Päätöslauselmaesitys - B7-0471/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0471/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS SWIFT-sopimuksen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0468/2013

Menettely : 2013/2831(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0471/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0471/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0471/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma SWIFT-sopimuksen keskeyttämisestä NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi

(2013/2831(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 16 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 87 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 225 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 226 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 218 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 234 artiklan,

–   ottaa huomioon SEUT:n 314 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin[1],

–   ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston (NSA) valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan[2],

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/412/EU terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä[3] sekä siihen liittyvät komission ja neuvoston julkilausumat,

–   ottaa huomioon 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman suunnitellusta kansainvälisestä sopimuksesta, joka koskee rahaliikenteen sanomanvälitystietojen antamista Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja sen rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi[4],

–   ottaa huomioon 11. helmikuuta 2010 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä[5],

–   ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, jolla rahaliikenteen sanomanvälitystietoja luovutetaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriölle terrorismin ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi[6],

–   ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2010 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä[7] ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan antaman suosituksen,

–   ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2011 annetun selvityksen (SEC(2011)0438 ja 14. joulukuuta 2012 annetun selvityksen (SWD(2012)0454), jotka koskevat rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen täytäntöönpanon yhteistä uudelleenarviointia,

–   ottaa huomioon Europolin yhteisen valvontaelimen marraskuussa 2010 tekemän tutkimuksen perusteella laaditun ja 1. maaliskuuta 2011 julkaistun selonteon siitä, miten Europol on pannut terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman täytäntöön,

–   ottaa huomioon Europolin yhteisen valvontaelimen 14. maaliskuuta 2012 antaman julkilausuman terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman täytäntöönpanosta,

–   ottaa huomioon Europolin yhteisen valvontaelimen 18. maaliskuuta 2013 julkaiseman kolmannen arvion siitä, miten Europol on hoitanut terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman täytäntöönpanoa koskevia tehtäviään,

–   ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2011 päivätyn kirjeen, jonka Alankomaiden tietosuojavaltuutettu Paul Breitbarth lähetti terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa käsittelevän EU:n uudelleenarviointiryhmän valtuuskunnan johtajalle,

–   ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2011 päivätyn kirjeen, jonka Jacob Kohnstamm lähetti 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän puolesta Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön apulaispääsihteerille,

–   ottaa huomioon 21. joulukuuta 2012 päivätyn kirjeen, jonka Jacob Kohnstamm lähetti 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän puolesta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajalle Juan Fernando López Aguilarille,

–   ottaa huomioon 12. syyskuuta 2013 päivätyn kirjeen, jonka komission jäsen Cecilia Malmström lähetti Yhdysvaltain valtiovarainministeriön terrorismin rahoituksesta ja sitä koskevasta tiedustelusta vastaavan osaston alivaltiosihteeri David Cohenille, sekä alivaltiosihteeri Cohenin 18. syyskuuta 2013 päivätyn vastauksen,

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”EU:n terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmä: käytettävissä olevat vaihtoehdot” (COM(2011)0429),

–   ottaa huomioon kirjalliset kysymykset E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E‑2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E‑8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ja E‑000351/2013,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehty sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin (jäljempänä ”sopimus") tuli voimaan 1. elokuuta 2010;

B.  toteaa, että lehtitietojen mukaan Yhdysvaltojen Kansallisella turvallisuusvirastolla (NSA) on ollut suora pääsy lukuisten yksityisten yritysten tietotekniikkajärjestelmiin ja NSA on päässyt suoraan käsiksi kansainvälisiä sanomanvälityspalveluja tarjoavan palveluntarjoajan hallussa oleviin, sopimuksen piiriin kuuluviin rahaliikennetietoihin ja niiden liitännäistietoihin;

C. muistuttaa kehottaneensa Yhdysvaltojen Kansallisen turvallisuusviraston (NSA) valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan 4. heinäkuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa tekemään kattavan tutkimuksen asiasta yhteistyössä kansallisten parlamenttien ja komission perustaman, EU:n ja Yhdysvaltojen välisen asiantuntijaryhmän kanssa ja raportoimaan siitä vuoden loppuun mennessä;

D. ottaa huomioon, että hylättyään väliaikaisen terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskevan sopimuksen Euroopan parlamentin enemmistö antoi valitettavasti hyväksyntänsä nykyiselle terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskevalle sopimukselle, vaikka siihen ei sisälly suojatoimia, joilla varmistetaan tietojen massasiirtojen ehkäiseminen ja vaikka siihen ei sisälly riippumatonta oikeudellista valvontaa koskevia määräyksiä;

E.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on soveltanut suureen määrään tätä sopimusta koskevia tietoja “EU Secret” -luokitusta;

F.  ottaa huomioon, että 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän mukaan nykyiset tiedonsaantia koskevat menettelyt saattavat olla epäasianmukaisia, sillä ne saattavat käytännössä estää tietojen oikaisemista, poistamista ja suojaamista koskevan oikeuden toteutumisen;

G. toteaa komission myöntävän, että unionin olisi otettava käyttöön järjestelmä, joka mahdollistaa tietojen poimimisen unionin alueella;

H. ottaa huomioon, että komissiota pyydettiin antamaan parlamentille ja neuvostolle 1. elokuuta 2011 mennessä ehdotus tietojen poimintaa EU:n alueella koskevaksi oikeudelliseksi ja tekniseksi järjestelmäksi;

I.   toteaa, että komissio ei ole antanut ehdotusta tietojen poimimista EU:n alueella koskevaksi oikeudelliseksi ja tekniseksi järjestelmäksi, mutta se antoi 13. heinäkuuta 2011 kuvauksen erilaisista toimenpiteistä, joita se on toteuttanut tällaisen järjestelmän luomiseksi, tiedotti alustavista tuloksista ja esitti eräitä teoreettisia vaihtoehtoja terrorismin rahoituksen eurooppalaiseksi jäljitysjärjestelmäksi menemättä kuitenkaan yksityiskohtiin;

1.  katsoo, että koska EU:n yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä on edistää yksilöiden vapautta, kyseisen vapauden takaavat turvatoimet, myös terrorisminvastaiset toimet, on toteutettava oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti ja että tällöin on noudatettava perusoikeuksia koskevia velvoitteita, kuten yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia velvoitteita;

2.  toistaa kielteisen kantansa sopimukseen, sillä se ei tarjoa riittävää suojaa henkilötietojen massasiirtoja vastaan eikä siihen sisälly riippumatonta valvontaa;

3.  korostaa, että Yhdysvaltojen kanssa tehtävien tietojen vaihtamista koskevien sopimusten on perustuttava johdonmukaiseen tietosuojajärjestelmään, jossa huolehditaan oikeudellisesti sitovista henkilötietojen suojaa koskevista normeista, mukaan lukien käyttötarkoitusten rajaaminen, tietojen pitäminen mahdollisimman niukkoina, saatavuus, korjaaminen, poistaminen ja muutoksenhakukeinot;

4.  tulkitsee NSA:n sopimuksen vastaisesti toteuttamat SWIFT-tietojen sieppaukset siten, että ne voivat yksinäänkin muodostaa sopimuksen 4 artiklan rikkomisen ja että niiden seurauksena olisi siksi vaadittava automaattisesti sopimuksen mitätöimistä;

5.  pitää valitettavana, että yksikään jäsenvaltio ei ole pyytänyt Europolin verkkorikostorjuntakeskusta auttamaan tutkimaan väitteitä, joiden mukaan Yhdysvaltojen viranomaisilla on luvaton pääsy SWIFT-palvelimiin tai ne ovat mahdollisesti luoneet takaportteja palvelimille;

6.  on vakuuttunut siitä, että sopimusta ei ole yleisesti ottaen pantu täytäntöön sen määräysten mukaisesti eikä etenkään sopimuksen 4, 12, 13, 15 ja 16 artiklan mukaisesti ja että sopimuksessa ei siten ole noudatettu käyttötarkoitusten rajaamista, tarpeellisuutta ja suhteellisuutta koskevia tietosuojaperiaatteita;

7.  pyytää komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin sopimuksen mitätöimiseksi viipymättä;

8.  odottaa komission antavan viipymättä ehdotuksen tietojen poimintaa EU:n alueella koskevasta oikeudellisesta ja teknisestä järjestelmästä; odottaa, että ehdotuksella taataan, että

     a)  eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan kokonaisuudessaan;

b)  mitään yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) rahaliikennetietoja tai kansallisia rahaliikennetietoja ei poimita, riippumatta järjestelmästä, jossa niitä käsitellään;

c)  mitään tietoja ei poimita tai säilytetä ilman etukäteen annettua hyväksyntää;

d)  Europolin sijaan riippumaton oikeudellinen viranomainen tarkastaa tapauskohtaisesti, onko tietojen poimintaa koskevaa pyyntö perusteltu ehdotuksen säännösten nojalla;

9.  pyytää, että kaikki asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat toimitetaan viipymättä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin tarkasteltaviksi, tietojen ja asiakirjojen taustalla olevat tiedustelutiedot mukaan luettuna;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Europolille.