Resolutsiooni ettepanek - B7-0425/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0425/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Süürias

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel

Menetlus : 2013/2819(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0425/2013
Esitatud tekstid :
B7-0425/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0245/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias

(2013/2819(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eelkõige 16. veebruari 2012. aasta resolutsiooni[1], 13. septembri 2012. aasta resolutsiooni[2] ja 23. mai 2013. aasta resolutsiooni[3],

–    võttes arvesse 1925. aastal sõlmitud Genfi protokolli, millega keelatakse keemiarelvade kasutamine sõjategevuses,

–   võttes arvesse bioloogiliste relvade konventsiooni, mis avati allakirjutamiseks 1972. aastal ja jõustus 1975. aastal,

–   võttes arvesse 1993. aastal allkirjastatud keemiarelvade väljatöötamise, tootmise ja ladustamise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni,

–   võttes arvesse ELi terrorismivastase võitluse koordinaatori Gilles de Kerckhove 19. juuni 2013. aasta avaldust Euroopa päritolu välisvõitlejate kohta,

–   võttes arvesse Süüria küsimustega tegeleva ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni liikme Carla del Ponte 5. mail 2013 tehtud avaldust, mis käsitleb keemiarelvade kasutamist islamiterroristide poolt Süürias,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 21. augustil 2013 said Damaskusest ida poole jäävates linnades toimunud keemiarelvarünnaku käigus surma sajad Süüria tsiviilisikud, sealhulgas naised ja lapsed;

B.  arvestades, et ÜRO uurib praegu Süürias toimunud massilisi tapmisi ning arvestades, et kui uurimine on lõpule viidud, esitatakse selle kohta aruanne ÜRO peasekretärile, kes jagab tulemusi ÜRO 193 liikmesriigiga ja 15-liikmelise ÜRO Julgeolekunõukoguga;

C. arvestades, et ÜRO uurimisrühma ülesandeks Süürias oli uurida väiteid keemiarelvade kasutamise kohta mitmetes Süürias sel aastal aset leidnud juhtumites;

D. arvestades, et 29. augustil 2013 ei kiitnud Ühendkuningriigi parlamendi alamkoda heaks sõjalise tegevuse toetamist Süürias;

E.  arvestades, et 31. augustil 2013 teatas USA president Barack Obama, et ta on otsustanud läbi viia piiratud ulatusega karistusrünnakud Süüriale vastuseks Damaskuses 21. augustil toimunud keemiarünnakutele, kuid lisas, et enne rünnakute alustamist palub ta sellele Ühendriikide kongressi heakskiitu;

F.  arvestades, et kolm aastat kestnud kodusõja järel on Süüria humanitaarkriis jätkuvalt väga tõsine, Süüria pagulaste arv on tõusnud üle 2 miljoni, kusjuures pooled neist on lapsed;

1.  mõistab kõige karmimal viisil hukka tsiviilisikute massilise surmamise keemiarelvadega Süürias; avaldab kaastunnet hukkunute perekondadele; mõistab samuti hukka konflikti algusest alates toimunud mõlema poole vahelised tapmised ja veresauna;

2.  palub ÜROl viia võimalikult kiiresti lõpule massilisi tapmisi Süürias käsitlev põhjalik uurimine ja hinnata osaliste vastutust; kiidab heaks Süüria Araabia Vabariigi olukorda käsitleva sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni tegevuse; kutsub kõiki Süüria konflikti osalisi tagama juurdepääsu kõigile ÜRO uurimiskomisjonidele;

3.  on vastu mis tahes relvastatud sekkumisele Süürias;

4.  rõhutab, et igasugune jõu kasutamine Süüria vastu peaks toimuma üksnes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis sisalduva mandaadi raames;

5.  rõhutab, et sõjaline karistusaktsioon Süürias, isegi kui selle kestus ja ulatus on piiratud, võib põhjustada konflikti laienemise piirkonnas ja seda ohtlikult teravdada;

6.  on sügavalt mures sellepärast, et kui sajad Euroopa kodanikud, kes võitlevad praegu Süürias džihaadi võitlejatena koos mässuliste relvajõudude ja al-Qaedaga seotud rühmitustega, nagu näiteks Jabhat al-Nusra, saabuvad tagasi koju, võivad nad oma ideoloogilise innukuse ja võitluskogemustega innustada teisi radikaliseeruma ja ühinema džihaadiga;

7.  on veendunud, et konflikti lahendamiseks tuleb leida poliitiline lahendus, milles osalevad kõik muutustele tõeliselt pühendunud osalised, ning tagades samal ajal demokraatia üldiste väärtuste, õigusriigi põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste täieliku järgimise ja pöörates erilist tähelepanu etniliste, kultuuriliste ja usuvähemuste ning naiste õigustele;

8.  mõistab hukka kristlaste ja alaviitide tagakiusamise ja massile tapmise, sadade kirikute hävitamise ning inimröövid, vägistamised ja mõrvad;

9.  nõuab viivitamatut humanitaarabi andmist kõigile Süüria abivajajatele, pöörates eelkõige tähelepanu haavatutele, pagulastele, sisepõgenikele, naistele ja lastele;

10. nõuab, et EL ja liikmesriikide valitsused võtaksid asjakohaseid ja vastutustundlikke valmisolekumeetmeid seoses humanitaarolukorra halvenemisega Süürias;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning kõikidele Süüria konflikti osalistele.