Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0423/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0423/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Sirijoje

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes, Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0413/2013

Procedūra : 2013/2819(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0423/2013
Pateikti tekstai :
B7-0423/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0423/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

(2013/2819(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, visų pirma į 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl padėties Sirijoje[1], 2012 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl Sirijos[2] ir 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse[3];

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo persvarstymo konferencijos, siekiant sukurti Artimųjų Rytų zoną be masinio naikinimo ginklų, rekomendacijų[4],

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos ir Europos Vadovų Tarybos atitinkamas išvadas dėl Sirijos, priimtas nuo krizės pradžios 2011 m. pradžioje,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Hermano Van Rompuy prieš G20 aukščiausiojo lygio susitikimą pareikštas pastabas,

–   atsižvelgdamas į ES Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2013 m. rugpjūčio 21 ir 23 d. pareiškimus,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono pareiškimus nuo atakos Gutoje 2013 m. rugpjūčio 21 d.,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 20 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2059 ir 2012 m. balandžio 14 d. rezoliuciją Nr. 2043,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 377/1950 („Vienijimasis dėl taikos“) ir rezoliuciją Nr. 67/183 dėl žmogaus teisių padėties Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos rezoliucijas dėl Sirijos, taip pat 2013 m. kovo 22 d. rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 3 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijoje tirti 2013 m. birželio 4 d. ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir į tarptautinius žmogaus teisių ir humanitarinės teisės dokumentus, kuriuos yra pasirašiusi Sirija,

–   atsižvelgdamas į veiklos grupės Sirijos klausimu 2012 m. birželio 30 d. galutinį komunikatą („Ženevos komunikatą“),

–   atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir papildomus jų protokolus, 1925 m. Ženevos protokolą ir 1993 m. Cheminių ginklų konvenciją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–   atsižvelgdamas į išslaptintas žvalgybos ataskaitas, kurias paviešino Prancūzijos, Vokietijos, JK ir JAV valdžios institucijos 2013 m. rugsėjo mėn. pradžioje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi šimtai Sirijos civilių gyventojų žuvo ir buvo sužeisti Gutoje, Damasko rytuose, 2013 m. rugpjūčio 21 d., kadangi nemažai vyriausybių, įskaitant JAV, kai kurių ES valstybių narių, Turkijos vyriausybes ir kitus regiono veikėjus, apkaltino Sirijos režimą cheminio ginklo naudojimu prieš savo šalies gyventojus; kadangi šiuos kaltinimus B. al Assado režimas atmetė ir juos užginčijo kai kurie Sirijos sąjungininkai, įskaitant Rusiją ir Iraną;

B.  kadangi JT cheminių ginklų inspektorių grupei pavyko toje vietovėje paimti pavyzdžius ir surinkti įrodymus, tačiau tik praėjus kelioms dienoms po tariamos cheminės atakos, kurios metu teritorija režimui ištikimų karinių pajėgų buvo stipriai subombarduota; kadangi tikimasi, kad JT tyrimų grupė netrukus JT Saugumo Tarybai pateiks ataskaitą; kadangi JT tyrimų grupės įgaliojimai – nustatyti, ar buvo naudoti cheminiai ginklai, o ne išaiškinti atsakingus asmenis; kadangi JT Generalinis Sekretorius Ban Ki-moon ne kartą ragino, kad bet kokie veiksmai, kurių bus imtasi, turi būti vykdomi pagal JT chartiją;

C. kadangi, atsižvelgiant į žvalgybos ataskaitas, JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Turkijos vadovai – Barak Obama, David Cameron, François Hollande ir Tayyip Erdoğan – apkaltino Sirijos režimą įvykdžius masinę cheminę ataką Gutoje ir pareiškė, jog yra pasiryžę suduoti ribotus, baudžiamuosius smūgius, kad B. al Assado režimas atsakytų už cheminių ginklų panaudojimą, siekdami atgrasyti režimą nuo tokio elgesio ir sumažinti jo pajėgumus vykdyti naujas atakas; kadangi šie vadovai pareiškė savo pasirengimą suduoti šiuos smūgius nesivadovaudami JT sistema; kadangi Jungtinės Karalystės ministro pirmininko D. Camerono Jungtinės Karalystės parlamentui pateiktas prašymas dėl leidimo imtis karinių veiksmų buvo atmestas ir todėl jis sustabdė Jungtinės Karalystės dalyvavimą JAV vadovaujamoje operacijoje;

D. kadangi 2013 m. rugsėjo 1 d. Arabų lyga paragino Jungtines Tautas ir apskritai tarptautinę bendruomenę vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir imtis būtinų priemonių prieš Sirijos vyriausybę;

E.  kadangi JT chartija numato dvi išimtis draudimui naudoti jėgą: savigyną ir JT Saugumo Tarybos leidimą; kadangi humanitarinės intervencijos doktrina nepripažįstama pagal paprotinę tarptautinę teisę; kadangi „atsakomybės užtikrinti apsaugą“ (angl. R2P) doktrina aiškiai įpareigoja tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų siekiant apsaugoti gyventojus nuo blogiausių nusikalstamumo formų; kadangi ryžtingiems veiksmams, vykdomiems pagal atsakomybės užtikrinti apsaugą doktriną taip pat reikia JT Saugumo Tarybos leidimo;

F.  kadangi Sirija nėra pasirašiusi Cheminių ginklų konvencijos, draudžiančios cheminių ginklų kūrimą, gamybą, kaupimą, perdavimą ir naudojimą; kadangi Sirija prisijungė prie 1925 m. Ženevos protokolo dėl troškinamųjų, nuodingųjų ar kitokių dujų panaudojimo kare uždraudimo; kadangi 2012 m. liepos mėn. Sirija pripažino turinti cheminių ginklų atsargų;

G. kadangi Rusijos užsienio reikalų ministras Sergėjus Lavrovas 2013 m. rugsėjo 9 d. pasiūlė įtikinti B. al Assado režimą perduoti savo cheminį arsenalą tarptautiniams stebėtojams sunaikinti ir prisijungti prie Cheminių ginklų konvencijos; kadangi JAV prezidentas Barack Obama pasveikino šį pasiūlymą kaip galimą proveržį;

H. kadangi pastaraisiais mėnesiais dramatiška žmogaus teisių, humanitarinė ir saugumo padėtis Sirijoje ir toliau blogėjo, o smurtas naudojant ginklus vis didėja ir plinta visoje šalyje; kadangi Sirijos vyriausybės karinės pajėgos toliau sistemingai naudoja jėgą prieš tankiai gyvenamus kaimyninius regionus; kadangi Hezbollah karinis sparnas, ES pripažintas teroristine organizacija, padeda Sirijos vyriausybei nuo 2013 m. pavasario; kadangi toliau pranešama apie opozicinių jėgų daromus žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus (nors ir mažesniu mastu); kadangi džihadistų pajėgų stiprėjimas karinės opozicijos gretose kelia labai didelį nerimą; kadangi Sirijos kurdai vis dažniau įtraukiami į konfliktą su abiejų pusių vykdomomis atakomis, įskaitant neseniai tarp Kurdų demokratinės sąjungos partijos (PYD) ir islamistų sukilėlių grupių Šiaurės Sirijoje vykusį konfliktą; kadangi 2013 m. rugpjūčio 28 d. Kurdų nacionalinė taryba pasirašė susitarimą su Sirijos nacionaline koalicija, kuris garantuoja kurdų piliečių teises, sudarydama sąlygas savo narystei joje,

I.   kadangi 2013 m. rugsėjo mėn. Sirijos žmogaus teisių observatorijos duomenimis nuo konflikto pradžios buvo nužudyta 110.000 asmenų; kadangi dauguma aukų nebuvo kovotojai,

J.   kadangi Sirijos konfliktas daro poveikį viso regiono stabilumui ir dėl jo smurtas plinta į kaimynines valstybes, visų pirma Libaną, Jordaniją, Turkiją ir Iraką; kadangi išorės veikėjai vis labiau palaiko vieną konflikto pusę,

K. kadangi, vadovaujantis Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro (JTVPK) duomenimis, kaimyninėse šalyse pabėgėlių skaičius iš Sirijos taip pat smarkiai auga ir dabar sudaro daugiau nei 2 mln., o šalies viduje perkelti asmenys – dar 4,25 mln.; kadangi per 97% Sirijos pabėgėlių priimami šalyse, esančioje artimiausioje kaimynystėje, užkraunant nepakeliamą naštą jų infrastruktūrai, ekonomikai ir visuomenei; kadangi JTVPK 2013 m. rugsėjo 3 d. ataskaitos duomenimis 716 000 Sirijos pabėgėlių yra Libane, 515 000 Jordanijoje,460 000 Turkijoje, 168 000 Irake ir 110 000 Egipte; kadangi 525 000 pabėgėliai iš Palestinos Sirijoje sudaro grupę, kuri yra ypač pažeidžiama ir kuriai šis konfliktas daro poveikį; kadangi ši grupė turi labai mažai galimybių rasti saugią vietą ne Sirijoje; kadangi šios grupės atstovų bėgimas, visų pirma į Jordaniją, kelia papildomą destabilizavimo riziką,

L.  kadangi ES kol kas yra didžiausia pagalbos teikėja, skyrusi daugiau kaip 515 mln. EUR humanitarinei pagalbai Sirijoje iš ECHO ir daugiau kaip 493 mln. EUR iš valstybių narių,

1.  smerkia ataką, per kurią šimtai Sirijos civilių gyventojų žuvo ir tūkstančiai buvo sužeisti Damasko Gutos priemiestyje 2013 m. rugpjūčio 21 d.; atkreipia dėmesį, kad tai yra naujausias žiaurumo pavyzdys nuo 2011 m. Sirijoje vykstančiose žudynėse;

2.  mano, kad, jei pasitvirtins, jog B. al Assado režimas ar bet kuri kita kariaujanti pusė panaudojo cheminius ginklus, reikės atsako, kuris būtų proporcingas tokiam baisiam nusikaltimui;

3.  pabrėžia, kad svarbu visame pasaulyje išlaikyti cheminių ginklų draudimą laikantis tarptautinės teisės ir kad toks veiksmas šiurkščiai pažeidė tarptautinę teisę ir visų pirma yra nusikaltimas prieš žmoniją, į kurį reikia reaguoti;

4.  tvirtai mano, kad labai svarbu pateikti neginčijamus įrodymus, kas atsakingas už Gutos žudynes siekiant parengti vieningą ir veiksmingą tarptautinės bendruomenės atsaką į vieną iš baisiausių akibrokštų žmonijai per pastaruosius dešimtmečius;

5.  pabrėžia, kad svarbu sudaryti sąlygas JT ginklų inspektoriams užbaigti tyrimą ir pranešti savo išvadas JT Saugumo Tarybai; apgailestauja dėl to, kad JT Saugumo Taryba iki šiol neprisiėmė savo atsakomybės kaip galutinis tarptautinės taikos ir saugumo garantas; ragina Rusiją ir Kiniją šioje srityje veikti konstruktyviai, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas greičiau priimti bendrąją poziciją dėl Sirijos, kad būtų užtikrintos būtinos priemonės civiliams gyventojams apsaugoti;

6.  ragina ES ir jos valstybes nares, ypač tas, kurios yra JT Saugumo Tarybos narės, teikti ir remti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl referavimo apie Sirijos padėtį Tarptautiniam baudžiamajam teismui; primygtinai reikalauja, kad Europos Sąjunga ir visos valstybės narės turėtų skatinti atskaitomybę už visus tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos padarė visi valstybiniai ir nevalstybiniai veikėjai, dalyvaujantys Sirijos konflikte, įskaitant bet kokį cheminių ginklų naudojimą ir belaisvių žudymą;

7.  pabrėžia, kad bet kokia karinė intervencija Sirijoje – su JT leidimu ar be jo –tikrai gali turėti rimtų ir labai nenuspėjamų pasekmių ir kad negalima atmesti situacijos pablogėjimo galimybės, visų pirma humanitarinėje srityje;

8.  mano, kad karinė intervencija nėra pateisinama, jei negalima užtikrinti realios apsaugos arba jei tokios intervencijos pasekmės gali pabloginti padėtį labiau, nei tuo atveju, jei išvis nebūtų imamasi veiksmų; pabrėžia, kad karinė intervencija ribotos gyventojų apsaugos tikslais negali būti pateisinamas, jeigu ji sukels didesnį konfliktą;

9.  yra įsitikinęs, kad bet kokio pobūdžio karinio atsako nebuvimas savaime veiksmingai neatgrasys nuo cheminių ginklų naudojimo ateityje ir neišspręs Sirijos konflikto; mano, kad, atvirkščiai, jei pasitvirtinus, jog cheminiai ginklai buvo panaudoti, nebus stipraus tarptautinio atsako, gresia siaubinga perspektyva, kad cheminiai ginklai bus neribotai naudojami Sirijoje ir už jos ribų; pakartoja, kad tik strateginis, visuotinis požiūris, kurį taikant derinami humanitariniai ir politiniai aspektai, gali nutraukti smurtą ir masinius žmogaus teisių pažeidimus ir skatinti demokratines reformas Sirijoje;

10. ragina visas konflikto šalis atnaujinti diplomatines pastangas, laikantis proceso „Ženeva II“ susitarimų, siekiant rasti sprendimą, kuriuo būtų gerbiami būtų gerbti Sirijos gyventojų demokratiniai siekiai, aktyviai vadovaujant Arabų Lygos ir JT specialiajam pasiuntiniui Lakhdarui Brahimi; pabrėžia, kad abi šalys turėtų sutikti visapusiškai dalyvauti be išankstinių sąlygų; pabrėžia, kad ES turėtų ypač stengtis įtraukti Rusiją ir Iraną ir visame regione remti įtampos mažinimo procesą;

11. pabrėžia, kad padėtis Sirijoje reikalauja greito, vieningo ir stipraus ES valstybių narių požiūrio; todėl ragina ES ir jos valstybes nares sušaukti neeilinę Užsienio reikalų tarybą padėčiai Sirijoje aptarti ir visoms priemonėms, kurių ES galėtų imtis, kad suteiktų veiksmingesnę paramą demokratinėms Sirijos opozicijos jėgoms, įvertinti, siekiant apsaugoti civilius gyventojus ir sudaryti palankesnes sąlygas dialogui ir bendram požiūriui su kitais tarptautiniais veikėjais, pavyzdžiui, Rusija, Iranu ar Arabų lyga;

12. ragina, atsižvelgiant į tai, Tarybą ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai imtis iniciatyvos sušaukti JT Generalinės Asamblėjos posėdį dėl Sirijos siekiant įveikti dabartinę aklavietę Saugumo Taryboje, ir dėti visas diplomatines pastangas, kad būtų rastas politinis sprendimas; palankiai, bet atsargiai vertina neseniai Rusijos pateiktą pasiūlymą vykdyti Sirijos cheminių ginklų tarptautinę kontrolę ir ragina Sirijos režimą teigiamai ir rimtai reaguoti į šį pasiūlymą, kuris dabartinėje krizinėje situacijoje gali paskatinti esminį persilaužimą;

13. pakartoją savo tvirtą paramą Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijoje komisijos veiklai ir palankiai vertina jos pastarąją ataskaitą;

14. ragina ES ir jos valstybes nares laikytis savo humanitarinių įsipareigojimų ir padidinti pagalbą pabėgėliams iš Sirijos; ypatingai ragina visas valstybes nares panaikinti visas kliūtis, trukdančias pabėgiams ieškoti apsaugos ES; tvirtina, kad yra susirūpinęs dėl pranešimų apie ypač didelį pabėgėlių iš Sirijos sulaikymo laikotarpį ES; smerkia valstybes nares, ypač Graikiją, kurios grąžina pabėgėlius, pažeisdamos tarptautinę ir ES teisę; ragina Komisiją atidžiai stebėti valstybių narių ir FRONTEX veiksmus, ypač ES ir Turkijos pasienyje; ragina valstybes nares įgyvendinti 2001 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 2001/55/EB dėl minimalių normų suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant masiniam srautui; ragina Komisiją skubiai pateikti pasiūlymą dėl savanoriško laikino perkėlimo sistemos siekiant sudaryti sąlygas geriau dalytis atsakomybe ir solidarumu tarp valstybių narių; labai apgailestauja dėl to, kad iki šiol gauta mažiau nei 50 proc. 3,3 mlrd. lėšų, reikalingų, kad JTVPK galėtų patenkinti pagrindinius pabėgėlių poreikius; prašo labiau diversifikuoti humanitarinius kanalus, kad būtų sustiprinta prieiga prie tarptautinės pagalbos ir buvimas vietovėse, kurių nekontroliuoja režimas; apgailestauja, kad Egiptas suspendavo bevizį režimą Sirijos piliečiams ir ragina Egipto valdžios institucijas gerbti pabėgėlių teises;

15. tvirtai mano, kad ES ilgainiui turėtų pasinaudoti visuotiniu nepasitenkinimu dėl Sirijos ir paspartinti JT Saugumo Tarybos reformą JT Generalinės Asamblėjos naudai, imtis ryžtingų diplomatinių iniciatyvų siekdama paankstinti ginklų neplatinimo darbotvarkę, taip pat skatindama Artimųjų Rytų be masinio naikinimo ginklų idėją, visų pirma surengti ilgai atidėliojamą tarptautinę konferenciją šia tema, skatinti ratifikuoti ir įgyvendinti atitinkamas tarptautines priemones, spręsti tolesnio baltojo fosforo ir nuskurdintojo urano naudojimo klausimus ir stiprinti savo pastangas siekiant sumažinti cheminių ginklų atsargas visame pasaulyje;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos vyriausybėms ir parlamentams, JAV prezidentui ir kongresui, JT Generaliniam Sekretoriui, Arabų Lygos Generaliniam Sekretoriui ir Sirijos vyriausybei ir parlamentui.