Postup : 2013/2676(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0434/2013

Předložené texty :

B7-0434/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Hlasování :

PV 10/10/2013 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0420

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 75k
1. 10. 2013
PE519.279v01-00
 
B7-0434/2013

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0507/2013

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě (2013/2676(RSP))


Eva Joly za Výbor pro rozvoj

Usnesení Evropského parlamentu o diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě (2013/2676(RSP))  
B7‑0434/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 13. prosince 2012 o diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě v Indii(1), ze dne 17. ledna 2013 o násilí páchaném na ženách v Indii(2), ze dne 1. února 2007 o situaci týkající se lidských práv Dalitů v Indii(3) a ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv(4),

–   s ohledem na mezinárodní úmluvy o lidských právech, včetně Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a obecného doporučení XXIX výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace,

–   s ohledem na návrh zásad a pokynů OSN pro účinné odstranění diskriminace založené na práci a původu(5) vypracovaný Radou OSN pro lidská práva,

–   s ohledem na vážné obavy, připomínky a doporučení vysoké komisařky OSN pro lidská práva týkající se problému diskriminace na základě příslušnosti ke kastě,

–   o ohledem na nedávná doporučení orgánů ustavených smlouvami OSN a osob zmocněných OSN ke zvláštním postupům týkající se tématu diskriminace na základě příslušnosti ke kastě,

–   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje ze dne 24. května 2011 o současných podobách rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a souvisejících projevů nesnášenlivosti(6) a s ohledem na zprávy všeobecného pravidelného přezkumu týkající se zemí, v nichž existuje kastovní systém,

–   s ohledem na studii Parlamentu nazvanou „Přehled situace v oblasti lidských práv a chudoby: opatření EU k řešení diskriminace na základě příslušnosti ke kastě“,

–   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení předloženou Komisi dne 18. září 2013 o diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě (O-000091/2013 – B7 0507/2013),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že kasta vypovídá o společenských a náboženských souvislostech, jelikož v Asii jsou osoby vně kastovního systému považovány za přirozeně „nečisté“ a „nedotknutelné“ , ale v širších souvislostech představuje kasta rovněž systém rigidní společenské stratifikace na hierarchizované skupiny, jež jsou definovány na základě původu a zaměstnání; vzhledem k tomu, že diskriminace na základě práce a původu jako všezahrnující pojem upřednostňovaný OSN je druhem diskriminace zakázané mezinárodním právem v oblasti lidských práv, jak uvádí Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva o právech dítěte a úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111;

B.  vzhledem k tomu, že v červnu 2011 zvláštní zpravodaj OSN pro současné podoby rasismu Githu Muigai zdůraznil, že je nezbytné zabránit vytváření jakékoli hierarchie mezi různými projevy diskriminace, i když se mohou lišit svou povahou a stupněm na základě historického, zeměpisného a kulturního pozadí, včetně pokud jde o „romskou komunitu v Evropě a oběti kastovního systému v Africe, Asii a na Blízkém východě“;

C. vzhledem k tomu, že i přes vládní opatření v některých zemích, v nichž existuje kastovní systém, která mají zajistit ústavní a právní ochranu a zavést zvláštní opatření proti diskriminaci na základě kasty a nedotknutelnosti, zůstává diskriminace na základě kasty i nadále značně rozšířená a přetrvává, přičemž se odhadem celosvětově týká 260 miliónů lidí;

D. vzhledem k tomu, že diskriminace na základě kasty existuje v mnoha zemích po celém světě, přičemž nejvyšší počet jejích obětí je v jižní Asii; vzhledem k tomu, že vysoká koncentrace obětí existuje i v dalších oblastech, včetně Afriky, Blízkého východu a v diaspoře;

E.  vzhledem k tomu, že hlavními překážkami, které brání odstranění diskriminace na základě kasty, je neprovádění právních předpisů a politik a neexistence účinných řešení a skutečnost, že státní orgány, včetně soudnictví a policie, nefungují účinně;

F.  vzhledem k tomu, že v mnoha zemích, v nichž existuje kastovní systém, se stále neřeší potřeba rozčleněných údajů a zvláštních právních předpisů a opatření na ochranu před diskriminací na základě kasty;

G. vzhledem k tomu, že i přes úsilí vlád a v rostoucí míře i některých mezinárodních agentur trpí kasty i nadále závažnými formami sociálního vyloučení, chudobou, násilím, segregací, fyzickými a slovními útoky spojenými s předsudky a názory ohledně jejich čistoty a poskvrněnosti;

H. vzhledem k tomu, že praktiky nedotknutelnosti zůstávají široce rozšířené a berou na sebe moderní podoby; vzhledem k tomu, že dotčená společenství jsou omezována v účasti na politickém životě a čelí závažné diskriminaci na trhu práce;

