Πρόταση ψηφίσματος - B7-0467/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0467/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης εκ μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Hubert Pirker εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Διαδικασία : 2013/2831(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0467/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0467/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0467/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης εκ μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ

(2013/2831(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις συμφωνίες SWIFT και όλες τις άλλες δηλώσεις και ψηφίσματα για το θέμα αυτό,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/412/ΕΕ της 13ης Ιουλίου 2010 για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και τις συνοδευτικές δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις κοινής επανεξέτασης σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (COM(2011)0429),

–   έχοντας υπόψη τις Γραπτές Ερωτήσεις E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 και E-000351/2013,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 87 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 234 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής «η Συμφωνία»), άρχισε να ισχύει την 1η Αυγούστου 2010·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, αφού απέρριψε την προσωρινή συμφωνία TFTP (πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), έδωσε την σύμφωνη γνώμη του μόνον στην τρέχουσα συμφωνία TFTP λόγω της ενισχυμένης προστασίας που διασφαλίζει στα προσωπικά δεδομένα και στα δικαιώματα ιδιωτικότητας των πολιτών της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε για την σύναψη της Συμφωνίας TFTP το 2010 υπό το πρίσμα της ακλόνητη πεποίθησής του στην αναγκαιότητα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει ταξινομήσει ως «απόρρητο ΕΕ» μεγάλο αριθμό συναφών πληροφοριών σε σχέση με την Συμφωνία αυτή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δήλωσε ότι ενώ η Συμφωνία θέτει αυστηρές διασφαλίσεις σχετικά με την διαβίβαση δεδομένων, αναγνωρίζει την φιλοδοξία της ΕΕ μακροπρόθεσμα να καθιερώσει ένα σύστημα το οποίο θα δίδει τη δυνατότητα η εξαγωγή δεδομένων να λαμβάνει χώρα στο έδαφος της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο την 1η Αυγούστου 2011, νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την εξαγωγή δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ και, το αργότερο την 1η Αυγούστου 2013, έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη ισοδύναμου συστήματος της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 11 της Συμφωνίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση TESAT 2012 (έκθεση για την κατάσταση και τις τάσεις της τρομοκρατίας), που εκπονήθηκε από την Ευρωπόλ, αναφέρει ότι η τρομοκρατία παραμένει, ακόμη και σήμερα, απειλή για τα κράτη μέλη· ότι ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων παγκοσμίως ήταν 219 το 2012, εκ των οποίων, ωστόσο, και χάρη στην εφαρμογή της Συμφωνίας, μόνον επτά συνέβησαν στην επικράτεια της ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Ιουλίου 2011 η Επιτροπή παρουσίασε περιγραφή των διαφόρων ενεργειών στις οποίες προέβη προκειμένου να συσταθεί το νομικό και τεχνικό πλαίσιο που αναφέρεται ανωτέρω, ανακοινώνοντας προκαταρκτικά αποτελέσματα και κάποιες θεωρητικές επιλογές για ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες·

1.  επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητά του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την βελτίωση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας καθώς και της συνεργασίας των υπηρεσιών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, και την ακράδαντη πεποίθησή του στην ανάγκη να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ μέτρων ασφαλείας και της προστασίας των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με παράλληλη εξασφάλιση του απόλυτου σεβασμού της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων·

2.  θεωρεί ότι η Συμφωνία TFTP αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού διεθνικού εγκλήματος·

3.  υπενθυμίζει τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 9/11, και, για το λόγο αυτό, τονίζει τη σημασία των πολιτικών παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ως εργαλείο καίριας σημασίας, ούτως ώστε η αναστολή της Συμφωνίας να μπορεί να εξετασθεί ως ενδεχόμενο μόνον εάν η ίδια η ΕΕ είναι σε θέση να εξαγάγει τα σχετικά δεδομένα ή εφόσον δεν τηρούνται οι συμφωνημένες ρυθμίσεις για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων·

4.  εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους αμερικανούς ομολόγους του για την δέσμευση και τη συνεργασία τους στον κοινό αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος·

5.  παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί σοβαρές παραβιάσεις της Συμφωνίας και να επιφυλαχθεί να αναλάβει δράση έως την ολοκλήρωση της έρευνας·

6.  αναμένει, για λόγους ασφάλειας και της ευθύνης της Ένωσης να υπερασπίζεται και να προστατεύει τους πολίτες της έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων, ότι δεν θα υπάρξει αναστολή της Συμφωνίας λόγω της υποτιθέμενης μαζικής παρακολούθησης εκ μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας έως ότου ολοκληρωθεί έρευνα της Επιτροπής· θεωρεί ότι μια αναστολή χωρίς βάσιμους και στοιχειοθετημένους λόγους θα δημιουργήσει ένα κενό στην πολιτική της ΕΕ κατά της τρομοκρατίας·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για νομικό και τεχνικό πλαίσιο σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, εφόσον χωρίς αυτό θα τεθεί σε κίνδυνο από τον Ιούλιο 2015 η τρέχουσα συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λόγω των προβλεπομένων στο Άρθρο 11 της Συμφωνίας·

8.  καλωσορίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν ήδη η Επίτροπος Malmström και ο Διευθυντής της Ευρωπόλ σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή της Συμφωνίας και τον υψηλό βαθμό συμμόρφωσης προς αυτήν·

9.  αναμένει από όλα τα μέρη της Συμφωνίας ότι θα μεριμνήσουν ώστε:

α)  οι αιτήσεις για την απόκτηση δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 4 να μην είναι αφηρημένες, αλλά να προσδιορίζουν με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα·

β)  οι όροι «να προσδιορίζουν με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα» βάσει του Άρθρου 4 πρέπει να ερμηνευθούν κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνον που αναφέρεται στο Άρθρο 5·

γ) να μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος στην πράξη·

δ) ο ανεξάρτητος επόπτης που διορίζεται από την Επιτροπή να έχει πλήρη αρμοδιότητα επανεξέτασης σε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά όλων των αναζητήσεων που έγιναν στα παρεχόμενα δεδομένα, την αρμοδιότητα να εμποδίζει μερικές ή όλες τις αναζητήσεις που φαίνεται να παραβιάζουν το άρθρο 5, την αρμοδιότητα υποβολής ερωτημάτων σχετικά με αυτές τις αναζητήσεις και, κατά περίπτωση, την αρμοδιότητα υποβολής αίτησης για πρόσθετη αιτιολόγηση του συνδέσμου με την τρομοκρατία·

10. αναμένει ότι οιαδήποτε νομοθετική πρόταση σχετικά με νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την εξαγωγή δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ θα διασφαλίζει:

α)  πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

β)  ότι δεν θα εξαχθούν δεδομένα του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ ή εθνικά χρηματοοικονομικά δεδομένα, ανεξαρτήτως του συστήματος επεξεργασίας τους·

γ)  ότι δεν θα εξαχθούν ή διατηρηθούν δεδομένα χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση·

11. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπόλ.