Διαδικασία : 2013/2820(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0414/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0414/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2013 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0379

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 140kWORD 75k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0411/2013
10.9.2013
PE519.254v01-00
 
B7-0414/2013

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek, Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2013/2820(RSP))  
B7‑0414/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, της 14ης Αυγούστου 2013, καθώς και την κοινή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry και της Ύπατης Εκπροσώπου, της 7ης Αυγούστου 2013, για την κατάσταση στην Αίγυπτο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αίγυπτο, σε συνέχεια της συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 21 Αυγούστου 2013,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αθέτηση των υποσχέσεων που είχε δώσει η κυβέρνηση Μόρσι για την οικονομία, για το ότι θα λάμβανε υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες όλων των δημοκρατικών δυνάμεων της αιγυπτιακής κοινωνίας, και για το ότι θα υλοποιούσε τη μετάβαση στη δημοκρατία που ζητούσε ο λαός τα τελευταία δύο χρόνια, οδήγησε σε ένταση της πολιτικής πόλωσης, σε μαζικές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση του Προέδρου Μόρσι, και σε βίαιες συγκρούσεις,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Αυγούστου 2013 ο στρατός αφαίρεσε την εξουσία από τον Πρόεδρο Μόρσι και τον συνέλαβε με την κατηγορία της υποκίνησης βίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ έχουν αποτύχει οι μέχρι στιγμής προσπάθειες της ΕΕ και της διεθνούς διαμεσολάβησης για την έναρξη διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες, οι συγκρούσεις και οι συλλήψεις,

1.  εκφράζει τη βαθειά αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων των συγκρούσεων και της βίας,

2.  καταδικάζει τη δυσανάλογη χρήση βίας και εκφράζει τη λύπη του για την τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής· ζητεί από την κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα καθιερώσουν κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικών ερευνών προκειμένου να εντοπιστούν οι ευθύνες για την υπερβολική χρήση βίας· ζητεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα να αποφύγει αυστηρά στο μέλλον την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας και να υποστηρίξει τη νομική δίωξη των μελών της ηγεσίας της που υποκίνησαν τη χρήση βίας, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρήσει τις αρχές του κράτους δικαίου·

3.  αποδοκιμάζει παράλληλα το γεγονός ότι η ηγεσία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολιτική βάση της για την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής βίας κατά του στρατού και της αστυνομίας, και εκείνων που θεωρήθηκαν πολιτικοί αντίπαλοι, ιδιαίτερα δε της κοπτικής κοινότητας της Αιγύπτου· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα δεν εμπόδισε τις επιθέσεις αυτές και τις καταδίκασε μόνο εκ των υστέρων·

4.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές, προκειμένου να δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες για μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να συμπεριφέρονται προς τους κρατούμενους με πλήρη σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεών τους·

5.  καταδικάζει τη βία κατά της κοπτικής κοινότητας και την καταστροφή μεγάλου αριθμού εκκλησιών, χώρων συνάντησης και επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα· επισημαίνει τον παραδοσιακό πλουραλισμό της αιγυπτιακής κοινωνίας και την παράδοση αιώνων της αιγυπτιακής κοπτικής κοινότητας· ζητεί από την αιγυπτιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει την κοπτική κοινότητα με κάθε δυνατό τρόπο, προκειμένου η κοινότητα αυτή να μπορέσει να παραμείνει σημαντικό μέρος του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της Αιγύπτου, και για να αποκατασταθεί η ειρηνική συνύπαρξη με τις άλλες κοινότητες της Αιγύπτου·

6.  επισημαίνει ότι ο πρόεδρος Μόρσι, μολονότι εκλέχτηκε δημοκρατικά, δεν ανταποκρίθηκε στις δημοκρατικές προσδοκίες του λαού της Αιγύπτου και κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιεί την εξουσία του για να μετατρέψει την Αίγυπτο σε απολυταρχικό κράτος· επισημαίνει επίσης ότι ο Πρόεδρος Μόρσι απέφυγε συστηματικά να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και τον ισλαμικό εξτρεμισμό στην Αίγυπτο, και ιδιαίτερα στη χερσόνησο του Σινά·

7.  επισημαίνει ότι οι ανωτέρω σοβαρές αδυναμίες οδήγησαν σε αύξηση του αισθήματος αποξένωσης στην αιγυπτιακή κοινωνία, που τελικά ανάγκασε τη συντριπτική πλειοψηφία των Αιγυπτίων να ζητήσει με ειρηνικό τρόπο μια νέα πορεία προς τη δημοκρατία, η οποία να εξασφαλίζει επαρκή δημοκρατικά δικαιώματα για όλες τις πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές συνιστώσες της πλουραλιστικής αιγυπτιακής κοινωνίας·

8.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μια γνήσια και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της Αιγύπτου, και καλεί τα μετριοπαθή στοιχεία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας να συμβάλουν ενεργά και να ενταχθούν στη διαδικασία μετάβασης στη δημοκρατία·

9.  εκφράζει την ισχυρή υποστήριξή του στη διαδικασία κατάρτισης συντάγματος και τη μεταρρύθμιση, που βρίσκονται σε εξέλιξη, και υπογραμμίζει ότι αυτό θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για μια πραγματικά δημοκρατική νέα Αίγυπτο, με την εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας, για όλους τους πολίτες –άνδρες και γυναίκες- της Αιγύπτου, με την προώθηση της ανεκτικότητας μεταξύ των θρησκειών και της συνύπαρξής τους, και με τη διασφάλιση της προστασίας των μειονοτήτων, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και των μέσων ενημέρωσης· πιστεύει ακράδαντα ότι στη διαδικασία διαβούλευσης για το νέο σχέδιο Συντάγματος θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα στοιχεία του αιγυπτιακού πολιτικού φάσματος, συμπεριλαμβανομένων των μετριοπαθών στοιχείων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, και ότι θα πρέπει να ακολουθήσει δημοψήφισμα για ένα νέο, πλουραλιστικό σύνταγμα, και ελεύθερες και τίμιες κοινοβουλευτικές εκλογές·

10. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ότι θα συνδράμει τον αιγυπτιακό λαό στη διαδικασία προς τη δημοκρατική και οικονομική μεταρρύθμιση· ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του αιγυπτιακού λαού·

11. ζητεί να συνδεθεί σαφώς η βοήθεια της ΕΕ προς την Αίγυπτο με τις πολιτικές δεσμεύσεις και την τήρησή τους, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα», αλλά και να ληφθεί υπόψη η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, χωρίς να αμφισβητηθεί η βοήθεια της ΕΕ προς την κοινωνία των πολιτών και τους ανθρώπους που την έχουν περισσότερο ανάγκη·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου