Projekt rezolucji - B7-0426/2013Projekt rezolucji
B7-0426/2013

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Syrii

10.9.2013 - (2013/2819(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Anne Delvaux, Lena Kolarska-Bobińska w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0413/2013

Procedura : 2013/2819(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0426/2013
Teksty złożone :
B7-0426/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0426/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii

(2013/2819(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Syrii,

–   uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel UE Catherine Ashton: oświadczenie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ostatnich doniesień na temat użycia broni chemicznej w Damaszku, oświadczenie z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie pilnej potrzeby znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu syryjskiego, a także oświadczenie z dnia 7 września 2013 r. przedstawiające uzgodnione stanowisko UE w sprawie Syrii,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że według doniesień aktywistów w dniu 21 sierpnia 2013 r. w trakcie gwałtownego nocnego bombardowania dokonanego przez siły rządowe rakiety z ładunkami chemicznymi uderzyły w podmiejskie dzielnice Damaszku Ajn Tarma, Zamalka i Dżaubar;

B.  mając na uwadze, że według ONZ od rozpoczęcia brutalnej rozprawy z uczestnikami pokojowych protestów w Syrii w marcu 2011 r. śmierć poniosło ponad 100 000 osób, w większości cywilów;

1.  zdecydowanie potępia masowy mord cywilów przy użyciu broni chemicznej, do którego doszło w dniu 21 sierpnia 2013 r. i w wyniku którego – według danych zachodnich służb wywiadu – zginęło co najmniej 1 400 osób, w tym 400 dzieci;

2.  uważa, że użycie broni chemicznej, która zalicza się do atomowych, biologicznych i chemicznych środków masowego rażenia, nie może pozostać bez odpowiedzi, a społeczność międzynarodowa ma moralny obowiązek zareagowania, aby chronić ludność cywilną;

3.  z zadowoleniem przyjmuje misję zespołu inspektorów ONZ ds. broni chemicznej w Syrii; wzywa ONZ do zakończenia śledztwa i ustalenia, kto ponosi odpowiedzialność; apeluje o jak najszybsze przesłanie raportu tego zespołu inspektorów do Rady Bezpieczeństwa ONZ; zwraca się do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby przeprowadziła dyskusję na temat masowych mordów w Syrii na podstawie wniosków zespołu ekspertów ONZ, a także aby oceniła, jakie środki można przyjąć w reakcji na użycie broni chemicznej w Syrii;

4.  z zadowoleniem przyjmuje stanowisko UE w sprawie Syrii, uzgodnione na nieformalnym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych UE w dniu 7 września 2013 r.; podkreśla, że sytuacja w Syrii wymaga spójnego i wspólnego podejścia wszystkich państw członkowskich UE; wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby w dalszym ciągu poruszały kwestię sytuacji w Syrii na forum Rady do Spraw Zagranicznych oraz aby oceniły, jakie środki może przyjąć UE w celu wsparcia sił demokratycznych w opozycji syryjskiej, ułatwienia dialogu i określenia wspólnego podejścia z innymi członkami wspólnoty międzynarodowej, takimi jak Stany Zjednoczone, Rosja, Turcja i Liga Państw Arabskich, a także udzielania dalszej pomocy humanitarnej ludności w Syrii i w państwach z nią sąsiadujących;

5.  uważa, że wspólnota międzynarodowa powinna wypracować rozwiązanie polityczne dla Syrii, które doprowadziłoby do zaprzestania przemocy, zapobiegło kolejnym przypadkom użycia broni chemicznej oraz wspierało przemiany demokratyczne;

6.  zwraca się w szczególności do Rosji i Chin jako stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby nie unikały odpowiedzialności i ułatwiły wypracowanie wspólnego stanowiska oraz dyplomatycznego rozwiązania kryzysu syryjskiego;

7.  podkreśla, że jeżeli dowody potwierdzą użycie takiej broni masowego rażenia przez reżim Assada, należy wystosować do niego natychmiastowe ultimatum z żądaniem umieszczenia arsenału broni chemicznej pod kontrolą międzynarodową, przy ewentualnym udziale Rosji; podkreśla fakt, że reżim powinien również bezwarunkowo zgodzić się na udział w politycznym procesie pokojowym w Genewie;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wszystkim stronom zaangażowanym w konflikt w Syrii.