Propunere de rezoluţie - B7-0467/2013Propunere de rezoluţie
B7-0467/2013

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la suspendarea acordului SWIFT ca urmare a supravegherii Agenției Naționale de Securitate a SUA

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Hubert Pirker în numele Grupului PPE

Procedură : 2013/2831(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0467/2013
Texte depuse :
B7-0467/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0467/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la suspendarea acordului SWIFT ca urmare a supravegherii Agenției Naționale de Securitate a SUA

(2013/2831(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere acordurile SWIFT și toate declarațiile și rezoluțiile cu privire la acest subiect,

–   având în vedere Decizia Consiliului 2010/412/UE din 13 iulie 2010 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste și declarațiile însoțitoare ale Comisiei și Consiliului,

–   având în vedere rapoartele privind revizuirea comună a aplicării Acordului,

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 13 iulie 2011 privind un sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (COM(2011)0429),

–   având în vedere întrebările scrise E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 și E‑000351/2013,

–   având în vedere articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–   având în vedere articolul 87 din TFUE,

–   având în vedere articolul 225 din TFUE,

–   având în vedere articolul 226 din TFUE,

–   având în vedere articolul 218 din TFUE,

–   având în vedere articolul 234 din TFUE,

–   având în vedere articolul 314 din TFUE,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât Acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (denumit în continuare „Acordul”) a intrat în vigoare la 1 august 2010;

B.  întrucât, după ce a respins acordul temporar TFTP, Parlamentul European a aprobat actualul Acord TFTP doar cu condiția unei protecții consolidate în vederea garantării drepturilor cetățenilor UE în ceea ce privește datele cu caracter personal și viața privată;

C. întrucât Parlamentul a aprobat Acordul TFTP în 2010 doar din convingerea sa în necesitatea urmăririi finanțărilor în scopuri teroriste;

D. întrucât Departamentul de Trezorerie al SUA a clasificat o cantitate mare de informații relevante privind prezentul acord ca „secret UE”;

E.  întrucât Comisia a afirmat că, deși acordul stabilește garanții stricte privind transferul de date, Comisia recunoaște pe termen mai lung dorința Uniunii Europene de a institui un sistem care ar permite ca extragerea datelor să aibă loc pe teritoriul UE;

F.  întrucât Comisia a fost invitată să prezinte Parlamentului și Consiliului, până la 1 august 2011, un cadru juridic și tehnic pentru extragerea datelor pe teritoriul UE și, până la 1 august 2013, un raport privind progresele legate de dezvoltarea unui sistem echivalent european, în conformitate cu articolul 11 din acord;

G. întrucât raportul TESAT 2012 (Terrorism Situation and Trend Report – Raport privind situația terorismului și evoluția sa) realizat de Europol prevede că terorismul rămâne, în continuare, o amenințare la adresa statelor membre; întrucât numărul atacurilor teroriste la nivel mondial s-a ridicat la 219 în 2012, din care doar șapte pe teritoriul UE, și aceasta datorită punerii în aplicare a Acordului;

H. întrucât Comisia a prezentat, la 13 iulie 2011, o descriere a diferitelor măsuri pe care le-a luat în vederea instituirii cadrului juridic și tehnic prevăzut mai sus, comunicând rezultate preliminare și unele opțiuni teoretice pentru un sistem european de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste, fără a intra în detalii,

1.  își reafirmă hotărârea de a combate terorismul și de a îmbunătăți cooperarea polițienească, judiciară și de schimb de informații între statele membre, precum și convingerea fermă că este necesară găsirea unui echilibru adecvat între măsurile de securitate și protecția libertăților civile și a drepturilor fundamentale, asigurând, în același timp, respectarea absolută a vieții private și a protecției datelor;

2.  consideră că Acordul TFTP constituie un instrument esențial în combaterea terorismului și a crimei organizate cu caracter transnațional;

3.  reamintește impactul financiar al atacurilor teroriste din 11 septembrie și, din acest motiv, subliniază importanța deosebită a politicilor de urmărire a finanțării activităților teroriste, astfel încât suspendarea Acordului nu poate fi avută în vedere decât dacă UE însăși va avea capacitatea de a extrage datele necesare sau dacă nu sunt respectate condițiile convenite de tratare a datelor cu caracter personal;

4.  își exprimă recunoștința față de partenerii americani cu privire la angajamentul și cooperarea acestora în lupta împotriva terorismului și a crimei organizate;

5.  îndeamnă Comisia să cerceteze acuzațiile de gravă încălcare a Acordului și să se abține de la orice măsuri până la finalizarea cercetărilor;

6.  consideră că, din motive de securitate și întrucât Uniunea are responsabilitatea de a-și apăra cetățenii împotriva atacurilor teroriste, nu ar trebui suspendat Acordul pe baza acuzațiilor de supraveghere în masă la adresa NSA, până la încheierea investigațiilor Comisiei; consideră că orice suspendare în lipsa unor motive solide și fundamentate va constitui un clivaj în politica antiteroristă a UE;

7.  îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru un cadru juridic și tehnic privind extragerea de date pe teritoriul UE întrucât în lipsa acestuia actualul Acord TFTP dintre UE și SUA ar fi periclitat în iunie 2015, conform dispozițiilor de la articolul 11 din Acord;

8.  salută, în acest context, declarațiile făcute de comisarul Malmström și de către Directorul Europol cu privire la stadiul implementării Acordului și al gradului înalt în care acesta este respectat;

9.  se așteaptă ca toate părțile la Acord să garanteze:

(a) că solicitările de la articolul 4 nu sunt abstracte, ci sunt formulate cât mai precis,

(b) că sintagma „formulată cât mai precis” de la articolul 4 face obiectul unei interpretări similare interpretării actuale de la articolul 5,

(c) că este posibilă exercitarea deplină în practică a drepturilor de acces, rectificare, ștergere sau blocare;

(d) că observatorul permanent desemnat de Comisie dispune de autoritatea de a revizui în timp real și retrospectiv toate căutările efectuate în datele furnizate, de a bloca o căutare sau toate căutările ce au potențialul de a încălca articolul 5, de autoritatea de a investiga orice căutare efectuată și, după caz, de autoritatea de a solicita justificări suplimentare privind orice posibile legături cu activități teroriste;

10. se așteaptă ca orice propunere legislativă de cadru juridic și tehnic pentru extragerea de date pe teritoriul UE să asigure:

(a) respectarea deplină a legislației europene privind protecția datelor,

(b) că, indiferent de sistemul în care sunt procesate, nu se extrag date din spațiul unic de plăți în euro (SEPA) sau date naționale financiare,

(c) nu se extrag și nu se rețin date fără o autorizare prealabilă;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Europol.