Návrh uznesenia - B7-0397/2013Návrh uznesenia
B7-0397/2013

NÁVRH UZNESENIA o tlaku, ktorý Rusko vyvíja na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)

9.9.2013 - (2013/2826(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein, Marusya Lyubcheva v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0389/2013

Postup : 2013/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0397/2013
Predkladané texty :
B7-0397/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0397/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o tlaku, ktorý Rusko vyvíja na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse)

(2013/2826(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na samit Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční v novembri 2013 vo Vilniuse,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 20. marca 2011 o Európskej susedskej politike: upevňovanie partnerstva (JOIN(2013) 4 final), z 25. mája 2011 o Novej reakcii na meniace sa susedstvo (COM(2011)0303) a z 8. marca 2011 o Partnerstve pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím (COM(2011)0200),

–   so zreteľom na závery Rady Európskej únie pre zahraničné z 26. júla 2010, 20. júna 2011, 10. decembra 2012 a 22. júla 2013 o európskej susedskej politike a na závery Rady Európskej únie pre zahraničné veci a zahraničný obchod z 26. septembra 2011 a Európskej rady zo 7. februára 2013,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku určené Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 15. mája 2012 s názvom Východné partnerstvo: Plán opatrení na obdobie do samitu 2013 (JOIN(2012) 13 final),

–   so zreteľom na svoje uznesenia s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom[1], o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom[2], o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou[3], o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom[4] a o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou[5],

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny, Írska Litvy o Východnom partnerstve, vydané v Krakove 17. mája 2013,

–   so zreteľom na svoju správu o obchodných aspektoch Východného partnerstva (2011/2306(INI)),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Ukrajina možno podpíše dohodu o pridružení s Európskou úniou na samite Východného partnerstva EÚ vo Vilniuse v novembri r. 2013; keďže Arménsko, Gruzínsko a Moldavsko možno parafujú dohody o pridružení vo Vilniuse v novembri r. 2013; keďže Ukrajina v júli roku 2012 parafovala prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode (DCFTA) s EÚ; keďže rokovania o DCFTA s Moldavskom sa dokončili v júni r. 2012 a rokovania o DCFTA s Gruzínskom a Arménskom sa dokončili v júli r. 2013; keďže pridruženie s EÚ ponúka krajinám Východného partnerstva pevné politické a spoločenské vzťahy s EÚ, ktoré presahujú len hospodárske výhody a slúžia ako všeobecný rámec na domácu transformáciu;

B.  keďže Rusko vyvíja obrovský tlak na krajiny Východného partnerstva smerujúce k podpísaniu dohôd o pridružení s EÚ, aby tieto dohody nepodpisovali, ale aby sa pripojili k colnej únii Bieloruska, Kazachstanu a Ruska pod vedením Ruska, ktoré ju chce pretvoriť na Eurázijskú úniu; keďže Rusko použilo obchodné obmedzenia a ochranné opatrenia vrátane tých, ktoré zaviedlo pod zámienkou fytosanitárnych obáv, ako aj bezpečnostných a energetických obáv niektorých krajín Východného partnerstva ako nátlakový nástroj na dosiahnutie týchto cieľov;

C. keďže podpísanie dohôd o pridružení s EÚ, ku ktorým patria DCFTA, a pripojenie k colnej únii sú skutočnosti, ktoré v súčasnej fáze nie sú z právneho hľadiska navzájom zlučiteľné, pretože sadzby zahraničných colných poplatkov medzi Ruskom, EÚ a krajinami Východného partnerstva sa výrazne odlišujú; keďže dohoda o pridružení k EÚ znamená politické a právne reformy smerujúce k posilneniu zásad právneho štátu, obmedzeniu korupcie a lepšieho dodržiavania ľudských práv; keďže pripojenie k colnej únii, naopak, neobsahuje hodnotové porovnávacie ukazovatele ani podmienky, a preto ho nemožno považovať za lákavé na uskutočnenie vnútroštátnych reforiem;

D. keďže ruské colné orgány v polovice augusta zámerne prerušili tok ukrajinského tovaru do Ruska; keďže táto skutočnosť spôsobila Ukrajine vážne hospodárske škody a predstavuje prostriedok nátlaku na ukrajinskú vlády, aby sa neusilovala o užšie vzťahy s EÚ a odstúpila od podpísania dohody o pridružení a prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode na samite vo Vilniuse;