I.   vzhledem k tomu, že i když v několika zemích, jako je Indie, přispěla povinná pozitivní diskriminace do jisté míry k začlenění Dalitů do veřejného sektoru, přispívá nedostatek ochranných opatření, jež by bránila diskriminaci v tržní a soukromé sféře, k vyloučení a prohlubujícím se nerovnostem;

J.   vzhledem k tomu, že MOP odhaduje, že naprostá většina obětí otrocké práce v jižní Asii pochází z nejnižších kast a nejníže postavených kmenů; vzhledem k tomu, že nucená a otrocká práce je rozšířená především v zemědělství, důlním a oděvním průmyslu, které dodávají produkty mnoha nadnárodním a evropským společnostem;

K. vzhledem k tomu, že nediskriminace v zaměstnání je jedním ze čtyř základních pracovních práv a je obsažena v mezinárodních zásadách a rámcích pro podnikání, jako jsou například obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, zásady OECD a pokyny ISO 26000 o sociální odpovědnosti, které konkrétně uvádějí diskriminaci na základě kasty jako závažnou formu diskriminace;

L.  vzhledem k tomu, že vlády a orgány zemí, v nichž existuje kastovní systém, jsou naléhavě vyzývány, aby vzaly na vědomí návrh zásad a pokynů OSN pro účinné odstranění diskriminace na základě práce a původu, aby podnikly všechny potřebné kroky pro odstranění a předcházení diskriminaci na základě kasty, aby vyřešily nedostatky v provádění na federální, vnitrostátní, regionální a místní úrovni a aby provedly, pozměnily či zavedly speciální právní předpisy a politická opatření na ochranu a podporu práv Dalitů a dalších skupin, jichž se týká diskriminace na základě kasty;

1.  odsuzuje soustavné porušování lidských práv osob, které jsou vystaveny diskriminaci na základě kasty a kastovní hierarchie, včetně odpírání rovnosti a přístupu k právnímu systému a zaměstnání, přetrvávající segregace a udržování kastovních překážek bránících v dosažení základních lidských práv a rozvoje;

2.  domnívá se, že na průkazech totožnosti by neměly být uvedeny žádné skutečnosti poukazující na kastu, jelikož je to v rozporu se zásadami rovnosti a sociální mobility;

3.  vítá zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro současné podoby rasismu Githua Muigaie a zdůrazňuje, že všem obětem diskriminace na základě kasty na celém světě by se mělo dostat stejné pozornosti i ochrany; v širších souvislostech zdůrazňuje, že všechny formy rasismu a diskriminace by se měly řešit se stejným důrazem a odhodláním, a to i v Evropě;

4.  vyslovuje vážné znepokojení nad skutečností, že sociální vyloučení Dalitů a dalších komunit postižených kastovní diskriminací zapříčiňuje vysokou míru chudoby uvnitř postižených skupin obyvatelstva a znemožňuje jim přístup k rozvojovým procesům či snižuje užitek, který by tyto procesy mohly daným skupinám přinášet; dále zdůrazňuje, že je jim odepřena možnost zapojit se do rozhodování a řízení a smysluplná účast na veřejném a občanském životě;

5.  je nadále mimořádně znepokojen přetrvávajícím vysokým počtem ohlášených i neohlášených případů krutostí a praktik nedotknutelnosti v zemích, v nichž existuje kastovní systém, včetně Indie, a široce rozšířenou beztrestností pachatelů trestných činů vůči Dalitům a dalším obětem porušování lidských práv na základě příslušnosti ke kastě; připomíná, že v určitých zemích osoby, které se takové diskriminace dopouštějí, zastávají vysoké vládní funkce;

6.  znovu vyjadřuje vážné znepokojení nad násilím páchaným na dalitských ženách a dalších ženách z podobně postižených komunit v kastovních společnostech, které často takové násilí nehlásí ze strachu z ohrožení vlastní bezpečnosti nebo ze strachu ze sociálního vyloučení, a nad mnohonásobnými a vzájemně se protínajícími druhy diskriminace na základě kasty, pohlaví a náboženství týkající se dalitských žen a žen z menšinových komunit, které vedou k nucené konverzi, únosům, nucené prostituci a sexuálnímu zneužívání členy vyšších kast;

7.  zdůrazňuje, že je nutné podporovat vstřícné prostředí pro občanskou společnost a obránce lidských práv, kteří pracují s lidmi postiženými diskriminací na základě kasty, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a aby nemuseli čelit překážkám, stigmatizaci či omezením své práce; zdůrazňuje, že takové prostředí by mělo zahrnovat přístup k finančním prostředkům, spolupráci s orgány OSN pro lidská práva a akreditaci Hospodářské a sociální rady OSN;

8.  vyzývá EU, aby podpořila návrh zásad a pokynů OSN pro účinné odstranění diskriminace založené na práci a původu jako řídícího rámce pro odstranění diskriminace na základě kasty a aby usilovala o jejich zaštítění Radou OSN pro lidská práva;

9.  vyzývá Komisi, aby uznala, že v rámci úsilí EU bojovat se všemi druhy diskriminace je nutné uznat rozdělení do kast jako jednu z forem diskriminace vyplývající ze společenského a náboženského základu, která musí být odstraněna spolu s dalšími jejími příčinami, k nimž patří etnická příslušnost, rasa, původ, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace; vyzývá EU, aby ve svých politikách a programech považovala lidi, jichž se týká diskriminace na základě kasty, za jasně vymezenou skupinu;

10. naléhavě vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby plně začlenily boj s diskriminací na základě kasty do právních předpisů, politik a programových dokumentů EU a aby přijaly pracovní pokyny pro jejich provádění; vyzývá ESVČ, aby posílila monitorovací a hodnotící mechanismy pro účinné posuzování dopadu činnosti EU na situaci lidí, jichž se tento druh diskriminace týká;

11. doporučuje, aby EU prováděla systematické posuzování dopadu obchodních nebo investičních dohod na skupiny postižené diskriminací na základě kasty a aby řešila tyto otázky s představiteli průmyslu, vládními orgány a příslušnými organizacemi občanské společnosti;

12. vyzývá k zařazení diskriminace na základě kasty jako tématu lidských práv do budoucích politik, strategií a akčních plánů EU týkajících se lidských práv;

13. vyzývá Komisi, aby poskytla větší podporu rozvojovým projektům, které bojují s diskriminací na základě kasty jako se závažným druhem porušování lidských práv, který zvyšuje chudobu, a aby vzala tento druh diskriminace v úvahu ve všech svých projektech se zaměřením na vzdělání, ženy, přístup ke spravedlnosti, politický život nebo práci v příslušných zemích;

14. vyzývá Komisi, aby v době humanitární krize vyvinula a využívala přístupy, které budou citlivě reagovat na kastovní systém a které zajistí, aby humanitární pomoc byla poskytována všem okrajovým skupinám, a to včetně lidí, kteří trpí diskriminací na základě kasty;

15. naléhavě vyzývá EU, aby při dvoustranných vrcholných schůzkách a dalších mezinárodních setkáních vznášela otázku diskriminace na základě kasty na nejvyšší úrovni a jednala o ní s vládami;

16. vybízí ESVČ, aby zintenzivnila svůj politický dialog a dialog týkající se lidských práv a podpořila společné iniciativy pro odstranění diskriminace na základě kasty ve spolupráci s vládami zemí jako je Indie, Nepál, Pákistán, Bangladéš či Srí Lanka, v nichž jsou komunity postižené kastovním systémem vystaveny tzv. „praktikám nedotknutelnosti“, a obecněji aby bojovala proti diskriminaci na základě práce a původu, ke které dochází v mnoha zemích včetně Jemenu, Mauretánie, Nigérie, Senegalu a Somálska; připomíná, že diskriminace na základě kasty nebyla dosud v dohodách s mnoha z těchto zemí zmíněna;

17. vyzývá Komisi a ESVČ, aby v relevantních případech zařazovaly do všech obchodních dohod a dohod o přidružení klauzuli o diskriminaci na základě kasty;

18. doporučuje, aby EU propagovala nediskriminační a začleňující politiku i postupy při obchodním styku se zeměmi, v nichž existuje kastovní systém, včetně pozitivní diskriminace na trhu práce i v soukromém sektoru v případě Dalitů a lidí s podobným osudem;

19. vyzývá EU, aby podporovala pravidelné a zevrubné konzultace s občanskou společností o diskriminaci na základě kasty a aby organizacím občanské společnosti přidělila odpovídající prostředky pro boj proti diskriminaci na základě kasty;

20. vyzývá EU, aby podporovala rozvojový program citlivě reagující na kastovní systém na období po roce 2015, jehož hlavním a měřitelným cílem bude snižování nerovností, které jsou založeny na příslušnosti ke kastě nebo se kvůli ní zhoršují, a zajistila tak výslovné řešení diskriminace na základě kasty jako hlavního strukturálního a skrytého důvodu chudoby a jako hlavního důvodu strukturálních nerovností;

21. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a Radě OSN pro lidská práva.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0512.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0031.

(3)

Úř. věst. C 250 E, 25.10.2007, s. 87.

(4)

Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 8.

(5)

A/HRC/11/CRP.3.

(6)

A/HRC/17/40.

Právní upozornění - Ochrana soukromí