Предложение за резолюция - B7-0434/2013Предложение за резолюция
B7-0434/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно дискриминацията, основана на кастов признак

1.10.2013 - (2013/2676(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7-0507/2013
внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Ева Жоли от името на комисията по развитие

Процедура : 2013/2676(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0434/2013
Внесени текстове :
B7-0434/2013
Приети текстове :

B7‑0434/2013

Резолюция на Европейския парламент относно дискриминацията, основана на кастов признак

(2013/2676(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 13 декември 2012 г. относно дискриминацията, основана на кастов признак в Индия[1], от 17 януари 2013 г. относно насилието срещу жени в Индия,[2] от 1 февруари 2007 г. относно състоянието на човешките права на далитите в Индия[3], и от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека[4],

–   като взе предвид международните конвенции в областта на правата на човека, включително Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация (CERD) и Обща препоръка XXIX на Комитета за премахване на расовата дискриминация;

–   като взе предвид проекта на ООН за принципи и насоки за ефективно премахване на дискриминацията на основание работа и произход[5], публикуван от Съвета по правата на човека,

–   като взе предвид сериозната загриженост, наблюденията и препоръките на Върховния комисар на ООН по правата на човека във връзка с основаната на кастов признак дискриминация;

–   като взе предвид неотдавнашните препоръки от страна на органите на ООН, които наблюдават спазването на договора и на упълномощените лица по специалните процедури на ООН по въпроса на основаната на кастов признак дискриминация,

–   като взе предвид доклада от 24 май 2011 г. на специалния докладчик относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост[6], както и докладите, включени в общите периодични прегледи на държавите с кастово разделение,

–   като взе предвид проучването на Европейския парламент на тема „Преглед на правата на човека и бедността: действия от страна на ЕС за справяне с дискриминацията, основана на кастов признак“,

–   като взе предвид въпроса до Комисията относно дискриминацията, основана на кастов признак (O-0091/2013 – B7-0000/2013),

–   като взе предвид член 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че понятието каста обозначава социално-религиозен контекст, като в Азия, при който тези, които остават извън кастовата система се считат за „нечисти“ и за „недокосваеми“ по природа, но също така, в по-широк смисъл, и система на строга социална стратификация по групи, подредени въз основа на произход и занятие; като има предвид, че дискриминацията на основание работа и произход, по-общият термин, предпочитан от ООН, е форма на дискриминация, забранена от международното право в областта на правата на човека, така, както е прокламирано във Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за правата на детето и Конвенция № 111 на Международната организация на труда;  

Б.  като има предвид, че през юни 2011 г. специалният докладчик на ООН по въпросите на расизма Гитху Муигаи подчерта, че е важно да се избягва установяването на каквато и да било йерархия между различните прояви на дискриминация, дори те да се различават по своята същност и степен в зависимост от историческия, географския и културния контекст, включително по отношение на „ромската общност в Европа и жертвите на кастовите системи в Африка, Азия и Близкия изток“;

В.  като има предвид, че въпреки стъпките, предприети от правителствата на някои държави с кастово разделение за предоставяне на конституционна и законодателна закрила и за въвеждане на специални мерки срещу кастовата дискриминация и недосегаемост, основаната на кастов признак дискриминация продължава да бъде широко разпространена и устойчива, като засяга приблизително 260 милиона души по света;

Г.  като има предвид, че основана на кастов принцип дискриминация съществува в множество страни по целия свят, като най-големият брой засегнати лица е в южната част на Азия; като има предвид обаче, че съществуват компактни групи от жертви на такава дискриминация и в други области, включително Африка и Близкия изток и общността на диаспората;

Д. като има предвид, че неприлагането на закони и политики и липсата на ефективна защита и ефективно функциониращи държавни институции, включително съдебни органи и полиция, продължават да бъдат основни пречки пред премахването на основаната на кастов признак дискриминация;

Е.  като има предвид, че в много засегнати държави все още не се предоставят дезагрегирани данни и няма специално законодателство и мерки срещу основаната на кастов признак дискриминация;

Ж. като има предвид, че въпреки усилията на правителствата и, във все по-голяма степен, на някои международни агенции, кастите продължават да страдат от сериозни форми на социално изключване, бедност, насилие, сегрегация и свързан с предразсъдъци и представи за чистота и омърсяване физически и словесен тормоз;