E.  keďže ukrajinský prezident Viktor Janukovyč vyhlásil, že každé rozhodnutie týkajúce sa podpísania dohody o voľnom obchode s Európskou úniou alebo možného pripojenia k colnej únii sa prijme na základe referenda; keďže zároveň rozhodne vyzval ukrajinský parlament, aby urýchlil reformný proces tak, aby Ukrajina mohla podpísať dohodu o pridružení s EÚ na samite vo Vilniuse;

F.  keďže prezident Arménska Serž Sargsjan oznámil 3. septembra 2013 počas návštevy Moskvy, že Arménsko sa pripojí k colnej únii namiesto úsilia o podpísanie dohody o pridružení s EÚ, pričom zároveň vyhlásil, že je ochotný pokračovať v dialógu s EÚ;

G. keďže arménsky parlament zatiaľ neschválil vyhlásenie prezidenta Sargsjana; keďže v Jerevane sa uskutočnila demonštrácia proti pripojeniu Arménska k colnej únii a polícia zadržala aspoň deväť osôb; keďže neznámi útočníci brutálne zaútočili na dvoch popredných predstaviteľov občianskej spoločnosti známych za ich odpor proti colnej únii;

H. keďže Rusko zväčšilo tlak na Moldavsko, keď ho upozornilo, že parafovanie dohody o pridružení s EÚ by mohlo spôsobiť Moldavsku to, že trvalo stratí odtrhnuté územie Podnesterska a že sa zvýšia náklady na energetické vzťahy s Ruskom, ktoré je jeho hlavným dodávateľom plynu;

I.   keďže gruzínska vláda vyhlásila, sleduje vývoj v colnej únii, ale členstvo Gruzínska v tejto únii neprichádza do úvahy; keďže Rusko vyvíja silný nátlak na Gruzínsko, aby sa pripojilo k colnej únii;

1.  je znepokojený postupom Ruska, ktorého zámerom je odstrašiť krajiny Východného partnerstva od užších politických a hospodárskych vzťahov s EÚ; vyjadruje podporu príslušným krajinám Východného partnerstva a znovu zdôrazňuje suverénne právo každého štátu na výber politických a obchodných aliancií; navyše je presvedčený, že postupné začleňovanie partnerských krajín s EÚ je v súlade s ich úsilím o dobré susedské vzťahy s Ruskom; rozhodne odmieta túto hru s nulovým súčtom ako paradigmu pre vzťahy EÚ a Ruska s krajinami Východného partnerstva; v tejto súvislosti považuje za dôležité, aby sa preskúmali možnosti dohody o voľnom obchode s colnou úniou a jej členskými štátmi;

2.  znovu potvrdzuje rozhodnú podporu parafovaniu alebo podpísaniu dohôd o pridružení na samite vo Vilniuse s tými krajinami Východného partnerstva, ktoré sú pripravené a ochotné tak urobiť, za predpokladu, že sa splnili potrebné podmienky a požiadavky;

3.  zdôrazňuje, že proces hospodárskeho začleňovania a uzavretie a nadobudnutie platnosti dohôd o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej východoeurópskymi partnermi môže byť výrazne výhodný aj pre hospodárske a obchodné vzťahy s ďalšími susednými štátmi a pre ich štruktúry spolupráce;

4.  rozhodne nesúhlasí so intenzívnym tlakom Ruska voči tým krajinám Východného partnerstva, ktoré sa dostávajú do posledných fáz rokovania, podpisovania či parafovania ich dohôd o pridružení; vyzýva Rusko, aby v plnej miere rešpektovalo voľbu zahraničnej politiky krajín Východného partnerstva;

5.  je presvedčený, že ďalšie politické a hospodárske reformy v týchto krajinách, ktoré vychádzajú z hodnôt a noriem EÚ, sú v konečnom dôsledku v záujme Ruska, pretože vďaka nim sa rozšíri oblasť stability, prosperity a spolupráce na jeho hraniciach; pripomína stále platnú výzvu EÚ Rusku, aby prispievalo do tohto procesu prostredníctvom konštruktívnej účasti v rámci Východného partnerstva;

6.  žiada Komisiu a Radu, aby predložili konkrétne a účinné opatrenia na podporu partnerských krajín, ktoré sa stávajú obeťou represívnych opatrení tretieho štátu z dôvodu posilňovania politickej spolupráce a hospodárskej integrácie s EÚ;

