Πρόταση ψηφίσματος - B7-0468/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0468/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης από την NSA

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0468/2013

Διαδικασία : 2013/2831(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0468/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0468/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0468/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης από την NSA

(2013/2831(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 87 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 234 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία που υπογράφτηκε στις 1 Αυγούστου 2010 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» (TFTP),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το Πρόγραμμα παρακολουθήσεων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), τους οργανισμούς παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και την επίπτωσή τους στο ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της ΕΕ[1],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/412/ΕΕ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας[2] και τις συνοδευτικές δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, που αφορά τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με την οποία θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας[4],

–   έχοντας υπόψη το από 5 Μαΐου 2010 ψήφισμά του σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προκειμένου να διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας[5],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας[6] καθώς και τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7 0224/2010),

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της 30ής Μαρτίου 2011 (SEC(2011)0438) και της 14ης Δεκεμβρίου 2012 (SWD(2012)0454) για την κοινή επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της 1ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την επιθεώρηση που πραγματοποίησε η Europol όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας TFTP, η οποία διεξήχθη το Νοέμβριο του 2010 από την Κοινή Εποπτική Αρχή της Europol,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια δήλωση της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Europol της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας TFTP,

–   έχοντας υπόψη την εκτίμηση της 18ης Μαρτίου 2013 της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Europol σχετικά με το αποτέλεσμα της τρίτης επιθεώρησης που πραγματοποίησε η Europol ως προς την υλοποίηση των καθηκόντων της βάσει της συμφωνίας TFTP,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της 18ης Απριλίου 2011 από τον Paul Breitbarth, της ολλανδικής αρχής προστασίας των δεδομένων, προς τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κοινής Ομάδας της ΕΕ για την Εξέταση της TFTP,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της 7ης Ιουνίου 2011 από τον Jacob Kohnstamm, εξ ονόματος της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29, προς την κ. A. Hartman, Deputy Assistant Secretary, US Department of the Treasury,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της 21ης Δεκεμβρίου 2012 από τον Jacob Kohnstamm, εξ ονόματος της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29, προς τον Juan Fernando López Aguilar, πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 από τον Επίτροπο Malmström προς τον David Cohen, Υφυπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα σε θέματα τρομοκρατίας και χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, και την απάντηση του Υφυπουργού Cohen της 18ης Σεπτεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 με τίτλος "Ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: διαθέσιμες επιλογές" (COM (2011)429),

–   έχοντας υπόψη τις γραπτές ερωτήσεις E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 και E-000351/2013,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής "η συμφωνία") η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2010·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιεύθηκαν στον Τύπο ειδήσεις σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ απέκτησε άμεση πρόσβαση στα συστήματα ΤΠ ορισμένων ιδιωτικών εταιρειών και απέκτησε άμεση πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μηνύματα που αφορούσαν πληρωμές και αναφέρονταν σε μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών και συναφή δεδομένα από έναν πάροχο υπηρεσιών μηνυμάτων διεθνών χρηματοπιστωτικών πληρωμών, ο οποίος αυτή τη στιγμή καλύπτεται από την συμφωνία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με το Πρόγραμμα παρακολουθήσεων της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), τους οργανισμούς παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και την επίπτωσή τους στο ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της ΕΕ, το Κοινοβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να διενεργήσει εκτενή έρευνα σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ΕΕ-ΗΠΑ που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή, και να υποβάλει σχετική έκθεση μέχρι το τέλος του έτους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού η προσωρινή συμφωνία TFTP απορρίφθηκε, πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την τρέχουσα συμφωνία TFTP μόνο λόγω της ενισχυμένης προστασίας που προσέφερε σε σχέση με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ και των δικαιωμάτων τους στην ιδιωτικότητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει μεγάλη ποσότητα σχετικών πληροφοριών που αφορούν αυτή τη συμφωνία ως "Απόρρητο ΕΕ"·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ομάδα εργασίας για την προστασία των δεδομένων του άρθρου 29, η τρέχουσα διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να μην είναι επαρκής και στην πράξη μπορεί να μην είναι δυνατό να ασκηθεί το δικαίωμα σε διόρθωση, διαγραφή και κλείδωμα των δεδομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι, παρόλο που η συμφωνία θεσπίζει αυστηρές εγγυήσεις όσον αφορά τη μεταβίβαση των δεδομένων, η Επιτροπή αναγνωρίζει την πιο μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της ΕΕ να δημιουργήσει ένα σύστημα που να επιτρέπει η απόσπαση των δεδομένων να πραγματοποιείται σε ενωσιακό έδαφος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκλήθη να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όχι αργότερα από την 1η Αυγούστου 2011, ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απόσπαση των δεδομένων σε ενωσιακό έδαφος και, όχι αργότερα από την 1η Αυγούστου 2013, έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη ισοδύναμου συστήματος της ΕΕ, βάσει του άρθρου 11 της συμφωνίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αντί να παρουσιάσει το νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απόσπαση δεδομένων σε ενωσιακό έδαφος, η Επιτροπή παρουσίασε στις 13 Ιουλίου 2011 μια περιγραφή των διαφόρων μέτρων που έχει λάβει στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός τέτοιου νομικού και τεχνικού πλαισίου, αναφέροντας προκαταρκτικά αποτελέσματα και ορισμένες θεωρητικές επιλογές για ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη ισοδύναμου συστήματος βάσει του άρθρου 11 της συμφωνίας δεν παρουσιάστηκε ποτέ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες μεταξύ υπηρεσιών της Επιτροπής και της αμερικανικής κυβέρνησης δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν έρευνα, το ίδιο δε ισχύει για την απλή στήριξη σε δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς·

