Förfarande : 2013/2676(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0434/2013

Ingivna texter :

B7-0434/2013

Debatter :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0420

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 128kWORD 62k
1.10.2013
PE519.279v01-00
 
B7-0434/2013

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0507/2013

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om diskriminering baserad på kasttillhörighet (2013/2676(RSP))


Eva Joly för utskottet för utveckling

Europaparlamentets resolution om diskriminering baserad på kasttillhörighet (2013/2676(RSP))  
B7‑0434/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 13 december 2012 om kastdiskriminering i Indien(1), av den 17 januari 2013 om våld mot kvinnor i Indien(2), av den 1 februari 2007 om människorättsläget för daliterna i Indien(3) och av den 18 april 2012 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området, inbegripet följderna för EU:s strategipolitik för mänskliga rättigheter(4),

–   med beaktande av internationella konventioner för mänskliga rättigheter, däribland den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och den allmänna rekommendationen XXIX från Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering,

–   med beaktande av utkastet till FN:s principer och riktlinjer för effektivt avskaffande av diskriminering på grund av arbete och härkomst(5), offentliggjort av FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av de allvarliga farhågor, observationer och rekommendationer som framförts av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i fråga om kastdiskriminering,

–   med beaktande av den senaste tidens rekommendationer från FN:s fördragsorgan och mandatinnehavarna vid FN:s särskilda förfaranden på området kastdiskriminering,

–   med beaktande av rapporten av den 24 maj 2011 från den särskilda rapportören om nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och annan intolerans(6), samt rapporterna i den allmänna återkommande utvärderingen av länder med kastsystem,

–   med beaktande av parlamentets undersökning med titeln A human rights and poverty review: EU action in addressing caste-based discrimination,

–   med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen av den 18 september 2013 angående diskriminering baserad på kasttillhörighet (O‑000091/2013 – B7‑0507/2013),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Kast betecknar ett socioreligiöst sammanhang, såsom i Asien där de som står utanför kastsystemet anses ”orena” och ”oberörbara” av naturen, men också, mer allmänt, ett system av strikt social skiktindelning i rangordnade grupper som definieras genom härkomst och yrke. Diskriminering på grund av arbete och härkomst, det mer heltäckande begrepp som FN föredrar, är en form av diskriminering som är förbjuden enligt internationell människorättslagstiftning, vilket proklameras i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, konventionen om barnets rättigheter och Internationella arbetsorganisationens konvention nr 111.

B.  I juni 2011 framhöll FN:s särskilda rapportör om rasism, Githu Muigai, att det är viktigt att undvika att skapa en hierarki bland de olika formerna av diskriminering, även om de kan variera i karaktär och grad beroende på den historiska, geografiska och kulturella kontexten, till exempel ”den romska befolkningen i Europa och offren för kastsystemen i Afrika, Asien och Mellanöstern”.

C. Trots de åtgärder som regeringarna i vissa länder med kastsystem vidtagit för att ge de drabbade konstitutionellt och rättsligt skydd samt införa särskilda åtgärder mot kastdiskriminering och oberörbarhet är kastdiskriminering fortfarande mycket vanligt och drabbar uppskattningsvis 260 miljoner människor i hela världen.

D. Kastdiskriminering förekommer i många länder runt om i världen, och det är i Sydasien som de flesta offren finns. Det finns dock en stor koncentration av offer i andra områden, däribland Afrika, Mellanöstern och bland diasporagrupper.

E.  De främsta hindren för att avskaffa kastdiskriminering är lagar och politiska riktlinjer som inte genomförs och avsaknaden av effektiva rättsmedel samt effektivitetsbrister inom statliga institutioner, däribland rättsväsendet och polisen.

F.  Det finns inga separata uppgifter om kastdiskriminering och ingen särskild lagstiftning eller särskilda åtgärder för att skydda mot kastdiskriminering i många drabbade länder.

G. Trots insatser från regeringar och, i allt högre grad, en del internationella organ drabbas kaster fortfarande av allvarliga former av social utslagning, fattigdom, våld, segregation samt fysiska och verbala övergrepp som hänger samman med fördomar och föreställningen om renhet och orenhet.

H. Oberörbarhet är fortfarande mycket vanligt och antar nu moderna former. De drabbade samhällsgrupperna kan endast i begränsad utsträckning delta i det politiska livet, och utsätts för allvarlig diskriminering på arbetsmarknaden.

I.   I vissa länder, såsom Indien, har obligatorisk positiv särbehandling i viss mån bidragit till daliternas inkludering i den offentliga sektorn, men bristen på skyddsåtgärder mot icke‑diskriminering på arbetsmarknaden och i den privata sektorn bidrar till utslagning och ökande klyftor.

J.   ILO uppskattar att den största delen av slavarbetarna i Sydasien härstammar från registrerade kaster eller registrerade stammar. Tvångsarbete och skuldslaveri är särskilt vanligt inom jordbruket, gruvdriften och textilindustrin, som tillhandahåller produkter för en rad multinationella och europeiska företag.

K. Icke-diskriminering i arbetslivet är en av de fyra grundläggande arbetsrättigheterna och ingår i internationella riktlinjer och ramar för företag, såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer och ISO 26000-riktlinjerna om socialt ansvar, i vilka kastdiskriminering särskilt framhävs som en allvarlig form av diskriminering.

L.  Regeringarna och myndigheterna i länder med kastsystem uppmanas eftertryckligen att ta del av utkastet till FN:s principer och riktlinjer för effektivt avskaffande av diskriminering på grund av arbete och härkomst, vidta alla nödvändiga åtgärder för att avskaffa och förebygga kastdiskriminering, åtgärda eventuella luckor i genomförandet på federal, statlig, regional och lokal nivå samt genomföra, ändra eller införa särskild lagstiftning och politiska åtgärder för att skydda och främja rättigheterna hos daliterna och liknande grupper som drabbas av kastsystemet.

1.  Europaparlamentet fördömer de fortsatta människorättskränkningarna mot människor som utsätts för kasthierarkier och kastdiskriminering, bland annat förvägrad jämlikhet, förvägrad tillgång till rättsväsendet och sysselsättning, fortsatt segregering och fortsatta kastbaserade hinder för grundläggande mänskliga rättigheter och utveckling.

2.  Europaparlamentet anser att hänvisningar till kast inte bör förekomma på identitetskort eftersom det går stick i stäv med principerna om jämlikhet och social rörlighet.

3.  Europaparlamentet ser positivt på den rapport som FN:s särskilda rapportör om rasism, Githu Muigai, lagt fram och betonar att alla offer för kastdiskriminering världen över bör få samma uppmärksamhet och skydd. Mer allmänt understryker parlamentet att alla former av rasism och diskriminering bör behandlas med samma eftertryck och beslutsamhet, även i Europa.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att den sociala utslagningen av daliterna och andra likvärdigt drabbade grupper leder till ökad fattigdom bland de drabbade befolkningsgrupperna samt till att de utestängs från utvecklingsprocesser eller gynnas i mindre utsträckning. Parlamentet understryker dessutom att utslagningen hindrar dem från att delta i beslutsfattande och förvaltning, och att de inte kan delta i det offentliga livet och samhällslivet på ett meningsfullt sätt.

5.  Europaparlamentet är fortfarande oroat över att antalet rapporterade och orapporterade fall av grymheter och oberörbarhet i länder med kastsystem, bland annat i Indien, alltjämt är mycket högt och att de som begår brott mot daliter och andra offer för kastbaserade människorättsbrott i stor utsträckning förblir ostraffade. Parlamentet påminner om att de som gör sig skyldiga till sådan diskriminering i vissa länder har höga statsämbeten.

6.  Europaparlamentet upprepar sin allvarliga oro över det våld som begåtts mot dalitiska kvinnor och andra kvinnor från likvärdigt drabbade grupper i samhällen med kastsystem, vilka ofta inte rapporterar sådant våld av rädsla för hot mot deras personliga säkerhet eller för social utslagning, och över de olika och samverkande formerna av diskriminering på grund av kast, kön och religion som drabbar dalitiska kvinnor och kvinnor från minoritetsgrupper och som leder till tvångskonvertering, bortförande, tvångsprostitution och sexuella övergrepp av personer ur dominanta kaster.

7.  Europaparlamentet betonar att man behöver främja en positiv miljö för det civila samhället och människorättsförsvarare som arbetar med människor som utsätts för kastdiskriminering, så att deras säkerhet kan garanteras och eventuella hinder mot, eller stigmatisering eller begränsning av, deras arbete kan undvikas. En sådan miljö bör omfatta tillgång till finansiering, samarbete med FN:s människorättsorgan och ackreditering av Ekonomiska och sociala rådet (Ecosoc).

8.  Europaparlamentet uppmanar EU att lyfta fram utkastet till FN:s principer och riktlinjer för effektivt avskaffande av diskriminering på grund av arbete och härkomst, som riktlinjer för att avskaffa kastdiskriminering, samt främja FN:s människorättsråds stöd av dessa.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna kast som en specifik form av diskriminering med rötter i den sociala eller religiösa kontexten, som måste tacklas tillsammans med andra diskrimineringsgrunder, dvs. etnicitet, ras, härkomst, religion, kön eller sexualitet, i EU:s insatser för att bekämpa alla former av diskriminering. Parlamentet uppmanar EU att, i sin politik och sina program, betrakta människor som utsätts för kastdiskriminering som en identifierbar grupp.

10. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att integrera kampen mot kastdiskriminering i EU:s lagstiftning, politik och programplanering och att anta riktlinjer för genomförandet av denna verksamhet. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att förbättra kontroll- och utvärderingssystemen för att på ett effektivt sätt utvärdera hur EU:s insatser påverkar de människor som drabbas av denna form av diskriminering.

11. Europaparlamentet rekommenderar att EU gör en systematisk utvärdering av hur handels- eller investeringsavtal påverkar de grupper som drabbas av kastdiskriminering, och tar upp dessa frågor med företrädare för industrin, statliga myndigheter och behöriga organisationer inom det civila samhället.

12. Europaparlamentet kräver att kastdiskriminering införs som en människorättsfråga i EU:s framtida politik, strategier och handlingsplaner för mänskliga rättigheter.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ett starkare stöd till utvecklingsprojekt som bekämpar kastdiskriminering som en allvarlig människorättskränkning som förvärrar fattigdomen och att ta hänsyn till denna form av diskriminering i alla projekt som är inriktade på utbildning, kvinnor, tillgång till rättslig prövning, politiskt deltagande och arbete i de berörda länderna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta och tillämpa strategier som beaktar kastfrågor vid humanitära kriser och garantera att den humanitära hjälpen delas ut till alla marginaliserade grupper, även människor som diskrimineras på grund av sin kasttillhörighet.

15. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att ta upp frågan om kastdiskriminering på högsta möjliga nivå med regeringarna i de drabbade länderna under bilaterala toppmöten och andra internationella möten.

16. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att stärka sin politiska dialog och människorättsdialog och främja gemensamma initiativ för avskaffande av kastdiskriminering med regeringarna i länder såsom Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka, där grupper som drabbas av kastsystemet utsätts för så kallad oberörbarhet, och mer allmänt att bekämpa diskriminering på grund av arbete och härkomst, bland annat i Jemen, Mauretanien, Nigeria, Senegal och Somalia. Parlamentet påminner om att kastdiskriminering inte omnämns i avtalen med många av dessa länder.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att, om lämpligt, infoga en kastdiskrimineringsklausul i alla handels- och associeringsavtal.

18. Europaparlamentet rekommenderar att EU främjar icke-diskriminering och inkluderande politik och förfaranden i affärsverksamhet med kastdrabbade länder, inbegripet positiv särbehandling av daliter och likvärdigt drabbade grupper på arbetsmarknaden och i den privata sektorn.

19. Europaparlamentet uppmanar EU att främja regelbundna och breda samråd med det civila samhället och att ge det civila samhällets organisationer adekvata resurser för att bekämpa kastdiskriminering.

20. Europaparlamentet uppmanar EU att arbeta för en utvecklingsagenda för perioden efter 2015 som inkluderar frågan om kasttillhörighet och som fastställer en minskning av klyftor som beror på eller förvärras av kast, som ett viktigt och mätbart mål för att garantera att kastdiskriminering uttryckligen behandlas som en viktig strukturell orsak till fattigdom och som är en grundorsak till strukturella ojämlikheter.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2012)0512.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0031.

(3)

EUT C 250 E, 25.10.2007, s. 87.

(4)

EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 8.

(5)

A/HRC/11/CRP.3.

(6)

A/HRC/17/40.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy