Rezolūcijas priekšlikums - B7-0468/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0468/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0468/2013

Procedūra : 2013/2831(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0468/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0468/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0468/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par SWIFT nolīguma darbības apturēšanu Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ

(2013/2831(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 16. pantu,

–   ņemot vērā LESD 87. pantu,

–   ņemot vērā LESD 225. pantu,

–   ņemot vērā LESD 226. pantu,

–   ņemot vērā LESD 218. pantu,

–   ņemot vērā LESD 234. pantu,

–   ņemot vērā LESD 314. pantu,

–   ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu,

–   ņemot vērā savu 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām vairākās dalībvalstīs un to ietekmi uz ES pilsoņu privātumu[1],

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 13. jūlija Lēmumu 2010/412/EU par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu[2], un šim lēmumam pievienotās Eiropas Komisijas un Padomes deklarācijas,

–   ņemot vērā savu 2009. gada 17. septembra rezolūciju par iecerēto starptautisko nolīgumu, lai Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu maksājumu ziņojumu datus, novēršot un apkarojot terorismu un teroristu finansēšanu[3],

–   ņemot vērā savu 2010. gada 11. februāra rezolūciju attiecībā uz priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu[4],

–   ņemot vērā savu 2010. gada 5. maija rezolūciju par Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu ziņojumapmaiņas datus terorisma un teroristu finansēšanas novēršanai un apkarošanai[5],

–   ņemot vērā savu 2010. gada 8. jūlija rezolūciju par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu[6], un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A7‑0224/2010),

–   ņemot vērā 2011. gada 30. marta (SEC(2011)0438) un 2012. gada 14. decembra (SWD(2012)0454) ziņojumus attiecībā uz kopīgo pārskatīšanu par to, kā tiek īstenots Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu,

–   ņemot vērā 2011. gada 1. marta ziņojumu par pārbaudi, ko 2010. gada novembrī veica Eiropola Apvienotā uzraudzības iestāde attiecībā uz to, kā Eiropols īsteno TFTP (Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas) nolīgumu,

–   ņemot vērā Eiropola Apvienotās uzraudzības iestādes 2012. gada 14. marta publisko paziņojumu par TFTP nolīguma īstenošanu,

–   ņemot vērā Eiropola Apvienotās uzraudzības iestādes 2013. gada 18. marta novērtējumu, kurā analizēti trešās pārbaudes rezultāti, ko tā veikusi attiecībā uz TFTP nolīgumā paredzēto Eiropola uzdevumu izpildi,

–   ņemot vērā Nīderlandes Datu aizsardzības iestādes pārstāvja Paul Breitbarth 2011. gada 18. aprīļa vēstuli TFTP nolīguma kopīgās pārskatīšanas ekspertu grupas ES delegācijas vadītājam,

–   ņemot vērā 2011. gada 7. jūnija vēstuli, ko Jacob Kohnstamm saskaņā ar 29. pantu izveidotās Datu aizsardzības darba grupas vārdā nosūtījis ASV Valsts kases departamenta vadītāja palīga vietniecei Melissa A. Hartman,

–   ņemot vērā 2012. gada 21. decembra vēstuli, ko Jacob Kohnstamm saskaņā ar 29. pantu izveidotās Datu aizsardzības darba grupas vārdā nosūtījis Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētājam Juan Fernando López Aguilar,

–   ņemot vērā komisāres C. Malmström 2013. gada 12. septembra vēstuli par terorisma un finanšu izmeklēšanu atbildīgajam ASV Valsts kases departamenta vadītāja vietniekam David Cohen un atbildi, ko viņš sniedzis 2013. gada 18. septembrī,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. jūlija paziņojumu „Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēma: pieejamie risinājumi” (COM(2011)0429),

–   ņemot vērā rakstiskos jautājumus E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E‑8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 un E‑000351/2013,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2010. gada 1. augustā stājās spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (turpmāk — Nolīgums);

B.  tā kā publikācijas presē liecina, ka ASV Nacionālās drošības aģentūrai (National Security Agency — NSA) ir bijušas tieši pieejamas vairāku privātu uzņēmumu IT sistēmas un tā ir netraucēti ieguvusi finanšu maksājumu ziņojumus par finanšu pārvedumiem un citus saistītus datus, kas bijuši to starptautisko finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēja rīcībā, uz kuriem attiecas Nolīgums;

C. tā kā savā 2013. gada 4. jūlija rezolūcijā par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām vairākās dalībvalstīs un to ietekmi uz ES pilsoņu privātumu Parlaments uzdeva Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai sadarbībā ar valstu parlamentiem un Komisijas izveidoto ES un ASV ekspertu grupu pamatīgi izmeklēt šo jautājumu un līdz gada beigām ziņot par izmeklēšanas rezultātiem;

D. tā kā, cenšoties aizsargāt ES pilsoņu personas datus un tiesības uz privāto dzīvi, Eiropas Parlamenta vairākums noraidīja pagaidu TFTP nolīgumu un deva piekrišanu esošajam TFTP nolīgumam tikai tādēļ, ka tas nodrošina spēcīgāku aizsardzību;

E.  tā kā ASV Valsts kase lielu ar šo nolīgumu saistītās informācijas apjomu ir klasificējusi kā slepenu ES informāciju („EU Secret”);

F.  tā kā saskaņā ar 29. pantu izveidotā Datu aizsardzības darba grupa uzskata, ka kārtība, kādā pašlaik tiek īstenotas piekļuves tiesības, iespējams, nav atbilstoša un ka varētu būt praktiski neiespējami īstenot tiesības labot, dzēst vai bloķēt attiecīgo informāciju;

G. tā kā Komisija ir norādījusi — lai gan Nolīgumā ir paredzēti stingri aizsardzības mehānismi attiecībā uz datu pārsūtīšanu, Komisija atzīst, ka ilgtermiņā ES vēlas izveidot sistēmu, kas ļautu iegūt datus ES teritorijā;

H. tā kā Komisija bija aicināta ne vēlāk kā 2011. gada 1. augustā iesniegt Parlamentam un Padomei priekšlikumu par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā un ne vēlāk kā 2013. gada 1. augustā iesniegt progresa ziņojumu par līdzvērtīgas ES sistēmas veidošanu saskaņā ar Nolīguma 11. pantu;

I.   tā kā 2011. gada 13. jūlijā Komisija iesniedza nevis priekšlikumu par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā, bet gan pārskatu par dažādām darbībām, ko tā veikusi, cenšoties veidot šādu juridisku un tehnisku sistēmu, un paziņoja sākotnējos rezultātus un dažus teorētiskus Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmas variantus, tos sīkāk neanalizējot;

J.   tā kā progresa ziņojums par līdzvērtīgas ES sistēmas veidošanu saskaņā ar Nolīguma 11. pantu tā arī nav iesniegts;

K. tā kā sarunas starp Komisijas dienestiem un ASV administrāciju nevar uzskatīt par izmeklēšanu, un par izmeklēšanu nav uzskatāma arī vienkārša paļaušanās uz ASV paziņojumiem,

1.  uzskata — tā kā galvenais ES mērķis ir veicināt indivīda brīvību, tad drošības pasākumi, tostarp pretterorisma pasākumi, šīs brīvības atbalstam ir jāveic, garantējot tiesiskumu un obligāti nodrošinot to, ka tiek ievērotas pamattiesības, arī tās, kuras attiecas uz privāto dzīvi un datu aizsardzību;

2.  atkārtoti norāda, ka neatbalsta liela apjoma datu apmaiņu ar ASV un principā ar jebkuru trešo valsti terorisma apkarošanas vārdā un ka ikviens plānots drošības pasākums būtu jāveic, garantējot tiesiskumu un obligāti nodrošinot to, ka tiek ievērotas pamattiesības, arī tās, kuras attiecas uz privāto dzīvi un datu aizsardzību;

3.  ir stipri nobažījies, ka nesen atklātībā ir nonākuši dokumenti par NSA darbību, ko tā veikusi, iegūstot tiešu piekļuvi finanšu maksājumu ziņojumiem un citiem saistītajiem datiem, jo tad, ja šie dokumenti izrādītos ticami, tas neapšaubāmi liecinātu, ka ir pārkāpts Nolīgums un it īpaši tā 1. pants;

4.  sagaida, ka visas Nolīguma puses garantēs:

a)  lai Nolīgums, sevišķi tā 5. pantā minētie aizsardzības pasākumi, saskaņā ar Nolīguma 1. pantu bez izņēmuma būtu piemērojami visiem finanšu maksājumu ziņojumiem un citiem saistītajiem datiem, kas tiek glabāti ES teritorijā,

b)  lai lūgumi saskaņā ar 4. pantu nebūtu abstrakti, bet gan cik vien iespējams precīzi,

c)  lai jēdziena „cik iespējams precīzi noteikts” interpretācija saskaņā ar 4. pantu būtu tieši tāda pati, kāda tā pašlaik ir saskaņā ar 5. pantu,

d)  lai sabiedrībai būtu paziņots, cik finanšu maksājumu ziņojumiem ir piekļūts,

e)  lai praksē brīvi varētu īstenot tiesības piekļūt datiem, tos labot, dzēst vai bloķēt,

f)   lai Komisijas ieceltajam pastāvīgajam pārraudzītājam būtu visas tiesības reāllaikā un retrospektīvi pārskatīt ikvienu sniegtajos datos veiktu meklēšanas darbību, tiesības bloķēt vienu vai visas meklēšanas darbības, kas šķiet veiktas, pārkāpjot 5. pantu, tiesības izdarīt vaicājumu attiecībā uz šādām meklēšanas darbībām un attiecīgā gadījumā tiesības pieprasīt papildu pamatojumu saiknei ar terorismu;