1.  εκφράζει την άποψη ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός στόχος της ΕΕ είναι να προωθεί την ελευθερία του ατόμου, τα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, που αποβλέπουν στην υποστήριξη αυτής της ελευθερίας πρέπει να διεξάγονται μέσω του κράτους δικαίου και πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων·

2.  επαναλαμβάνει την απόρριψη της μαζικής ανταλλαγής δεδομένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά με όλες τις τρίτες χώρες εν ονόματι της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας ασκούνται πρέπει να συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου και να υπόκεινται στην υποχρέωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα για τις δραστηριότητες της NSA, όσον αφορά την άμεση πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μηνύματα που αφορούν πληρωμές και συναφή δεδομένα, κάτι το οποίο, εφόσον αποκαλυφθεί η ακρίβεια των εγγράφων, θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας, και ιδίως του άρθρου 1 αυτής·

4.  αναμένει από όλα τα μέρη της συμφωνίας να εξασφαλίσουν:

(α) ότι η συμφωνία, και ιδίως οι εγγυήσεις που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 αυτής καλύπτουν, χωρίς καμιά εξαίρεση, όλα τα χρηματοπιστωτικά μηνύματα που αφορούν πληρωμές και τα συναφή δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο έδαφος της ΕΕ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 αυτής,

(β) ότι οι αιτήσεις βάσει του άρθρου 4 δεν θα είναι αφηρημένες, αλλά θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εξειδικευμένες,

(γ) ότι ο όρος "περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα" του άρθρου 4 πρέπει να ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύεται αυτή τη στιγμή στο άρθρο 5,

(δ) ότι ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων που αφορούν πληρωμές, στα οποία γίνεται πρόσβαση, δημοσιοποιείται,

(ε) ότι τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των δεδομένων μπορούν να ασκηθούν πλήρως στην πράξη,

(στ)ότι ο μόνιμος επόπτης που διορίζεται από την Επιτροπή έχει πλήρη εξουσία να εξετάζει σε πραγματικό χρόνο και αναδρομικά όλες τις αναζητήσεις που έγιναν στα παρεχόμενα δεδομένα, την εξουσία να εμποδίζει οποιαδήποτε ή όλες τις αναζητήσεις που φαίνεται να παραβιάζουν το άρθρο 5, την εξουσία να διατυπώνει ερωτήματα σε σχέση με τέτοιες αναζητήσεις και, όπου αρμόζει, την εξουσία να ζητεί συμπληρωματική αιτιολόγηση του συνδέσμου με την τρομοκρατία·

5.  επαναλαμβάνει την ανάγκη οι συμφωνίες επιμερισμού δεδομένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες να βασίζονται σε ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που να παρέχει νομικά δεσμευτικά πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον περιορισμό του σκοπού, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την πληροφόρηση, την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή και την προσφυγή·

6.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η συμφωνία δεν έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της, ιδίως όσες ορίζονται στα άρθρα 1, 4, 12, 13, 15 και 16 αυτής· κατά συνέπεια ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για την αναστολή της συμφωνίας·

7.  δεν θεωρεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ως κατάλληλη βάση για διαπραγμάτευση· παροτρύνει, ως εκ τούτου, έντονα την Επιτροπή, να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απόσπαση δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

8.  παροτρύνει έντονα και τα τρία θεσμικά όργανα να συζητήσουν με προσοχή σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποιαδήποτε μελλοντική εναλλακτική λύση για την ανταλλαγή δεδομένων, η οποία θα σέβεται πλήρως τις αρχές προστασίας των δεδομένων, ιδίως τις δοκιμές αναγκαιότητας και αναλογικότητας·

9.  επισημαίνει ότι η δοκιμή αναγκαιότητας και αναλογικότητας οποιουδήποτε μέτρου το οποίο περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το σώμα των υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας που έχουν ως στόχο την τρομοκρατία και τη σοβαρή εγκληματικότητα· κατά συνέπεια εκφράζει την άποψη ότι οι συνολικές αιτιολογήσεις των μέτρων ασφαλείας με γενικές αναφορές στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή της σοβαρής εγκληματικότητας δεν αρκούν·

10. αναμένει ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση για ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απόσπαση δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ θα εγγυάται:

(α) την πλήρη συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων,

(β) ότι δεν γίνεται απόσπαση δεδομένων του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) ούτε εθνικών χρηματοοικονομικών δεδομένων, ανεξάρτητα από το σύστημα στο οποίο υφίστανται επεξεργασία,

(γ) ότι δεν αποσπώνται ή διατηρούνται δεδομένα χωρίς πρότερη εξουσιοδότηση·

11. ζητεί, στο φως των παραπάνω, από την Επιτροπή να αναστείλει προσωρινά την συμφωνία έως ότου τηρηθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την επανάληψή της:

(α) πλήρης και σφαιρική διευκρίνιση των γεγονότων σχετικά με το αν οποιαδήποτε αμερικανική κρατική υπηρεσία ή ισοδύναμος φορέας απέκτησε πρόσβαση χωρίς άδεια στα χρηματοπιστωτικά δεδομένα που διέπονται από την παρούσα συμφωνία εκτός του πλαισίου αυτής της συμφωνίας ή κατά παράβασή της,

(β) επίτευξη πλήρους διόρθωσης της κατάστασης, όπου υπάρχει ανάγκη,

(γ) διενέργεια πλήρους ανάλυσης της εφαρμογής των άρθρων 1, 4, 12, 13, 15 και 16 της συμφωνίας και εντοπισμός λύσης για τη σωστή εφαρμογή τους,

(δ) νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή για ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο για την απόσπαση δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ·

12. ζητεί, στο φως των παραπάνω, από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξουσιοδοτήσουν το Κέντρο για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο της Europol να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση στα χρηματοπιστωτικά δεδομένα που αφορούν πληρωμές τα οποία διέπονται από την παρούσα συμφωνία·

13. ζητεί η ειδική εξέταση την οποία πραγματοποιεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη μαζική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ να επεκταθεί στη διερεύνηση των καταγγελιών σχετικά με την παράνομη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά μηνύματα που αφορούν πληρωμές και που διέπονται από την παρούσα συμφωνία·

14. θεωρεί ότι, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει επίσημες εξουσίες βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ για να δρομολογεί την αναστολή ή τον τερματισμό μιας διεθνούς συμφωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργήσει, εάν το Κοινοβούλιο αποσύρει την υποστήριξή του από μια συγκεκριμένη συμφωνία· επισημαίνει ότι, όταν εξετάζει το κατά πόσον θα δώσει την έγκρισή του σε μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες, το Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη τις απαντήσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με την παρούσα συμφωνία·

15. ζητεί όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα να τεθούν αμέσως στη διάθεση των εργασιών του Κοινοβουλίου·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Europol.