Návrh usnesení - B7-0471/2013Návrh usnesení
B7-0471/2013

NÁVRH USNESENÍ o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného Národní bezpečnostní agenturou

16. 10. 2013 - (2013/2831(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0468/2013

Postup : 2013/2831(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0471/2013
Předložené texty :
B7-0471/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0471/2013

Usnesení Evropského parlamentu o pozastavení platnosti dohody SWIFT v důsledku sledování prováděného Národní bezpečnostní agenturou

(2013/2831(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na článek 87 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 234 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu[1],

–   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2013 o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích subjektech v různých členských a jejich dopadu na soukromí občanů EU[2],

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/412/EU ze dne 13. července 2010 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[3] a na doprovodná prohlášení Komise a Rady,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2009 o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a jeho financování a boje proti němu[4],

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 11. února 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[5],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o doporučení Komise Radě týkající se zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o mezinárodní dohodě, kterou se mají Ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorismu a financování terorismu a boje proti nim[6],

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 11. února 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu[7], a na doporučení svého Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–   s ohledem na zprávy ze dne 30. března 2001 (SEC(2011)0438) a 14. prosince 2012 (SWD(2012)0454) o společném přezkumu uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu,

–   s ohledem na zprávu ze dne 1. března 2011 o inspekci provádění dohody TFTP Europolem, kterou v listopadu 2010 vypracoval společný kontrolní orgán Europolu,

–   s ohledem na veřejné prohlášení společného kontrolního orgánu Europolu ze dne 14. března 2012 o provádění dohody TFTP,

–   s ohledem na hodnocení výsledků třetí inspekce provádění úkolů Europolu podle dohody TFTP ze dne 18. března 2013, které vypracoval společný kontrolní orgán Europolu,

–   s ohledem na dopis, který dne 18. dubna 2011 zaslal Paul Breitbarth z nizozemského úřadu pro ochranu údajů vedoucímu delegace společného týmu EU pro přezkum TFTP,

–   s ohledem na dopis, který dne 7. června 2011 zaslal Jacob Kohnstamm jménem pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 vrchní ředitelce Melisse A. Hartmanové z Ministerstva financí USA,

–   s ohledem na dopis, který dne 21. prosince 2012 zaslal Jacob Kohnstamm jménem pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 Juanu Fernandovi Lópezu Aquilarovi, předsedovi Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–   s ohledem na dopis, který dne 12. září 2013 zaslala komisařka Malmströmová Davidu Cohenovi, náměstkovi ministra financí USA pro terorismus a finanční zpravodajství, a na odpověď pana Cohena ze dne 18. září 2013,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. července 2011 nazvané „Evropský systém sledování financování terorismu“ (COM(2011)0429),

–   s ohledem na otázky k písemnému zodpovězení E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012E-000351/2013,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. srpna 2010;

B.  vzhledem k tomu, že podle zpráv z tisku má americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) přímý přístup k IT systémům určitého počtu soukromých společností a získala rovněž přímý přístup k údajům o finančních transakcích a souvisejícím údajům od poskytovatelů služeb pro zpracování mezinárodních finančních transakcí, na něž se v současné době vztahuje dohoda;

C. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 4. července 2013 o programu sledování Národní bezpečnostní agentury USA, sledovacích subjektech v různých členských a jejich dopadu na soukromí občanů EU Parlament pověřil svůj Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby ve spolupráci s vnitrostátními parlamenty a skupinou odborníků EU-USA zřízenou Komisí provedl důkladné vyšetřování a do konce roku předložil zprávu o jeho výsledcích;

D. vzhledem k tomu, že po odmítnutí dočasné dohody o TFTP bohužel většina poslanců Evropského parlamentu vyslovila souhlas se současnou dohodou TFTP, ačkoli tato dohoda neposkytuje záruky, že nedojde k hromadnému předávání údajů, a neobsahuje ustanovení o nezávislé soudní kontrole;

E.  vzhledem k tomu, že ministerstvo financí Spojených států označilo velké množství informací týkajících se této dohody za „EU SECRET“;

F.  vzhledem k tomu, že podle pracovní skupiny pro ochranu údajů podle článku 29 není současný postup pro uplatňování práva na přístup adekvátní a v praxi se může stát, že nebude možné uplatňovat právo na opravu, výmaz nebo blokování údajů;

G. vzhledem k tomu, že Komise uznává, že Evropská unie by měla zřídit systém, který umožní, aby získávání údajů probíhalo na území EU;

H. vzhledem k tomu, že Komise byla vyzvána k tomu, aby do 1. srpna 2011 předložila Parlamentu a Radě návrh právního a technického rámce pro získávání údajů na území EU;

I.   vzhledem k tomu, že namísto návrhu právního a technického rámce pro získávání údajů na území EU Komise dne 13. července 2011 předložila popis různých kroků, které učinila za účelem vytvoření tohoto právního a technického rámce a sdělila předběžné výsledky a některé teoretické varianty evropského systému pro sledování financování terorismu, avšak neuvedla dostatečné podrobnosti;

1.  zastává názor, že je-li hlavním cílem EU podporovat svobodu jednotlivce, musí být bezpečnostní opatření k zajištění této svobody, včetně opatření proti terorismu, prováděna v souladu se zásadami právního státu a se základními právy, a to i s právy týkajícími se ochrany soukromí a údajů;

2.  opakuje svou námitku, že dohoda neposkytuje dostatečné záruky, že nedojde k hromadnému předávání osobních údajů, a nezaručuje nezávislý dohled;

3.  zdůrazňuje, že základem dohod s USA o předávání údajů musí být koherentní právní rámec poskytující právně závazné normy ochrany osobních údajů, včetně norem týkajících se omezení účelu, minimalizace dat, informací, přístupu, oprav, výmazu a opravných prostředků;

4.  soudí, že zachycování údajů SWIFT agenturou NSA mimo rámec dohody může samo o sobě představovat porušení článku 4 dohody a mělo by proto automaticky vést k jejímu vypovězení;

5.  lituje, že ani jeden členský stát nepožádal oddělení Europolu pro boj proti počítačové trestné činnosti o pomoc při vyšetřování údajného neoprávněného přístupu orgánů EU či vytváření tzv. zadních vrátek (backdoor) k serverům SWIFT;

6.  je přesvědčen, že dohoda zatím nebyla prováděna v souladu se svými ustanoveními, zejména s články 4, 12, 13, 15 a 16, a nebyly tudíž dodrženy zásady ochrany údajů týkající se omezení účelu, nezbytnosti a proporcionality;

7.  žádá Komisi, aby přijala kroky vedoucí k okamžitému vypovězení dohody;

8.  očekává, že Komise bez dalšího odkladu předloží návrh právního a technického rámec pro získávání údajů na území EU; očekává, že tento návrh zaručí, že:

     a)  budou plně dodržovány předpisy EU v oblasti ochrany údajů.

b)  nebude docházet k extrakci údajů v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) ani vnitrostátních finančních údajů, bez ohledu na systém, v němž jsou tyto údaje zpracovávány;

c)  nebude docházet k extrakci či uchovávání údajů bez předchozího povolení;

d)  ověřování, zda jsou žádosti o získávání údajů oprávněné a zda jsou v souladu s ustanoveními návrhu, bude v jednotlivých případech provádět nezávislý soudní orgán, a nikoli Europol;

9.  požaduje, aby byly vnitrostátním parlamentům a Evropskému parlamentu okamžitě poskytnuty veškeré relevantní informace a dokumenty za účelem jejich posouzení, a to včetně souvisejících zpravodajských informací;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a agentuře Europol.