Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0440/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0440/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento projekto dėl XXXX m. ... Komisijos reglamento (ES) Nr. …/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, projekto

2.10.2013 - (D028112/02 – 2013/2758(RPS))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą
Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Brian Simpson

Procedūra : 2013/2758(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0440/2013

B7‑0440/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento projekto dėl XXXX m. ... Komisijos reglamento (ES) Nr. …/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, projekto

(D028112/02 – 2013/2758(RPS))
 

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos reglamento projektą (D028112/02),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB[1]1, o ypač į jo 8 straipsnio 5 dalį,

–   atsižvelgdamas į minėto reglamento 65 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę, pareikštą 2013 m. liepos 12 d.,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką[2], 5a straipsnio 3 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio 4 dalies c punktą,

A. kadangi remiantis Reglamentu Nr. 216/2008 Komisijai suteikiami bendrieji įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, be kita ko, jį papildydama naujomis neesminėmis nuostatomis;

B.  kadangi esminiai reikalavimai, susiję su skrydžio laiko apribojimais, nustatyti Reglamento 216/2008/EB 4 priedo 8 straipsnio f punkte, kuriuo nustatoma, kad su nuovargiu susijusiose taisyklėse būtų atsižvelgta į daugybę veiksnių, išvardytų tame pačiame straipsnyje;

C. kadangi pasiūlyme pateikiamas atskiras mažiausiai trijų minėtų veiksnių, t. y. nuovargio, darbo naktį ir miego trūkumo, aiškinimas, kuris prieštarauja esamiems moksliniams įrodymams, pateiktiems mažiausiai 5 ataskaitose (2009–2013 m.), ir nepateikiama jokia siūlomas taisykles pagrindžianti mokslinė rekomendacija; kadangi tai reiškia, kad šie veiksniai nebuvo tinkamai apsvarstyti;

D.  kadangi, neatsižvelgdama į visus veiksnius, numatytus Reglamento 216/2008/EB 8 straipsnio f punkte pateiktuose esminiuose reikalavimuose, ir grįsdama savo pasiūlymą kitais su saugumu nesusijusiais veiksniais, Komisija papildo reglamentą svarbiais reikalavimais ir taip pakeičia pradinį teisės aktą;

E.  kadangi Reglamento 216/2008/EB 22 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad į įgyvendinimo taisykles, susijusias su skrydžio ir darbo laiku bei poilsio reikalavimais, iš pradžių turėtų būti įtrauktos visos esminės Reglamento 3922/91/EEB III priedo Q dalies nuostatos, atsižvelgiant į naujausius mokslinius ir techninius duomenis;

F.  kadangi Komisija neišanalizavo savo pasiūlymo mokslinio pagrindo, todėl veikė nesilaikydama atsargumo ir apdairumo principų ir tinkamai nesilaikė savo įgaliojimų apsvarstyti esamus mokslinius įrodymus, jei esama abejonių dėl su saugumu susijusių pasiūlymo dėl skrydžio laiko apribojimų reglamento aspektų;

G. kadangi skirtingai nuo valstybių narių, kurios dalyvavo Europos aviacijos saugos agentūros komiteto posėdyje, Europos Parlamentas negalėjo susipažinti su svarbiomis sertifikavimo specifikacijų nuostatomis, todėl jam nebuvo sudarytos galimybės pasinaudoti savo teise tikrinti turint visapusišką informaciją apie svarstomus klausimus, taigi neturėjo tokių galimybių kaip valstybės narės;

H. kadangi tai prieštarauja reglamentavimo praktikai, pagal kurią orlaivių naudojimo skrydžiams taisyklės turėtų apimti visas svarbias ir esmines nuostatas; kadangi Europos aviacijos saugos agentūrai suteikus teisę spręsti dėl esminių reikalavimų yra viršijami įgaliojimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008 ir dėl to Europos Parlamentas netenka galimybės vykdyti bet kokios demokratinės kontrolės;

1.  nepritaria Komisijos reglamento projekto patvirtinimui;

2.  ragina Komisiją atsiimti savo įgyvendinimo reglamento projektą dėl XXXX m. Komisijos Reglamento (ES) Nr. …/... dėl skrydžio laiko apribojimų , kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 965/2012/EB, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 216/2008/EB nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, projekto;

3.  pabrėžia, kad reglamentai dėl skrydžio laiko turi didelę įtaką oro transporto saugumui ir personalo socialiniams interesams (tas pats pasakytina apie važiavimo ir poilsio laiką kelių transporto sektoriuje) ir kad dėl šių reglamentų priimami sprendimai yra aiškiai politinio pobūdžio; pabrėžia, kad šie reglamentai dėl skrydžio laiko yra svarbūs politiniai klausimai ir juos reikėtų spręsti pradiniu etapu rengiant teisėkūros pranešimus, kai yra taikoma bendro sprendimo procedūra, užtikrinant visapusišką skaidrumą Europos piliečiams, Europos Vadovų Tarybai ir Europos Parlamentui;

4.  yra įsitikinęs, kad Komisija viršijo savo įgaliojimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 216/2008, suteikdama agentūrai teisę keisti esmines Reglamento (EB) Nr. 216/2008 dalis pasinaudojant sertifikavimo specifikacijomis budėjimo ir sutrumpinto poilsio srityse;

5.  mano, kad svarbios Komisijos reglamento projekto dalys nėra moksliškai pagrįstos, kaip nustatyta Reglamente 216/2008/EB, ir kad Komisija nepateikė pakankamų mokslinių įrodymų, kad išsklaidytų pagrįstas su pavojumi saugumui susijusias abejones dėl darbo naktį ir miego trūkumo, todėl pasiūlymu nesilaikoma proporcingumo principo ir viršijami įgyvendinimo įgaliojimai, numatyti Reglamente 216/2008/EB;

6.  mano, kad labai svarbu priimti naujas taisykles siekiant siekiant užtikrinti, kad įgulos nariai nebūtų pavargę, todėl ragina Komisiją skubiai pateikti naują pasiūlymą, kuriame būtų laikomasi įgaliojimų reikalavimų ir proporcingumo principo; ragina Komisiją į pakeistus pasiūlymus įtraukti šiuos punktus: tarnybinio skrydžio laiko apribojimai – ne daugiau nei 10 valandų, maksimalus bendras budėjimo ir tarnybinio skrydžio laikas neviršija 18 valandų ribos;

7.  pabrėžia, kad remiantis saugumo gerinimo sąlyga valstybės narės turi turėti galimybę laisvai taikyti didesnę apsaugą, palyginti su numatyta reglamente, numatančias nuostatas, jei mano, kad tai būtina ir jei laikomasi visų reglamento nuostatų;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.