Förslag till resolution - B7-0467/2013Förslag till resolution
B7-0467/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsverksamhet

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Hubert Pirker för PPE-gruppen

Förfarande : 2013/2831(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0467/2013
Ingivna texter :
B7-0467/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0467/2013

Europaparlamentets resolution om tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsverksamhet

(2013/2831(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Swiftavtalet och alla förklaringar och resolutioner i detta ämne,

–   med beaktande av rådets beslut 2010/412/EU av den 13 juli 2010 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism, samt åtföljande förklaringar från kommissionen och rådet,

–   med beaktande av de gemensamma översynsrapporterna om genomförandet av avtalet,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 juli 2011 Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism: tillgängliga alternativ (COM(2011)0429),

–   med beaktande av de skriftliga frågorna E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 och E‑000351/2013,

–   med beaktande av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–   med beaktande av artikel 87 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av artikel 225 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av artikel 226 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av artikel 218 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av artikel 234 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av artikel 314 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (nedan kallat TFTP-avtalet eller avtalet) trädde i kraft den 1 augusti 2010.

B.  Efter att ha förkastat det tillfälliga TFTP-avtalet gav Europaparlamentet sitt godkännande till det nuvarande TFTP-avtalet endast på grundval av dess förstärkta skydd för att slå vakt om EU-medborgarnas rätt till integritet och skydd av personuppgifter.

C. Europaparlamentet godkände TFTP-avtalet 2010 mot bakgrund av sin fasta övertygelse om att finansieringen av terrorism måste kunna spåras.

D. Det amerikanska finansministeriet har säkerhetsskyddsklassificerat en stor del av den relevanta informationen om detta avtal som ”EU SECRET”.

E.  Kommissionen har konstaterat att även om avtalet fastställer stränga garantier i fråga om överföring av uppgifter, så strävar EU på längre sikt efter att inrätta ett system som gör det möjligt att ta fram uppgifterna inom EU:s territorium.

F.  Kommissionen uppmanades att senast den 1 augusti 2011 lägga fram ett förslag för parlamentet och rådet om ett rättsligt och tekniskt ramverk för framtagning av uppgifter inom EU:s territorium och att senast den 1 augusti 2013 lägga fram en lägesrapport om utvecklingen av ett motsvarande system inom EU enligt artikel 11 i avtalet.

G. I Europols rapport från 2012 om situationen och trender avseende terrorism (Terrorism Situation and Trend Report) sägs att terrorismen fortfarande idag kvarstår som ett hot mot medlemsstaterna. Antalet terroristattacker världen över uppgick 2012 till 219 stycken, varav dock endast sju ägde rum inom EU:s territorium tack vare avtalets genomförande.

H. Den 13 juli 2013 presenterade kommissionen en beskrivning över de olika åtgärder som den vidtagit i riktning mot att inrätta ett rättsligt och tekniskt ramverk enligt ovan, och redogjorde för de preliminära resultaten och några teoretiska alternativ för ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism, utan att gå in på detaljer.

1.  Europaparlamentet påminner om sin beslutsamhet att bekämpa terrorism och att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna i fråga om polisväsen, rättsväsen och underrättelseverksamhet. Parlamentet är samtidigt fast övertygat om att man måste finna den rätta avvägningen mellan säkerhetsåtgärder och skyddet av medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, och att den personliga integriteten och uppgiftsskyddet måste respekteras till fullo.

2.  Europaparlamentet anser att TFTP-avtalet är ett nödvändigt verktyg i bekämpningen av terrorism och allvarlig internationell brottslighet.

3.  Europaparlamentet påminner om de ekonomiska konsekvenserna av terrorattackerna den 11 september, och betonar därför att rutiner för att kunna spåra finansiering av terrorism är ett nyckelredskap, och att upphävande av avtalet endast kan komma ifråga om EU självt kan ta fram de berörda uppgifterna eller om de arrangemang man kommit överens om för hantering av personuppgifter inte följs.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin tacksamhet mot sina amerikanska motparter för deras engagemang och samarbete i den gemensamma kampen mot terrorism och grov brottslighet.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utreda alla misstankar om att det förekommer eller har förekommit allvarliga brott mot avtalet och att inte vidta några åtgärder förrän utredningen är klar.

6.  Av säkerhetsskäl och eftersom EU har ansvar för att försvara och skydda sina medborgare mot terroristattacker, förväntar sig Europaparlamentet att avtalet inte kommer att frysas för att NSA anklagas för att bedriva massövervakning, förrän en utredning ledd av kommissionen har blivit klar. Varje form av upphävande som inte baseras på solida och grundläggande skäl utgör enligt parlamentet en brist i EU:s politik för terrorismbekämpning.

7.  Europaparlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram ett lagförslag för ett rättsligt och tekniskt ramverk för framtagning av uppgifter inom EU:s territorium. Om inte så sker riskerar det nuvarande TFTP-avtalet mellan EU och USA att upphöra i juli 2015, med tanke på vad som fastställs i artikel 11 i avtalet.

8.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang de uttalanden som redan gjorts av kommissionens ledamot Cecilia Malmström och av Europols direktör om hur avtalet tillämpas och hur väl dess bestämmelser efterlevs.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla avtalsparter att garantera

a)  att framställningar enligt artikel 4 inte formuleras vagt utan att de skräddarsys och är så kortfattade som möjligt,

b)  att begreppet ”så kortfattad som möjligt” enligt artikel 4 ska tolkas på samma sätt som det nu görs enligt artikel 5,

c)  att rätten till åtkomst, rättelse, radering och blockering kan utövas fullt ut i praktiken,

d)  att den permanenta övervakaren som utsetts av kommissionen har full behörighet att i realtid och i efterhand kontrollera alla sökningar som gjorts i de tillhandahållna uppgifterna, att blockera vissa eller alla sökningar som förefaller strida mot artikel 5, att följa upp sådana sökningar, samt, om det blir nödvändigt, att begära ytterligare upplysningar om kopplingen till terrorism.

10. Europaparlamentet förväntar sig att varje lagförslag om ett rättsligt och tekniskt ramverk för framtagning av uppgifter på EU:s territorium garanterar

a)  full överensstämmelse med europeisk uppgiftsskyddslagstiftning,

b)  att inga finansiella uppgifter från det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) eller från nationella system hämtas, oavsett i vilket system de behandlas,

c)  att inga uppgifter hämtas eller behålls utan förhandstillstånd.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europol.