5.  atkārtoti norāda, ka pamats nolīgumiem ar ASV par datu kopīgu lietošanu ir jānodrošina ar saskaņotu datu aizsardzības tiesību sistēmu, kas ietver juridiski saistošus personas datu aizsardzības standartus, tostarp attiecībā uz mērķa ierobežojumu, datu minimizāciju, informāciju, piekļuvi, labošanu, dzēšanu un tiesisko aizsardzību;

6.  ir nobažījies, ka Nolīgums nav īstenots atbilstoši noteikumiem, sevišķi tiem, kas izklāstīti Nolīguma 1., 4., 12., 13., 15. un 16. pantā; tādēļ prasa, lai Komisija iesniegtu likumdošanas priekšlikumu par Nolīguma darbības apturēšanu;

7.  neuzskata, ka Komisijas paziņojums par Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmu būtu atbilstošs pamats turpmākai izsmeļošai diskusijai; tādēļ stingri pieprasa, lai Komisija nekavējoties iesniegtu likumdošanas priekšlikumu par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā;

8.  neatlaidīgi mudina visas trīs iestādes rūpīgi apspriest iespējamo ietekmi uz cilvēktiesībām, ko varētu radīt jauni alternatīvi datu apmaiņas mehānismi, kas nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievēroti datu aizsardzības principi, sevišķi nepieciešamības un proporcionalitātes kritēriji;

9.  norāda, ka pārbaudot to, cik pamatots un samērīgs ir tāds pasākums, kas ierobežo pamattiesības un pamatbrīvības, ir jāņem vērā visi pret terorismu un smagiem noziegumiem vērstie drošības pasākumi, kuri jau tiek īstenoti; tādēļ uzskata, ka vispārīga atsauce uz terorisma vai smagu noziegumu apkarošanu nav uzskatāma par pietiekami nopietnu pamatojumu, kas ļauj veikt drošības pasākumus;

10. sagaida, ka likumdošanas priekšlikums par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā garantēs:

a)  lai pilnībā būtu ievēroti Eiropas datu aizsardzības tiesību akti,

b)  lai netiktu iegūti vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) vai valsts finanšu dati neatkarīgi no tā, kurā sistēmā šie dati tiek apstrādāti,

c)  lai dati nekādā gadījumā netiktu iegūti vai saglabāti bez iepriekšējas atļaujas;

11. ņemot vērā iepriekšminēto, prasa Komisijai uz laiku apturēt Nolīguma darbību, kamēr nebūs izpildīti šādi nosacījumi, kas ļaus sākt sarunas par tā darbības atjaunošanu:

a)  pilnībā un izsmeļoši ir precizēti fakti attiecībā uz to, vai kāda no ASV valdības iestādēm vai tai līdzvērtīga iestāde, nepiemērojot Nolīgumu vai to pārkāpjot, ir nesankcionēti piekļuvusi finanšu datiem, uz kuriem Nolīgums attiecas,

b)  nelabvēlīgā situācija vajadzības gadījumā ir pilnībā novērsta,

c)  ir pilnībā izvērtēta Nolīguma 1., 4., 12., 13., 15. un 16. panta īstenošana un rasts risinājums, kas garantē to pienācīgu izpildi,

d)  Komisija ir iesniegusi likumdošanas priekšlikumu par juridisku un tehnisku sistēmu datu ieguvei ES teritorijā;

12. ņemot vērā iepriekšminēto, prasa, lai Padome un dalībvalstis atļautu Eiropola Kibernoziedzības centram izmeklēt iespējamos pārkāpumus, kas saistīti ar nesankcionētu piekļuvi finanšu maksājumu datiem, uz kuriem attiecas Nolīgums;

13. aicina Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju īpaši pārbaudīt ES pilsoņu vērienīgas novērošanas faktu, tā pamatīgāk izmeklējot iespējamos pārkāpumus, kas saistīti ar nesankcionētu piekļuvi finanšu maksājumu ziņojumiem, uz kuriem attiecas Nolīgums;

14. uzskata — lai gan saskaņā ar LESD 218. pantu Parlaments nav oficiāli pilnvarots ierosināt starptautiska līguma darbības apturēšanu vai šāda līguma laušanu, Komisijai nāksies rīkoties, ja Parlaments konkrēto nolīgumu vairs neatbalstīs; norāda — apsverot to, vai sniegt piekrišanu kādam citam starptautiskam nolīgumam, Parlaments ņems vērā atbildes, ko Komisija un Padome būs sniegusi saistībā ar šo nolīgumu;

15. prasa nekavējoties iesniegt Parlamentam apspriešanai visus attiecīgos dokumentus un informāciju;

16. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropolam.