Resolutsiooni ettepanek - B7-0424/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0424/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Süürias

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2013/2819(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0424/2013
Esitatud tekstid :
B7-0424/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0424/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias

(2013/2819(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–   võttes arvesse keemiarelvade konventsiooni (CWC) ning bioloogiliste ja toksiinrelvade konventsiooni (BTWC),

–   võttes arvesse rahvusvahelist humanitaarõigust,

–   võttes arvesse Genfi pagulasseisundi konventsiooni,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 6. septembri 2013. aasta avaldust,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et erinevate allikate kohaselt kasutati 21. augustil 2013 Damaskuse äärelinnas Ghoutas keemiarelvi, mis tapsid ja vigastasid sadu inimesi;

B.  arvestades, et väidetava keemiarelvarünnaku toimepanejate isikud on jätkuvalt tuvastamata; arvestades, et tuleb silmas pidada, et valeandmed massihävitusrelvade olemasolu kohta Iraagis tõid selle riigi jaoks kaasa sõja ja jätkuva tragöödia, ning et see ei tohiks korduda;

C. arvestades, et ÜRO keemiarelvade kontrollimisrühm on kogunud rünnaku toimumiskohast tõendeid ja praegu viiakse läbi nende analüüsi, mille puhul peetakse kinni Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) kehtestatud kõige kõrgematest kontrollimisnormidest; arvestades, et valitsused peaksid võtma seisukoha alles pärast kontrolli tulemuste avaldamist;

D. arvestades, et USA valitsus ja Prantsusmaa ähvardavad algatada Süüria vastu sõjalise rünnaku, kuigi ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole otsust teinud;

E.  arvestades, et NATO osaleb juba Süüria vastu suunatud sõjalise rünnaku ettevalmistamises;

F.  arvestades, et olukord Süüria maa- ja merepiiri ning Vahemere idaosa ümber on väga muutlik, pidades silmas erinevate sõjavägede ja laevastike paiknemist piirkonnas; arvestades, et selline olukord võib kergesti kanduda üle piiride kogu rahutule territooriumile, tuues kaasa ettenägematud tagajärjed;

G. arvestades, et esmaspäeval, 9. septembril 2013 teatas Süüria presidendi Bashār al-Asadi valitsus, et ta tervitab Venemaa ettepanekut selle kohta, et USA rünnakute tõrjumiseks peaks Damaskus andma oma keemiarelvade kontrolli üle rahvusvahelistele vaatlejatele;

H. arvestades, et Süüria konflikt, mis algas 2011. aasta märtsis Süüria elanikkonna jõhkra allasurumisega režiimi poolt, on lahvatanud kodu– ja isegi sektantlikuks sõjaks Süüria sõjaliste ja julgeolekujõudude ning riigiväliste jõudude ja mitmete välisriikide toetatud relvastatud rühmituste relvastatud tegevuse tõttu; arvestades, et igapäevase verevalamisega kaasnevad jõhkrad inimõiguste rikkumised ning et ÜRO hinnangul on see põhjustanud rohkem kui 100 000 isiku hukkumise ning rohkem kui 7 miljoni pagulase ja riigisisese põgeniku pagemise;

I.   arvestades, et 2013. aasta mais tühistas EL Süüriale kehtestatud relvaembargo, mis teravdas konflikti veelgi, suurendades relvade ja varustuse hulka, sealhulgas kahesuguse kasutusega kaubad, mida toodi erinevate sõjaväeliste rühmituste varustamiseks ebaseaduslikult üle Süüria piiri; arvestades, et kuigi EL on kehtestanud kahel viimasel aastal Süüria suhtes mitmed sihipärased sanktsioonid, sealhulgas reisikeelu, varade külmutamise ning luksuskaupade ja kahese kasutusega kaupade ekspordikeelu, ei ole kõnealused sanktsioonid aidanud kaasa konflikti lahendamisele;

J.   arvestades, et Genfi II konverents lükati edasi; arvestades, et viimastel päevadel on mitmed riigid ja juhid kinnitanud oma toetust Süüria konfliktile poliitilise lahenduse leidmisele;

1.  mõistab tugevalt hukka keemiarelvade kasutamise Süüria elanike vastu, sõltumata selle teo toimepanejast; nõuab, et ÜRO keemiarelvade kontrollimisrühmale antaks aega oma missiooni lõpuleviimiseks;

2.  tunneb heameelt Süüria välisministri avalduse üle, milles tervitatakse Venemaa ettepanekut anda oma keemiarelvade kontroll üle rahvusvahelistele vaatlejatele, ning kutsub üles seda ettepanekut rakendama;

3.  nõuab, et uuritaks väiteid, mille kohaselt varustas mässulisi relvajõude keemiarelvadega Saudi-Araabia;

4.  on tugevalt vastu Süüria sõjalisele ründamisele; on eriti vastu USA ja Prantsusmaa kavandatavale rünnakule, sest ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole isegi veel otsust teinud; rõhutab, et sellise tegevusega rikutaks ÜRO põhikirja ja teravdataks veelgi konflikti, millel oleks Lähis-Ida piirkonna kui terviku jaoks etteennustamatud tagajärjed;

5.  nõuab, et Süüria edasine saatus antakse kindlalt Süüria elanikkonna kätte; toetab konfliktile poliitilise lahenduse leidmist, milleni peaksid ilma välisjõudude sekkumiseta jõudma süürialased, kes kasutaksid selleks kaasavat rahvuslikku dialoogi, mille raames käsitletaks tulemuslikult Süüria elanike õiguspäraseid muresid ja püüdlusi seoses poliitiliste ja demokraatlike muutustega;

6.  kutsub kõiki huvitatud osalisi ja ÜRO Julgeolekunõukogu alalisi liikmeid üles töötama Genfi II konverentsi läbiviimise nimel;

7.  avaldab tugevat vastuseisu kaitsmise kohustuse põhimõtte kasutamisele vabandusena sõjalise sekkumise kasutamisele; rõhutab, et inimõiguste kaitset ning keemia- ja massihävitusrelvade kasutamist on minevikus kasutatud õigustusena sõjale Jugoslaavia ja Iraagi vastu ning nüüd õigustusena sõjale Süüria vastu;

8.  rõhutab asjaolu, et paljudes riikides on suur osa elanikkonnast vastu Süüria ründamisele ning nõuab tungivalt, et valitsused võtaksid arvesse oma rahva soovi leida rahumeelne poliitiline lahendus;

9.  on kindlalt vastu riigi osadeks kaotamise plaanidele;

10. toetab kõiki jõupingutusi Süüria konfliktile rahumeelse lahenduse leidmiseks;

11. rõhutab, et relvakaubandus ning relvade ja isegi mittesurmava sõjavarustuse tarne on konflikti veelgi teravdanud; kutsub kõiki riike üles lõpetama kõikide relvaliikide tarne; kutsub nõukogu üles taaskehtestama Süüriale relvaembargot;

12. kutsub üles pakkuma suuremat rahvusvahelist toetust ja abi pagulastele, nii riigisisestele põgenikele kui ka naaberriikidesse lahkuvatele põgenikele; peab murettekitavaks nende põgenike suurt arvu, kes riskivad oma eluga, põgenedes lahtistel laevadel Euroopasse, ning palub neile varjupaiga ja abi andmist;

13. kutsub nõukogu üles võtma endale juhtrolli sellise rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks, millel käsitletaks kogu maailma massihävitusrelvade arsenali (tuuma-, keemia- ja bakterioloogilised relvad) keelustamist ja hävitamist keskkonda mittekahjustaval viisil;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Vahemere Liidu peasekretärile ning Araabia Riikide Liigale.