З.  като имат предвид, че практиките на недосегаемост остават широко разпространени и приемат съвременни форми; като има предвид, че засегнатите общности са изправени пред ограничено политическо участие и сериозна дискриминация на пазара на труда;

И. като има предвид, че в няколко страни, като например Индия, положителната дискриминация до известна степен допринесе за приобщаването на далитите в публичния сектор, но като има предвид, че липсата на защитни мерки срещу дискриминацията на пазара на труда и в частния сектор засилва изключването и растящото неравенство;

Й. като има предвид, че според МОТ преобладаващото мнозинство от жертвите на труд за погасяване на дългове в южната част на Азия са от регистрирани касти и регистрирани племена; като има предвид, че принудителният труд и трудът за погасяване на дългове са особено широко разпространени в земеделието, добивната промишленост и производството на дрехи, които снабдяват с продукти редица многонационални и европейски дружества;

К. като има предвид, че недискриминацията в трудовите отношения е един от четирите основополагащи принципа в сферата на труда, който е включен в международни насоки и рамки в областта на стопанската дейност, като Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, насоките на ОИСР и Стандарта ISO 26000 относно социалната отговорност, в който основаната на кастов признак дискриминация изрично се споменава като сериозна форма на дискриминация;

Л. като има предвид, че правителствата и органите на държавите с кастово разделение се призовават настоятелно да вземат под внимание проекта на ООН за принципи и насоки за ефективно премахване на дискриминацията на основание работа и произход, да предприемат всички необходими мерки за премахване и предотвратяване на дискриминация, основана на кастов признак, да поправят евентуални пропуски в прилагането на мерките на федерално, държавно, регионално и местно равнище и да прилагат, изменят или въвеждат специално законодателство и мерки на политиките за защита и подкрепа на правата на далитите и други подобно засегнати от дискриминация въз основа на кастов признак групи;

1.  осъжда продължаващите нарушения на правата на човека, извършвани срещу хора, жертви на кастови йерархии и основана на кастов признак дискриминация, включително лишаване от равенство и от достъп до съдебната система и до пазара на труда, продължаващата сегрегация и обусловени от кастовата система пречки пред постигането на основни права на човека и развитие;

2.  счита, че в личните карти следва да се избягва споменаването на кастова принадлежност, тъй като това противоречи на принципите на равенството и социалната мобилност;

3.  приветства доклада на Гитху Муигаи, специален докладчик на ООН по въпросите на расизма, и подчертава, че всички жертви на основана на кастов признак дискриминация по света следва да получават еднакво внимание и закрила; подчертава, в по-широк смисъл, че към всички форми на расизъм и дискриминация следва да се подхожда с еднаква твърдост и решителност, включително в Европа;

4.  изразява сериозната си загриженост, че социалното изключване на далитите и други засегнати по подобен начин общности води до високи равнища на бедност сред засегнатите групи от населението и до изключване, или ограничени ползи, от процесите на развитие; подчертава освен това, че то прави невъзможно участието им във вземането на решения и в управлението, както и тяхното пълноценно участие в обществения и гражданския живот;

5.  остава разтревожен от ненамаляващия голям брой регистрирани и нерегистрирани случаи на жестокости и практики на недосегаемост в държавите с кастово разделение, включително в Индия, както и от широко разпространената безнаказаност, с която се ползват извършителите на престъпления срещу далити и други жертви на основани на кастовото разделение нарушения на правата на човека; припомня, че в някои държави извършителите на такава дискриминация заемат високи държавни постове;

6.  отново изразява своята сериозна загриженост относно насилието срещу далитски жени и други жени от подобно засегнати общности в общества с кастови системи, които често не съобщават за такова насилие от страх за личната си сигурност и от социално изключване, и относно различните форми на множествена и взаимно пресичаща се дискриминация, основана на кастов признак, пол и религия, с които се сблъскват далитските жени и жените от малцинствените общности, която води до насилствена смяна на вярата, отвличания, насилствена проституция и сексуално насилие от лица от господстващите касти;

7.  подчертава необходимостта от насърчаване на благоприятна среда за гражданското общество и защитниците на правата на човека, които работят с хора, засегнати от дискриминация, основана на кастов признак, за да се гарантира тяхната сигурност и да се избегнат всякакви пречки за, или стигматизация или ограничаване на тяхната работа; подчертава, че една такава среда трябва да включва достъп до финансиране, сътрудничество с органите на ООН по правата на човека и акредитиране в Икономическия и социален съвет;

