Rezolūcijas priekšlikums - B7-0467/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0467/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Hubert Pirker PPE grupas vārdā

Procedūra : 2013/2831(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0467/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0467/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0467

Eiropas Parlamenta rezolūcija par SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ

(2013/2831(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā SWIFT nolīgumus un visas deklarācijas un rezolūcijas attiecīgajā jautājumā,

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 13. jūlija Lēmumu 2010/412/EU par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu, un ņemot vērā šim lēmumam pievienotās Komisijas un Padomes deklarācijas,

–   ņemot vērā kopīgos pārskata ziņojumus par šā Nolīguma īstenošanu,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. jūlija paziņojumu „Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēma: pieejamie risinājumi” (COM(2011)0429),

–   ņemot vērā rakstiskos jautājumus E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E‑8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 un E‑000351/2013,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. pantu,

–   ņemot vērā LESD 87. pantu,

–   ņemot vērā LESD 225. pantu,

–   ņemot vērā LESD 226. pantu,

–   ņemot vērā LESD 218. pantu,

–   ņemot vērā LESD 234. pantu,

–   ņemot vērā LESD 314. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2010. gada 1. augustā stājās spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (turpmāk — Nolīgums);

B.  tā kā pēc pagaidu TFTP nolīguma noraidīšanas Eiropas Parlaments deva piekrišanu esošajam TFTP Nolīgumam tikai tāpēc, ka tas nodrošina spēcīgākus pasākumus, kuri nodrošina ES pilsoņu personas datu un tiesību uz privāto dzīvi aizsardzību;

C. tā kā Parlaments 2010. gadā piekrita TFTP Nolīgumam stingras pārliecības dēļ par tā nepieciešamību teroristu finansēšanas izsekošanai;

D. tā kā ASV Valsts kase lielu ar šo nolīgumu saistītās informācijas apjomu ir klasificējusi kā slepenu ES informāciju („EU Secret”);

E.  tā kā Komisija ir norādījusi — lai gan Nolīgumā ir paredzēti stingri aizsardzības mehānismi attiecībā uz datu pārsūtīšanu, Komisija atzīst, ka ilgtermiņā ES vēlas izveidot sistēmu, kas ļautu iegūt datus ES teritorijā;

F.  tā kā Komisija bija aicināta ne vēlāk kā 2011. gada 1. augustā iesniegt Parlamentam un Padomei priekšlikumu par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā un ne vēlāk kā 2013. gada 1. augustā iesniegt progresa ziņojumu par līdzvērtīgas ES sistēmas veidošanu saskaņā ar Nolīguma 11. pantu;

G. tā kā Eiropola 1912. gada ziņojumā par stāvokli terorisma jomā un terorisma tendencēm (TESAT 2012) teikts, ka terorisms arī tagad joprojām vēl ir drauds dalībvalstīm; tā kā 2012. gadā pasaulē notikuši 219 terora akti, no kuriem tomēr tikai septiņi ES teritorijā, pateicoties Nolīguma īstenošanai;

H. tā kā 2011. gada 13. jūlijā Komisija iepazīstināja ar pasākumiem, kas veikti virzībai uz juridiskas un tehniskas sistēmas izveidošanu iepriekš minētajā jautājumā, paziņojot sākotnējos rezultātus un dažus teorētiskus Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmas variantus, tos sīkāk neanalizējot,

1.  atgādina par apņēmību cīnīties pret terorismu un pilnveidot policijas, tieslietu un izlūkošanas iestāžu sadarbību starp dalībvalstīm, un stingro pārliecību par nepieciešamību atrast pareizo līdzsvaru starp drošības pasākumiem un pilsonisko brīvību un pamattiesību aizsardzību, nodrošinot, ka maksimāli tiek ievērots privātums un datu aizsardzība;

2.  uzskata TFTP Nolīgumu par svarīgu instrumentu cīņai pret terorismu un nopietniem transnacionāliem noziegumiem;

3.  atgādina par 11. septembra terora aktu finansiālajām sekām, un tāpēc uzsver teroristu finansēšanas izsekošanas politikas virzienus par tik svarīgu instrumentu, ka Nolīguma apturēšanu varētu apsvērt tikai tad, ja ES pati spējīga iegūt vajadzīgos datus, vai arī netiek ievērota panāktā vienošanās par personas datu izmantošanu;

4.  izsaka pateicību partneriem ASV par viņu saistībām un sadarbību kopīgai cīņai pret terorismu un nopietniem noziegumiem;

5.  mudina Komisiju izmeklēt sūdzības par nopietniem Nolīguma pārkāpumiem iepriekš un patlaban, un visu lēmumu pieņemšanu atlikt līdz izmeklēšanas pabeigšanai;

6.  sagaida, ka drošības apsvērumu dēļ un tāpēc, ka Savienībai ir pienākums savus pilsoņus aizsargāt un pasargāt no terora aktiem, līdz Komisijas veiktās izmeklēšanas pabeigšanai Nolīgums netiks apturēts, pamatojoties uz apsūdzībām par masveida izsekošanu, ko veic NDA; uzskata iespējamo apturēšana bez nopietniem un pamatotiem iemesliem par ES pretterorisma politikas nepilnību;

7.  mudina Komisiju nekavējoties iesniegt tiesību akta priekšlikumu attiecībā uz datu ieguves juridisko un tehnisko sistēmu ES teritorijā, jo bez tā patlaban spēkā esošais ES un ASV TFTP Nolīgums no 2015. gada jūlija varētu būt apdraudēts saskaņā ar minētā Nolīguma 11. pantu;

8.  atzinīgi šajā kontekstā novērtē no komisāres Malmström un no Eiropola direktora jau saņemtos paziņojumus par Nolīguma īstenošanas gaitu un par sasniegto tā augsto izpildes līmeni;

9.  sagaida, ka visas Nolīguma puses garantēs:

a)  lai lūgumi saskaņā ar 4. pantu nebūtu abstrakti, bet noteikti cik iespējams precīzi,

b)  lai jēdziena „cik iespējams precīzi noteikts” interpretācija saskaņā ar 4. pantu būtu tieši tāda pati, kāda tā patlaban ir saskaņā ar 5. pantu,

c)  lai praksē varētu pilnībā īstenot tiesības piekļūt datiem, tos labot, dzēst vai bloķēt,

d)  lai Komisijas ieceltajam pastāvīgajam pārraudzītājam būtu visas tiesības reāllaikā un retrospektīvi pārskatīt ikvienu sniegtajos datos veiktu meklēšanas darbību, tiesības bloķēt vienu vai visas meklēšanas darbības, kas šķiet veiktas, pārkāpjot 5. pantu, tiesības izdarīt vaicājumu attiecībā uz šādām meklēšanas darbībām un attiecīgā gadījumā tiesības pieprasīt papildu pamatojumu saiknei ar terorismu;

10. sagaida, ka likumdošanas priekšlikums par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā garantēs:

a)  lai pilnībā būtu ievēroti Eiropas datu aizsardzības tiesību akti,

b)  lai netiktu iegūti vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) vai valsts finanšu dati neatkarīgi no tā, kurā sistēmā šie dati tiek apstrādāti,

c)  lai dati nekādā gadījumā netiktu iegūti vai saglabāti bez iepriekšējas atļaujas;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropolam.