Förslag till resolution - B7-0468/2013Förslag till resolution
B7-0468/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Birgit Sippel för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0468/2013

Förfarande : 2013/2831(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0468/2013
Ingivna texter :
B7-0468/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0468/2013

Europaparlamentets resolution om tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning

(2013/2831(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 87 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 225 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 226 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 218 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 234 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 314 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2013 om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet[1],

–  med beaktande av rådets beslut 2010/412/EU av den 13 juli 2010 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism[2], samt de bifogade förklaringarna från kommissionen och rådet,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 september 2009 om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism[3],

–  med beaktande av sin resolution av den 11 februari 2010 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism[4],

–  med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om rekommendationen från kommissionen till rådet om ett bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om ett internationellt avtal enligt vilket finansiella betalningsmeddelanden ska göras tillgängliga för Förenta staternas finansministerium i syfte att bekämpa terrorism och finansiering av terrorism[5],

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2010 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism[6], samt rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0224/2010),

–  med beaktande av rapporterna av den 30 mars 2011 (SEC(2011)0438) och av den 14 december 2012 (SWD(2012)0454) om den gemensamma översynen av genomförandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism,

–  med beaktande av rapporten av den 1 mars 2011 om den kontroll av Europols genomförande av TFTP-avtalet som Europols gemensamma tillsynsmyndighet utförde i november 2010,

–  med beaktande av det offentliga uttalandet av den 14 mars 2012 från Europols gemensamma tillsynsmyndighet om genomförandet av TFTP-avtalet,

–  med beaktande av bedömningen av den 18 mars 2013 från Europols gemensamma tillsynsmyndighet om resultatet av dess tredje kontroll av Europols genomförande av sina uppdrag inom ramen för TFTP-avtalet,

–  med beaktande av skrivelsen av den 18 april 2011 från Paul Breitbarth, nederländska dataskyddsmyndigheten, till ordföranden för EU:s delegation till den gemensamma översynsgruppen för programmet för att spåra finansiering av terrorism,

–  med beaktande av skrivelsen av den 7 juni 2011 från Jacob Kohnstamm, på uppdrag av Artikel 29-gruppen (arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter), till Melissa A. Hartman, vice biträdande minister vid Förenta staternas finansministerium,

–  med beaktande av skrivelsen av den 21 december 2012 från Jacob Kohnstamm, på uppdrag av Artikel 29-gruppen, till Juan Fernando López Aguilar, ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av skrivelsen av den 12 september 2013 från kommissionsledamot Malmström till David Cohen, statssekreterare vid det amerikanska finansministeriets kontor för terrorismbekämpning och finansunderrättelser, och av Cohens svar av den 18 september 2013,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 juli 2011 Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism: tillgängliga alternativ (COM(2011)0429),

–  med beaktande av de skriftliga frågorna E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 och E-000351/2013,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (nedan kallat avtalet) trädde i kraft den 1 augusti 2010.

B.  Enligt tidningsuppgifter har den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA haft direktåtkomst till en mängd privata företags it-system och fått direktåtkomst till finansiella betalningsmeddelanden rörande finansiella överföringar och därtill knutna uppgifter från en tillhandahållare av internationella betalningsmeddelandetjänster som för närvarande omfattas av avtalet.

C.  I sin resolution av den 4 juli 2013 om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet, gav parlamentet i uppdrag åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att göra en ingående utredning av frågan tillsammans med de nationella parlamenten och den expertgrupp med företrädare för EU och Förenta staterna som kommissionen inrättat och före utgången av året rapportera sina resultat.

D.  Efter att ha förkastat det tillfälliga TFTP-avtalet gav en majoritet av Europaparlamentet sitt godkännande till det nuvarande TFTP-avtalet endast på grundval av det förstärkta skydd som det medgav, för att slå vakt om EU-medborgarnas rätt till personlig integritet och skydd av personuppgifter.

E.  Det amerikanska finansministeriet har till stora delar klassificerat relevant informationen om detta avtal som ”EU-hemlig”.