7.  vyzýva krajiny Východného partnerstva, aby naďalej vyvíjali a posilňovali úsilie o uzavretie dohôd o pridružení ešte pred samitom Východného partnerstva vo Vilniuse a aby nepodliehali tlaku, ktorý sa na ne vyvíja; v tejto súvislosti zdôrazňuje zodpovednosť politických elít týchto krajín za to, aby sa plne angažovali v politických, hospodárskych a právnych reformách potrebných na užšie pridruženie sa s EÚ a aby do tohto úsilia plne zaangažovali svoje spoločnosti; pripomína vládam krajín Východného partnerstva ich záväzok, na ktorom s  dohodli počas samitu v Prahe v roku 2009, kde vznikla iniciatíva Východného partnerstva;

8.  poukazuje na to, že európska integrácia si vyžaduje väčšinovú podporu obyvateľstva v krajinách, ktoré čakajú na parafovanie alebo podpísanie dohôd o pridružení; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o zviditeľňovanie Východného partnerstva a jeho výhod vo verejnosti v partnerských krajinách ako spôsob konsolidácie politického konsenzu v súvislosti s európskou voľbou;

9.  víta postoj prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý opätovne potvrdil európske ambície Ukrajiny; víta pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla, a vyzýva všetky politické sily na Ukrajine, aby urýchlili reformy, čo by jej umožnilo predložiť záväzky samitu vo Vilniuse, aby sa dohoda o pridružení mohla na samite parafovať; vyzýva Rusko, aby sa zdržalo používania obchodných obmedzení a ochranných opatrení z politických dôvodov na dovoz z Ukrajiny;

10. je sklamaný z vyhlásenia arménskeho prezidenta Serža Sargsjana o jeho zámere, aby sa Arménsko pripojilo k colnej únii bez riadnej rozpravy v národnom parlamente a rozsiahlych konzultácií s opozíciou a občianskou spoločnosťou; napriek tomu vyzýva Arménsko, aby sa nevzdalo pokroku, ktoré dosiahlo počas rokovaní o dohode o pridružení, a stále sa zameriava na to, že dohoda sa bude parafovať na samite vo Vilniuse; odsudzuje prípady násilia proti predstaviteľom občianskej spoločnosti, ktorí sú proti colnej únii, a vyzýva príslušné orgány, aby urýchlene vyšetrili všetky tieto prípady a zadržali zodpovedných páchateľov;

11. znovu trvá na tom, aby EÚ zaujala priamejší a aktívnejší postoj pri riešení konfliktu v Náhornom Karabachu; uznáva, že nevyriešený konflikt s Azerbajdžanom týkajúci sa odtrhnutého regiónu Náhorný Karabach a arménska bezpečnostná závislosť od Ruska prostredníctvom členstva v Organizácii zmluvy kolektívnej bezpečnosti pravdepodobne ovplyvnili rozhodnutie Arménska pripojiť sa k colnej únii;

12. zastáva názor, že mierové riešenie nevyriešených konfliktov v krajinách Východného partnerstva vychádzajúce z rešpektovania územnej integrity všetkých zainteresovaných krajín – Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska a Moldavska – je veľmi dôležité na to, aby Východné partnerstvo mohlo plne realizovať svoj potenciál;

13. plne podporuje voľbu európskej integrácie Moldavska; vyzdvihuje pokrok, ktorý krajina dosiahla smerom k dohode o pridružení s EÚ;

14. víta rýchly pokrok, ktorý dosiahlo Gruzínsko smerom k dohode o pridružení s EÚ a podporuje gruzínsku vlády, aby v tomto úsilí pokračovala;

15. poukazuje na to, že závery dohôd o pridružení by sa mali urýchlene a dôsledne realizovať, a v tejto súvislosti opakuje, že EÚ je pripravená podať svojim európskym partnerom pomocnú ruku v ich integračnom úsilí; v tejto súvislosti podporuje dočasné uplatňovanie DCFTA v plnom rozsahu, aby sa podporovala hospodárska integrácie medzi krajinami Východného partnerstva a EÚ;

16. je pevne presvedčený, že zjednodušenie vízového režimu a perspektíva bezvízového cestovania medzi EÚ a krajinami Východného partnerstva sú mimoriadne dôležitými prvkami na presvedčovanie týchto spoločností, aby si zvolili za partnera Európu;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov, krajín Východného partnerstva a Ruskej federácie.