Návrh uznesenia - B7-0471/2013Návrh uznesenia
B7-0471/2013

NÁVRH UZNESENIA o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania NSA

16.10.2013 - (2013/2831(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0468/2013

Postup : 2013/2831(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0471/2013
Predkladané texty :
B7-0471/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7-0471/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o pozastavení dohody SWIFT v dôsledku sledovania NSA

(2013/2831(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 87 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 225 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 226 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 218 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 234 ZFEÚ,

–   so zreteľom na článok 314 ZFEÚ,

–   so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ[2],

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady 2010/412/EÚ z13. júla 2010 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu[3] a na sprievodné vyhlásenia Komisie a Rady,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2009 o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa ministerstvu financií Spojených štátov amerických sprístupnia údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim[4],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. februára 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu[5],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o odporúčaní Komisie Rade, aby povolila začatie rokovaní medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o dohode o sprístupnení údajov obsiahnutých v zasielaných finančných správach Ministerstvu financií Spojených štátov v záujme predchádzania terorizmu a jeho financovaniu a boja proti nemu[6],

–   so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 8. júla 2010 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu[7] a na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–   so zreteľom na správy z 30. marca 2011 (SEC(2011)0438) a zo 14. decembra 2012 (SWD(2012)0454) o spoločnom preskúmaní vykonávania Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a prenose údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu,

–   so zreteľom na správu z 1. marca 2011 o kontrole vykonávania dohody o Programe na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) zo strany Europolu, ktorú vykonal spoločný dozorný orgán Europolu v novembri 2010,

–   so zreteľom na verejné vyhlásenie spoločného dozorného orgánu Europolu zo 14. marca 2012 o vykonávaní dohody TFTP,

–   so zreteľom na hodnotenie spoločného dozorného orgánu Europolu z 18. marca 2013 týkajúce sa výsledku jeho tretej kontroly vykonávanie úloh Europolu vyplývajúcich z dohody TFTP,

–   so zreteľom na list Paula Breitbartha z holandského orgánu na ochranu údajov z 18. apríla 2011 vedúcemu delegácie spoločného tímu EÚ pre hodnotenie TFTP,

–   so zreteľom na list Jakoba Kohnstamma zo 7. júna 2011, ktorý zaslal v mene pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 Melise A. Hartmanovej, zástupkyni riaditeľa Ministerstva financií USA,

–   so zreteľom na list Jakoba Kohnstamma z 21. decembra 2012, ktorý zaslal v mene pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 predsedovi Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Juanovi Fernandovi Lópezovi Aguilarovi,

–   so zreteľom na list komisárky Malmströmovej z 12. septembra 2013 zaslaný Davidovi Cohenovi, námestníkovi Ministerstva financií USA pre otázky terorizmu a finančného spravodajstva, a na odpoveď Davida Cohena z 18. septembra 2013,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júla 2011 s názvom Európsky systém na sledovanie financovania terorizmu: dostupné možnosti (COM(2011)0429),

–   - so zreteľom na otázky na písomné zodpovedanie -11200/2010, E-2166/2011, E-2762/2011, E 2783 / 2011, E-3148/2011, E-3778/2011, E-3779/2011, E - 4483/2011, E-6633/2011, E 8044 / 2011, E-8752/2011, E-617/2012, E-2349/2012, E-3325/2012, E-7570/2012 a E-000351/2013.

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. augusta 2010,

B.  keďže v tlačových správach sa uvádza, že Národná bezpečnostná agentúra USA (NSA) má priamy prístup k informačným systémom mnohých súkromných spoločností a získala priamy prístup k údajom obsiahnutým vo finančných správach týkajúcim sa finančných prevodov a súvisiacich údajov poskytovateľa služieb pre spracovanie a zasielanie údajov o medzinárodných finančných transakciách, na ktoré sa v súčasnosti vťahuje dohoda;

C. keďže Parlament vo svojom uznesení zo 4. júla 2013 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry USA, orgánoch sledovania v rôznych členských štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ poveril Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vykonal dôkladné vyšetrovanie tejto záležitosti v spolupráci s národnými parlamentmi a s expertnou skupinou EÚ – USA zriadenou Komisiou, a aby o ňom do konca roka podal správu;

D. keďže po zamietnutí dočasnej dohody TFTP udelila väčšina poslancov Európskeho parlamentu svoj súhlas s existujúcou dohodou TFTP, hoci neustanovila záruky na zaistenie prevencie hromadného prevodu údajov a nemá nezávislú súdnu kontrolu;

E.  keďže Ministerstvo financií USA klasifikovalo značné množstvo relevantných informácií týkajúcich sa dohody ako „EU Secret“;

F.  keďže podľa pracovnej skupiny pre ochranu údajov zriadenej podľa článku 29 nemusí byť existujúci postup pri uplatnení práva na prístup zodpovedajúci a v praxi nemusí byť možné uplatňovať právo na opravu, vymazanie a zablokovanie údajov;

G. keďže Komisia uznáva, že Európska únia by mala zriadiť systém, ktorý umožní, aby sa získavanie údajov uskutočňovalo na pôde EÚ;

H. keďže Komisia bola vyzvaná, aby najneskôr do 1. augusta 2011 predložila právny a technický rámec získavania údajov na území EÚ,

I.   keďže namiesto predloženia právneho a technického rámca pre získavanie údajov na území EÚ Komisia predložila 13. júla 2011 opis rôznych krokov, ktoré uskutočnila s cieľom postúpiť smerom k zavedeniu takého právneho a technického rámca, a oznámila predbežné výsledky a niektoré teoretické možnosti európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu, pričom však neuviedla podrobnosti;

1.  domnieva sa, že keďže je hlavným cieľom EÚ presadzovať slobodu jednotlivca, bezpečnostné opatrenia vrátane protiteroristických opatrení na jej podporu je potrebné uskutočňovať prostredníctvom zásad právneho štátu a musia sa na ne vzťahovať základné práva a povinnosti vrátane tých, ktoré sa týkajú súkromia a ochrany údajov;

2.  opakuje svoje výhrady voči dohode, keďže neustanovuje ani dostatočné záruky proti hromadnému prevodu osobných údajov ani nezávislý dohľad;

3.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby dohoda o výmene informácií s USA vychádzala z konzistentného právneho rámca ochrany údajov, ktorý poskytne právne záväzné štandardy ochrany osobných údajov vrátane obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, informácií, prístupu, opravy, vymazania a nápravy;

4.  dospieva k záveru, že sledovanie údajov SWIFT zo strany NSA mimo rámec dohody môže samé o sebe predstavovať porušenie článku 4 dohody a preto by malo automaticky viesť k žiadosti o ukončenie dohody;

5.  vyjadruje poľutovanie, že ani jeden členský štát nežiadal o pomoc oddelenia Europolu pre počítačovú kriminalitu pri vykonaní vyšetrovania obvinení, podľa ktorých majú orgány USA neoprávnený prístup alebo si vytvorili možné zadné dvierka k serverom súvisiacim so SWIFT;

6.  je presvedčený, že vo všeobecnosti dohoda nie je vykonávaná v súlade s jej ustanoveniami, najmä článkami 4, 12, 13, 15 a 16, a preto nedodržiava zásady ochrany údajov, t. j. obmedzenie účelu, nutnosť a primeranosť;

7.  žiada Komisiu, aby prijala potrebné kroky na okamžité ukončenie dohody;

8.  očakáva, že Komisia bezodkladne predloží návrh právneho a technického rámca pre získavanie údajov na území EÚ; očakáva, že tento návrh bude zaručovať:

     (a) plný súlad s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov;

(b) aby sa nezískavali údaje o jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) ani vnútroštátne finančné údaje bez ohľadu na to, v akom systéme sú spracované;

(c) aby žiadne údaje neboli získané alebo uchované bez predchádzajúceho povolenia;

(d) aby namiesto Europolu overoval nezávislý súdny orgán v jednotlivých prípadoch, či sú žiadosti o získanie údajov odôvodnené v súlade s ustanoveniami návrhu;

9.  žiada okamžité sprístupnenie všetkých príslušných informácií a dokumentov na posúdenie národnými parlamentmi a Európskym parlamentom vrátane podkladových spravodajských informácií;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Europolu.