F.  Enligt artikel 29-gruppen är det nuvarande förfarandet för att utöva rätten till tillgång kanske inte tillräckligt och det kan i praktiken vara omöjligt att utöva rätten till rättelse, radering eller blockering av uppgifter.

G.  Kommissionen har konstaterat att även om avtalet fastställer stränga skyddsåtgärder i fråga om överföring av uppgifter så strävar EU på längre sikt efter att inrätta ett system som gör det möjligt att ta fram dessa uppgifter inom EU:s territorium.

H.  Kommissionen uppmanades att senast den 1 augusti 2011 lägga fram ett förslag för parlamentet och rådet om en rättslig och teknisk ram för framtagning av uppgifter inom EU:s territorium och att senast den 1 augusti 2013 lägga fram en lägesrapport om utvecklandet av ett motsvarande system inom EU enligt artikel 11 i avtalet.

I.  I stället för att föreslå en rättslig och teknisk ram för framtagandet av uppgifter inom EU:s territorium redogjorde kommissionen den 13 juli 2011 för de steg den tagit i riktning mot att inrätta en sådan rättslig och teknisk ram och informerade om de preliminära resultaten och några teoretiska alternativ för ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism, dock utan att gå in på detaljer.

J.  Någon lägesrapport om utvecklandet av ett motsvarande system inom EU enligt artikel 11 i avtalet lades aldrig fram.

K.  Samtal mellan kommissionens avdelningar och den amerikanska administrationen kan inte betraktas som en undersökning, och inte heller ett rent återgivande av Förenta staternas uttalanden.

 

1.  Europaparlamentet anser, med tanke på att EU:s centrala mål är att främja individens frihet, att säkerhetsåtgärder, även bekämpning av terrorism, till stöd för denna frihet måste ske i enlighet med rättsstatsprincipen och vara underkastade skyldigheterna avseende de grundläggande rättigheterna, inbegripet sådana som avser personlig integritet och uppgiftsskydd.

2.   Europaparlamentet avvisar på nytt utbyten av massdata med Förenta staterna och med alla tredjeländer generellt i terrorismbekämpningens namn, och upprepar att alla säkerhetsåtgärder bör vara förenliga med rättsstatsprincipen och vara underkastade skyldigheterna avseende de grundläggande rättigheterna, inbegripet sådana som avser personlig integritet och uppgiftsskydd.

3.  Europaparlamentet är allvarligt bekymrat över de nyligen uppdagade dokumenten om NSA:s verksamhet när det gäller direktåtkomst till finansiella betalningsmeddelanden och därtill knutna uppgifter, vilket skulle utgöra en klar överträdelse av avtalet, särskilt artikel 1, om de visar sig stämma.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla avtalsparter att garantera

(a)  att avtalet, särskilt skyddsåtgärderna som specificeras i artikel 5, utan några undantag omfattar alla finansiella betalningsmeddelanden och därtill knutna uppgifter som lagras på EU:s territorium, såsom fastställs i artikel 1,

(b)  att framställningar enligt artikel 4 inte blir vaga utan att de skräddarsys och är så kortfattade som möjligt,

(c)  att begreppet ”så kortfattad som möjligt” enligt artikel 4 ska tolkas på samma sätt som fallet för närvarande är enligt artikel 5,

(d)  att det antal finansiella betalningsmeddelanden där åtkomst skett offentliggörs,

(e)  att rätten till åtkomst, rättelse, radering och blockering kan utövas fullt ut i praktiken,

(f)  att den permanenta övervakaren som utsetts av kommissionen har full behörighet att i realtid och i efterhand kontrollera alla sökningar som gjorts i de tillhandahållna uppgifterna, att blockera vissa eller alla sökningar som förefaller strida mot artikel 5, att följa upp sådana sökningar, samt, om det blir nödvändigt, att begära ytterligare upplysningar om kopplingen till terrorism.