8.  призовава ЕС да популяризира проекта на ООН за принципи и насоки за ефективно премахване на дискриминацията на основание работа и произход като ръководна рамка за премахване на кастовата дискриминация и да подкрепи тяхното одобрение от Съвета по правата на човека на ООН;

9.  призовава Комисията да признае кастата за специфична форма на дискриминация, кореняща се в социален и/или религиозен контекст, която трябва да бъде разглеждана съвместно с други основания за дискриминация, основани например на етнически произход, раса, произход, религия, пол или сексуална ориентация, в усилията на ЕС за борба срещу всички форми на дискриминация; призовава ЕС в своите политики и програми да разглежда хората, засегнати от дискриминация , основана на кастов признак като разграничима група;

10. настоятелно приканва Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да интегрират борбата срещу дискриминацията, основана на кастов признак в законодателството, политиките и програмните документи на ЕС, както и да приемат оперативни насоки за нейното провеждане; призовава ЕСВД да засили механизмите за мониторинг и оценяване, за да може ефективно да се преценява въздействието на дейността на ЕС върху положението на лицата, засегнати от тази форма на дискриминация;

11. препоръчва ЕС да направи систематична оценка на въздействието на търговски и/или инвестиционни споразумения върху групи, засегнати от дискриминация, основана на кастов признак, и да обсъди тези въпроси с представители на промишлеността, правителствените органи и съответните организации на гражданското общество;

12. призовава за включване на дискриминацията, основана на кастов признак като проблем от сферата на правата на човека в бъдещите политики, стратегии и планове за действие на ЕС в областта на правата на човека;

13. призовава Комисията да окаже по-силна подкрепа на проекти за развитие, насочени срещу дискриминацията, основана на кастов признак като сериозно нарушение на правата на човека, което задълбочава бедността и да има предвид тази форма на дискриминация във всички проекти, с акцент върху образованието, жените, достъпа до правосъдие, политическото участие или труда в съответните държави;

14. призовава Комисията да разработи и прилага чувствителни по отношение на кастовото разделение подходи по време на хуманитарни кризи и да гарантира достигането на хуманитарната помощ до всички маргинализирани групи, включително до лицата, които са жертва на дискриминация, основана на кастов признак;

15. настоятелно приканва ЕС да повдига въпроса за основаната на кастов признак дискриминацията на най-високо равнище пред правителствата на засегнатите държави, по време на двустранни срещи на високо равнище и други международни срещи;

16. насърчава ЕСВД да засили политиката си и диалога си по правата на човека и да насърчава съвместни инициативи за премахване на основаната на кастов признак дискриминация с правителствата на държави като Индия, Непал, Пакистан, Бангладеш и Шри Ланка, където засегнатите от кастово разделение общности се подлагат на т. нар. „практики на недокосваемост“ и в по-широк смисъл да се бори срещу дискриминацията на основание занятие и произход, която се среща в различни държави, включително Йемен и Мавритания, Нигерия, Сенегал и Сомалия; припомня, че основаната на кастова признак дискриминация не се споменава в споразумения с много от тези държави;

17. призовава Комисията и ЕСВД да включват, когато е приложимо, „клауза относно дискриминацията, основана на кастов признак“ във всички търговски споразумения и споразумения за асоцииране;

18. препоръчва ЕС да насърчава недискриминационни и приобщаващи политики и процедури в деловите отношения със страните, засегнати от кастово разделение, включително действия за положителна дискриминация за далитите и засегнатите по подобен начин хора на пазара на труда и в частния сектор;

19. призовава ЕС да насърчава редовни, широки консултации с гражданското общество на тема дискриминация, основана на кастов признак и да разпределя достатъчно средства за организации на гражданското общество за борба с дискриминацията, основана на кастов признак;

20. призовава ЕС да насърчава чувствителна по отношение на кастовото разделение програма за развитие след 2015 г., с намаляване на неравенството, основано на кастова принадлежност или утежнено от нея, като ключова и измерима цел, като гарантира, че дискриминацията, основана на кастов признак се разглежда изрично като важен структурен фактор в основата на бедността, и като първопричина за структурни неравенства;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на специалния представител на ЕС по правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН и на Съвета на ООН по правата на човека.