Päätöslauselmaesitys - B7-0411/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0411/2013

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Egyptin kriisistä

  10.9.2013 - (2013/2820(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Charles Tannock, Adam Bielan, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0411/2013

  Menettely : 2013/2820(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0411/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0411/2013
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0411/2013

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin kriisistä

  (2013/2820(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä ja erityisesti 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman[1],

  –   ottaa huomioon 8. helmikuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät arabikeväästä,

  –   ottaa huomioon 27. helmikuuta ja 25. kesäkuuta 2012 sekä 31. tammikuuta ja 8. helmikuuta 2013 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Egyptistä ja 31. tammikuuta 2013 annetut päätelmät EU:n tuesta pysyvälle muutoksille siirtymäyhteiskunnissa,

  –   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 3. heinäkuuta 2013 antaman julkilausuman Egyptin tilanteesta sekä hänen 28. kesäkuuta 2013 antamansa julkilausuman, joka koskee Egyptiin presidentti Mursin virkakauden ensimmäiseksi vuosipäiväksi kaavailtuja mielenosoituksia,

  –   ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin 6. kesäkuuta 2013 antaman julkilausuman kanasalaisjärjestöjen 43 työntekijän tuomitsemisesta Egyptissä, EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin ja komission jäsenen Štefan Fülen 5. kesäkuuta 2013 antaman yhteisen julkilausuman egyptiläisten kansalaisjärjestöjen saamista tuomioista sekä korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 2. kesäkuuta 2013 antaman lausunnon Egyptin uudesta kansalaisjärjestöjä koskevasta laista,

  –   ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn ja vuonna 2004 voimaan tulleen EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen, jota vahvistettiin vuonna 2007 hyväksytyllä toimintasuunnitelmalla, sekä komission 20. maaliskuuta 2013 julkistaman edistymiskertomuksen sopimuksen täytäntöönpanosta,

  –   ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Egypti on,

  –   ottaa huomioon Egyptin asevoimien korkeimman neuvoston (SCAF) puheenjohtajan, kenraali Abdel Fattah Khalil al-Sisin 1. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon sekä huhtikuun 6. päivä ‑liikkeen esittelemän poliittisen etenemissuunnitelman,

  –   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 8. toukokuuta 2013 ja YK:n pääsihteerin 5. kesäkuuta 2013 antamat julkilausumat Egyptin kansalaisjärjestöjä koskevasta uudesta lainsäädäntöluonnoksesta,

  –   ottaa huomioon Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komissio) 14.–15. kesäkuuta 2013 pitämässään 95. istunnossa antaman väliaikaisen lausunnon Egyptin kansalaisjärjestöjen työtä koskevasta lakiehdotuksesta,

  –   ottaa huomioon 30. toukokuuta 2013 annetun 40 egyptiläisen kansalaisjärjestön julkilausuman,

  –   ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2013 annetun tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen ”Hallintotapaan liittyvä yhteistyö EU:n ja Egyptin välillä”,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että kesän aikana miljoonat ihmiset ovat kokoontuneet kaduille Kairossa ja muualla Egyptissä; ottaa huomioon, että Egyptin sotilashallituksen joukkojen ja entisen presidentin Mursin kannattajien välillä on ollut väkivaltaisia yhteenottoja; toteaa, että väkivaltaisissa yhteenotoissa on arvioiden mukaan menehtynyt 850 henkeä ja monet ovat loukkaantuneet, kuten Sky News -kanavan englantilainen kuvaaja Mick Deane ja englantilainen teini Deqa Hassan, joka menetti jalkansa Kairossa oletetussa itsemurhaiskussa; toteaa, että tuhannet ovat tarvinneet sairaanhoitoa vammoihinsa;

  B.  toteaa, että Egyptissä on edelleen vaikea tilanne maan pyrkiessä aidosti siirtymään demokratiaan; ottaa huomioon, että maan on vastattava perustavanlaatuisiin haasteisiin, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta;

  C. ottaa huomioon, että väliaikaishallinto julisti 14. elokuuta 2013 Egyptiin poikkeustilan ja monissa maan kaupungeissa, myös Kairossa, julistettiin päivittäinen ulkonaliikkumiskielto klo 19.00–06.00; ottaa huomioon, että ulkonaliikkumiskieltoa lyhennettiin 24. elokuuta 2013 klo 21.00–06.00 väliselle ajalle ja että sitä on myöhemmin lyhennetty klo 23.00–06.00 väliselle ajalle osoituksena turvallisuustilanteen kohenemisesta;

