Предложение за резолюция - B7-0468/2013Предложение за резолюция
B7-0468/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно временното преустановяване на действието на Споразумението относно данните от SWIFT вследствие на наблюдението от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Клод Морайс, Биргит Зипел от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0468/2013

Процедура : 2013/2831(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0468/2013
Внесени текстове :
B7-0468/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0468/2013

Резолюция на Европейския парламент относно временното преустановяване на действието на Споразумението относно данните от SWIFT вследствие на наблюдението от страна на Агенцията за национална сигурност на САЩ

(2013/2831(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид член 87 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 225 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 226 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 218 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 234 от ДФЕС,

–   като взе предвид член 314 от ДФЕС,

–   като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма,

–   като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС[1],

–   като взе предвид Решение 2010/412/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма[2] и придружаващите го изявления на Европейската комисия и Съвета,

–   като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и финансирането на терористи[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 11 февруари 2010 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно Препоръката на Комисията към Съвета да разреши започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране[5],

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма[6] и препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0224/2010),

–   като взе предвид докладите от 30 март 2011 г. (SEC(2011)0438) и 14 декември 2012 г. (SWD(2012)0454) относно съвместното преразглеждане на прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма,

–   като взе предвид доклада от 1 март 2011 г. относно проверката върху прилагането от Европол на Споразумението относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, извършена през ноември 2011 г. от Съвместния надзорен орган на Европол,

–   като взе предвид публичното изявление на Съвместния надзорен орган на Европол от 14 март 2012 г. относно прилагането на Споразумението относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма,

–   като взе предвид оценката на Съвместния надзорен орган на Европол от 18 март 2013 г. на резултатите от извършената от него трета проверка върху изпълнението от Европол на неговите задачи съгласно Споразумението относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма,

–   като взе предвид писмото от 18 април 2011 г. от Паул Брайтбарт, представител на нидерландския орган за защита на данните, до ръководителя на делегацията на съвместния екип на ЕС за преразглеждане на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма,

–   като взе предвид писмото от 7 юни 2011 г. от Якоб Конщам от името на работната група за защита на личните данни по член 29 до Мелиса А. Хартман, заместник помощник секретар в министерството на финансите на САЩ,

–   като взе предвид писмото от 21 декември 2012 г. от Якоб Конщам, от името на работната група за защита на личните данни по член 29, до Хуан Фернандо Лопес Агилар, председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–   като взе предвид писмото от 12 септември 2013 г. от члена на Комисията, Сесилия Малмстрьом, до Дейвид Коен, помощник-министър в министерството на финансите на САЩ, отговарящ по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване, както и отговора на Дейвид Коен, помощник-министър, от 18 септември 2013 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 юли 2011 г., озаглавено „Европейска система за проследяване на финансирането на тероризма: възможни варианти“ (COM(2011)0429),

–   като взе предвид въпроси с искане за писмен отговор E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 и E-000351/2013,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (наричано по-долу „Споразумението“) влезе в сила на 1 август 2010 г.;

Б.  като има предвид, че в съобщенията в пресата се посочва, че Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA) е имала пряк достъп до информационните системи на редица частни дружества и е получила пряк достъп до съобщенията за финансови плащания, отнасящи се до финансови трансфери и свързаните с тях данни, от един доставчик на международни услуги за съобщения за финансови плащания, който понастоящем е включен в обхвата на Споразумението;

В.  като има предвид, че в своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС Европейският парламент възложи на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да проведе задълбочено проучване по въпроса в сътрудничество с националните парламенти и с експертната група ЕС—САЩ, учредена от Комисията, и да докладва до края на годината;

Г.  като има предвид, че след като отхвърли временното споразумение относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, мнозинството от Европейския парламент одобри настоящото споразумение относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма единствено поради предвидената в него по-висока степен на защита с оглед на гарантирането на защитата на личните данни и на правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС;

