Resolutsiooni ettepanek - B7-0471/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0471/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK SWIFT-lepingu peatamine USA riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse tõttu

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0468/2013

Menetlus : 2013/2831(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0471/2013
Esitatud tekstid :
B7-0471/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0471/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon SWIFT-lepingu peatamise kohta USA riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse tõttu

(2013/2831(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 87,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 226,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 218,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 234,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelist lepingut, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames[1],

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 4. juuli 2013. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja nende mõju kohta ELi kodanike eraelu puutumatusele[2],

–   võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2010. aasta otsust 2010/412/EL Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta[3] ning sellele lisatud komisjoni ja nõukogu avaldusi,

–   võttes arvesse oma 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni kavandatava rahvusvahelise lepingu kohta, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumile kättesaadavaks tegemist terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil[4],

–   võttes arvesse oma 11. veebruari 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb Euroopa Liidust pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Ameerika Ühendriikidele terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames) sõlmimise kohta[5],

–   võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni komisjoni soovituse kohta nõukogule anda komisjonile volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise rahvusvahelise lepingu üle, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumile kättesaadavaks tegemist terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja nende vastu võitlemise eesmärgil[6],

–   võttes arvesse oma 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta[7] ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust,

–   võttes arvesse 30. märtsi 2011. aasta aruannet (SEC(2011)0438) ja 14. detsembri 2012. aasta aruannet (SWD(2012)0454) Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) rakendamise ühise läbivaatamise kohta,

–   võttes arvesse 1. märtsi 2011. aasta aruannet 2010. aasta novembris Europoli ühise järelevalveasutuse poolt läbi viidud kontrolli kohta selles osas, kuidas Europol terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitlevat lepingut rakendab,

–   võttes arvesse Europoli ühise järelevalveasutuse 14. märtsi 2012. aasta avalikku pöördumist terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitleva lepingu rakendamise asjus,

–   võttes arvesse Europoli ühise järelevalveasutuse 18. märtsi 2013. aasta hinnangut terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitlevast lepingust tulenevate ülesannete Europoli poolse rakendamise kolmanda kontrolli tulemustele,

–   võttes arvesse Madalmaade andmekaitseasutuse esindaja Paul Breitbarthi 18. aprilli kirja terroristide rahastamise jälgimise programmiga tegeleva ELi ühise läbivaatamisrühma delegatsiooni juhile,

–   võttes arvesse 7. juuni 2011. aasta kirja, mille Jacob Kohnstamm saatis artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma nimel USA rahandusministeeriumi aseministri asetäitjale Melissa A. Hartmanile,

–   võttes arvesse 21. detsembri 2012. aasta kirja, mille Jacob Kohnstamm saatis artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma nimel kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimehele Juan Fernando López Aguilarile,

–   võttes arvesse 12. septembri 2013. aasta kirja, mille volinik Malmström saatis USA rahandusministeeriumi terrorismi ja rahapesuga eest vastutavale aseministrile David Cohenile, ning aseministri Coheni 18. septembri 2013. aasta vastust,

–   võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2011. aasta teatist „Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteem: võimalikud valikud” (COM(2011)0429),

–   võttes arvesse kirjalikult vastatavaid küsimusi E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ja E‑000351/2013,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames (edaspidi „leping”), jõustus 1. augustil 2010. aastal;

B.  arvestades, et ajakirjanduses avaldatud teabe kohaselt on USA riiklikul julgeolekuagentuuril olnud otsene juurdepääs paljude eraettevõtete infotehnoloogiasüsteemidele ning agentuur on pääsenud otse ligi rahvusvahelisi finantstehinguid käsitlevate sõnumite edastamise teenuste osutajate halduses olevatele ning lepingu kohaldamisalasse kuuluvatele finantstehinguid käsitlevatele sõnumitele ja nendega seotud andmetele;

C. arvestades, et oma 4. juuli 2013. aasta resolutsioonis USA riikliku julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ning ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ja nende mõju kohta ELi kodanike eraelu puutumatusele tegi parlament kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ülesandeks teostada kõnealuses küsimuses koostöös liikmesriikide parlamentide ning komisjoni loodava ELi ja USA ekspertide rühmaga põhjalik uurimine ning esitada aasta lõpuks aruanne;

D. arvestades, et pärast terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitleva ajutise lepingu tagasilükkamist andis kahjuks enamus Euroopa Parlamendi liikmetest nõusoleku praegu kehtiva terroristide rahastamise jälgimise programmi käsitleva lepingu sõlmimiseks, kuigi selles ei nähtud ette kaitsemeetmeid andmeplokkide edastamise ärahoidmiseks ning sõltumatut kohtulikku kontrolli;

E.  arvestades, et USA rahandusministeerium on klassifitseerinud suurel hulgal nimetatud lepinguga seotud asjakohast teavet kategooriasse „EU Secret”;

F.  arvestades, et artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma väidete kohaselt ei pruugi praegune andmetele juurdepääsu õiguse kasutamise menetlus olla piisav ning tegelikkuses ei pruugi andmete parandamise, kustutamise või blokeerimise õiguse kasutamine olla võimalik;

G. arvestades, et komisjon tunnistab, et Euroopa Liit peaks looma süsteemi, mis võimaldab andmete väljavõtete tegemist ELi territooriumil;

H. arvestades, et komisjonil paluti esitada parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. augustiks 2011. aastal ELi territooriumil andmetest väljavõtete tegemise õiguslik ja tehniline raamistik;

I.   arvestades, et ELi territooriumil andmetest väljavõtete tegemise õigusliku ja tehnilise raamistiku asemel esitas komisjon 13. juulil 2011. aastal dokumendi, milles ta kirjeldas eri meetmeid, mida ta on võtnud sellise õigusliku ja tehnilise raamistiku loomiseks, andis teada esialgsetest tulemustest ning esitas mõned teoreetilised valikud Euroopa terrorismi rahastamise jälgimissüsteemi osas, ilma et oleks laskunud üksikasjadesse;

1.  on arvamusel, et kuna ELi põhieesmärk on edendada üksikisiku vabadust, tuleb selle vabaduse tagamiseks võtta õigusriigi põhimõtte kohaselt julgeolekumeetmeid, sealhulgas terrorismivastaseid meetmeid, ning tuleb järgida põhiõigustega seotud kohustusi, sealhulgas neid, mis hõlmavad eraelu puutumatust ja andmekaitset;

2.  rõhutab, et on kõnealuse lepingu vastu, kuna sellega ei tagata piisavat kaitset isikuandmete suuremahulise edastamise vastu ega sõltumatut järelevalvet;

3.  rõhutab, et USAga sõlmitavad andmevahetuslepingud peavad põhinema ühtsel andmekaitseraamistikul, millega tagatakse isikuandmete kaitset käsitlevad õiguslikult siduvad standardid, sealhulgas eesmärgi piiritlemise, võimalikult väheste andmete kogumise, teabe, juurdepääsu, parandamise, kustutamise ja õiguskaitsevahendite osas;

4.  tõlgendab SWIFT-andmete lepinguvastast omandamist USA riikliku julgeolekuagentuuri poolt kui lepingu artikli 4 rikkumist, mistõttu tuleks automaatselt nõuda lepingu lõpetamist;

5.  mõistab hukka asjaolu, et mitte ükski liikmesriik ei ole palunud Europoli küberkuritegevuse üksusel aidata uurida väiteid, mille kohaselt on USA ametiasutused pääsenud ilma loata juurde SWIFT-serveritele või on loonud neile juurdepääsu nn tagaukse kaudu;

6.  on veendunud, et üldiselt võttes ei ole lepingut rakendatud vastavalt selle sätetele, eelkõige artikli 4, 12, 13, 15 ja 16 sätetele, ning seega ei ole järgitud eesmärgi piiritlemise, vajalikkuse ja proportsionaalsusega seotud andmekaitse põhimõtteid;

7.  nõuab, et komisjon võtaks vajalikud meetmed, et leping viivitamata lõpetada;

8.  ootab, et komisjon esitaks viivitamata õigusliku ettepaneku ELi territooriumil andmetest väljavõtete tegemise õigusliku ja tehnilise raamistiku kohta; eeldab, et ettepanekus tagatakse järgmised elemendid:

      a) täielik kooskõla Euroopa Liidu andmekaitsealaste õigusaktidega;

b) ühtse euromaksete piirkonna ega riigisisestest finantsandmetest väljavõtteid ei tehta, olenemata sellest, millises süsteemis andmeid töödeldakse;

c) andmetest ei tehta väljavõtteid ning neid ei säilitata ilma eelneva loata;

d) Europoli asemel kontrollib iga juhtumit eraldi sõltumatu õigusasutus, et teha kindlaks, kas andmetest väljavõtete tegemise taotlused on vastavalt ettepaneku sätetele põhjendatud;

9.  nõuab, et liikmesriikide parlamentidele ja Euroopa Parlamendile tehakse viivitamata kättesaadavaks kogu asjakohane teave ning dokumendid, sealhulgas kõik luureandmed;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Europolile.