  D. ottaa huomioon, että monet katsovat, ettei Muslimiveljeskunnan johto ole ohjeistanut poliittista siipeään pidättymään väkivallasta poliisia ja armeijaa vastaan ja että se ei ole kyennyt johtamaan Egyptiä aitoon demokratiaan;

  E.  toteaa, että viimeaikaiset yhteenotot ovat kohdistuneet erityisesti maan koptikristittyihin; katsoo, että Muslimiveljeskunnan ja kristittyjen yhteisöjen väliset poliittiset jännitteet ovat voimistuneet kesän aikana kaikkialla Egyptissä; ottaa huomioon, että raporttien mukaan Egyptin kristittyjä ja heidän kirkkojaan on ammuskeltu ja heitä vastaan on tehty tuhopolttoiskuja;

  F.  toteaa, että Egypti on edelleen talousvaikeuksissa, joita pahentaa entisestään se, että suosittuja turistikohteita on jouduttu sulkemaan tilapäisesti; toteaa, että maan taloudellinen vauraus edellyttää poliittista vakautta, tervettä talouspolitiikkaa, korruption torjumista ja kansainvälistä tukea; ottaa huomioon, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansalaisten korkeampi elintaso ovat keskeisiä tekijöitä Egyptin siirtyessä kohti avointa, vakaata, demokraattista, vapaata ja vaurasta yhteiskuntaa;

  1.  tuomitsee mitä jyrkimmin väkivaltaisuudet, joihin kaikki osapuolet ovat turvautuneet kesän aikana eri puolilla Egyptiä; ilmaisee solidaarisuutensa Egyptin kansaa kohtaan ja esittää vilpittömän osanottonsa uhrien perheenjäsenille;

  2.  tähdentää, että tarvitaan pikaisesti kansallista sovinnontekoa, johon sisältyy se, että Egyptin johto pyrkii aidosti rakentavaan rooliin siirryttäessä aitoon demokratiaan, joka merkitsee rauhaa ja joka kuuluu kaikille kansalaisille; kehottaa johtoasemassa olevia ottamaan oppia Egyptin edellisten hallitusten ja etenkin entisen presidentin Mursin hallituksen kokemuksista;

  3.  kehottaa Egyptin hallitusta takaamaan kaikkien kansalaisten turvallisuuden riippumatta näiden poliittisista näkemyksistä, uskonnollisesta vakaumuksesta ja sidonnaisuuksista; kehottaa Egyptin hallitusta kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, suojelemaan yhdistymisvapautta ja ilmaisunvapautta sekä noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan; kehottaa kaikkia osapuolia toimimaan vastuullisesti ja pyrkimään välttämään kaikkea väkivaltaa ja provokaatioita, jotka voisivat vaarantaa kansalaisten laillisen oikeuden osoittaa mieltään rauhanomaisesti ja ilmaista vapaasti tahtonsa ja mielipiteensä tai estää heitä käyttämästä tätä oikeutta;

  4.  on huolissaan Siinain niemimaan tilanteen huonontumisesta sekä militanttiryhmien tekemien iskujen yleistymisestä – mukaan luettuna 19. elokuuta 2013 tehty isku, jossa teloitettiin summittaisesti vähintään 24 egyptiläistä poliisia – koska niistä saattaa koitua vakavia seurauksia Egyptille ja Lähi-idälle ja laajemmille alueille;

  5.  toteaa, että Egyptin johtajien on oltava valmiit kuuntelemaan kansalaisiaan maan uutta perustuslakia laadittaessa, ja kehottaa Egyptin johtajia järjestämään kansanäänestyksen uudesta perustuslaista; odottaa vapaita ja rehellisiä parlamenttivaaleja ja kehottaa johtoasemassa olevia ottamaan oppia Egyptin edellisten hallitusten kokemuksista;

  6.  kehottaa Egyptin johtajia paneutumaan sekä talouden epävakauteen että poliittiseen epävakauteen; katsoo, että Egyptin johdon on toteutettava talousuudistuksia, ja pitää välttämättömänä, että maan johtajat pyrkivät luomaan demokraattiset ja vakaat olot, jotta maan matkailuvetoinen talous toipuisi;

  7.  vaatii Euroopan unionia ja jäsenvaltioita jatkamaan rahoitustukea ja teknistä tukea egyptiläisille kansalaisjärjestöille ja työskentelemään yhdessä niiden kanssa kansalaisyhteiskuntaa koskevan tietoisuuden, kansalaistoimintakulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan lujittamiseksi keskeisenä osana vakaata ja kestävää demokratiaa;

  8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Egyptin parlamentille ja hallitukselle.