Д. като има предвид, че министерството на финансите на САЩ е класифицирало голямо количество информация, имаща отношение към това споразумение, като „EU Secret“ („Секретна информация — ЕС“);

Е.  като има предвид, че според работната група за защита на личните данни по член 29 настоящата процедура за упражняване на правото на достъп е възможно да не е целесъобразна и на практика е възможно правото на коригиране, заличаване или блокиране да не може да се упражнява;

Ж. като има предвид, че Комисията заяви, че споразумението предвижда строги защитни мерки по отношение на прехвърлянето на данни, но че по-дългосрочната амбиция на ЕС е да се създаде система, която да предоставя възможност извличането на данните да се извършва на територията на ЕС;

З.  като има предвид, че Комисията беше приканена да представи на Парламента и на Съвета в срок до 1 август 2011 г. правна и техническа рамка за извличането на данни на територията на ЕС, както и да представи доклад в срок до 1 август 2013 г. относно напредъка във връзка с разработването на равностойна система на ЕС съгласно член 11 от Споразумението;

И. като има предвид, че вместо да представи правната и техническа рамка за извличане на данни на територията на ЕС, на 13 юли 2011 г. Комисията представи описание на различните стъпки, които тя е предприела за изграждането на такава правна и техническа рамка, като съобщи за предварителните резултати и за някои теоретични възможности за изграждането на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма, без да навлиза в подробности;

Й. като има предвид, че докладът относно напредъка във връзка с разработването на равностойна система на ЕС съгласно член 11 от Споразумението така и не беше представен;

К. като има предвид, че разговорите между службите на Комисията и държавната администрация на САЩ не могат да се считат за разследване, нито може да се разчита само на изявленията от страна на САЩ;

1.  заема становището, че като се има предвид, че основната цел на ЕС е да насърчава свободата на личността, мерките за сигурност, включително мерките за борба срещу тероризма, в подкрепа на тази свобода трябва се прилагат въз основа на принципите на правовата държава и трябва да се подчиняват на задълженията по отношение на основните свободи, включително по отношение на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните;

2.  отново изтъква, че отхвърля обмена на масиви от данни със Съединените американски щати и с всички трети държави като цяло в името на борбата срещу тероризма, както и че всички прилагани мерки за сигурност следва да са в съответствие с принципите на правовата държава и да бъдат подчинени на задълженията в областта на основните права, включително по отношение на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните;

3.  изразява силна загриженост във връзка с неотдавна разкритите документи относно дейността на Агенцията за национална сигурност на САЩ по отношение на прекия достъп до съобщенията за финансови плащания и свързаните с тях данни, които биха предположили наличието на явно нарушение на Споразумението и по-специално на член 1 от него, ако тяхната достоверност бъде потвърдена;

4.  очаква всички страни по Споразумението да гарантират, че:

а)  Споразумението, по-специално защитните мерки, посочени в член 5 от него, обхваща без каквито и да е изключения всички съобщения за финансови плащания и свързани с тях данни, съхранявани на територията на ЕС, както се посочва в член 1 от Споразумението;

б)  исканията по член 4 не са абстрактни, а са формулирани възможно най-тясно;

в)  изразът „възможно най-тясно формулирано“ в член 4 следва да се тълкува по същия начин, по който се тълкува понастоящем в член 5;

г)  броят на съобщенията за финансови плащания, до които е получен достъп, се съобщава на обществеността;

д)  правото на достъп, коригиране, заличаване и блокиране може да се упражнява в пълна степен на практика;

е)  постоянният наблюдател, назначен от Комисията, има пълно правомощие да извършва преглед в реално време и ретроспективно на всички търсения, осъществени в рамките на предоставените данни, правомощието да блокира някои или всички търсения, които изглеждат, че са в нарушение на член 5, правомощието да проучва тези търсения и по целесъобразност правомощието да изисква допълнителна обосновка на връзката с тероризма;

