Päätöslauselmaesitys - B7-0467/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0467/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston harjoittaman seurannan vuoksi

16.10.2013 - ((2013/2831(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Hubert Pirker PPE-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2831(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0467/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0467/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0467/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma SWIFT-sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston harjoittaman seurannan vuoksi

((2013/2831(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon SWIFT-sopimukset ja kaikki aiheesta annetut julkilausumat ja päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/412/EU terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä sekä siihen liittyvät komission ja neuvoston julkilausumat,

–   ottaa huomioon sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat yhteiset arviointikertomukset,

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”EU:n terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmä” (COM(2011)0429),

–   ottaa huomioon kirjalliset kysymykset E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ja E-000351/2013,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 87 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 225 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 226 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 218 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 234 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 314 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehty sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin (jäljempänä ”sopimus") tuli voimaan 1. elokuuta 2010;

B.  ottaa huomioon, että hylättyään väliaikaisen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskevan sopimuksen Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä nykyiselle terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmalle, koska se vahvistaa EU:n kansalaisten henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa;

C. toteaa, että parlamentti hyväksyi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman vuonna 2010, koska se uskoi vakaasti terrorismin rahoituksen jäljittämisen tarpeellisuuteen;

D. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on soveltanut suureen määrään tätä sopimusta koskevia tietoja “EU Secret” -luokitusta;

E.  panee merkille, että vaikka sopimuksessa komission mukaan määrätään tietojen siirtoa koskevista tiukoista suojatoimista, se myöntää, että Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoitteena on perustaa terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa vastaava oma järjestelmä, joka mahdollistaisi tietojen poimimisen Euroopan unionin alueella;

F.  ottaa huomioon, että komissiota oli pyydetty toimittamaan 1. elokuuta 2011 mennessä parlamentille ja neuvostolle ehdotus tietojen poimimista unionin alueella koskevaksi oikeudelliseksi ja tekniseksi järjestelmäksi sekä 1. elokuuta 2013 mennessä edistymiskertomus vastaavan EU:n järjestelmän kehittämisestä sopimuksen 11 artiklan mukaisesti;

G. toteaa, että Europolin suorittaman terrorismin tilannetta ja suuntauksia koskevan selvityksen (TESAT 2010) mukaan terrorismi on edelleen uhka jäsenvaltioille; toteaa, että koko maailmassa tehtiin 219 terrori-iskua vuonna 2012 ja sopimuksen ansiosta vain seitsemän iskua tehtiin EU:n alueella;

H. toteaa, että komissio antoi 13. heinäkuuta 2011 kuvauksen erilaisista toimenpiteistä, joita se on toteuttanut edellä tarkoitetun oikeudellisen ja teknisen järjestelmän luomiseksi, tiedotti alustavista tuloksista ja esitti joitakin teoreettisia vaihtoehtoja terrorismin rahoituksen eurooppalaiseksi jäljitysjärjestelmäksi menemättä kuitenkaan yksityiskohtiin;

1.  muistuttaa olevansa sitoutunut terrorismin torjuntaan sekä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamiseen poliisi-, oikeus- ja tiedusteluasioissa ja uskoo vakaasti tarpeeseen varmistaa turvatoimien ja kansalaisvapauksien ja perusoikeuksien suojelun välinen asianmukainen tasapaino niin, että samalla varmistetaan mahdollisimman tiukka yksityisyyden ja tietosuojan noudattaminen;

2.  pitää terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa keskeisenä välineenä terrorismin ja vakavien rajat ylittävien rikosten torjunnassa;

3.  muistuttaa 9. syyskuuta 2001 tapahtuneiden terrori-iskujen rahallisista seurauksista ja korostaa siksi terrorismin rahoituksen jäljittämisen tärkeyttä keskeisenä työkaluna; katsoo, että sopimuksen soveltamisen keskeyttämistä voidaan harkita vain, jos EU pystyy itse poimimaan käsiteltävät tiedot tai jos henkilötietojen käsittelyn sovittuja menetelmiä ei noudateta;

4.  on kiitollinen yhdysvaltalaisille virkaveljille näiden sitoutumisesta ja yhteistyöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa;

5.  kehottaa komissiota tutkimaan väitteet, joiden mukaan sopimusta rikotaan tai on rikottu vakavasti, ja kehottaa odottamaan kaikissa toimissa tutkinnan päättymistä;

6.  odottaa syistä, jotka liittyvät turvallisuuteen sekä unionin vastuuseen suojella kansalaisiaan terrori-iskuilta, ettei sopimuksen soveltamista keskeytetä NSA:n väitetyn joukkovalvonnan vuoksi ennen komission suorittaman tutkinnan päättymistä; katsoo, että keskeyttäminen ilman vankkoja ja perustavia syitä merkitsee aukkoa EU:n terrorisminvastaisessa politiikassa;

7.  kehottaa komissiota esittämään viipymättä lainsäädäntöehdotuksen oikeudellisesta ja teknisestä järjestelmästä, jonka avulla tietoja voidaan poimia EU:n alueella, koska ilman sitä EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tämänhetkinen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskeva sopimus vaarantuisi heinäkuussa 2015 sopimuksen 11 artiklassa olevien määräysten vuoksi;

8.  pitää tässä yhteydessä myönteisinä komissaari Malmströmin ja Europolin johtajan jo antamia lausuntoja sopimuksen täytäntöönpanon tilasta ja sen noudattamisen korkeasta asteesta;

9.  odottaa sopimuksen kaikkien osapuolien varmistavan

a)  että sopimuksen 4 artiklan mukaiset pyynnöt eivät ole epämääräisiä, vaan ne rajataan mahdollisimman tarkasti

b)  että 4 artiklassa tarkoitettua ilmausta ”ne on rajattava mahdollisimman tarkasti” olisi tulkittava samaan tapaan kuin tällä hetkellä tehdään 5 artiklan kohdalla

c)  että tietoihin pääsyä ja niiden oikaisemista, poistamista ja suojaamista koskeva oikeus voidaan toteuttaa täysimääräisesti

d)  että komission nimittämällä pysyvällä valvojalla on täydet valtuudet arvioida reaaliaikaisesti ja jälkikäteen kaikkia annettuihin tietoihin tehtyjä hakuja, estää kaikki 5 artiklan vastaisilta vaikuttavat haut ja tehdä hakuja koskevia kyselyjä sekä pyytää tarvittaessa lisäperusteluja terrorismiyhteyksiä koskeville epäilyille;

10. odottaa, että kaikissa tietojen poimintaa EU:n alueella koskevasta oikeudellisesta ja teknisestä järjestelmästä annettavissa lainsäädäntöehdotuksissa varmistetaan, että

a)  eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan kokonaisuudessaan;

b)  mitään yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) rahaliikennetietoja tai kansallisia rahaliikennetietoja ei poimita, riippumatta järjestelmästä, jossa niitä käsitellään;

c)  mitään tietoja ei poimita tai säilytetä ilman etukäteen annettua hyväksyntää;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Europolille.