Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0471/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0471/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0468/2013

Procedūra : 2013/2831(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0471/2013
Pateikti tekstai :
B7-0471/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0471/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl SWIFT susitarimo sustabdymo gavus NSA stebėjimo rezultatus

(2013/2831(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 87 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 225 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 226 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 218 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 234 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į SESV 314 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais[1],

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių privatumui[2],

–   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimą 2010/412/ES dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo[3] ir prie jo pridėtas Komisijos ir Tarybos deklaracijas,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl numatomo tarptautinio susitarimo, pagal kurį Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių mokėjimų pranešimų duomenys, siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei kovai su jais[4],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 11 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo[5],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl Komisijos rekomendacijos Tarybai įgalioti pradėti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybas dėl susitarimo, pagal kurį Jungtinių Valstijų Iždo departamentui būtų teikiami finansinių pranešimų duomenys siekiant užkirsti kelią terorizmui ir teroristų finansavimui bei su jais kovoti[6],

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 8 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo projekto[7] ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 30 d. ataskaitą (SEC(2011)0438) ir 2012 m. gruodžio 14 d. ataskaitą (SWD(2012)0454) dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais įgyvendinimo bendros peržiūros,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 1 d. ataskaitą dėl patikrinimo, kaip Europolas įgyvendina Susitarimą dėl terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP susitarimas), kurį Europolo jungtinės priežiūros institucija atliko 2010 m. lapkričio mėn.,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. Europolo jungtinės priežiūros institucijos viešą pareiškimą dėl TFSP susitarimo įgyvendinimo;

–   atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 18 d. Europolo jungtinės priežiūros institucijos pateiktą trečiojo patikrinimo, kaip Europolas atlieka savo užduotis pagal TFSP susitarimą, rezultatų vertinimą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 18 d. Paulo Breibartho (Nyderlandų duomenų apsaugos institucija) raštą ES jungtinės TFSP peržiūros grupės delegacijos vadovui,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 7 d. Jacobo Kohnstammo 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės vardu JAV Iždo departamento sekretoriaus padėjėjo pavaduotojai Melissai A. Hartman išsiųstą laišką,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 21 d. Jacobo Kohnstammo 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės vardu Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui Juanui Fernandui Lópezui Aguilarui išsiųstą laišką,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 12 d. Komisijos narės C. Malmström laišką JAV Iždo departamento Terorizmo ir finansinės žvalgybos biuro sekretoriaus pavaduotojui Davidui Cohenui ir į sekretoriaus pavaduotojo D. Coheno 2013 m. rugsėjo 18 d. atsakymą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 13 d. Komisijos komunikatą „Europos terorizmo finansavimo sekimo sistema. Turimos galimybės“ (COM(2011) 0429),

–   atsižvelgdamas į klausimus, į kuriuos atsakoma raštu, Nr. E-11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E-2783/2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E-4483/2011, E-6633/2011, E-8044/2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 ir E-000351/2013,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas Terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais (toliau – susitarimas) įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d.;

B.  kadangi spaudoje pranešama, kad JAV Nacionalinio saugumo agentūra (NSA) turėjo tiesioginę prieigą prie kai kurių privačių kompanijų IT sistemų ir įgijo tiesioginę prieigą prie finansinių mokėjimų pranešimų, susijusių su finansiniais sandoriais, ir susijusių duomenų, naudodamasi tarptautinių finansinių mokėjimų pranešimų paslaugų, kurias dabar reglamentuoja susitarimas, teikėjo paslaugomis;

C. kadangi savo 2013 m. liepos 4 d. rezoliucijoje dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros sekimo programos, sekimą vykdančių tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių privatumui Parlamentas pavedė savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui nuodugniai išnagrinėti šį klausimą bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais ir Komisijos suburta ES ir JAV ekspertų grupe ir iki metų pabaigos pateikti ataskaitą;

D. kadangi, atmetęs laikiną TFSP susitarimą, Europos Parlamentas balsų dauguma, deja, davė pritarimą dabartiniam TFSP susitarimui, nors jame nėra apsaugos priemonių, galinčių užtikrinti, kad bus užkirstas kelias didelio kiekio asmens duomenų perdavimui, ir juo nenumatyta nepriklausoma teisminė priežiūra;

E.  kadangi JAV iždo departamentas įslaptino didelį kiekį svarbios informacijos apie šį susitarimą, nurodydamas, kad tai yra ES slapta informacija;

F.  kadangi, anot 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės, dabartinė teisės susipažinti su duomenimis tvarka gali būti netinkama ir praktiškai gali būti neįmanoma pasinaudoti teise ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti duomenis;

G. kadangi Komisija pripažįsta, kad Europos Sąjunga turėtų sukurti sistemą, pagal kurią duomenis būtų galima išgauti ES teritorijoje;

H. kadangi Komisija buvo paprašyta ne vėliau kaip 2011 m. rugpjūčio 1 d. Parlamentui ir Tarybai pateikti teisinę ir techninę sistemą, skirtą duomenų išgavimui ES teritorijoje;

I.   kadangi, užuot pasiūliusi teisinę ir techninę duomenų išgavimo ES teritorijoje sistemą, 2011 m. liepos 13 d. Komisija pateikė įvairių veiksmų, kurių ji ėmėsi siekdama nustatyti tokią teisinę ir techninę sistemą, aprašą, nesileisdama į smulkmenas ir pranešusi Europos terorizmo finansavimo sekimo sistemos preliminarius rezultatus ir kai kuriuos teorinius aspektus;

1.  laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į tai, jog ES pagrindinis tikslas – skatinti asmens laisvę, saugumo priemonės, įskaitant kovos su terorizmu priemones, kuriomis remiama ši laisvė, turi būti įgyvendinamos laikantis teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimus, susijusius su privatumu ir duomenų apsauga;

2.  pakartoja savo prieštaravimą susitarimui, nes jame nėra pakankamų apsaugos priemonių nuo didelio asmens duomenų kiekio perdavimo ir jam nenumatyta nepriklausoma priežiūra;

3.  pabrėžia, kad būtina keitimosi duomenimis susitarimus su JAV grįsti nuoseklia duomenų apsaugos teisės sistema, kuri numatytų teisiškai privalomus asmens duomenų apsaugos standartus, įskaitant tikslų apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, informavimo, teisės susipažinti su duomenimis, juos taisyti, ištrinti ir teisių gynimo priemonių standartus;

4.  aiškina, kad vien NSA vykdytas slaptas SWIFT duomenų perėmimas nesilaikant susitarimo gali būti laikomas susitarimo 4 straipsnio pažeidimu, ir todėl turėtų būti automatiškai raginama nutraukti susitarimą;

5.  apgailestauja, kad nė viena valstybė narė nepaprašė Europolo elektroninių nusikaltimų padalinio pagalbos atliekant tyrimą dėl įtarimų, kad JAV valdžios institucijos turėjo neteisėtą prieigą prie SWIFT serverių arba sukūrė galimus slaptus prisijungimo prie jų būdus;

6.  yra įsitikinęs, kad apskritai susitarimas nebuvo įgyvendintas laikantis jo nuostatų, visų pirma tų, kurios nustatytos jo 4, 12, 13, 15 ir 16 straipsniuose, todėl jis neužtikrino su duomenų apsauga susijusių tikslų apribojimo, būtinumo ir proporcingumo principų;

7.  prašo Komisijos imtis būtinų veiksmų siekiant nedelsiant nutraukti susitarimą;

8.  tikisi, kad Komisija nedelsdama pateiks pasiūlymą dėl teisinės ir techninės sistemos, skirtos duomenų išgavimui ES teritorijoje; tikisi, kad šis pasiūlymas užtikrins:

a)  visapusišką ES teisės aktų duomenų apsaugos srityje laikymąsi,

b)  kad bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. SEPA) ar nacionaliniai finansiniai duomenys nebus išgaunami, neatsižvelgiant į tai, kokioje sistemoje jie apdorojami,

c)  kad jokie duomenys nebūtų išgaunami ar saugomi be išankstinio leidimo;

d)  kad vietoj Europolo nepriklausoma teisminė institucija kiekvienu konkrečius atveju tikrins, ar prašymai išgauti duomenis pagrįsti, atsižvelgiant į pasiūlymo nuostatas;

9.  prašo, kad visa reikiama informacija ir dokumentai, įskaitant žvalgybos informaciją, būtų privalomai nedelsiant pateikti nacionaliniams parlamentams ir Europos Parlamentui nagrinėti;

10.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europolui.