5.  отново изтъква необходимостта споразуменията за обмен на данни със САЩ да се основават на съгласувана правна рамка за защита на данните, която предлага правно обвързващи норми за защита на личните данни, включително относно ограничението за предназначение, свеждането до минимум на данните, информацията, достъпа, коригирането, заличаването и средствата за правна защита;

6.  изразява загриженост във връзка с това, че Споразумението не е било приложено в съответствие със своите разпоредби, по-специално разпоредбите на членове 1, 4, 12, 13, 15 и 16 от него; поради това изисква от Комисията да представи законодателно предложение за временно преустановяване на действието на Споразумението;

7.  не счита, че съобщението на Комисията относно създаването на европейска система за проследяване на финансирането на тероризма е подходяща основа за допълнителни подробни обсъждания; поради това призовава настоятелно Комисията своевременно да представи законодателно предложение за правна и техническа рамка за извличане на данни на територията на ЕС;

8.  настоятелно призовава трите институции да обмислят внимателно отражението върху правата на човека на всички бъдещи алтернативи за обмен на данни, които зачитат в пълна степен принципите за защита на данните, по-специално критериите за необходимост и пропорционалност;

9.  изтъква, че при проверката на спазването на принципите на необходимост и пропорционалност от всяка мярка, която ограничава основните права и свободи, трябва да се взема под внимание цялата структура на съществуващите мерки за сигурност, насочени към тероризма и тежките престъпления; ето защо счита, че общото обосноваване на мерките за сигурност чрез общо позоваване на борбата с тероризма и тежките престъпления не е достатъчно;

10. очаква, че всяко законодателно предложение за правна и техническа рамка за извличане на данни на територията на ЕС ще гарантира:

а)  пълното спазване на европейското законодателство в областта на защитата на данни;

б)  че няма да се извличат данни от единната зона за плащания в евро и национални финансови данни, независимо от системата, в която те се обработват;

в)  че данните няма да се извличат или съхраняват без предварително разрешение;

11. с оглед на гореизложеното отправя искане към Комисията да преустанови временно действието на Споразумението, докато не бъдат изпълнени следните условия за започването на преговори за възобновяване на неговото действие:

а)  пълно и подробно изясняване на фактите във връзка с въпроса, дали правителствени агенции или други равностойни органи на САЩ са получавали неразрешен достъп до финансовите данни, които са предмет на Споразумението, извън обхвата или в нарушение на Споразумението;

б)  пълно коригиране на ситуацията, когато това е необходимо;

в)  извършване на пълен анализ на прилагането на членове 1, 4, 12, 13, 15 и 16 от Споразумението и намиране на решение за правилното им прилагане;

г)  изготвяне на законодателно предложение от Комисията за правна и техническа рамка за извличането на данни на територията на ЕС;

12. с оглед на гореизложеното отправя искане към Съвета и държавите членки да разрешат провеждането на разследване от страна на Центъра за борба с киберпрестъпността към Европол във връзка с твърденията за неразрешен достъп до данни за финансови плащания, които са предмет на Споразумението;

13. призовава в рамките на специалното разследване от страна на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи във връзка с масовото наблюдение на гражданите на ЕС да се разследват по-задълбочено твърденията за незаконен достъп до съобщения за финансови плащания, които са предмет на Споразумението;

14. счита, че въпреки че Парламентът няма официални правомощия съгласно член 218 от ДФЕС да инициира временното преустановяване или прекратяването на действието на международно споразумение, Комисията ще трябва да предприеме действия, ако Парламентът оттегли подкрепата си за конкретно споразумение; припомня, че когато преценява дали да даде своето съгласие за бъдещи международни споразумения, Парламентът ще вземе предвид реакцията на Комисията и Съвета във връзка със споразумението, което е предмет на настоящата резолюция;

15. изисква цялата необходима информация и документи да се предоставят незабавно на Парламента с оглед на неговите разисквания;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европол.