5.  Europaparlamentet upprepar att det är nödvändigt att förankra datadelningsavtal med Förenta staterna i en konsekvent rättslig ram för dataskydd som erbjuder rättsligt bindande personuppgiftsstandarder, även när det gäller ändamålsbegränsning, dataminimering, information, åtkomst, korrigering, radering och prövning.

6.  Europaparlamentet är bekymrat över att avtalet inte har genomförts i enlighet med dess bestämmelser, särskilt bestämmelserna i artiklarna 1, 4, 12, 13, 15 och 16. Kommissionen uppmanas därför att lägga fram ett lagförslag om att tillfälligt upphäva avtalet.

7.  Europaparlamentet anser inte att kommissionens meddelande om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism är ett tillräckligt underlag för att fortsätta närmare diskussioner. Kommissionen uppmanas därför med eftertryck att utan ytterligare dröjsmål lägga fram ett lagförslag om en rättslig och teknisk ram för framtagning av uppgifter inom EU:s territorium.

8.  Europaparlamentet uppmanar med stort eftertryck de tre institutionerna att noggrant överväga människorättseffekterna av alla framtida alternativ för datautbyte som fullt ut respekterar dataskyddsprinciper, särskilt nödvändighets- och proportionalitetstestet.

9.  Europaparlamentet betonar att nödvändighets- och proportionalitetstestet av alla åtgärder som begränsar de grundläggande rättigheterna och friheterna behöver beakta hela arsenalen av befintliga säkerhetsåtgärder mot terrorism och allvarlig brottslighet. Parlamentet anser därför att det inte räcker att rättfärdiga säkerhetsåtgärder endast med en allmän hänvisning till kampen mot terrorism och allvarlig brottslighet.

10.  Europaparlamentet förväntar sig att varje lagförslag om en rättslig och teknisk ram för framtagning av uppgifter på EU:s territorium garanterar

(a)  full överensstämmelse med europeisk dataskyddslagstiftning,

(b)  att inga finansiella uppgifter från det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) eller nationella system utvinns, oavsett i vilket system de bearbetas,

(c)  att inga uppgifter utvinns eller behålls utan förhandstillstånd.

11.  Europaparlamentet begär i ljuset av ovanstående att kommissionen tillfälligt upphäver avtalet tills följande villkor för att inleda förhandlingar om att återuppta det har uppfyllts:

(a)  Det ges ett fullständigt och omfattande klarläggande av uppgifterna om huruvida något amerikansk myndighet eller motsvarande har fått obehörig åtkomst till finansiella uppgifter som omfattas av detta avtal, utan stöd av avtalet eller i strid med det.

(b)  Situationen rättas till helt och hållet när så krävs.

(c)  En fullständig analys görs av genomförandet av artiklarna 1, 4, 12, 13, 15 och 16 i avtalet och en lösning för ett riktigt genomförande identifieras.

(d)  Kommissionen lägger fram ett lagförslag om en rättslig och teknisk ram för framtagning av uppgifter på EU:s territorium.

12.  Europaparlamentet begär med beaktande av ovanstående att rådet och medlemsstaterna ger sitt tillstånd till en undersökning från Europols centrum mot it-brottslighet av påståendena om obehörig åtkomst till finansiella betalningsuppgifter som regleras av detta avtal.

13.  Europaparlamentet vill att man i den särskilda utredning som görs av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om massövervakningen av EU-medborgare ytterligare ska undersöka anklagelserna om olaglig åtkomst till finansiella betalningsmeddelanden som omfattas avtalet.

14.  Europaparlamentet anser att även om parlamentet inte har någon formell rättighet enligt artikel 218 i EUF-fördraget att initiera ett upphävande eller en uppsägning av ett internationellt avtal, så kommer kommissionen att behöva agera om parlamentet drar tillbaka sitt stöd för ett visst avtal. Parlamentet betonar att parlamentet i samband med bedömningen av huruvida samtycke ska ges till framtida internationella avtal kommer att beakta de svar som kommissionen och rådet ger i samband med detta avtal.

15.  Europaparlamentet begär att parlamentet för sina överläggningar genast får tillgång till alla relevanta upplysningar och dokument.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europol.