serž Sarkisjan během své návštěvy v Moskvě dne 3. září 2013 oznámil, že Arménie bude pracovat na přistoupení k celní unii, místo toho aby usilovala o uzavření dohody o přidružení s EU, přičemž zároveň prohlásil, že je ochoten vést další rozhovory s EU;

G. vzhledem k tomu, že prohlášení prezidenta Sarkisjana dosud nebylo schváleno arménským parlamentem; vzhledem k tomu, že se v Jerevanu uskutečnila demonstrace proti přistoupení Arménie k celní unii a že policie zadržela nejméně devět osob; vzhledem k tomu, že dva prominentní zástupci občanské společnosti známí svým odmítavým postojem vůči celní unii byli brutálně napadeni neznámými útočníky;

H. vzhledem k tomu, že Rusko zvýšilo nátlak na Moldavsko a varovalo, že parafování dohody o přidružení k EU by mohlo způsobit, že Moldavsko natrvalo přijde o odštěpené území Podněstří, a že by mohlo vést k nákladnějším energetickým vztahům s Ruskem, hlavním dodavatelem plynu do této země;

I.   vzhledem k tomu, že gruzínská vláda prohlásila, že sleduje celní unii, ale že stát se členem této unie není pro Gruzii možností; vzhledem k tomu, že Gruzie je pod výrazným tlakem Ruska, aby přistoupila k celní unii;

1.  je znepokojen jednáním Ruska s úmyslem odradit země Východního partnerství od užšího politického a hospodářského přidružení k EU; vyjadřuje svou podporu dotčeným zemím Východního partnerství a znovu zdůrazňuje, že každý stát má svrchované právo zvolit si politické a obchodní spojence; dále se domnívá, že postupná integrace partnerských zemí s EU je v souladu s jejich udržováním dobrých sousedských vztahů s Ruskem; důrazně odmítá hru s nulovým účtem coby paradigma vztahů EU a Ruska se zeměmi Východního partnerství; považuje v této souvislosti za důležité prozkoumat možnosti dohody o volném obchodu s celní unií a jejími členskými státy;

2.  znovu vyjadřuje silnou podporu parafování nebo podpisu dohod o přidružení na summitu ve Vilniusu s těmi zeměmi Východního partnerství, které jsou připraveny a ochotny tak učinit, za předpokladu, že budou splněny nezbytné podmínky a požadavky;

3.  zdůrazňuje, že proces hospodářské integrace a uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími východoevropskými partnery a vstup této dohody v platnost mohou být rovněž velmi prospěšné pro hospodářské a obchodní vztahy s dalšími sousedními státy a jejich struktury spolupráce;

4.  vyjadřuje politování nad intenzivním tlakem, který Rusko vyvíjí na ty země Východního partnerství, které se blíží do závěrečné fáze jednání, podpisu nebo parafování svých dohod o přidružení; vyzývá Rusko, aby plně respektovalo rozhodnutí zemí Východního partnerství v oblasti zahraniční politiky;

5.  je přesvědčen, že další politické a hospodářské reformy v těchto zemích založené na hodnotách a normách EU jsou v konečném důsledku ve vlastním zájmu Ruska, neboť by rozšířily pásmo stability, prosperity a spolupráce na jeho hranicích; připomíná, že EU s trvalou platností vyzývá Rusko, aby k tomuto procesu přispělo prostřednictvím konstruktivního zapojení se do Východního partnerství;

6.  žádá Komisi a Radu, aby navrhly konkrétní a účinná opatření na podporu partnerských zemí, které jsou obětí represivních akcí ze strany třetích států kvůli zintenzivnění svého politického přidružení k EU a své hospodářské integrace s EU;

7.  vyzývá země Východního partnerství, aby vyvíjely a zvyšovaly své úsilí o uzavření dohod o přidružení ještě před summitem Východního partnerství ve Vilniusu a aby nepodléhaly tlaku, který je na ně vyvíjen; v tomto ohledu zdůrazňuje odpovědnost politických elit v těchto zemích, pokud jde o to, aby se plně odhodlaly k politickým, hospodářským a právním reformám, které jsou potřebné k užšímu přidružení k EU, a aby do tohoto úsilí plně zapojily společnost; připomíná vládám zemí Východního partnerství jejich závazky, které odsouhlasily na pražském summitu v roce 2009, na němž byla ustavena iniciativa Východního partnerství;

8.  poukazuje na to, že evropská integrace má většinovou podporu mezi obyvatelstvem zemí, které čekají na parafování nebo podpis dohod o přidružení; naléhavě vyzývá Komisi, aby přesto zintenzivnila úsilí a podpořila zviditelnění Východního partnerství a jeho přínosů mezi širokou veřejností v partnerských zemích, což představuje způsob upevnění politického konsenzu, pokud jde o evropskou volbu;

9.  vítá skutečnost, že prezident Viktor Janukovyč potvrdil evropské aspirace Ukrajiny; vítá pokrok, jehož Ukrajina dosáhla, a vyzývá všechny politické síly v této zemi, aby urychlily reformy, které umožní splnit její závazky před summitem ve Vilniusu, takže dohoda o přidružení může být na tomto summitu parafována; vyzývá Rusko, aby se zdrželo používání obchodních omezení a ochranných opatření proti ukrajinskému dovozu, která jsou politicky motivována;

10. je zklamán oznámením arménského prezidenta Serže Sarkisjana týkajícím se jeho záměru, aby Arménie přistoupila k celní unii, které bylo učiněno bez řádné rozpravy ve vnitrostátním parlamentu a bez širší konzultace s opozicí a občanskou společností; vyzývá nicméně Arménii, aby pokrok, který učinila v rámci jednání o dohodě o přidružení, nepromarnila, a jeho záměrem stále je, aby tato dohoda byla na summitu ve Vilniusu parafována; odsuzuje případy násilí proti odpůrcům celní unie z řad občanské společnosti a žádá příslušné orgány, aby rychle vyšetřily všechny tyto případy a pohnaly pachatele k odpovědnosti;

11. stále trvá na tom, že by EU měla zaujmout přímější a aktivnější úlohu při řešení konfliktu v Náhorním Karabachu; uznává, že rozhodnutí Arménie přistoupit k celní unii mohlo být ovlivněno nevyřešeným konfliktem s Ázerbájdžánem ohledně jejího odštěpeného území Náhorního Karabachu a její bezpečnostní závislostí na Rusku prostřednictvím členství v Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti;

12. je toho názoru, že mírové řešení nevyřešených konfliktů v zemích Východního partnerství založené na respektování územní celistvosti všech dotčených zemí – Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie a Moldavska – je nezbytné pro to, aby Východní partnerství realizovalo svůj plný potenciál;

13. plně podporuje skutečnost, že se Moldavsko rozhodlo pro evropskou integraci; chválí pokrok, který tato země učinila vstříc dohodě o přidružení k EU;

14. vítá rychlý pokrok, který učinila Gruzie vstříc dohodě o přidružení k EU, a vybízí gruzínskou vládu, aby pokračovala ve svém úsilí;

15. poukazuje na to, že uzavření dohod o přidružení musí být následováno jejich rychlým a důkladným prováděním, a opakuje, že EU je v tomto ohledu ochotná doprovázet své evropské partnery a napomáhat jim v jejich úsilí o integraci; v tomto ohledu podporuje prozatímní uplatňování prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu v jejich úplnosti s cílem podporovat hospodářskou integraci mezi zeměmi Východního partnerství a EU;

16. je pevně přesvědčen, že zjednodušení vydávání víz a vyhlídky na bezvízový cestovní styk mezi EU a zeměmi Východního partnerství jsou zásadní pro to, aby si tyto společnosti zvolily Evropu;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, zemí Východního partnerství a Ruské federace.