Forslag til beslutning - B7-0471/2013Forslag til beslutning
B7-0471/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0468/2013

Procedure : 2013/2831(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0471/2013
Indgivne tekster :
B7-0471/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7-0471/2013

Europa-Parlamentets beslutning om suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning

(2013/2831(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til artikel 87 i TEUF,

–   der henviser til artikel 225 i TEUF,

–   der henviser til artikel 226 i TEUF,

–   der henviser til artikel 218 i TEUF,

–   der henviser til artikel 234 i TEUF,

–   der henviser til artikel 314 i TEUF,

–   der henviser til aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme[1],

–   der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram og overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater samt indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere[2],

–   der henviser til Rådets afgørelse 2010/412/EU af 13. juli 2010 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme[3] og til de tilhørende erklæringer fra Kommissionen og Rådet,

–   der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den planlagte internationale aftale om at stille oplysninger om finansielle transaktioner til rådighed for det amerikanske finansministerium med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering heraf[4],

–   der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 11. februar 2010 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme[5],

–   der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om Kommissionens henstilling til Rådet om bemyndigelse til at indlede forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om en aftale om at give det amerikanske finansministerium oplysninger om finansielle betalingsdata for at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering af terrorisme[6],

–   der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2010 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme [7] og til henstillingen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–   der henviser til rapporterne af 30. marts 2011 (SEK(2011)0438) og af 14. december 2012 (SWD(2012)0454) om det fælles tilsyn med gennemførelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme,

–   der henviser til den rapport af 1. marts 2011 om inspektion af Europols gennemførelse af TFTP-aftalen, der blev foretaget af Europols Fælles Kontrolinstans i november 2010,

–   der henviser til offentlig erklæring af 14. marts 2012 fra Europols Fælles Kontrolinstans om gennemførelse af TFTP-aftalen,

–   der henviser til evaluering af 18. marts 2013 fra Europols Fælles Kontrolinstans af resultatet af den tredje inspektion af Europols gennemførelse af dens opgaver i forbindelse med TFTP-aftalen,

–   der henviser til skrivelse af 18. april 2011 fra Paul Breitbarth fra den nederlandske databeskyttelsesmyndighed til delegationschefen for EU's fælles TFTP-evalueringshold,

–   der henviser til skrivelse af 7. juni 2011 fra Jacob Kohnstamm på vegne af Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse til Melissa A. Hartman, vicedepartementschef i det amerikanske finansministerium,

–   der henviser til skrivelse af 21. december 2012 fra Jacob Kohnstamm for Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse til Juan Fernando López Aguilar, formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–   der henviser til skrivelse af 12. september 2013 fra kommissær Malmström til David Cohen, statssekretær i det amerikanske finansministerium for terrorbekæmpelse og finansiel efterretning, og til statssekretær Cohens svar af 18. september 2013,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. juli 2011 om et europæisk system til sporing af finansiering af terrorisme: løsningsmodeller (COM(2011)0429),

–   der henviser til skriftlige forespørgsler E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E 2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E 8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 og E-000351/2013,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til den aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (i det følgende benævnt "aftalen"), som trådte i kraft den 1. august 2010;

B.  der henviser til, at den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed (NSA) ifølge presseforlydender har haft direkte adgang til it-systemerne hos en række private virksomheder, og at den har fået direkte adgang til finansielle betalingsdata og beslægtede data fra en udbyder af internationale finansielle betalingstjenester, der i øjeblikket er omfattet af aftalen;

C. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 4. juli 2013 om den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram og overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater samt indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere pålagde Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at kulegrave denne sag i samarbejde med de nationale parlamenter og den af Kommissionen nedsatte EU-USA-ekspertgruppe og at aflægge beretning inden udgangen af året;

D. der henviser til, at flertallet i Europa-Parlamentet efter at have forkastet den midlertidige TFTP-aftale desværre gav sit samtykke til den nuværende TFTP-aftale, selv om den ikke indeholdt sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at undgå overførsel af massedata og manglede uafhængig domstolskontrol;

E.  der henviser til, at det amerikanske finansministerium har klassificeret en stor mængde relevante oplysninger vedrørende denne aftale som "EU Secret";

F.  der henviser til, at den nuværende procedure for udøvelse af retten til indsigt ifølge Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse muligvis er utilstrækkelig, og at det i praksis kan vise sig ikke at være muligt at udøve retten til berigtigelse, sletning og blokering;

G. der henviser til, at Kommissionen anerkender, at Den Europæiske Union bør etablere et system, der giver mulighed for, at der kan finde dataoverførsel sted på EU's territorium;

H. der henviser til, at Kommissionen blev opfordret til senest den 1. august 2011 at forelægge Parlamentet og Rådet et lovforslag om en juridisk og teknisk ramme for overførsel af data på EU's territorium;

I.   der henviser til, at Kommissionen i stedet for at forelægge et lovforslag om en juridisk og teknisk ramme for overførsel af data på EU's territorium den 13. juli 2011 forelagde en beskrivelse af de forskellige foranstaltninger, den havde truffet med henblik på at etablere en sådan juridisk og teknisk ramme, og oplyste om foreløbige resultater og visse teoretiske muligheder for et europæisk system til sporing af finansiering af terrorisme uden at præcisere det nærmere;

1.  mener, at EU's vigtigste mål er at fremme den enkeltes frihed, og at sikkerhedsforanstaltninger, herunder foranstaltninger til terrorbekæmpelse, til støtte for denne frihed følgelig skal opnås under overholdelse af retsstatsprincippet og de forpligtelser, der er knyttet til grundlæggende rettigheder, herunder rettigheder vedrørende privatlivets fred og databeskyttelse;

2.  gentager sin modstand mod aftalen, eftersom den hverken omfatter tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod masseoverførsel af persondata eller et uafhængigt tilsyn;

3.  understreger behovet for at basere datadelingsaftaler med USA på sammenhængende retlige regler for databeskyttelse, der indeholder juridisk bindende standarder om beskyttelse af personoplysninger, bl.a. med hensyn til formålsbegrænsning, dataminimering, information, adgang, rettelser, sletninger og klagemuligheder;

4.  fortolker, at NSA's opsnappelse af SWIFT-data uden for aftalen i sig selv kan udgøre en overtrædelse af aftalens artikel 4 og derfor automatisk bør resultere i en opfordring til, at aftalen bringes til ophør;

5.  beklager, at ikke en eneste medlemsstat har anmodet Europols Center til Bekæmpelse af It-Kriminalitet om hjælp til at foretage en undersøgelse af påstandene om, at de amerikanske myndigheder har uautoriseret adgang til eller har oprettet mulige bagdøre i SWIFT-serverne;

6.  er overbevist om, at aftalen overordnet set ikke er blevet gennemført i overensstemmelse med sine bestemmelser, navnlig dem, der er fastlagt i artikel 4, 12, 13, 15 og 16, og derfor har undladt at overholde databeskyttelsesprincipperne om formålsbegrænsning, nødvendighed og proportionalitet;

7.  anmoder Kommissionen om at tage de nødvendige skridt med henblik på øjeblikkeligt at bringe aftalen til ophør;

8.  forventer, at Kommissionen forelægger et lovforslag om en juridisk og teknisk ramme for overførsel af data på EU's territorium uden yderligere forsinkelse; forventer, at dette forslag sikrer:

     a)  fuld overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning

b)  at ingen data fra et fælleseuropæisk betalingsområde (SEPA) eller nationale finansielle data overføres, uanset hvilket system der behandler disse data

c)  at ingen data overføres eller bevares uden forudgående godkendelse

d)  at en uafhængig retsmyndighed i stedet for Europol fra sag til sag kontrollerer, om begæringer om at overføre data er begrundede i overensstemmelse med bestemmelserne i forslaget;

9.  anmoder om, at alle relevante oplysninger og dokumenter omgående stilles til rådighed for de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet med henblik på undersøgelse, herunder tilgrundliggende efterretningsoplysninger;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Europol.